ม.กรุงเทพ จับมือ สสว. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากฐานรากสู่สากล

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) กับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยมี ผศ.สรรเสริญ  มิลินทสูต รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการ ม.กรุงเทพ และรศ.ดร.วีระพงศ์  มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นผู้ลงนาม เพื่อพัฒนาโมเดลการเรียนรู้แบบใหม่,พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการและทักษะด้านนวัตกรรมสร้างสรรค์ ในการขับเคลื่อนคุณค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากฐานรากสู่สากลอย่างครบวงจร ณ สสว. อาคารทีเอสที.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *