Popup
1. รับตรง60 โครงการมหิดลเพื่อชาวชนบท ม...
25 ส.ค. 59
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : รับตรง60 โครงการมหิดลเพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
  • ทันตแพทยศาสตร์
  • แพทยศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 กันยายน 59 - 30 กันยายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
2. รับตรง60 คณะแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชฯร...
25 ส.ค. 59
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : รับตรง60 คณะแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชฯรอบที่1 มหาวิทยาลัยรังสิต
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
  • ทันตแพทยศาสตร์
  • แพทยศาสตร์
  • เภสัชศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 กันยายน 59 - 09 พฤศจิกายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : 15 พฤศจิกายน 59
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
3. รับตรง60 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณ...
22 ส.ค. 59
จำนวนรับ : 40 คน
 • โครงการ : รับตรง60 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
 • มหาวิทยาลัย :
  • มหิดล
 • คณะ / สาขา :
  • สาธารณสุขศาสตร์
 • เกรด : 2.50
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 15 สิงหาคม 59 - 16 กันยายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : 21 ตุลาคม 59
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สัมภาษณ์
4. รับตรง60 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ...
22 ส.ค. 59
จำนวนรับ : 40 คน
 • โครงการ : รับตรง60 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
  • เกษตรศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
 • เกรด : 2.50
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 15 สิงหาคม 59 - 16 กันยายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : 21 ตุลาคม 59
5. รับตรง60 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต ส...
22 ส.ค. 59
จำนวนรับ : 40 คน
 • โครงการ : รับตรง60 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
 • มหาวิทยาลัย :
  • มหิดล
 • คณะ / สาขา :
  • ศิลปศาสตร์
 • เกรด : 2.50
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 15 สิงหาคม 59 - 16 กันยายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : 12 ตุลาคม 59
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สัมภาษณ์
6. รับตรง3โครงการพร้อมทุน คณะเทคโนโลยี...
21 ส.ค. 59
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : รับตรง3โครงการพร้อมทุน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดลปีการศึกษา2560
 • มหาวิทยาลัย :
  • มหิดล
 • คณะ / สาขา :
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 18 สิงหาคม 59 - 30 กันยายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
7. รับตรง60 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาธุร...
21 ส.ค. 59
จำนวนรับ : 35 คน
 • โครงการ : รับตรง60 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาธุรกิจวิศวกรรม  มหาวิทยาลัยศิลปากร รอบแรก
 • มหาวิทยาลัย :
  • ศิลปากร
 • คณะ / สาขา :
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 สิงหาคม 59 - 16 กันยายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : 21 ตุลาคม 59
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
8. รับตรง60 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ...
21 ส.ค. 59
จำนวนรับ : 35 คน
 • โครงการ : รับตรง60 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัย :
  • ศิลปากร
 • คณะ / สาขา :
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • เกรด : 2.75
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 สิงหาคม 59 - 16 กันยายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : 21 ตุลาคม 59
9. รับตรง60 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษ...
18 ส.ค. 59
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : รับตรง60 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาช่วงที่1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
  • การบัญชี
  • บริหารธุรกิจ
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 10 สิงหาคม 59 - 30 ธันวาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สัมภาษณ์
10. รับตรงโควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศ...
17 ส.ค. 59
จำนวนรับ : 3,212 คน
 • โครงการ : รับตรงโควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2560 ฉบับสมบรูณ์
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
  • เกษตรศาสตร์
  • ทรัพยากรธรรมชาติ
  • เทคโนโลยีการเกษตร
  • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
  • ประมง
  • การบัญชี
  • บริหารธุรกิจ
  • จิตวิทยา
  • นิติศาสตร์
  • มนุษยศาสตร์
  • วิทยาลัยนานาชาติ
  • เศรษฐศาสตร์
  • สังคมศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • ทันตแพทยศาสตร์
  • ทัศนมาตรศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • แพทยศาสตร์
  • เภสัชศาสตร์
  • สหเวชศาสตร์
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 พฤศจิกายน 59 - 15 พฤศจิกายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • GAT / PAT
  • สัมภาษณ์
โครงการใกล้หมดเวลา
- รับตรง60 20โครงการพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(เหลือเวลาอีก 2 วัน)
- รับตรงนักเรียน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(เหลือเวลาอีก 2 วัน)
- รับตรงกสพท 60 คณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์
(เหลือเวลาอีก 2 วัน)
- รับตรงทุนจุฬาชนบท โครงพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
(เหลือเวลาอีก 2 วัน)
- รับตรงแบบพิเศษ60 ทุนจุฬา-ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(เหลือเวลาอีก 2 วัน)
- รับตรง60 โครงการผลิตวิศวกรเพื่อชุมชน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(เหลือเวลาอีก 2 วัน)
- รับตรง60 โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(เหลือเวลาอีก 6 วัน)
- รับตรง60 โควตาสาขาวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(เหลือเวลาอีก 11 วัน)
- รับตรง60 โควตาสถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(เหลือเวลาอีก 14 วัน)
- รับตรง 3 โครงการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น60
(เหลือเวลาอีก 15 วัน)
- รับตรงโครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ(DTX) หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 60
(เหลือเวลาอีก 15 วัน)
- รับตรงคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 60 โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX)
(เหลือเวลาอีก 15 วัน)
- รับตรง60 รอบที่1 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นานาชาติ)
(เหลือเวลาอีก 15 วัน)
- รับตรง60 3โครงการ หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(เหลือเวลาอีก 16 วัน)
- รับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 60
(เหลือเวลาอีก 17 วัน)
- รับตรงทั่วประเทศ60 โควตาวิชาเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(เหลือเวลาอีก 17 วัน)
- รัฐบาลเม็กซิโกเปิดรับสมัครทุนMerit Awards
(เหลือเวลาอีก 17 วัน)
- รับตรง60 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาธุรกิจวิศวกรรม  มหาวิทยาลัยศิลปากร รอบแรก
(เหลือเวลาอีก 18 วัน)
- รับตรง60 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
(เหลือเวลาอีก 18 วัน)
- รับตรง60 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
(เหลือเวลาอีก 18 วัน)
- รับตรง60 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
(เหลือเวลาอีก 18 วัน)
- รับตรง60 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
(เหลือเวลาอีก 18 วัน)
- รับตรง60 ทั่วประเทศ ประเภททั่วไป คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
(เหลือเวลาอีก 22 วัน)
- รับตรง60โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา
(เหลือเวลาอีก 24 วัน)
- รับตรง60โครงการทายาทการแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(เหลือเวลาอีก 25 วัน)
- รับตรง60 โครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ(ช้างเผือก) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(เหลือเวลาอีก 25 วัน)
- รับตรง4โครงการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย60
(เหลือเวลาอีก 25 วัน)
- รับตรง60ทั่วประเทศ พยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(เหลือเวลาอีก 31 วัน)
- สมัครสอบข้อเขียน รับตรง60 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(เหลือเวลาอีก 31 วัน)
- รับตรงโควตาทั่วประเทศ 20คณะ 85 สาขา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม60
(เหลือเวลาอีก 32 วัน)
advertisement