คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรไทยด้วยการวิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา จัดสัมมนา “แนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรไทยด้วยการวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 2

คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรไทยด้วยการวิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา จัดสัมมนา ครั้งที่ 2 เรื่อง “แนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรไทยด้วยการวิจัยและนวัตกรรม” ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม 402-403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภาและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom Cloud Meeting)

การสัมมนาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวนประมาณ 120 คน ประกอบด้วย คณะกรรมาธิการวิสามัญ คณะอนุกรรมาธิการ ผู้แทนหน่วยงาน/ องค์กร บุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนผู้สนใจโดย นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา ให้เกียรติร่วมงานสัมมนาดังกล่าวด้วย

👉การสัมมนาในช่วงเช้า ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานเปิดการสัมมนา โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ กล่าวรายงาน จากนั้นเป็นการรับฟังวีดีทัศน์ปาฐกถาพิเศษ จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ภายหลังจากการรับฟังวีดีทัศน์และปาฐกถาพิเศษแล้ว ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา คณะกรรมาธิการวิสามัญ และผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้เยี่ยมชมนิทรรศการในบริเวณงาน

หลังจากนั้น ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ อุดม คชินทร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก ดนัย มีชูเวท รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่หนึ่ง และ พลเอกไตรโรจน์ ครุธเวโช รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สอง ได้นำเสนอข้อค้นพบของคณะกรรมาธิการวิสามัญจากการศึกษาสมุนไพรไทยในมิติต่าง ๆ และแนวทางการสร้างความเชื่อมั่นและยอมรับการใช้สมุนไพรไทย และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ตระหนักและร่วมกันขับเคลื่อนไปในทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน

จากนั้น ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการผลิตพืชสมุนไพรตลอดห่วงโซ่ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง การแปรรูป และการนำสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านอาหาร อาหารเสริม ยา และเวชสำอาง รวมถึงปัจจัยสำคัญต่าง ๆ ทั้งด้านคุณภาพ มาตรฐาน กระบวนการที่มีผลต่อการพัฒนาพืชสมุนไพรไทย ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์และเป็นอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมทั้งการสร้างการรับรู้ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือการสร้างการยอมรับความเชื่อถือ ทัศนคติที่ดีต่อการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

👉การสัมมนาในช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน ประธานคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวปาฐกถาพิเศษ และรับฟังการนำเสนอ หัวข้อ “เจาะลึกการวิจัยและการต่อยอดภูมิปัญญาไทยเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรไทย” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ กรรมาธิการวิสามัญ นำเสนอข้อค้นพบในการจัดลำดับความสำคัญของงานวิจัยสมุนไพรไทยและการนำไปใช้ประโยชน์ นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ กรรมาธิการวิสามัญ นำเสนอข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหาร และ นายแพทย์กุลธนิต วนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นำเสนอการวิจัยต่อยอดภูมิปัญญาไทยเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรอย่างเป็นระบบ

จากนั้น ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะต่องานวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญจะได้นำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการสัมมนาไปจัดทำเอกสารรายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรไทย ด้วยการวิจัยและนวัตกรรม เสนอต่อวุฒิสภา เพื่อเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.