7 อาชีพแห่งอนาคตตามกรอบคุณวุฒิ EP. 4 : สาขาอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

สวัสดีค่ะทุกคน พี่ ๆ ทีมงานเอ็ดดูโซนจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับสาขาวิชาทั้ง 7 ซึ่งเป็นสาขาอาชีพแห่งอนาคตตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2565 ที่ทาง ครม. มีมติให้เป็น 7 สาขาที่ต้องการพัฒนากำลังคนและเป็นสาขาอาชีพที่จำเป็นเร่งด่วนต่อการพัฒนาประเทศ ได้แก่ 1.สาขาอาชีพโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐาน 2.สาขาอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 3.สาขาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 4.สาขาอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ 5.สาขาอาชีพอาหารและเกษตร 6.สาขาปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ พลังงานและพลังงานทดแทน และ 7.สาขาอาชีพแม่พิมพ์ หลังจากผ่านไป 3 อีพี และในวันนี้ก็จะเป็น EP.4 ซึ่งอาจจะเป็นสาขาที่ใครหลาย ๆ คนชื่นชอบและใฝ่ฝัน และพี่เองก็เป็นหนึ่งในหลาย ๆ คนที่ใฝ่ฝันที่จะเรียนสาขานี้ด้วย ก็แน่นอนน่ะสิคะเพราะสาขานี้เป็นสาขาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เดาออกแล้วใช่ไหมคะว่าสาขาอะไร ใช่ค่ะ สาขาที่จะพูดถึงต่อไป คือ สาขาอาชึพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ เป็นอีกสาขาที่ได้รับความนิยมและน่าเรียนมาก ๆ ไปดูกันดีกว่าค่ะ ว่าแต่ละหลักสูตรนั้นจะเรียนเกี่ยวกับอะไร และมีมหาวิทยาลัยไหนเปิดรับบ้าง

สาขาอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

ในปัจจุบันโลกของเรานั้นขับเคลื่อนไปด้วยเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่ เทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตก็ว่าได้ เหตุนี้เองจึงทำให้เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ช่วยให้อุตสาหกรรมในด้านบันเทิงขยายตัวอย่างรวดเร็ว และเป็นตัวสำคัญที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีความก้าวหน้า ยิ่งโลกเราพัฒนาไปไกลเท่าไหร่เทคโนโลยีก็ยิ่งเจริญเติบโตมากขึ้นเท่านั้น และนำไปสู่การเร่งพัฒนากำลังคนที่เกี่ยวกับสาขาเทคโนโลยีอย่างไม่มีที่สิ้นสุด สาขาวิชาด้านนี้จึงเป็นที่ต้องการของตลาดและเป็นสายอาชีพที่มีความจำเป็นในปัจจุบันและอนาคต สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่มีใจรักเทคโนโลยี วันนี้พี่ ๆ จะมาแนะนำสาขาวิชาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ มีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย!

 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเรียนเกี่ยวกับอะไร ?

ศึกษาเกี่ยวกับด้านระบบและเทคโนโลยีสื่อสารเบื้องต้น การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ การพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ เรียนรู้ระบบเครือข่ายประยุกต์และการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการขายและบริการระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงการเรียนทางด้านกราฟิก การออกแบบเทคโนโลยีมัลติมิเดีย

 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศจบไปทำงานอะไร ?

-นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์

– นักพัฒนาเว็บไซต์

– ผู้ทดสอบโปรแกรม

– นักวิเคราะห์ระบบ

– นักออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์

– นักออกแบบระบบเครือข่าย

– ผู้ดูแลระบบเครือข่าย

– นักพัฒนาเกม

– นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

– นักวิเคราะห์ความปลอดภัยด้าน IT

– ผู้จัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

– นักพัฒนาฐานข้อมูล

 

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

– คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

– คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

– คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

– คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

– คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

– คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

– คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

– คณะวิทยาการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

– คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

– คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

– วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

– วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

– คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– วิทยาเขตหนองคาย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

– คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์และมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยพะเยา

– คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา

– คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

– คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา

– คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา

– คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา

– มหาวิทยาลัยพะเยาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

– คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

– คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

– คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

– คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

– คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต

– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

– บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

– คณะบริหารธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเรียนเกี่ยวกับอะไร ?

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจศึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและเน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ในงานธุรกิจ  การใช้คอมพิวเตอร์ในการทำบัญชี ประมวลคำ ติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ วางแผนบริหารธุรกิจขององค์กร วิเคราะห์ออกแบบระบบการจัดการทำระบบด้วยคอมพิวเตอร์ และที่สำคัญคือการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนโปรแกรมกราฟิกเพื่องานธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ อีกทั้งยังศึกษาเกี่ยวกับบัญชี การตลาด กฎหมาย โลจิสติกส์ เศรษฐศาสตร์ และอื่น ๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ในการทำธุรกิจอีกด้วย

 

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจบไปทำงานอะไร ?

-โปรแกรมเมอร์

– นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ

– นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

– นักออกแบบมัลติมิเดียและแอนนิเมชั่น

– นักทดลองระบบ

– เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

– นักพัฒนาแอพพลิเคชั่น

– เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

– เจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบงานสำนักงาน

– เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนซอฟต์แวร์

– เจ้าหน้าที่พัฒนาซอฟต์แวร์

– เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีคอมพิวเตอร์

– ผู้ดูแลเว็บไซต์

 

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

– คณะพานิชยาศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– สาขาภาควิชาวิทยาการและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

– วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

– สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

– สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร

– สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

– สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

–  เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

– สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

– สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ราชภัฏเลย

– สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาสารคาม

– สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

– สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

– สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

– สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร

– สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

– สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

– สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

– สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

– สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

– สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

– สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

– สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

– สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

– สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

– สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏรัมไพพรรณี

– สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

– สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

– สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

– สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

– สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย

– สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

– สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

– สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

– สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

– สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

– สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดร

– สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

– สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยตาปี

– สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

– สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

– สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

– สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

– สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

– สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

– สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา

– สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

– สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

– สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

– สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

สาขาดิจิทัลและมัลติมิเดีย

สาขาดิจิทัลและมัลติมิเดียเรียนเกี่ยวกับอะไร ?

สาขาดิจิทัลและมัลติมิเดียจะศึกษาเกี่ยวกับการผลิตสื่อทุกประเภท เช่น ภาพยนตร์ โฆษณา เกม แอนิเมชัน และอื่น ๆ ซึ่งเป็นการศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพเคลื่อนไหวด้วยสื่อดิจิทัลด้วยคอมพิวเตอร์ และเครื่องมือโปรแกรม การผลิตแอนิเมชัน ตั้งแต่การวาดรูป ออกแบบตัวละคร การเคลื่อนไหว การปั้นโมเดล การทำแอนิเมชัน 3 มิติ กราฟิก การทำฉาก นอกจากนี้ยังเรียนครอบคลุมไปถึงการผลิตเสียงและดนตรีสำหรับสื่อดิจิทัล การตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว การควบคุมการผลิตสื่อ รวมถึงวิธีการถ่ายภาพและวิดีโอ

 

สาขาดิจิทัลและมัลติมิเดียจบไปทำงานอะไร ?

-นักออกแบบและสร้างสรรค์ภาพด้วยคอมพิวเตอร์

– นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์

– นักสร้างโมเดลสามมิติ

– นักออกแบบแอนิเมชัน

– ผู้กำกับศิลป์

– นักตัดต่อและลำดับภาพ

– นักออกแบบกราฟิก

– ผู้กำกับภาพยนตร์

– นักตัดต่อภาพยนตร์

 

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรสาขาดิจิทัลและมัลติมีเดีย

– มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป สาขามัลติมีเดียดีไซน์ (Miltimedia Design)

– สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย / สาขานิเทศศิลป์

– มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนิเมชั่น

– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

– มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  สาขาวิชาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล

– มหาวิทยาลัยบูรพา สาขาวิชากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย

– มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น

-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์

– วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดล

– มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ

– มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะศิลปะประยุกต์และการออกแบบ

– มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

– มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และการสร้างภาพเคลื่อนไหว

– มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะศิลปกรรมศาสตร์

– มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  หลักสูตรศิลปกรรม ออกแบบนิเทศศิลป์

– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปกรรมศาสตร์  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชาถ่ายภาพและภาพยนตร์สาขาวิชามัลติมีเดีย

– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

– มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม

– มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย)

– มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

– มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

– มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

– มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) คณะดิจิทัลมีเดีย

–  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิตอล

– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

– มหาวิทยาลัยหัวเฉียว คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศิลป์ สาขาวิชาสื่อมัลติมีเดียและสื่อใหม่

– มหาวิทยาลัยคริสเตียน คณะมัลติมีเดียและดิจิทัลอาร์ต  สาขาวิชามัลติมีเดียและแอนิเมชัน

– มหาวิทยาลัยสยาม คณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาสื่อดิจิตัล

– มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะดิจิทัล มีเดีย มหาวิทยาลัยรังสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   สาขาภาควิชาเอกคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย

– มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย

– สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

– มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะดิจิตอลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์

– มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัลDigital art and design

 

เป็นยังไงบ้างคะน้อง ๆ กับสาขาอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ ได้เห็นกันแล้วใช่ไหมเอ่ย กับทั้ง 3 หลักสูตรที่เกี่ยวกับสาขาอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์  ซึ่งสาขาวิชานี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจในเรื่องการผลิตสื่อ ผลิตคอนเทนต์ การออกแบบ และการตัดต่อวิดีโอต่าง ๆ ซึ่งทั้ง 3 หลักสูตรนี้ก็จะมีการเรียนการสอนที่แตกต่างกันไป แต่ละหลักสูตรก็จะมีจุดเด่นเฉพาะตัว น้อง ๆ สามารถนำจุดเด่นทั้งหมดนี้ มาพิจารณาในการเลือกวิชาชีพที่จะศึกษาต่อ และแน่นอนว่าสาขาอาชีพทั้ง 7 สาขาตามกรอบคุณวุฒิที่พี่ ๆ ได้นำมาแนะนำน้อง ๆ นั้น เป็นสาขาอาชีพที่ตลาดแรงงานต้องการและเมื่อเรียนจบไปมีงานรับรองแน่นอน และสำหรับ EP ต่อไปจะเป็นสาขาวิชาชีพไหน ใช่สาขาวิชาชีพที่น้อง ๆ สนใจหรือเปล่า อย่าลืมติดตามข่าวสารกันนะคะเด็ก ๆ หากน้อง ๆ คนไหนอยากรู้ว่า 7 สาขาอาชีพแห่งอนาคตตามกรอบคุณวุฒิมีอะไรบ้างสามารถเช็กได้ที่

EP.1 สาขาอาชีพโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐาน คลิก 

EP.2 สาขาอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คลิก

EP.3 สาขาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ คลิก

EP.4 สาขาอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ คลิก

EP.5 สาขาอาชีพอาหารและเกษตร คลิก

EP.6 สาขาปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ พลังงานและพลังงาน คลิก

EP.7 สาขาอาชีพแม่พิมพ์ คลิก

Leave a Reply

Your email address will not be published.