Popup
1. รับตรง กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ปร...
04 ก.ค. 58
จำนวนรับ : 880 คน
 • โครงการ : รับตรง กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
 • มหาวิทยาลัย :
  • อุบลราชธานี
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 กรกฎาคม 58 - 20 สิงหาคม 58
 • วันประกาศผลสอบ : 15 กันยายน 58
2. การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาส...
03 ก.ค. 58
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และทันตแพทยศาสตรบัณฑิต รับตรงโดยวิธีพิเศษ
 • มหาวิทยาลัย :
  • ขอนแก่น
 • คณะ / สาขา :
  • ทันตแพทยศาสตร์
  • แพทยศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 25 สิงหาคม 58 - 03 กันยายน 58
 • วันประกาศผลสอบ : 27 ตุลาคม 58
3. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ...
01 ก.ค. 58
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน และ โครงการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตภาคเหนือ
 • มหาวิทยาลัย :
  • เชียงใหม่
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 17 สิงหาคม 58 - 24 สิงหาคม 58
 • วันประกาศผลสอบ : 11 กุมภาพันธ์ 59
4. รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตร...
01 ก.ค. 58
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559
 • มหาวิทยาลัย :
  • สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 • คณะ / สาขา :
  • บริหารธุรกิจ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 กรกฎาคม 58 - 02 พฤศจิกายน 58
 • วันประกาศผลสอบ : 27 มกราคม 59
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
5. รับตรงประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม...
24 มิ.ย. 58
จำนวนรับ : 10 คน
 • โครงการ : รับตรงประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม
 • มหาวิทยาลัย :
  • มหิดล
 • คณะ / สาขา :
  • ทันตแพทยศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 15 มิถุนายน 58 - 30 มิถุนายน 58
 • วันประกาศผลสอบ : 06 สิงหาคม 58
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
6. รับตรงโควตาโรงเรียนทั่วประเทศ...
24 มิ.ย. 58
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : รับตรงโควตาโรงเรียนทั่วประเทศ
 • มหาวิทยาลัย :
  • เทคโนโลยีสุรนารี
 • คณะ / สาขา :
  • คหกรรมศาสตร์
  • เทคโนโลยีการเกษตร
  • เทคโนโลยีการผลิตพืช
  • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
  • วิทยาการจัดการ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • วิทยาศาสตร์การกีฬา
  • สาธารณสุขศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 สิงหาคม 58 - 15 กันยายน 58
 • วันประกาศผลสอบ : 28 ธันวาคม 58
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สัมภาษณ์
  • ผลงาน
7. รับตรงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ...
22 มิ.ย. 58
จำนวนรับ : 125 คน
 • โครงการ : รับตรงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รอบ3)
 • มหาวิทยาลัย :
  • ราชภัฏสวนสุนันทา
 • คณะ / สาขา :
  • มนุษยศาสตร์
  • สังคมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 มิถุนายน 58 - 26 มิถุนายน 58
 • วันประกาศผลสอบ : 03 กรกฎาคม 58
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สัมภาษณ์
8. รับตรงคณะคนตรีและการแสดง (รอบ3)...
22 มิ.ย. 58
จำนวนรับ : 65 คน
 • โครงการ : รับตรงคณะคนตรีและการแสดง (รอบ3)
 • มหาวิทยาลัย :
  • บูรพา
 • คณะ / สาขา :
  • คนตรีและการแสดง
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 19 มิถุนายน 58 - 07 กรกฎาคม 58
 • วันประกาศผลสอบ : 21 กรกฎาคม 58
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
9. รับตรงระบบพิเศษ (รอบ2)...
22 มิ.ย. 58
จำนวนรับ : 706 คน
 • โครงการ : รับตรงระบบพิเศษ (รอบ2)
 • มหาวิทยาลัย :
  • มหาสารคาม
 • คณะ / สาขา :
  • การบัญชี
  • วิทยาการจัดการ
  • การเมืองการปกครอง
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • นิติศาสตร์
  • วัฒนธรรมศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์
  • ดุริยางคศิลป์และนาฏศิลป์
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 22 มิถุนายน 58 - 26 มิถุนายน 58
 • วันประกาศผลสอบ : 20 กรกฎาคม 58
 • คุณสมบัติ :
  • มีผลคะแนนสอบ GAT
  • มีผลคะแนนสอบ PAT
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • GAT / PAT
  • สัมภาษณ์
  • ผลงาน
10. รับตรงภาษาตะวันออก(จีน) /ครั้งที่2...
19 มิ.ย. 58
จำนวนรับ : 17 คน
 • โครงการ : รับตรงภาษาตะวันออก(จีน) /ครั้งที่2
 • มหาวิทยาลัย :
  • ศรีนครินทรวิโรฒ
 • คณะ / สาขา :
  • มนุษยศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 19 มิถุนายน 58 - 30 มิถุนายน 58
 • วันประกาศผลสอบ : 15 กรกฎาคม 58
 • คุณสมบัติ :
  • มีผลคะแนนสอบ GAT
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • GAT / PAT
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
  • ผลงาน
ติดตามข่าวรับตรงทาง Facebook
advertisement