เช็กเลย! คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

 

หลังจากที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศคัดเลือกบุคคลใน ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ที่จะทำการรับสมัครระหว่างวันที่ 16-22 มิถุนายน 2563 นี้นั้น

วันนี้ทางเว็บไซต์ eduzones จึงมีข้อมูลคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานที่สำคัญ มาฝากสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสอบทุกท่านค่ะ โดยเป็นข้อมูลอ้างอิงจากประกาศจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2563 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก

 1. ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 2. มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ กคศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วยในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกฯ ที่กำหนดท้ายประกาศ
 3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที่ยังไม่หมดอายุ และจะต้องได้รับอนุติจากผู้มีอำนาจไม่หลังวันปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย
 4. ปัจจุบันดำรงตำแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม หรือวิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษา และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย (การนับระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่สอนให้นับระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่านั้น)

 

ในที่นี้ เงินรายได้ของสถานศึกษา หมายความว่า เงินบริจาค ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าตอบแทนจากการให้บริการ การลงทุน การใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา โดยมีการนำเข้าระบบบัญชีของสถานศึกษาและนำไปใช้จ่ายตามกฎหมายหรือระเบียบที่ทางราชการกำหนด หรือเงินรายได้อื่นตามกฎหมาย หรือระเบียบว่าด้วยการนั้น

 

 1. มีภาระงานการสอนตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดต้องมีตารางสอนไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง หรือ 5 คาบต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ การนับระยะเวลาปฏิบัติการสอน ให้นับตั้งแต่วันที่ได้รับวุฒิปริญญาตรี โดยผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาแล้วกรณีคุณวุฒิที่ผู้สมัครนำมาใช้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคุณวุฒิซึ่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือกรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัคร ให้พิจารณานับหน่วยกิตใน Transcript ของผู้สมัคร ตามแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุดที่ ศธ 0206.6/ว 9 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560 ทั้งนี้ กศจ.พิษณุโลก เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาวินิจฉัยคุณวุฒิของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ถูกต้องตรงตามประกาศรับสมัคร ตามหนังสือสำนักงานก.ค.ศ. ที่ศธ 0206.6/ว 4 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

 

อนึ่ง เพื่อประโชน์และสิทธิ์ของผู้สมัครในการพิจารณานับหน่วยกิต ให้ผู้สมัครดำเนินการประสานกับสถาบันการศึกษาที่ตนสำเร็จการศึกษา เพื่อขอให้สถาบันการศึกษาออกเอกสารหลักฐานที่ใช้แสดงหรือให้การรับรองว่าคุณวุฒิของผู้สมัครสอดคล้องกับคุณวุฒิ/และกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร

นอกจากนี้ อาจให้สถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาชี้แจงรายละเอียดใน Transcript เป็นรายวิชาว่า รายวิชาที่ผู้สมัครได้ศึกษามีรายวิชาใดบ้างที่สามารถนำมาประกอบการพิจารณานับหน่วยกิตได้ ทั้งนี้รายวิชาที่นำมานับหน่วยกิต ต้องสอดคล้องกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ประกาศรับสมัคร

 

 1. ไม่เป็นพระภิกษุสามเณร

 

 

เอกสารที่แสดงในการสมัครคัดเลือก

สำหรับเอกสารในข้อที่ 2 – 9 ให้มีฉบับจริงแสดง และฉบับสําเนา อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับ เว้นแต่เอกสารรายการที่ 12 – 15 ให้ ผู้อํานวยการสถานศึกษาเป็นผู้รับรอง และสําเนาเอกสารทุกรายการ ต้องเรียบร้อยสมบูรณ์ ในวันสมัคร ดังนี้

 

 1. ใบสมัครคัดเลือกตามแบบที่กําหนด โดยมี ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้สมัครคัดเลือก ลงนามให้ความเห็นประกอบการสมัครท้ายใบสมัครคัดเลือก
 2. ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่ระบุว่าได้ศึกษาสําเร็จครบตามหลักสูตรและ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จบการศึกษาแล้ว ซึ่ง ก.ค.ศ. กําหนดเป็นคุณวุฒิสําหรับข้าราชการครู ไม่หลังวันเปิดรับสมัคร คัดเลือกวันสุดท้าย ฉบับจริง พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
 3. ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ระบุสาขาวิชาเอกที่จะสมัคร ซึ่งได้รับอนุมัติ จากผู้มีอํานาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย (อนุมัติจบก่อน 23 มิ.ย. 2563) ฉบับจริง พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
 4. ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูและระเบียนแสดงผลการเรียน (ถ้ามี) ฉบับจริง พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
 5. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ ที่ยังไม่หมดอายุ และจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย ฉบับจริง พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
 6. บัตรประจําตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) ฉบับจริง พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
 7. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
 8. หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล หรือทะเบียนสมรส (ถ้ามี) ฉบับจริง พร้อมสําเนา จํานวน 1 ชุด
 9. ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของทางราชการ หรือ สถานพยาบาลของเอกชน ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันรับการตรวจร่างกายถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย และแสดงว่าไม่เป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
 10. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน จํานวน 3 รูป
 11. หนังสือรับรองจากผู้อํานวยการสถานศึกษาว่าได้ปฏิบัติงานจริง (ตามแบบที่แนบท้ายประกาศ) ฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ
 12. ตารางสอน หรือเอกสารอื่นที่แสดงถึงภาระงานสอนไม่น้อยกว่า 5 คาบหรือ 5 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ ซึ่งรับรองโดยผู้อํานวยการสถานศึกษา จํานวน 1 ฉบับ
 13. แบบรายงานระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่สอน ตามแบบที่กําหนด พร้อมสําเนาคําสั่งหรือ สําเนาสัญญาจ้าง ที่แสดงว่ามีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่สอนตามคําสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกัน แล้วไม่น้อยกว่าสามปี เท่านั้น นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย โดยมีผู้บริหารสถานศึกษารับรองสําเนา จํานวน 1 ชุด
 14. กรณีจ้างจากเงินรายได้ของสถานศึกษา ให้แนบหนังสือรับรองของสถานศึกษาที่จ้าง (ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินรายได้สถานศึกษาของรัฐไม่เป็นนิติบุคคล พ.ศ. 2546 ระเบียบสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2549 และประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วย หลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการนําเงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2551) ประกอบคําสั่งจ้างหรือสัญญาจ้าง จํานวน 1 ชุด
 15.  แบบประเมินประวัติและผลงานเพื่อใช้ประกอบการประเมิน ซึ่งได้รับการรับรอง จากผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมหลักฐาน ตามองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมินประวัติ และผลงาน ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด แนบท้ายประกาศนี้ จํานวน 3 เล่ม
 1. แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (ข้อ 9) ตามองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งและวิชาชีพ (ภาค ค) โดยผู้อํานวยการสถานศึกษาเป็นผู้ประเมิน ให้นําฉบับจริงใส่ซองปิดผนึกประทับตราลับพร้อมลงลายมือชื่อกํากับ ยื่นพร้อมใบสมัคร

 

ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและหลักฐานที่นำมายื่น ให้ครบถ้วนและถูกต้องตามประกาศของทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย นอกจากนี้ผู้สมัครควรเช็กคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานจากประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการที่ท่านประสงค์จะสมัครสอบอีกครั้งเพื่อความถูกต้องและครบถ้วนค่ะ

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่ >>> ประกาศจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.