Popup
1. รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแ...
12 ก.พ. 59
จำนวนรับ : 19 คน
 • โครงการ : รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 59 รอบ 2
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
  • แพทยศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 13 กุมภาพันธ์ 59 - 15 กุมภาพันธ์ 59
 • วันประกาศผลสอบ : 02 มีนาคม 59
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • GAT / PAT
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
2. รับตรง ม.เชียงใหม่ ใช้คะแนน 9 วิชาส...
12 ก.พ. 59
จำนวนรับ : 86 คน
 • โครงการ : รับตรง ม.เชียงใหม่ ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ 3 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน
 • มหาวิทยาลัย :
  • เชียงใหม่
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 09 กุมภาพันธ์ 59 - 16 กุมภาพันธ์ 59
 • วันประกาศผลสอบ : 18 มีนาคม 59
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สัมภาษณ์
  • ผลงาน
3. รับตรง ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารค...
12 ก.พ. 59
จำนวนรับ : 2,474 คน
 • โครงการ : รับตรง ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2559
 • มหาวิทยาลัย :
  • มหาสารคาม
 • คณะ / สาขา :
  • ศึกษาศาสตร์
  • การบัญชี
  • มนุษยศาสตร์
  • วัฒนธรรมศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • เภสัชศาสตร์
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์
  • ดุริยางคศิลป์และนาฏศิลป์
  • ศิลปกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 15 มีนาคม 59 - 30 เมษายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : 03 มิถุนายน 59
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • GAT / PAT
  • สัมภาษณ์
4. รับตรง โควตาวิชาสามัญ ม.เทคโนโลยีสุ...
11 ก.พ. 59
จำนวนรับ : 500 คน
 • โครงการ : รับตรง โควตาวิชาสามัญ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 59
 • มหาวิทยาลัย :
  • เทคโนโลยีสุรนารี
 • คณะ / สาขา :
  • เทคโนโลยีการผลิตพืช
  • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • วิทยาศาสตร์การกีฬา
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 10 กุมภาพันธ์ 59 - 28 กุมภาพันธ์ 59
 • วันประกาศผลสอบ : 05 เมษายน 59
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • 9 วิชาสามัญ
  • สัมภาษณ์
5. รับตรง โควตาพิเศษ กีฬา/ดนตรี/เด็กดี...
11 ก.พ. 59
จำนวนรับ : 240 คน
 • โครงการ : รับตรง โควตาพิเศษ กีฬา/ดนตรี/เด็กดี/วิทย์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 59
 • มหาวิทยาลัย :
  • เทคโนโลยีสุรนารี
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 10 กุมภาพันธ์ 59 - 28 กุมภาพันธ์ 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
6. รับตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT และ 9 วิ...
10 ก.พ. 59
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : รับตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2559
 • มหาวิทยาลัย :
  • สงขลานครินทร์
 • คณะ / สาขา :
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  • วิทยาการจัดการ
  • มนุษยศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
  • เภสัชศาสตร์
  • วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
  • ศิลปกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 10 กุมภาพันธ์ 59 - 23 กุมภาพันธ์ 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • GAT / PAT
  • 9 วิชาสามัญ
  • สัมภาษณ์
7. รับตรง มีทุน คณะวิทยาศาสตร์ โครงการ...
10 ก.พ. 59
จำนวนรับ : 15 คน
 • โครงการ : รับตรง มีทุน คณะวิทยาศาสตร์ โครงการ พสวท. ม.เกษตรศาสตร์ 59
 • มหาวิทยาลัย :
  • เกษตรศาสตร์
 • คณะ / สาขา :
  • วิทยาศาสตร์
 • เกรด : 3.00
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 กุมภาพันธ์ 59 - 10 มีนาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : 01 เมษายน 59
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • GAT / PAT
  • สัมภาษณ์
8. รับตรง สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ม....
10 ก.พ. 59
จำนวนรับ : 30 คน
 • โครงการ : รับตรง สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 59
 • มหาวิทยาลัย :
  • เทคโนโลยีสุรนารี
 • คณะ / สาขา :
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 04 มกราคม 59 - 29 กุมภาพันธ์ 59
 • วันประกาศผลสอบ : 25 มีนาคม 59
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
9. รับตรง โครงการคัดเลือกตรงผ่านเคลียร...
08 ก.พ. 59
จำนวนรับ : 465 คน
 • โครงการ : รับตรง โครงการคัดเลือกตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 59
 • มหาวิทยาลัย :
  • เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • คณะ / สาขา :
  • ครุศาสตร์
  • ดิจิทัลมีเดีย
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • วิทยาศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 08 กุมภาพันธ์ 59 - 20 มีนาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : 08 เมษายน 59
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • GAT / PAT
  • 9 วิชาสามัญ
  • สัมภาษณ์
10. รับตรง สาขาปฎิบัติการฉุกเฉินการแพทย...
08 ก.พ. 59
จำนวนรับ : 30 คน
 • โครงการ : รับตรง สาขาปฎิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทย์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 59
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 กุมภาพันธ์ 59 - 31 มีนาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : 30 พฤษภาคม 59
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
โครงการใกล้หมดเวลา
- การรับนักศึกษาแพทย์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง
(วันนี้วันสุดท้าย)
- รับตรง โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ สกลนคร
(วันนี้วันสุดท้าย)
- รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง โควตาเรียนดี 59
(วันนี้วันสุดท้าย)
- รับตรง Walk-interview Airline Business ม.สวนดุสิต 59
(วันนี้วันสุดท้าย)
- รับตรง สมัคร + สอบ + รู้ผลทุนการศึกษา ในวันเดียว สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 59
(วันนี้วันสุดท้าย)
- รับตรง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ม.เชียงใหม่ 59
(วันนี้วันสุดท้าย)
- รับตรง โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 59
(เหลือเวลาอีก 2 วัน)
- รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 59 รอบ 2
(เหลือเวลาอีก 2 วัน)
- รับตรง ม.เชียงใหม่ ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ 3 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน
(เหลือเวลาอีก 3 วัน)
- รับตรง ม.ขอนแก่น 59 โควตาภาคฯ และทั่วประเทศ รอบที่2
(เหลือเวลาอีก 6 วัน)
- รับตรง โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา ม.แม่ฟ้าหลวง 59
(เหลือเวลาอีก 6 วัน)
- รับตรง โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง 59
(เหลือเวลาอีก 6 วัน)
- รับตรง คณะสัตวแพทยศาสตร์ โครงการดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ ม.เชียงใหม่ 59
(เหลือเวลาอีก 6 วัน)
- รับตรง คณะสัตวแพทยศาสตร์ โครงการรับทายาทเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ม.เชียงใหม่ 59
(เหลือเวลาอีก 6 วัน)
- รับตรง(สอบข้อเขียน) พระจอมเกล้า พระนครเหนือ 59
(เหลือเวลาอีก 7 วัน)
- รับตรง รัสเซียศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ 59
(เหลือเวลาอีก 8 วัน)
- รับตรง โครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นานาชาติ ปี2559
(เหลือเวลาอีก 9 วัน)
- รับตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2559
(เหลือเวลาอีก 10 วัน)
- รับตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 59
(เหลือเวลาอีก 12 วัน)
- รับตรง ประเภทเรียนดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 59
(เหลือเวลาอีก 12 วัน)
- รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ หรือประสบการณ์พิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 59
(เหลือเวลาอีก 13 วัน)
- รับตรง คณะดนตรีและการแสดง ม.บูรพา 59
(เหลือเวลาอีก 14 วัน)
- รับตรง โควตาวิชาสามัญ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 59
(เหลือเวลาอีก 15 วัน)
- รับตรง โควตาพิเศษ กีฬา/ดนตรี/เด็กดี/วิทย์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 59
(เหลือเวลาอีก 15 วัน)
- โครงการรับตรง 18 โครงการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2559
(เหลือเวลาอีก 16 วัน)
- รับตรง คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559
(เหลือเวลาอีก 16 วัน)
- รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ ม.พายัพ 2559
(เหลือเวลาอีก 16 วัน)
- รับตรง ม.พายัพ 2559
(เหลือเวลาอีก 16 วัน)
- รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 59
(เหลือเวลาอีก 16 วัน)
advertisement