สพฐ. แจ้งปรับผังรายการออกอากาศ  DLTV ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. เป็นต้นไป

 

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือแจ้งถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เรื่อง ชี้แจงรายการการเรียนการสอนและการปรับผังรายการออกอากาศ การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 COVID19 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีเนื้อหา ดังนี้

 

สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนามคมแห่งชาติ ได้ดําเนินการจัดการศึกษาทางไกลทางโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จํานวน 15 ช่องรายการ สําหรับการออกอากาศรายการการเรียนการสอนของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตั้งแต่วันที่ 18-29 พฤษภาคม ที่ผ่านมาเพื่อตรวจสอบความพร้อมการจัดการเรียนการสอน รวมถึงปรับพื้นฐานนักเรียนให้ได้เรียนรู้ล่วงหน้านั้น

 

ทางสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โดยศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเหมาะสมกับการเรียนรู้ ตามบริบทของนักเรียนในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน จึงได้ปรับผังรายการออกอากาศการเรียนการสอนระดับ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อให้โรงเรียนนําไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้

 

– ตั้งแต่วันที่  130 มิถุนายน 2563 จะออกอากาศเฉพาะรายวิชาใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เนื่องด้วยสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะและการงานอาชีพ เป็นรายวิชาที่เน้นการลงมือปฏิบัติ ซึ่งไม่สะดวกแก่นักเรียนที่เรียนทางไกลและไม่มีอุปกรณ์

 

– เมื่อเปิดภาคเรียนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป จะออกอากาศ ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยเริ่มออกอากาศตั้งแต่หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เป็นต้นไป

 

 

 

สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองที่ต้องการดูตารางการเรียนการสอน (ฉบับปรุงปรุง) สามารถเข้าไปดาวน์โหลด ได้ที่ >>> ตารางออกอากาศ การเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2563 ฉบับปรับปรุง

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.