อธิการบดีมทร.พระนคร ย้ำ!! พร้อมเปิดเทอมแบบออนไซต์ 27 มิ.ย.นี้

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) เปิดเผยถึงแนวทางการเปิดภาคการศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ว่า สถานการณ์ขณะนี้แนวโน้มการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เริ่มดีขึ้น จะเห็นได้จากยอดผู้ติดเชื้อโรคดังกล่าวจำนวนลดลง และปรับเป็นโรคประจำถิ่นต่อไป ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้ปรับแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบออนไซต์ หรือการเรียนในห้องเรียนเป็นหลักประมาณ 75% สลับกับการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ประมาณ 25% ซึ่งการจัดการเรียนในห้องเรียนเป็นวิชาประเภทการฝึกปฏิบัติ และการฝึกทักษะ ขณะที่การเรียนผ่านระบบออนไลน์เป็นรายวิชาประเภททฤษฎี ซึ่งหากมีความจำเป็นหรือเกิดเหตุฉุกเฉินให้คณะ สถาบัน และวิทยาลัยพิจารณาเพื่อปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่น ตามความเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ โดยให้เป็นไปตามบริบทสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนจะต้องครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานที่หลักสูตรกำหนดไว้  สำหรับการสอนแบบออนไลน์ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานการศึกษาออนไลน์ โดยคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำหรับรายวิชาสหกิจศึกษา การฝึกงานวิชาชีพ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โครงงาน วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ หรือรายวิชาอื่น ๆ  ให้ปรับเปลี่ยนระยะเวลาหรือกำหนดกิจกรรมอื่นมาทดแทนได้ ซึ่งให้เป็นไปตามการพิจารณาโดยคณะและสาขาวิชา 

“ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมที่จะเปิดภาคเรียนตามปกติโดยให้นักศึกษาเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบ 3 เข็มแล้ว รวมถึงมหาวิทยาลัยมีมาตรการเข้มงวดด้านความปลอดภัยตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นวิธีการคัดกรอง การสวมหน้ากากอนามัย หรือจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ ตลอดจนการเว้นระยะห่าง กรณีนักศึกษาอยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือสัมผัสผู้ติดเชื้อ ต้องตรวจ ATK ก่อนเข้าเรียน เพื่อความปลอดภัยต่อตนเองและบุคคลรอบตัว” ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล กล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published.