“จุฬาฯ” ที่1ประเทศ “สวนสุนันทา” แชมป์ราชภัฏ 15 สมัย “มทร.อีสาน” ครองที่ 1 ราชมงคล ม.รังสิต ยังที่1 ม.เอกชน จากอันดับ Webometrics Ranking January2022

“จุฬาฯ” ยังครองที่ 1 ประเทศ “สวนสุนันทา”  ยังยืนแชมป์ราชภัฏ 15 สมัย “มทร.อีสาน” ครองที่ 1 ราชมงคล ด้านม.รังสิต ยังที่ 1 ม.เอกชนอีกครั้งจากอันดับ Webometrics Ranking Universities: January 2022 Edition 2022.1.0 beta

…………………………………………………………………………………………

Cybermetrics Lab แห่งสภาวิจัย (CSIC) ประเทศสเปน ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกประจำเดือนมกราคม  2022 แล้ว ในเวอร์ชั่น January 2022 Edition 2022.1.0 beta

ในปีนี้ประเทศไทย มีสถานศึกษาทั้งหมด 194 แห่งที่เข้าไปสู่กระบวนการจัดอันดับโดย Webometrics ได้
ผลการจัดอันดับดูได้ที่ http://www.webometrics.info/en
ผลการจัดอันดับในประเทศไทย http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand

หมายเหตุ: -ข้อมูลนี้ยังเป็น Edition 2022.1.0 betaซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่ง

……………………………………………………………………………………….

จุฬาฯยังยืนที่ 1 ประเทศไทย 

อันดับรวมมหาวิทยาลัยของประเทศไทย จุฬาฯยังยืนที่ 1 ไว้ได้อีกครั้ง อยู่ในอันดับที่ 490 ของโลก โดยมี ม.มหิดล เป็นอันดับ 2 อยู่อันดับ 600 ของโลก ส่วนที่ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อยู่อันดับ 692 ของโลก โดยมี 25 อันดับของประเทศไทยดังนี้

……………………………………………………………………..

สวนสุนันทาแชมป์กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 15 สมัย 

กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ”มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา”ยังครองความเป็นอันดับ 1 ไว้ได้เป็นครั้งที่ 15 อยู่ในอันดับที่ 14 ของประเทศอีกครั้ง โดยมีอันดับ 1-10 ดังนี้

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

4 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

5 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

7 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

8 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

10 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

………………………………………………………………..

มทร.อีสานแชมป์กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ในกลุ่มนี้อันดับ 1 คือ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน” ครองอันดับ 1 อยู่ที่ 25 ของประเทศ โดยมีอันดับ 1-10 ดังนี้

1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

8  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

…………………………………………………………………….

ม.รังสิต ที่ 1 กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน
อันดับ 1 คือ “มหาวิทยาลัยรังสิต” อยู่ในอันดับที่ 24 ของประเทศ โดยมีอันดับ 1-10 ดังนี้

1 มหาวิทยาลัยรังสิต

2 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

4 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

6 มหาวิทยาลัยสยาม

7 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

8 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

9 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

10 มหาวิทยาลัยพายัพ

……………………………………………………………….

หลักการจัดอันดับ 
การจัดอันดับ “Webometrics Ranking of World Universities” จัดทำโดย Cybermetrics Lab หรือ Internet Lab ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ ประเทศสเปน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2004 จะมีการประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์ 2 ครั้งต่อปี คือช่วงเดือนมกราคมและช่วงเดือนกรกฎาคม ของทุกปี ผ่านทางเว็บไซต์ www.webometrics.info

ทั้งนี้ การจัดอันดับเว็บไซต์นั้นเพื่อวัดผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนอกเหนือจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ลงในวารสาร หรืออื่นๆ วัดความสามารถในการเป็น “มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university)” เกณฑ์การจัดอันดับของ Webometrics ประกอบด้วย

ผลการจัดอันดับจากตัวชี้วัดแต่ละด้าน

การประกาศผลครั้งนี้ประกอบไปด้วย 3 ตัวชี้วัดด้วยกัน คือ 1 ด้าน VISIBILITY (impact) คือจำนวนการเชื่อมโยงจากลิงค์ภายนอก (subnet) ที่เข้าสู่เว็บเพจมหาวิทยาลัย 50%   ด้านที่ 2 OPENNESS คือ จำนวนการ citations ผลงานวิจัย ของผู้วิจัยที่มีข้อมูลอยู่ในฐาน Google Scholar 10% และด้านที่ 3 EXCELLENCE คือ จำนวน papers และการ cited papers ที่อยู่ในฐานข้อมูล scimago (ตั้งแต่ปี 2016-2020) 40%

ที่มา -http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand

Leave a Reply

Your email address will not be published.