ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น 2021 ให้ครูไทยไปฝึกอบรมวิชาชีพครูในหลักสูตร “Teacher Training Students”

กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (MEXT) ประเทศญี่ปุ่น ได้เสนอให้ทุนแก่ครูไทยที่สอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อย่างน้อย 5 ปี สมัครรับทุนฝึกอบรมวิชาชีพครูในหลักสูตร “Teacher Training Students” ภายใต้ทุนการศึกษา “Japanese Government (Monbukagakusho : MEXT) Scholarship for 2021” ในรูปแบบของการทำวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาในโรงเรียน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน/ตุลาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติที่สำคัญของผู้สมัคร

1. มีสัญชาติไทย

2. เป็นครู (ไม่จำกัดสาขาวิชา) สอนในโรงเรียนประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษามาแล้วอย่างน้อย 5 ปี (นับถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564) ในกรณีมีประสบการณ์สอนจากหลายแห่งสามารถนำระยะเวลามานับรวมกันได้โดยผู้สมัครจะต้องส่งใบรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ของแต่ละสถานที่เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

3. อายุไม่เกิน 35 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน ปี ค.ศ. 1986 เป็นต้นไป)

4. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี

5. มีความต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่น มีความสนใจในประเทศญี่ปุ่น สามารถดำเนินการวิจัย ตลอดจนสามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่นได้

6. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ

7. ผู้สมัครจะต้องศึกษาข้อมูลของทุนอย่างละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตามไฟล์ที่แนบ

8. เอกสารการสมัครจะต้องครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้

**หมายเหตุ**
1. สอบถามรายละเอียดที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หมายเลข 0 2628 5646 ต่อ 113 หรือสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย (ฝ่ายการศึกษา) หมายเลข 0 2696 3004, 0 2207 8504 ในวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. และ 13.30-16.30 น.

2. วิธีการจัดส่งใบสมัคร :

2.1 ส่งเอกสารการสมัครที่สมบูรณ์พร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง ฉบับจริงจำนวน 1 ฉบับ พร้อมด้วยฉบับสำเนาจำนวน 1 ฉบับ ได้ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง “สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคารสำนักงาน กศน. ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300” วงเล็บมุมซองว่า “สมัครทุนฝึกอบรมวิชาชีพครูของรัฐบาลญี่ปุ่น 2564” รับสมัครถึงวันที่ 22 มกราคม 2564 เท่านั้น โดยนับตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ หากพ้นจากวันที่กำหนดจะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัคร

2.2 เดินทางไปส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ “กลุ่มงานความร่วมมือทวิภาคี สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคารสำนักงาน กศน. ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ” โดยสิ้นสุดการรับสมัครวันที่ 22 มกราคม 2564 ในระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.30 น. เท่านั้น หากพ้นจากวันที่กำหนดจะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัคร

3. เอกสารการสมัครทุกรายการจะไม่ถูกส่งคืนให้ผู้สมัคร ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม

4. สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นจะพิจารณาใบสมัครและคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสถานที่สอบในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

5. ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน จะได้รับบัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ (admission form) ที่สนามสอบในวันสอบ

6. ศึกษาตัวอย่างข้อสอบเก่าได้ที่ http://studyinjapan.go.jp/

รายละเอียดเพิ่มเติม / ใบสมัคร
1. 2021 TeacherTraining-Guideline
2. 2021 TeacherTraning THAI ANNEX
3. 2021 TeacherTraining Application
4. 2021 TeacherTraining Placement
5. 2021 TeacherTraining THAI Admission form
6. 2021 TeacherTraining Course Guide

ที่มา https://www.bic.moe.go.th/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *