ยืนหนึ่ง โอลิมปิกวิชาการ ศูนย์ สอวน. มจพ. เปิดรับสมัครโค้งสุดท้ายถึง 31 ก.ค. นี้

ผศ.ดร.อนุสรา ศรีสรวล  รองคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและบริการวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดเผยว่า ในปี 2564  ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2564 วิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และ ฟิสิกส์ ตั้งแต่วันที่ 5 – 31 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ นั้น มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีโอกาส ได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ตามความถนัดทั้งในด้านทฤษฎีและทักษะด้านปฏิบัติให้สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนได้ และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการคัดเลือกไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ และที่สำคัญเพื่อช่วยพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ระดับโรงเรียนให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล

สืบเนื่องจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นหนึ่งในศูนย์โอลิมปิกวิชาการ ของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ซึ่งมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็น ศูนย์ สอวน. ภาคกลางที่มีขอบเขตรับผิดชอบ ครอบคลุมจังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี และปทุมธานี  โดยมีหน้าที่ในการบริหารจัดการและดำเนินการค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี คอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์ และชีววิทยา ตั้งแต่การรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเพื่อคัดเลือกเข้าอบรมวิชาการในค่าย 1 จนถึงการอบรมนักเรียนตัวแทนศูนย์ที่ผ่านการคัดเลือกจากค่าย 2 จำนวน 6 คน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ และเพื่อเป็นการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของประเทศ ปัจจุบันการอบรมค่าย 1 มีการกระจายลงสู่โรงเรียนเครือข่ายโดยวิทยากรอบรมของโรงเรียน ทำให้ศูนย์ สอวน. มจพ. จึงมีหน้าที่ในการเป็นพี่เลี้ยงด้านวิชาการให้แก่ครูที่ทำหน้าที่เป็นวิทยากรในค่าย ร่วมทั้งคอยสนับสนุนจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อความพร้อมสำหรับการอบรมปฏิบัติการในค่าย

การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์ สอวน. มจพ. ได้รับความสนใจจากนักเรียนและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากแก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรม และก้าวสู่การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ทั้งนี้นักเรียนส่วนมากจะต้องเริ่มจากการสอบแข่งขันเพื่อเข้าค่าย  สอวน. เพื่อพัฒนา เพิ่มทักษะให้เป็นไปตาม “หลักสูตรมาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาของ สอวน.”  หลังจากนั้นจึงจะสอบคัดตัวเข้าสู่ค่ายที่ 2 เพื่อที่จะได้สิทธิ์ไปสอบแข่งขันในระดับประเทศ “นักเรียนหลายๆ คนถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตไปเลย” เนื่องจากได้รับโอกาสที่ดีจากค่าย  สอวน.  เช่น การได้รับโควต้าสำหรับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศ และการได้รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นต้น รวมถึงประสบการณ์จากค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการศูนย์ สอวน. มจพ. ถือเป็นการสร้างพื้นฐานและทักษะทางวิชาการที่แข็งแกร่ง ทำให้นักเรียนมีความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในทุกสาขาอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนับเป็นใบเบิกทางที่ดีสำหรับนักเรียนตัวแทนศูนย์ที่ผ่านการคัดเลือก

นอกจากนี้ อีกภารกิจของศูนย์ สอวน. มจพ. ได้แก่ การหมุนเวียนกับศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยอื่นๆ ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติเพื่อคัดเลือกนักเรียนจากทุกศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. เข้าร่วมแข่งขันกับนักเรียนที่เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับนานาชาติต่อไป  ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ยังมีตัวเลขที่ค่อนข้างสูง ในส่วนของกำหนดการ และรูปแบบการสอบคัดเลือก อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ และประกาศต่างๆ ผ่านทาง http://sci.kmutnb.ac.th/home และ Facebook : คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ผศ.ดร.อนุสรา กล่าวท้ายที่สุด

ขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครโค้งสุดท้ายถึง 31 ก.ค. 64 นี้ รับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2564 วิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และ ฟิสิกส์ ผ่านระบบออนไลน์ อ่านรายละเอียดการรับสมัครและการเข้าระบบรับสมัครออนไลน์ผ่านทาง http://sci.kmutnb.ac.th/home และ http://202.44.40.48/samak/index.php

Leave a Reply

Your email address will not be published.