DELTAs — 13 ทักษะเพื่ออาชีพในอนาคตจาก McKinsey

DELTAs — 13 ทักษะเพื่ออาชีพในอนาคตผลสำรวจจาก McKinsey
DELTAs — 13 ทักษะเพื่ออาชีพในอนาคตจาก McKinsey

ปัจจุบันดิจิทัลและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการทำงานเป็นอย่างมาก ส่งผลทำให้คนเราจำเป็นที่จะเปิดรับทักษะใหม่ ๆ และปรับตัวให้เข้ากับอาชีพที่กังจะเกิดขึ้นนอนาคต ด้วยเหตุนี้ McKinsey บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำของโลกจากอเมริกาได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับอาชีพที่สูญหายไปและอาชีพที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต จึงเกิดเป็นการสำรวจเกี่ยวกับเรื่อง “Future Skill” หรือทักษะในอนาคตที่จำเป็นต้องมีสำหรับ “Future of Work” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมมากถึงกว่า 18,000 คนจาก 15 ประเทศ จากผลสำรวจพบว่า ถ้าจะอยู่รอดในอนาคตจำเป็นต้องมี 56 ประกอบ 13 ทักษะใน 4 หมวดสำคัญ ที่ McKinsey เรียกรวมกันว่า DELTAs (Distinct Elements of Talent)” โดยให้เหตุผลที่ไม่เรียกว่าทักษะเนื่องจากไม่ได้มีเพียงเรื่องของทักษะ แต่ยังครอบคลุมไปถึงทัศนคติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

.

Cognitive หรือ องค์ความรู้ ประกอบไปด้วยทักษะ 4 อย่าง คือ

           1. Critical Thinking (ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ)

 • การแก้ปัญหาแบบมีแบบแผน
 • การใช้เหตุผลในการประกอบความคิด
 • การแยกแยะสิ่งที่ถูก สิ่งที่ผิด และอคติต่าง ๆ
 • การมองหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

           2. Planning and ways of working (ทักษะการวางแผนและหนทางสำหรับการทำงาน)

 • การวางแผนในการพัฒนางาน
 • การบริหารจัดการเวลา และการลำดับความสำคัญของงาน
 • การใช้ความคิดได้อย่างคล่องแคล่ว
 • ความสามารถในการเรียนรู้

           3. Communication (ทักษะการสื่อสาร)

 • การเล่าเรื่อง และพูดต่อหน้าสาธารณชน
 • ถามคำถามที่ถูกต้อง
 • การสังเคราะห์ข้อมูล หรือข้อความที่ได้รับมา
 • การเป็นผู้ฟังที่ดีอย่างตั้งใจ

           4. Mental Flexibility (ทักษะการยืดหยุ่น)

 • การมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
 • ความสามารถในการแปลงความรู้ให้เหมาะกับบริบท สถานการณ์ที่แตกต่างกัน
 • การเปิดรับมุมมองที่หลากหลาย
 • การปรับตัว

.

Interpersonal หรือ มนุษยสัมพันธ์ ประกอบด้วย

           5. Mobilizing Systems (ทักษะการขับเคลื่อน)

 • การเป็นแบบอย่างที่ดี สามารถโน้มน้าวผู้อื่น
 • ความสามารถในการเจรจาต่อรองแบบได้ผลประโยชน์ร่วมกัน
 • การสร้างวิสัยทัศน์ที่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจที่ดี
 • การมีความตระหนักต่อองค์กร

           6. Developing Relationships (ทักษะการพัฒนาความสัมพันธ์)

 • การมีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น
 • การสร้างแรงบันดาลใจที่น่าเชื่อถือ
 • ความอ่อนน้อมถ่อมตน
 • การเข้าสังคมกับผู้อื่นได้

           7. Teamwork Effectiveness (ทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีม)

 • การสนับสนุน การส่งเสริมอย่างทั่วถึง
 • การสร้างแรงบันดาลใจ ขับเคลื่อนบุคลิกภาพที่แตกต่างกันของแต่ละคน
 • การแก้ปัญหาความขัดแย้ง
 • การทำงานแบบร่วมมือกัน
 • การโค้ช การฝึกสอน การแนะนำ
 • การส่งเสริมพลัง การสนับสนุนอำนาจของผู้อื่น

.

Self-Leadership หรือ ภาวะการเป็นผู้นำในตัวเอง ประกอบด้วย

           8. Self– awareness and self–management (ทักษะการตระหนักและจัดการตนเอง)

 • ความเข้าใจอารมณ์และสิ่งที่กระตุ้นตนเอง
 • การควบคุมตนเอง
 • ความเข้าใจจุดเด่น จุดด้อยของตนเอง
 • ความซื่อสัตย์ ความมั่นคง
 • การสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ตนเอง
 • การมีความมั่นใจในตัวเอง

           9. Entrepreneurship (ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ)

 • ความกล้าที่จะเสี่ยง
 • การขับเคลื่อนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ
 • การมีพลัง ความสนใจ และการมองโลกในแง่ดี
 • การทำลายความเชื่อแบบเดิม ๆ ให้กล้าที่จะทดลองทำสิ่งใหม่ ๆ

           10. Goals Achievement (การมีเป้าหมายความสำเร็จ)

 • การเป็นมีเป้าหมายและกล้าตัดสินใจ
 • การปรับตัวให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ทำงานแบบเน้นผลลัพธ์เป็นหลัก
 • ความขยัน กระตือรือร้น และความเพียรพยายาม
 • การรับมือกับความไม่แน่นอน
 • การพัฒนาตนเอง

.

Digital ความรู้ ความสามารถในเรื่องดิจิทัล ประกอบด้วย

           11. Digital Fluency and Citizenship (ทักษะความคล่องแคล่วและการเป็นพลเมืองดิจิทัล)

 • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดิจิทัลพื้นฐาน
 • พร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องดิจิทัล
 • การทำงานแบบร่วมมือกับดิจิทัล
 • มีจริยธรรมในการใช้ดิจิทัล

           12. Software Use and Development (ทักษะการใช้งานและพัฒนาซอฟต์แวร์)

 • มีความรู้ความสามารถด้านโปรแกรม
 • การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ
 • การคำนวณและการคิดแบบอัลกอริทึม

           13. Understanding Digital Systems (ทักษะความเข้าใจในระบบดิจิทัล)

 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบดิจิทัล
 • ระบบการทำงานแบบอัจฉริยะ
 • ความรู้ด้านความปลอดภัยของระบบไซเบอร์
 • การแปลและการเปิดใช้งานเทคโนโลยี และพร้อมที่จะรองรับระบบนอกเหนือที่กำลังจะมาถึงในอนาคต

.

           นอกจากนี้แล้ว McKinsey ยังได้ทำการวัดระดับความชำนาญของ 56 DELTAs เหล่านี้จากคนแรงงานในปัจจุบัน โดยให้กรอกแบบสอบถามออนไลน์ พร้อมทั้งนำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานความชำนาญที่จำเป็นต่อการทำงานในอนาคต อีกทั้งยังมีวิจัยเพิ่มเติมอีกว่าระดับความชำนาญเหล่านี้เกี่ยวข้องกับงานที่ทำอยู่แล้วหรือไม่ ซึ่งได้ผลวิจัย ดังนี้

1. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความชำนาญต่ำที่สุดในหมวดดิจิทัล ได้แก่

 • ทักษะการใช้งานและพัฒนาซอฟต์แวร์ ได้คะแนนอยู่ที่ 39 คะแนน จากค่าเฉลี่ย 48 คะแนน
 • ทักษะความเข้าใจในระบบดิจิทัล ได้คะแนนอยู่ที่ 42 จากค่าเฉลี่ย 48 คะแนน

2. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความชำนาญรองลงมาในหมวดองค์ความรู้ ได้แก่

 • ทักษะการสื่อสาร ได้คะแนนอยู่ที่ 52 จากค่าเฉลี่ย 58 คะแนน
 • ทักษะการวางแผนและหนทางสำหรับการทำงาน ได้คะแนนอยู่ที่ 54 จากค่าเฉลี่ย 58 คะแนน

.

           โดยรวมแล้วผู้เข้าร่วมแบบสอบถามที่จบระดับมหาวิทยาลัยจะสามารถทำคะแนนได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยบ่งชี้ว่าระดับการศึกษาที่สูงมีผลต่อความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในการทำงานในอนาคต แต่แค่เฉพาะในหมวดของดิจิทับ เนื่องจากในหมวดภาวะการเป็นผู้นำในตนเองและมนุษยสัมพันธ์ เช่น ความมั่นใจในตนเอง ความเห็นอกเห็นใจ หรือความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับระดับการศึกษา พบว่าผู้มีระดับการศึกษาที่สูงกว่ามีทักษะเหล่านี้ต่ำกว่าทักษะอื่น ๆ

.

           นอกจากนี้แล้วทักษะด้านดิจิทัลถือเป็นทักษะที่กำลังเป็นที่ต้องในตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก แต่ในขณะเดียวกันกลับเป็นทักษะที่ผู้มีระดับการศึกษาที่สูงกว่าจะสามารถเข้าถึงได้มากกว่า จากการสำรวจเพิ่มเติมพบว่าความชำนาญใน DELTAs พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับทักษะเหล่านี้สูงมีแนวโน้มที่จะได้รับการว่าจ้าง ได้รับรายได้ที่สูงกว่าผู้มีทักษะต่ำกว่า แต่เป็นงานที่มีความเกี่ยวข้องกับทักษะเหล่านี้ ซึ่งจากการสำรวจได้ผลสรุปดังนี้

 1. องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้างมากที่สุด ได้แก่
  • การปรับตัว (ทักษะองค์ความรู้) 24%
  • การรับมือกับความไม่แน่นอน (ภาวะการเป็นผู้นำ) 18%
  • การสังเคราะห์ข้อมูล หรือข้อความที่ได้รับมา (ทักษะองค์ความรู้) 12%
 2. องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการระดับรายได้ที่สุด ได้แก่
  • การวางแผนในการพัฒนางาน (ทักษะองค์ความรู้) 27%
  • การถามคำถามที่ถูกต้อง (ทักษะองค์ความรู้) 23%
  • ความมั่นใจในตนเอง (ภาวะการเป็นผู้นำในตนเอง) 22%
 3. องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับความถึงพอใจงาน ได้แก่
  • การควบคุมตนเอง (ภาวะการเป็นผู้นำในตนเอง) 23%
  • การรับมือกับความไม่แน่นอน (ภาวะการเป็นผู้นำในตนเอง) 20%
  • ความมั่นใจในตัวเอง (ภาวะการเป็นผู้นำในตนเอง) 20%

.

           จากงานวิจัยเหล่านี้จะช่วยปฏิรูประบบการศึกษาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับการอาชีพที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งยังช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมเพื่อประสบความสำเร็จในอนาคตได้เป็นอย่างดี

.

อ่านงานวิจัยฉบับเต็มได้ที่ : คลิก

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *