Popup
1. รับตรง58 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่ม....
03 มี.ค. 58
จำนวนรับ : 1,155 คน
 • โครงการ : รับตรง58 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่ม.พะเยา ม.พะเยา
 • มหาวิทยาลัย :
  • พะเยา
 • คณะ / สาขา :
  • เกษตรศาสตร์
  • วิทยาการจัดการ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • นิติศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
  • ศิลปศาสตร์
  • สังคมศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • แพทยศาสตร์
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • เกรด : 2.00
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 เมษายน 58 - 17 เมษายน 58
 • วันประกาศผลสอบ : 25 พฤษภาคม 58
 • คุณสมบัติ :
  • ศึกษา แผนศิลป์-ทั่วไป
  • ศึกษาแผนวิทย์-คณิต
  • ศึกษาแผนศิลป์-คำนวณ
  • ศึกษาแผนศิลป์-ภาษา
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • GAT / PAT
  • O-NET
2. รับตรง58 ขยายโอกาสทางการศึกษา ช่วงท...
03 มี.ค. 58
จำนวนรับ : 60 คน
 • โครงการ : รับตรง58 ขยายโอกาสทางการศึกษา ช่วงที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรฯ จ.สกลนคร
 • มหาวิทยาลัย :
  • เกษตรศาสตร์
 • คณะ / สาขา :
  • วิทยาศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • เกรด : 2.50
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 23 กุมภาพันธ์ 58 - 30 มิถุนายน 58
 • วันประกาศผลสอบ : 20 กรกฎาคม 58
 • คุณสมบัติ :
  • เป็นนักกีฬาทีมชาติไทย/เยาวชนทีมชาติไทย
  • ศึกษาแผนวิทย์-คณิต
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • ผลงาน
3. รับตรง58 ทายาทธุรกิจอาหารและสินค้าเ...
03 มี.ค. 58
จำนวนรับ : 60 คน
 • โครงการ : รับตรง58 ทายาทธุรกิจอาหารและสินค้าเกษตร ม.พะเยา
 • มหาวิทยาลัย :
  • พะเยา
 • คณะ / สาขา :
  • เกษตรศาสตร์
  • เทคโนโลยีการเกษตร
  • ประมง
  • สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 เมษายน 58 - 17 เมษายน 58
 • วันประกาศผลสอบ : 25 พฤษภาคม 58
 • คุณสมบัติ :
  • ศึกษาแผนวิทย์-คณิต
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • GAT / PAT
  • O-NET
4. รับตรง58 นิสิตหลักสูตรการแพทย์แผนจี...
03 มี.ค. 58
จำนวนรับ : 60 คน
 • โครงการ : รับตรง58 นิสิตหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (เพิ่มเติม) ม.พะเยา
 • มหาวิทยาลัย :
  • พะเยา
 • คณะ / สาขา :
  • แพทย์แผนจีน
 • เกรด : 3.00
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 เมษายน 58 - 17 เมษายน 58
 • วันประกาศผลสอบ : 25 พฤษภาคม 58
 • คุณสมบัติ :
  • ศึกษาแผนวิทย์-คณิต
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สัมภาษณ์
5. รับตรง58 ผลิตทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ม....
03 มี.ค. 58
จำนวนรับ : 14 คน
 • โครงการ : รับตรง58 ผลิตทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ม.พเยา
 • มหาวิทยาลัย :
  • พะเยา
 • คณะ / สาขา :
  • ทันตแพทยศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 เมษายน 58 - 17 เมษายน 58
 • วันประกาศผลสอบ : 25 พฤษภาคม 58
 • คุณสมบัติ :
  • ศึกษาแผนวิทย์-คณิต
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • GAT / PAT
6. รับตรง58 สนับสนุนการผลิตบุคลากรทางก...
03 มี.ค. 58
จำนวนรับ : 5 คน
 • โครงการ : รับตรง58 สนับสนุนการผลิตบุคลากรทางการพยาบาล รพ.บ้านแพ้ว เขตภาคเหนือตอนบน ม.พะเยา
 • มหาวิทยาลัย :
  • พะเยา
 • คณะ / สาขา :
  • พยาบาลศาสตร์
 • เกรด : 3.00
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 03 มีนาคม 58 - 16 มีนาคม 58
 • วันประกาศผลสอบ : 20 เมษายน 58
 • คุณสมบัติ :
  • ศึกษาแผนวิทย์-คณิต
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • GAT / PAT
7. รับตรง58 สนับสนุนการผลิตบุคลากรทางก...
03 มี.ค. 58
จำนวนรับ : 15 คน
 • โครงการ : รับตรง58 สนับสนุนการผลิตบุคลากรทางการพยาบาล รพ.บ้านแพ้ว ม.พะเยา
 • มหาวิทยาลัย :
  • พะเยา
 • คณะ / สาขา :
  • พยาบาลศาสตร์
 • เกรด : 3.00
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 03 มีนาคม 58 - 16 มีนาคม 58
 • วันประกาศผลสอบ : 20 เมษายน 58
 • คุณสมบัติ :
  • ศึกษาแผนวิทย์-คณิต
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • GAT / PAT
  • สัมภาษณ์
8. รับตรง58 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ภาคพ...
03 มี.ค. 58
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : รับตรง58 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.เกษตรฯ จ.สกลนคร
 • มหาวิทยาลัย :
  • เกษตรศาสตร์
 • คณะ / สาขา :
  • สาธารณสุขศาสตร์
 • เกรด : 2.00
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 03 มีนาคม 58 - 17 กรกฎาคม 58
 • วันประกาศผลสอบ : 24 กรกฎาคม 58
 • คุณสมบัติ :
  • ศึกษาแผนวิทย์-คณิต
9. รับตรง58 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่...
03 มี.ค. 58
จำนวนรับ : 175 คน
 • โครงการ : รับตรง58 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
 • มหาวิทยาลัย :
  • มหิดล
 • คณะ / สาขา :
  • แพทยศาสตร์
 • เกรด : 2.00
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 21 มีนาคม 58 - 19 เมษายน 58
 • วันประกาศผลสอบ : 20 พฤษภาคม 58
 • คุณสมบัติ :
  • ศึกษาแผนวิทย์-คณิต
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • O-NET
  • สัมภาษณ์
10. รับตรง58 ผู้มีศักยภาพด้านอนามัยสิ่ง...
03 มี.ค. 58
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : รับตรง58 ผู้มีศักยภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง
 • มหาวิทยาลัย :
  • แม่ฟ้าหลวง
 • คณะ / สาขา :
  • วิทยาศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์การกีฬา
 • เกรด : 2.25
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 27 กุมภาพันธ์ 58 - 27 มีนาคม 58
 • วันประกาศผลสอบ : 03 เมษายน 58
 • คุณสมบัติ :
  • ศึกษาแผนวิทย์-คณิต
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • ผลงาน
ติดตามข่าวรับตรงทาง Facebook
advertisement