ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จับมือ มูลนิธิอโชก้า และ มูลนิธิยุวพัฒน์ จัดทำ “ห้องสมุดยุคใหม่ เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้” เพื่อเด็กด้อยโอกาส

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลผิวชื่อดังระดับโลกอย่างนีเวียร์ และ ยูเซอริน พร้อมด้วยด้วยมูลนิธิอโชก้า ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสังคม (ประเทศไทย) และโครงการร้อยพลังการศึกษา โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือในโครงการ “ห้องสมุดยุคใหม่ เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้” เป็นการปรับปรุงห้องสมุดเพื่อเด็กด้อยโอกาสทั้ง 11 แห่งในประเทศไทย ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย จ.นนทบุรี, โรงเรียนวัดคอลาด จ.สมุทรปราการ, โรงเรียนวัดสีล้ง จ.สมุทรปราการ, โรงเรียนวัดเหนือ จ.ราชบุรี, โรงเรียนวัดไผ่ล้อม จ.พระนครศรีอยุธยา, โรงเรียนวัดสบกเขียว จ.นครนายก, มูลนิธิอนุเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี จ.กรุงเทพฯ, มูลนิธิสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด จ.นนทบุรี, สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ จ.กรุงเทพฯ, มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก จ.กรุงเทพฯ และ สถานแรกรับเด็กชาย บ้านภูมิเวท มูลนิธิสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยนำเทคโนโลยีเข้าปรับปรุงห้องสมุดเพื่อให้เด็กๆ  สามารถเข้าถึงระบบการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมและเกิดความสนใจในการเรียนรู้ด้วยตนเองยิ่งขึ้น เพื่อให้นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างอิสระตามความสนใจของแต่ละบุคคล อันส่งผลให้เกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต เพื่อเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไป

คุณสเตฟานี เฌอนีน แบร์โรล รองประธานกรรมการอาวุโส ภูมิภาคอาเซียน บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ กล่าวว่า”บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) นอกจากจะมีวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจในด้านการดูแลสุขภาพผิวที่ดีให้กับผู้คนแล้ว เรายังตระหนักถึงความสำคัญด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในสังคมอีกด้วยและหนึ่งในสิ่งที่เราให้ความสำคัญคือเรื่องของการศึกษา ที่นับกว่าเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน รวมถึงความสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ที่ดีได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม การมีแหล่งเรียนรู้อย่าง “ห้องสมุด” ที่มีคุณภาพและทันสมัยไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ที่พวกเขาได้มาศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียน แต่ยังเป็นสถานที่ให้พวกเขาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ได้ฝึกฝนทักษะ และพัฒนาศักยภาพในด้านเทคโนโลยี เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ทรงคุณค่าแก่สังคมอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตอีกด้วย”

โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือของ บริษัท ไบเออร์สด็อร์ฟ (ประเทศไทย) และพันธมิตรที่สำคัญอย่างมูลนิธิอโชก้า ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสังคม (ประเทศไทย) และ โครงการร้อยพลังการศึกษา โดยมูลนิธิยุวพัฒน์จะช่วยกันเข้าไปพัฒนาห้องสมุดทั้งหมด 11 แห่งให้แก่โรงเรียนในชุมชนที่ขาดแคลนงบประมาณในการปรับปรุง โดยนอกจากจะช่วยซ่อมแซมหรือปรับปรุงบรรยากาศของห้องสมุดให้สวยงามแล้ว ยังมีการนำหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมและทันสมัยอย่างสื่อการเรียนรู้แบบอินเตอร์แอคทีฟ, อี-บุ๊ค,คอมพิวเตอร์ และระบบการยืม-คืนหนังสือในห้องสมุดเข้าไปติดตั้ง เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนเกิดความสนใจในการเข้าไปค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง ผ่านการเรียนรู้ใหม่ในโลกจิทัลที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการศึกษาในปัจุบัน โดยความร่วมมือครั้งนี้ ได้วางเป้าหมายเพื่อเข้าถึงเด็กและเยาวชนอย่างน้อย 8,000 คนภายในปีพ.ศ. 2568

คุณสินี จักรธรานนท์ ประธานมูลนิธิอโชก้า ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสังคม (ประเทศไทย) กล่าวว่า”อโชก้าเป็นสมาคมระดับโลกของ”ผู้ประกอบการสังคม”หรือผู้นำ กว่า 4,000 คน ที่กำลังสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคมค้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ สิทธิมนุษยชน เศรษฐกิจ และที่สำคัญคือการศึกษา ใน 90 กว่าประเทศทั่วโลก ศูนย์กลางของอโชก้าอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา เราสร้างความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในภูมิภาคต่างๆ เพื่อสนับสนุนแนวความคิดและวิธีการใหม่ๆ ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ประชาชนมีความสุขและมีชีวิตที่ดีขึ้น เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับบริษัท ไบเออร์สด๊อร์ฟ (ประเทศไทย) และโครงการร้อยพลังการศึกษา โคยมูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อพัฒนาโครงการที่นำแนวคิดใหม่และเทคโนโลยีทางด้านการศึกษา มาพัฒนาการเรียนรู้และทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนในชุมชน ให้เติบโตเป็นประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข มีความรับผิดชอบและเป็นกำลังอันเข้มแข็งของสังคมไทยในอนาคต โครงการ “ห้องสมุดยุคใหม่ เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้” ยังมุ่งมั่นที่สร้างโอกาสทางการศึกษาเรียนรู้ให้แก่ครู พ่อแม่ ผู้ปกครองและสมาชิกในชุมชน โดยเฉพาะเด็กหญิงและสตรีเพื่อให้พวกเขามีพลังความสามารถและร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนเองให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยที่ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป”

พัดชา มหาทุมะรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการร้อยพลังการศึกษา โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ กล่าวว่า “โครงการร้อยพลังการศึกษา เป็นการผสานความร่วมมือขององค์กรที่ทำงานด้านการศึกษาในด้านต่างๆ มาร้อยเรียงการทำงานเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเข้าถึง การพัฒนาคุณภาพ และการส่งเสริมทักษะชีวิต เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนด้อยโอกาสในประเทศไทย ดังนั้น โครงการ “ห้องสมุดยุคใหม่ เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้” จึงนับว่าเป็นอีกหนึ่งพลัง ที่เข้ามาช่วยเสริมการดำเนินการของร้อยพลังการศึกษาได้เป็นอย่างดีเพราะนอกจากเป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพนักเรียนผ่านห้องสมุดและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์แล้ว โครงการนี้ยังเป็นหนึ่งในตัวอย่างของการทำงานแบบร่วมมือกัน เพื่อให้เกิดผลประโยชน์เท่าทวีคูณแก่เด็กๆที่เป็นอนาคตของชาติเราต่อไป”

“นับเป็นเรื่องน่ายินดีที่เราได้ร่วมมือกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งอย่างมูลนิธิอโซก้า ผู้ริเริ่มส้างสรรค์เพื่อสังคม(ประเทศไทย) ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลก และโครงการร้อยพลังการศึกษา โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ ซึ่งเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นแก้ปัญหาการศึกษาในประเทศอย่างจริงจัง พวกเราล้วนมีอุดมการณ์ร่วมกันในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ ด้วยการวางรากฐานทางการศึกษาที่ดี เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นเกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ สามารถเลี้ยงดูตนเอง พัฒนาชุมชน และต่อยอดสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่ประเทศต่อไป” คุณสเตฟานี เฌอนีน แบร์โรล รองประธานกรรมการอาวุโส ภูมิภาคอาเซียนบริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ กล่าวปิดท้าย

และสิ่งนี้เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและพันธกิจของไบเออร์สด๊อรฟ ที่มากกว่าการดูแลผิวที่ดีให้กับผู้คน แต่เรายังต้องการจะส่งเสริมแลสร้างสรรค์ระบบนิเวศแห่งความยั่งยืนให้กับสังคมและชุมชนต่าง ๆ ให้เข้าถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นได้อย่างเท่าเทียมอีกด้วย โดยเฉพาะกลุ่มสตรี เด็กและเยาวชน ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมและโครงการมากมายมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน ที่มีความสำคัญต่อการเติบโตของประเทศชาติต่อไปในอนาคต

สุดท้ายนี้ทีมงาน Eduzones ขอร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะ 😊

สามารถติดตามข่าวสารจาก Eduzones ได้ที่

Website : www.eduzones.com

Facebook Fanpage : Eduzones

Twitter : @Eduzones

Leave a Reply

Your email address will not be published.