27มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับ SCImago Institutions Rankings (SIR) 2021″มหิดล” ที่1ประเทศ “สวนสุนันทา”มาเดี่ยวยืน 1 ราชภัฏ “มทร.อีสาน” ที่ 1 ราชมงคล “มหานคร” ครอง 1 เอกชน

“มหิดล” ยังครองที่ 1 ของประเทศไทย ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏ “สวนสุนันทา” ยังโดดเด่น เป็นหนึ่งเดียวที่ติดอันดับ ด้าน”ราชมงคลอีสาน” ก้าวยืนที่ 1 ของกลุ่มราชมงคล และมหาวิทยาลัยเอกชน ปีนี้ “ม.เทคโนโลยีมหานคร” ขึ้นครองอันดับ 1 จากการจัดอันดับของ SCImago Institutions Rankings (SIR) 2021  ในส่วนของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา

SCImago Institutions Rankings (SIR) เผยแพร่ผลการจัดอันดับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วโลก ประจำปี 2021 (Scimago Institutions Rankings 2021) ผ่านเว็บไซต์https://www.scimagoir.com/ โดยปีนี้มีเพียง 27 มหาวิทยาลัยของไทยเท่านั้นที่ได้รับการจัดอันดับจาก SIR ซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่ามีมาตรฐานและความน่าเชื่อถือสูงแห่งหนึ่ง และการจัดอันดับในแต่ละครั้ง จะบ่งบอกถึงความก้าวหน้า และการพัฒนาในกระบวนการ “การวิจัย” องค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัยในประเทศไทยเราหรือแม้กระทั่งนักวิจัยในต่างประเทศที่สนใจศึกษาหาข้อมูลใหม่ ๆ

โดยผลการจัดอันดับองค์กรที่มีผลงานวิจัยระดับโลก ประจำปี 2021 นี้ มีองค์กรที่ได้รับการจัดอันดับโลกที่เป็นมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา องค์กรทั้งภาครัฐและองค์กรอื่น ๆ จากทั่วโลก ทั้งหมด 7,533 แห่ง ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณาจากผลงาน 3 ด้าน ดังนี้

1.ด้านงานวิจัย (Research) 50% โดยจะประกอบไปด้วยจำนวนเอกสารทางวิชาการ วารสาร งานวิจัย จำนวนการอ้างอิง จำนวนผู้เขียนที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของสถาบันนั้นๆ โดยอ้างอิงผลข้อมูลจาก Scopus

2.ด้านนวัตกรรม (Innovation) 30% จะเป็นในด้านความรู้ที่เป็นนวัตกรรม สิทธิบัตร หรือผลงานตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์จากสถาบันที่อ้างถึงในสิทธิบัตร โดยพิจารณาข้อมูลมาจาก PATSTAT (Patent Statistical Database)

3.ด้านสังคม (Societal) 20% จะพิจารณาจาก ขนาดของเว็บ จำนวนหน้าเว็บที่เชื่อมโยงกับ URL ของสถาบัน จำนวนเครือข่าย (subnets) ที่เชื่อมโยงการเข้าถึงกับเว็บไซต์ของสถาบันนั้น และปริมาณเอกสาร และข่าวสารต่างๆ ของสถาบันที่เผยแพร่อยู่ใน social media

Score Indicators

มหิดลยังครองที่ 1 ของประเทศไทย

ในการจัดอันดับแบบภาพรวม Overall Rank มหาวิทยาลัยมหิดล อยู่อันดับ 1 ของประเทศไทย และอันดับ 540 ของโลก โดยด้านการวิจัย อยู่อันดับ 2 ของประเทศ และ 321 ของโลก ด้านนวัตกรรมอันดับ 1 ของประเทศ และ 420 ของโลก และด้านสังคมอยู่อันดับ 2 ของประเทศ และ 202 ของโลก

สวนสุนันทา หนึ่งเดียวของราชภัฏ

อันดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปรากฏว่า “สวนสุนันทา” ยังเป็นแห่งเดียวที่ได้รับการจัดอันดับ โดยปีนี้อยู่อันดับที่ 26 ของประเทศ อันดับ 829 ของโลก ส่วนด้านการวิจัย อยู่อันดับ 12 ของประเทศ และ  440 ของโลก ด้านนวัตกรรมอยู่อันดับที่ 25 ของประเทศ และ 547 ของโลก และด้านสังคมอยู่อันดับที่ 12 ของประเทศ และ 245 ของโลก

ราชมงคลอีสาน อันดับ 1 กลุ่มราชมงคล

ด้านกลุ่มของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ปรากฏว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครองอันดับ 1 ของกลุ่ม โดยอยู่อันดับที่ 25 ของประเทศ อันดับที่ 826 ของโลก ด้านการวิจัย อันดับที่ 20 ของประเทศ และ 455 ของโลก ด้านนวัตกรรม อันดับที่ 23 ของประเทศ และ 525 ของโลก และด้านสังคมอันดับที่ 17 ของประเทศ และ 250 ของโลก

เทคโนโลยีมหานครอันดับ 1 ม.เอกชน

มหาวิทยาลัยเอกชนปีนี้ มี 2 สถาบันได้รับการจัดอันดับ คือ อันดับ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และมหาวิทยาลัยรังสิต โดยม.เทคโนโลยีมหานครอยู่อันดับ 21 ของประเทศ อันดับ 813 โลก ด้านการวิจัย อันดับที่ 24 ของประเทศ และ 470 ของโลก ด้านนวัตกรรม อันดับที่ 10 ของประเทศ และ 495 ของโลก และด้านสังคมอันดับที่ 18 ของประเทศ และ 251 ของโลก

…………………………………………………

สำหรับผลการจัดอันดับประเภทภาพรวม (Overall Rank) มีมหาวิทยาลัยในไทยติดอันดับจำนวน 27 แห่ง ดังนี้

อันดับประเทศ        อันดับโลก

1                              (540)      Mahidol University

2                              (568)      Chulalongkorn University

3                              (701)      Chiang Mai University

4                              (707)      Kasetsart University

5                              (717)      Prince of Songkla University

6                              (719)      Khon Kaen University

7                              (751)      Ubon Ratchathani University

8                              (755)      Mae Fah Luang University

9                              (757)     King Mongkut’s University of Technology Thonburi

10                           (760)      Naresuan University

11                           (767)      Walailak University

12                           (770)      University of Phayao

13                           (778)     Thammasat University

14                           (783)     Silpakorn University

15                           (786)      Suranaree University of Technology

16                           (787)     Srinakharinwirot University

17                           (797)      Asian Institute of Technology

18                           (802)      Mahasarakham University

19                           (804)      King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok

20                           (808)      King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

21                           (813)      Mahanakorn University of Technology

22                           (817)      Mahawithayalai Rangsit

23                           (821)      Burapha University

24                           (824)      Maejo University

25                           (826)      Rajamangala University of Technology Isan

26                           (829)      Suan Sunandha Rajabhat University

27                           (856)      National Institute of Development Administration

รายละเอียดเพิ่มเติม

อันดับภาพรวมของประเทศ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *