Popup
1. ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเ...
29 ก.ค. 58
จำนวนรับ : 2,015 คน
 • โครงการ : ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยโควตาพิเศษ
 • มหาวิทยาลัย :
  • ศิลปากร
 • คณะ / สาขา :
  • สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ศึกษาศาสตร์
  • วิทยาการจัดการ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • อักษรศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 กันยายน 58 - 15 ตุลาคม 58
 • วันประกาศผลสอบ : 10 พฤษภาคม 59
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • GAT / PAT
  • 7 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
2. โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุ...
28 ก.ค. 58
จำนวนรับ : 34 คน
 • โครงการ : โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน คณะแพทยศาสตร์
 • มหาวิทยาลัย :
  • นเรศวร
 • คณะ / สาขา :
  • แพทยศาสตร์
 • เกรด : 3.25
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 20 กรกฎาคม 58 - 07 สิงหาคม 58
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • GAT / PAT
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
3. การรับสมัครสอบคดเลือกบุคคลเพื่อเข้า...
27 ก.ค. 58
จำนวนรับ : 31 คน
 • โครงการ : การรับสมัครสอบคดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการรับนิสิตหลักสตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • มหาวิทยาลัย :
  • พะเยา
 • คณะ / สาขา :
  • พยาบาลศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 03 สิงหาคม 58
 • วันประกาศผลสอบ : 14 สิงหาคม 58
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • GAT / PAT
4. รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริ...
27 ก.ค. 58
จำนวนรับ : 380 คน
 • โครงการ : รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
 • มหาวิทยาลัย :
  • ราชภัฏสวนสุนันทา
 • คณะ / สาขา :
  • การจัดการและการท่องเที่ยว
  • ธุรกิจการบิน
  • วิทยาลัยนานาชาติ
 • เกรด : 2.50
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 20 สิงหาคม 58 - 30 ตุลาคม 58
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • คุณสมบัติ :
  • มีคะแนน IELTS (คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด)
  • มีคะแนน TOEFL (คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด)
  • มีคะแนน TOEIC (คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด)
5. รับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในระด...
27 ก.ค. 58
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : รับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ)
 • มหาวิทยาลัย :
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะ / สาขา :
  • ครุศาสตร์
  • นิเทศศาสตร์
  • พลศึกษา
  • เศรษฐศาสตร์
  • อักษรศาสตร์
  • สหเวชศาสตร์
  • ศิลปกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 กันยายน 58 - 15 กันยายน 58
 • วันประกาศผลสอบ : 10 กุมภาพันธ์ 59
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • GAT / PAT
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
6. ประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษ...
24 ก.ค. 58
จำนวนรับ : 181 คน
 • โครงการ : ประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์
 • มหาวิทยาลัย :
  • ศิลปากร
 • คณะ / สาขา :
  • เภสัชศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 กันยายน 58 - 04 ตุลาคม 58
 • วันประกาศผลสอบ : 05 เมษายน 59
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • 7 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
7. รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่...
24 ก.ค. 58
จำนวนรับ : 133 คน
 • โครงการ : รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2559
 • มหาวิทยาลัย :
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะ / สาขา :
  • แพทยศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 21 กันยายน 58 - 30 กันยายน 58
 • วันประกาศผลสอบ : 02 มีนาคม 59
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • GAT / PAT
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
8. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับ...
23 ก.ค. 58
จำนวนรับ : 3,230 คน
 • โครงการ : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รับตรงระบบโควตา
 • มหาวิทยาลัย :
  • แม่ฟ้าหลวง
 • คณะ / สาขา :
  • การจัดการและการท่องเที่ยว
  • การบัญชี
  • ธุรกิจการบิน
  • บริหารธุรกิจ
  • โลจิสติกส์
  • นิติศาสตร์
  • ศิลปศาสตร์
  • ศึกษาศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • แพทย์แผนจีน
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • เกรด : 2.50
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 03 สิงหาคม 58 - 11 กันยายน 58
 • วันประกาศผลสอบ : 02 พฤศจิกายน 58
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
9. รับสมัครโครงการรับตรง โควตาเรียนดี/...
23 ก.ค. 58
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : รับสมัครโครงการรับตรง โควตาเรียนดี/พื้นที่
 • มหาวิทยาลัย :
  • เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • คณะ / สาขา :
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • อุตสาหกรรมเกษตร
  • บริหารธุรกิจ
  • วิศวกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 22 กรกฎาคม 58 - 02 ตุลาคม 58
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
10. โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี...
23 ก.ค. 58
จำนวนรับ : 1,907 คน
 • โครงการ : โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มหาวิทยาลัย :
  • สงขลานครินทร์
 • คณะ / สาขา :
  • ศึกษาศาสตร์
  • โลจิสติกส์
  • นิติศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
  • ศิลปศาสตร์
  • ศึกษาศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • เทคนิคการแพทย์
  • พยาบาลศาสตร์
  • เภสัชศาสตร์
  • วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 27 กรกฎาคม 58 - 10 สิงหาคม 58
 • วันประกาศผลสอบ : 02 พฤศจิกายน 58
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สัมภาษณ์
ติดตามข่าวรับตรงทาง Facebook
advertisement