4,214 ที่นั่ง!! สวนสุนันทา เปิดรับ Dek’66 รอบที่ 1 Portfolio ยื่นก่อนมีที่เรียนก่อน เริ่ม 16 ส.ค.นี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1 Portfolio) รับตรงระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2565 – 30 กันยายน 2565 จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกดังนี้

จำนวนที่จะรับ จำแนกตามหลักสูตร สาขาวิชา และรหัสวิชาสอบ

หมายเหตุ : 1. ผู้สมัครที่เลือกสมัครสาขาวิชาที่ศูนย์การศึกษา/วิทยาเขต นั้น กรณีที่สอบผ่านการคัดเลือก
และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต้องไปเข้าศึกษาตามศูนย์ที่กำหนดในประกาศรับสมัคร

2. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิด/ปิด สาขาวิชาที่มีจำนวนรับไม่เป็นไปตามแผนรับ

 คุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้สมัครสอบ
คุณสมบัติและพื้นความรู้ทั่วไป
– ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป
-ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น
– เป็นผู้มีจิตปกติ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ เว้นแต่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
– ไม่เป็นผู้ถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดตามระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา
– ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษ โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
– มีคุณสมบัติอย่างอื่นที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย
– ต้องเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 การรับสมัคร
ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1 Portfolio) รับตรง แล้วจึงสมัครหากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งแม้จะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาแล้วก็ตามจะถูกตัดสิทธิ์ครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินคืน

อนึ่งมหาวิทยาลัยได้ประกาศระเบียบการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio) รับตรง ดังนี้

1. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์การสอบคัดเลือกสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น ดังนั้นผู้สมัครต้องศึกษารายละเอียดประกาศระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ด้วยตนเองว่ามีสิทธิ์สมัครประเภทนั้นๆ หรือไม่ เพื่อประโยชน์ของตนเอง (ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ จำนวน 350 บาท ค่าธรรมเนียม 10 – 15 บาท)
2. กรณีผู้สมัครที่มีความพิการ หากมีความประสงค์ที่จะสมัครในคณะ/สาขาวิชา ตามรายละเอียดในประกาศรับสมัครให้ติดต่อโดยตรงกับคณะ/สาขาวิชา นั้นๆ ถ้าสาขายินดีรับผู้สมัครต้องทำหนังสือแจ้งว่าผู้จะสมัครในสาขาวิชาอะไร มีความพิการด้านใด ภายในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 30 กันยายนพ.ศ. 2565 ไปยังฝ่ายรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้จัดเตรียมความพร้อมในการจัดสอบให้กับผู้สมัคร (กรณีที่มีการจัดสอบที่มหาวิทยาลัยฯ)

 ขั้นตอนการสมัครทางอินเตอร์เน็ต
วิธีการสมัคร ดังนี้
– เข้าสู่เว็บไซต์ของฝ่ายรับเข้าศึกษา ที่ https://admission.ssru.ac.th/ (ผู้สมัครต้องเข้าไปลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านระบบ TCAS ที่ https://student.mytcas.com/) กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้ทำการลงทะเบียนในระบบ TCAS จะไม่มีรหัสในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
-สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์https://admission.ssru.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ 16สิงหาคม พ.ศ. 2565 – วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 เลือกที่เมนู“เข้าสู่ระบบ” กรอกข้อมูล เลขบัตรประชน และ วัน/เดือน/ปีเกิด ให้ตรงกับบัตรประชาชนของผู้สมัคร (กรณีนักศึกษาต่างชาติกรอกข้อมูล เลขPassport และ วัน/เดือน/ปีเกิด)
– เลือกที่เมนู“สมัครสอบ”และแถบเมนูสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรีภาคปกติปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio) รับตรง คลิกที่เมนู“สมัคร”
– ศึกษารายละเอียด เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio) รับตรง (โปรดพิมพ์/อ่าน และศึกษาข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเองอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ผู้สมัครเอง) เมื่อต้องการสมัคร ให้คลิกปุ่ม“ยอมรับเงื่อนไข” เพื่อกรอกใบสมัคร
– พิมพ์ใบสมัคร/ใบเสร็จชำระเงินนำไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ จำนวน 350 บาท ค่าธรรมเนียม 10 – 15 บาท) ค่าธรรมเนียม 10 – 15 บาทตามกำหนดการ (ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565 – วันที่30 กันยายน 2565) เท่านั้น หากไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกภายในระยะเวลาที่กำหนด จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินได้หลังการชำระเงินค่าสมัคร 3 วัน ที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/
หลังจากบันทึกข้อมูลการสมัคร หากชำระเงินน้อยกว่าที่กำหนดมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และถือว่าการสมัครเป็นโมฆะและจะต้องชำระเงินใหม่ทั้งหมด กรณีชำระเงินที่มากกว่าที่กำหนดหรือชำระเงินผ่านธนาคารสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนส่วนที่เกินให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
-กรณีผู้สมัครต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาขาวิชาที่สมัครเรียน หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาขาที่สมัครต้องดำเนินการดังนี้
กรณีที่ยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร ต้องสำเนาเอกสารใบสมัคร และระบุข้อความ“ขอยกเลิกการสมัครและเซ็นชื่อกำกับ” ลงในใบสมัครพร้อมทั้งส่งเอกสารมาทาง E-mail :(Pornpimon.ho@ssru.ac.th) หรือ Inbox ทางเพจ “รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา URL : https://www.facebook.com/ssru.acad และมหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครครั้งสุดท้ายนี้เป็นสำคัญ สามารถตรวจสอบสถานะการยกเลิกใบสมัครได้ที่ โทร. 02-160-1380
– กรณีที่ชำระเงินค่าสมัครแล้ว ต้องสำเนาเอกสารการสมัครและใบเสร็จชำระเงินค่าสมัคร ให้ระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และระบุข้อความ “ขอยกเลิกการสมัครและเซนชื่อกำกับ” ลงในใบสมัครพร้อมทั้งส่งเอกสารทาง E-mail (Pornpimon.ho@ssru.ac.th) หรือ Inbox ทางเพจ “รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา” URL : https://www.facebook.com/ssru.acad หลังจากส่งเอกสารภายใน 2 วัน ให้ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัครในระบบอินเตอร์เน็ต สามารถตรวจสอบสถานะการยกเลิกใบสมัครได้ที่ หรือ Inbox ทางเพจ “รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา”
URL : https://www.facebook.com/ssru.acad โทร. 02-160-1380 (กรณีที่ชำระเงินค่าสมัครแล้วมหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)
-กรณีผู้สมัครที่ต้องการแก้ไขชื่อ – นามสกุล ให้ติดต่อทาง Inbox เพจ “รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา” URL: https://www.facebook.com/ssru.acad เพื่อขอแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร หรือติดต่อได้ที่ฝ่ายรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา 02-1601380

หลักฐานที่ต้องเตรียมในวันสอบสัมภาษณ์ Online คือ
– บัตรประจำตัวผู้สมัคร/หรือใบเสร็จชำระเงินค่าสมัครกับทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสฉบับจริง
– บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน หรือ บัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้เท่านั้น
-สำเนาใบระเบียนการศึกษา (ใบ รบ. หรือ ใบ ปพ.) หรือ สำเนาใบประกาศนียบัตรอื่นๆที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า พร้อมทั้งมีข้อความหรือเอกสารที่ระบุคะเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 (ภาคเรียนที่ 1) กรณีที่สำเร็จการศึกษาแล้วต้องระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด
– สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อนามสกุลในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน
– แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
กรณีผู้เข้าสอบไม่นำบัตรประจำตัวประชาชน/หรือใบเสร็จชำระเงินค่าสมัครกับทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสฉบับจริงดังกล่าวมาแสดงในวันสอบ มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ใน วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2565 ทางระบบอินเตอร์เน็ตที่ https://admission.ssru.ac.th/

การสอบสัมภาษณ์(รูปแบบ Online)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทำการสอบสัมภาษณ์รูปแบบ Online ระหว่าง วันที่ 14 ตุลาคมพ.ศ. 2565 ตามที่ระบุไว้ในประกาศรายละเอียดการสอบ

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เพื่อให้ผู้สมัครไปยืนยันสิทธิ์ในระบบ
Clearing-house  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางเว็บไซต์ฝ่ายรับเข้าศึกษา
https://admission.ssru.ac.th/ ในวันที่21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 จากนั้นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องยืนยันสิทธิ์ Clearing – house ในระบบ (TCAS) ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/ ภายในวันที่ 7 – 8กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เท่านั้น

การยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ Clearing-house ในวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์2566
– มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาให้สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อประกาศให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing-house และตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (TCAS)
– ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ดำเนินการแจ้งการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ตนได้รับการคัดเลือกเพียง 1 แห่งเท่านั้น https://student.mytcas.com/th ตามขั้นตอนของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กำหนด หากไม่ดำเนินการใดๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่า ผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS)
– ในการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ Clearing-house สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการยืนยันสิทธิ์ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น โดยระบบจะจัดเก็บข้อมูลการยืนยันสิทธิ์ที่ได้รับการอนุมัติ

การสละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ช่วงที่1 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เท่านั้น
-การสละสิทธิ์จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบภายในช่วงเวลาที่
กำหนดเรียบร้อยแล้ว และประสงค์ไม่ขอเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ได้ยืนยันสิทธิ์ไว้แล้ว
– ให้แจ้งขอสละสิทธิ์ในระบบ TCAS เท่านั้น ที่เว็บไซต์ http://student.mytcas.com/th
ผู้ยืนยันสิทธิ์ที่ไปแจ้งสละสิทธิ์กับมหาวิทยาลัย/สาขาวิชา หรือทำจดหมายเป็นลายลักษณะอักษรแจ้งมาที่ ทปอ.(ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย) จะไม่นับว่าเป็นการสละสิทธิ์ซึ่งไม่สามารถสมัครในรอบถัดไปได้
– เมื่อได้ดำเนินการสละสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ระบบจะคืนสิทธิ์ให้อัตโนมัติ สามารถสมัครรอบถัดไปได้ ซึ่งจะขอยกเลิกการสละสิทธิ์ในภายหลังเพื่อขอกลับเข้าศึกษาในสาขาที่ได้สละสิทธิ์ไปแล้วไม่ได้
– การสละสิทธิ์ในระบบกำหนดให้ทำได้เพียง 1 ครั้งภายในช่วงเวลาที่กำหนดของแต่ละรอบ เพื่อสมัครในรอบถัดไปได้ หากสละสิทธิ์ครั้งที่ 2 จะไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการสมัครและคัดเลือกในรอบถัดไปได้

 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา/พร้อมดาวน์โหลดขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษาใหม่และกรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาบนระบบอินเทอร์เน็ต
– มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565บนระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์https://admission.ssru.ac.th/ผู้สมัครสอบจะต้องตรวจสอบดูให้รอบคอบด้วยตนเอง เพราะอาจมีคำแนะนำต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สมัครสอบเองอยู่ท้ายประกาศ
-ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องดาวน์โหลดขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษาใหม่และกรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาบนระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์https://admission.ssru.ac.th/ ภายในวันที่ 21 – 25 ตุลาคมพ.ศ. 2565 ซึ่งนักศึกษาต้องกรอกข้อมูลในประวัติให้ครบถ้วนและ ถ้ากรอกประวัติไม่เรียบร้อยหรือข้อมูลไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถรายงานตัวเป็นนักศึกษาได้

 การรายงานตัวเป็นนักศึกษา
-ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องรายงานตัวเข้าศึกษารูปแบบ Online ที่เว็บไซต์ฝ่ายรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา https://admission.ssru.ac.th/ ระหว่างวันที่ 21 -25 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00–15.30 น. (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) โดยเอกสารที่ต้องใช้ในการรายงานตัวรูปแบบ File ดังต่อไปนี้
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมลงชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง)
– สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง)
– เอกสารวุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา (ด้านหน้าและด้านหลัง) (พร้อมลงชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง)
– สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใบวุฒิการศึกษา) (พร้อมลงชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง)
– ไฟล์รูปถ่ายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
– ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตรวจสอบรหัสนักศึกษาและสถานะการรายงานตัว พร้อมดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมรายงานตัว ที่เว็บไซต์https://admission.ssru.ac.th/ โดยชำระเงินค่าธรรมเนียมรายงานตัวค่ารายงานตัวนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 รายละเอียดดังนี้
– ค่าธรรมเนียมแรกเข้าชำระในวันที่รายงานตัว จำนวนเงิน 13,250 บาท
– ค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2566 และค่าธรรมเนียมต่างๆ ประมาณ 15,000-40,000 บาท ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
– ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ไม่ทำการรายงานตัวเข้าศึกษาในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
-นักศึกษาจะต้องทดสอบความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาอังกฤษหากไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนหรืออบรมรายวิชานอกหลักสูตรดังกล่าวตามกิจกรรมและปฏิทินที่มหาวิทยาลัยกำหนดจึงจะสำเร็จการศึกษาได้
– กรณีนักศึกษาที่รายงานตัว และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าธรรมเนียมในการรายงานตัวเข้าศึกษาไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
(รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัย)

สถานที่ติดต่อสอบถาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กองบริการการศึกษา ฝ่ายรับเข้าศึกษา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0-2160-1261, 02160-1380 , 0-2160-1260 และ 0-2160-1024-25 โทรสาร. 0-2160-1262 ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น.
 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
– คณะครุศาสตร์02-1601062 ต่อ 110
– คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์02-1601282-86
– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี02-1601143 ต่อ 13
– คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02-1601438 ต่อ 24 – 26
– คณะศิลปกรรมศาสตร์02-1601394 ต่อ 103 – 105
– คณะวิทยาการจัดการ 02-1601495
– วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 02-1601182, 1183
– วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02-1601561
– ฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 02-1601023, 02-1601000

 วิทยาเขตนครปฐม จังหวัดนครปฐม
– กองการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตนครปฐม 034-964927
– วิทยาลัยนิเทศศาสตร์065-2427588, 065-2427688
– วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 065-5760099, 034-964946 กด 103
– วิทยาลัยโลจิสติกและซัพพลายเชน 034-964917, 063-8788208, 062-4913343
– วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 02-1601571,021601572,021601573

 ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
– วิทยาลัยสหเวชศาสตร์034-773-904, 034-773-905
– วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 02-1601205-7

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 042-129556
ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 063-0954428
ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี087-0537372

ที่มา https://cts.ssru.ac.th/File/IS/Announce/Files/5lol5vqh.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *