Popup
1. โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี มหา...
06 ต.ค. 58
จำนวนรับ : 1,464 คน
 • โครงการ : โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัย :
  • เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • คณะ / สาขา :
  • ครุศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 05 ตุลาคม 58 - 08 พฤศจิกายน 58
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
2. รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ม....
06 ต.ค. 58
จำนวนรับ : 80 คน
 • โครงการ : รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2559
 • มหาวิทยาลัย :
  • เทคโนโลยีสุรนารี
 • คณะ / สาขา :
  • พยาบาลศาสตร์
 • เกรด : 2.75
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 19 ตุลาคม 58 - 12 พฤศจิกายน 58
 • วันประกาศผลสอบ : 02 กุมภาพันธ์ 59
 • คุณสมบัติ :
  • ศึกษาแผนวิทย์-คณิต
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
3. รับตรง ม.เทคโนโลยีสุรนารี 59 ทุน สำ...
06 ต.ค. 58
จำนวนรับ : 120 คน
 • โครงการ : รับตรง ม.เทคโนโลยีสุรนารี 59 ทุน สำนักวิทยาศาสตร์ (การจัดการศึกษาแบบก้าวหน้า:Honors Program)
 • มหาวิทยาลัย :
  • เทคโนโลยีสุรนารี
 • คณะ / สาขา :
  • วิทยาศาสตร์
 • เกรด : 3.00
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 ตุลาคม 58 - 12 พฤศจิกายน 58
 • วันประกาศผลสอบ : 20 มกราคม 59
 • คุณสมบัติ :
  • ศึกษาแผนวิทย์-คณิต
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
4. รับตรง ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ...
06 ต.ค. 58
จำนวนรับ : 3,015 คน
 • โครงการ : รับตรง ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 59
 • มหาวิทยาลัย :
  • ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • คณะ / สาขา :
  • ครุศาสตร์
  • วิทยาการจัดการ
  • มนุษยศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 10 ตุลาคม 58 - 10 พฤศจิกายน 58
 • วันประกาศผลสอบ : 01 ธันวาคม 58
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
5. รับตรง สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาว...
06 ต.ค. 58
จำนวนรับ : 30 คน
 • โครงการ : รับตรง สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 59
 • มหาวิทยาลัย :
  • เทคโนโลยีสุรนารี
 • คณะ / สาขา :
  • ทันตแพทยศาสตร์
 • เกรด : 3.00
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 02 ตุลาคม 58 - 20 ตุลาคม 58
 • วันประกาศผลสอบ : 28 ธันวาคม 58
 • คุณสมบัติ :
  • ศึกษาแผนวิทย์-คณิต
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
6. รับตรง ม.บูรพา 59 โครงการผู้มีความส...
05 ต.ค. 58
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : รับตรง ม.บูรพา 59 โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีและการแสดง คณะดนตรีและการแสดง
 • มหาวิทยาลัย :
  • บูรพา
 • คณะ / สาขา :
  • คนตรีและการแสดง
 • เกรด : 2.00
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 ตุลาคม 58 - 31 ตุลาคม 58
 • วันประกาศผลสอบ : 20 พฤศจิกายน 58
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
  • ผลงาน
7. รับตรง มธ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาห...
05 ต.ค. 58
จำนวนรับ : 90 คน
 • โครงการ : รับตรง มธ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ หลักสูตรนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ 59
 • มหาวิทยาลัย :
  • ธรรมศาสตร์
 • คณะ / สาขา :
  • วิทยาศาสตร์
 • เกรด : 2.50
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 05 ตุลาคม 58 - 06 มกราคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : 29 มกราคม 59
 • คุณสมบัติ :
  • มีคะแนน IELTS (คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด)
  • มีคะแนน TOEFL (คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด)
  • มีคะแนนสอบ TU-GET
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
8. รับตรง วาแตล สาขาการจัดการโรงแรม หล...
05 ต.ค. 58
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : รับตรง วาแตล สาขาการจัดการโรงแรม หลักสูตรนานาชาติ ม.ศิลปากร 2559
 • มหาวิทยาลัย :
  • ศิลปากร
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 ตุลาคม 58 - 30 ตุลาคม 58
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • คุณสมบัติ :
  • มีคะแนน IELTS (คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด)
  • มีคะแนน TOEFL (คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด)
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สัมภาษณ์
9. รับตรง วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรร...
03 ต.ค. 58
จำนวนรับ : 50 คน
 • โครงการ : รับตรง วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร 59
 • มหาวิทยาลัย :
  • ศิลปากร
 • คณะ / สาขา :
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • เกรด : 2.75
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 28 กันยายน 58 - 26 ตุลาคม 58
 • วันประกาศผลสอบ : 14 ธันวาคม 58
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
10. รับตรง สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม คณะวิ...
03 ต.ค. 58
จำนวนรับ : 50 คน
 • โครงการ : รับตรง สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร 59
 • มหาวิทยาลัย :
  • ศิลปากร
 • คณะ / สาขา :
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • เกรด : 3.00
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 28 กันยายน 58 - 26 ตุลาคม 58
 • วันประกาศผลสอบ : 14 ธันวาคม 58
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
ติดตามข่าวรับตรงทาง Facebook
advertisement