คุรุทายาท รุ่นที่ 19 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่ 12-30 ก.ค. 64 เรียนจบแล้วบรรจุได้เลย!

โครงการคุรุทายาท รุ่นที่ 19 เปิดรับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เพื่อเข้าเรียนครู โดยเรียนจบแล้วสามารถบรรจุครูได้เลย โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 – 30 กรกฎาคม 2564 (รับสมัครทางไปรษณีย์)

 

กำหนดการ

-เปิดรับสมัครทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันที่ 12 – 30 กรกฎาคม 2564 (โดยผู้ที่มีจบการศึกษาจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนหมายเลขใด ต้องส่งใบสมัครไปยังสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนหมายเลขนั้น)

-ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์รับการคัดเลือก วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

-ทดสอบความรู้ วันที่ 5 สิงหาคม 2564

-สอบสัมภาษณ์ วันที่ 6 สิงหาคม 2564

-ประกาศผลการทดสอบ วันที่ 13 สิงหาคม 2564

-ยื่นเอกสารเพิ่มเติม วันที่ 16-20 สิงหาคม 2564

-ตรวจสอบร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต วันที่ 6-10 กันยายน 2564

-ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ 24 กันยายน 2564

 

จำนวนรับ

-100 ที่นั่ง

 

ตำแหน่งที่เปิดรับ

ตำแหน่งครู ปท.1 ในสังกัดต่างๆ ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

-กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนแดนที่ 11  จำนวน 3 อัตรา

-กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนแดนที่ 12  จำนวน 4 อัตรา

-กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนแดนที่ 13  จำนวน 7 อัตรา

-กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนแดนที่ 14  จำนวน 5 อัตรา

-กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนแดนที่ 21  จำนวน 6 อัตรา

-กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนแดนที่ 22  จำนวน 6 อัตรา

-กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนแดนที่ 23  จำนวน 6 อัตรา

-กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนแดนที่ 24  จำนวน 7 อัตรา

-กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนแดนที่ 31  จำนวน 2 อัตรา

-กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนแดนที่ 32  จำนวน 8 อัตรา

-กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนแดนที่ 33  จำนวน 15 อัตรา

-กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนแดนที่ 34 จำนวน 13 อัตรา

-กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนแดนที่ 41  จำนวน 5 อัตรา

-กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนแดนที่ 43  จำนวน 8 อัตรา

-กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนแดนที่ 44  จำนวน 5 อัตรา

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

-ต้องเคยเป็นนักเรียนในโรงเรียน ตชด. และจบการศึกษาจากโรงเรียน ตชด.

 

ช่องทางการสมัคร

-สมัครทางไปรษณีย์ โดยผู้ที่มีจบการศึกษาจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนหมายเลขใด ต้องส่งใบสมัครไปยังสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนหมายเลขนั้น

 

เอกสารประกอบการสมัคร

-ใบสมัคร จำนวน 3 ฉบับ

-รูปถ่ายขนาด 1.5×2 นิ้ว จำนวน 4 รูป

-สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ฉบับ

-สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 3 ฉบับ

-สำเนาแสดงหลักฐานการสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 3 ฉบับ

-ผนวก ฉ จำนวน 3 ฉบับ

-กรณีเป็นชายต้องมีหลักฐานทางการทหาร จำนวน 2 ฉบับ

-สำเนาเอกสารสำคัญอื่นๆ อาทิ ใบสำคัญสมรส

*สำเนาเอกสารหลักฐานให้ผู้สมัครรับรองสำนาถูกต้องทุกฉบับ

 

หลักเกณฑ์การพิจารณารับเข้า

-การทดสอบความรู้

-การสอบสัมภาษณ์

-มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด

 

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ >>> คลิก

 

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก

– https://www.facebook.com/ครุทายาท-รุ่น-๑๗-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *