อว. ชวนวัยเก๋าสร้างทีม “เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง” เชื่อมโยงความสุขระหว่างวัย อัพสกิลด้านโซเชียลมีเดีย-เทคโนโลยี ต่อยอดไปจนถึงการขายของออนไลน์ รู้เท่าทันเฟคนิวส์ พึ่งพาตัวเองได้ไม่เป็นภาระใคร ใช้ชีวิตให้มีความสุขในโลกยุคดิจิทัล เป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

รศ.พิเศษ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า กระทรวง อว. ได้มอบหมายภารกิจ ตาม นโยบายขับเคลื่อนแนวทางการวางยุทธศาสตร์ Quick Wins โครงการ “เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง” ให้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สร้างกลไกการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของ ประเทศไทย ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุหรือผู้เกษียณ ได้รับโอกาสเข้าสู่สังคมการ เรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิต สามารถพึ่งพาตนเองได้ ไม่เป็นเป็นภาระของครอบครัวหรือภาครัฐ โดยผู้เกษียณที่ดูแลตัวเองได้ ทำงานและมีทักษะเฉพาะทางที่ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ให้กับคนรุ่นถัดไป โดยมีกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ให้ความสำคัญกับฐานความรู้เดิมและองค์ความรู้ ที่มีอยู่ของสถาบันการศึกษา ต่อยอด ร่วมกับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ภายใต้กระทรวง อว. และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รศ.พิเศษ ดร.ดวงฤทธิ์ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ขยายผล เข้าสู่ เฟสที่ 2 เตรียมความพร้อมในการเป็นผู้สูงอายุวัย เกษียณอย่างมีคุณภาพ โดยมีดารา นักแสดง ชื่อดังเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างพลังและสร้างความสุขให้กับผู้สูงอายุ เช่น คุณติ๊ก ชีโร่, คุณจิ๊ก เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, คุณจิ๊ อัจฉราพรรณ, คุณแจ๋ว ยุทธนา ลอพันธุ์ไพบูลย์ และ คุณทนงศักดิ์ ศุภการซึ่งได้ดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดชุมพร และกรุงเทพมหานคร และมีเป้าในพื้นที่อื่นๆ  ทั้งด้านการส่งเสริมการตลาดออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะเทคโนโลยีและสร้างธุรกิจออนไลน์สำหรับผู้สูงวัยในยุคดิจิทัล  โดยในเฟสที่ 2 จะมุ่งขยายผลให้ครอบคลุม โดยเพิ่มจำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ หนุนเสริมทีมสร้างโอกาส เพื่อเพิ่มความยั่งยืน และในปี 2566 จะผลักดันให้เกิดผลมากขึ้น จากการเพิ่มทักษะอื่น ๆ อาทิ การพัฒนาศักยภาพ การขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน และการสร้างอาชีพใหม่สำหรับผู้สูงวัย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการ เป็นผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพในยุควิถีชีวิตใหม่

รศ.พิเศษ ดร.ดวงฤทธิ์  กล่าวอีกว่า กระทรวงอว. อยากจะส่งต่อองค์ความรู้เรื่องใกล้ตัว เพิ่มภูมิต้านทานเรื่องเฟคนิวส์  ในระยะยาวเราหวังไปถึงการที่ผู้สูงอายุหรือวัยเกษียณสามารถขายของออนไลน์ สร้างงานเพิ่มรายได้ให้กับตัวเอง เราอยากอยากให้ผู้สูงอายุคิดนอกกรอบ สนุกในการเรียนรู้  มีความสุขและสนุกไปกับการเรียนรู้กับเรา ซึ่งกระทรวงอว. ได้นำหลักสูตรการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพในโรงเรียนผู้สูงวัย Online & Onsite โดย Senior Trainer และ Reskill & Upskill ในทักษะที่เหมาะสมกับผู้สูงวัย  โดยมีทีมอาจารย์มหาวิทยาลัยในแต่ละจังหวัดเป็นผู้นำหลักในการชักชวนคนในพื้นที่ของตนเองมาร่วมโครงการเปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง ซึ่งแต่ละจังหวัดสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของโครงการตามความเหมาะสมได้

ทั้งนี้กระทรวงอว.จะเป็นทีมสนับสนุน ช่วยกันผลักดันให้ถึงเป้าหมาย ซึ่งเป้าหมายของเราคืออยากให้กระทรวงอว.เป็นที่พึ่งของสังคม ทั้งด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมสนับสนุน ด้านองค์ความรู้  พัฒนายกระดับเศรษฐกิจ  แต่เป้าหมายสูงสุดคือผู้สูงอายุ ใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลอย่างมีความสุข เราอยากเห็นวัยสูงอายุกลายเป็นวัยที่เปล่งประกาย เพราะเชื่อว่าทุกคนมีความรู้และความสามารถที่ซ่อนอยู่ เราอยากให้สิ่งนั้นมาเป็นพลังในการใช้ชีวิตที่มีความสุข   อย่างไรก็ตามเชื่อว่าพลังวัยเก๋าเหล่านี้จะขยายเป็นวงกว้าง สามารถเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยได้

Leave a Reply

Your email address will not be published.