Popup
1. รับตรง60 โควตาเรียนดี/พื้นที่ มหา...
26 ก.ค. 59
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : รับตรง60 โควตาเรียนดี/พื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
  • อุตสาหกรรมเกษตร
  • ครุศาสตร์
  • บริหารธุรกิจ
  • วิศวกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 26 กรกฎาคม 59 - 14 ตุลาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
  • ผลงาน
2. รับตรง60 โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพ...
25 ก.ค. 59
จำนวนรับ : 837 คน
 • โครงการ : รับตรง60 โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
  • เกษตรศาสตร์
  • บริหารธุรกิจ
  • นิติศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
  • ศิลปศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 15 กรกฎาคม 59 - 23 สิงหาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : 28 กันยายน 59
3. รับตรง60 โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม ...
25 ก.ค. 59
จำนวนรับ : 150 คน
 • โครงการ : รับตรง60 โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี2560
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
  • เกษตรศาสตร์
  • บริหารธุรกิจ
  • นิติศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • ศิลปกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 15 กรกฎาคม 59 - 05 สิงหาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
4. รับตรง60นักเรียนที่มีความรู้ ความสา...
25 ก.ค. 59
จำนวนรับ : 65 คน
 • โครงการ : รับตรง60นักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือประสบการณ์พิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัย :
  • เชียงใหม่
 • คณะ / สาขา :
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 15 กรกฎาคม 59 - 24 กุมภาพันธ์ 60
 • วันประกาศผลสอบ : 31 มีนาคม 60
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • ผลงาน
5. รับตรง60 ทั่วประเทศโครงการโควตาพื้น...
23 ก.ค. 59
จำนวนรับ : 2,200 คน
 • โครงการ : รับตรง60 ทั่วประเทศโครงการโควตาพื้นที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
  • เกษตรศาสตร์
  • การจัดการและการท่องเที่ยว
  • การบัญชี
  • นิติศาสตร์
  • มนุษยศาสตร์
  • วัฒนธรรมศาสตร์
  • ศิลปศาสตร์
  • สังคมศาสตร์
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • ดุริยางคศิลป์และนาฏศิลป์
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 สิงหาคม 59 - 30 กันยายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
6. สมัครสอบข้อเขียน รับตรง60 โควตาภาคต...
23 ก.ค. 59
จำนวนรับ : 4,267 คน
 • โครงการ : สมัครสอบข้อเขียน รับตรง60 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
  • เกษตรศาสตร์
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • ประมง
  • สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ศึกษาศาสตร์
  • การจัดการและการท่องเที่ยว
  • บริหารธุรกิจ
  • โลจิสติกส์
  • นิติศาสตร์
  • นิเทศศาสตร์
  • ภูมิสารสนเทศศาสตร์
  • มนุษยศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
  • ศิลปศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • สังคมศาสตร์
  • ทันตแพทยศาสตร์
  • เทคนิคการแพทย์
  • แพทยศาสตร์
  • เภสัชศาสตร์
  • สัตวแพทยศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 26 กันยายน 59 - 29 กันยายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : 08 ธันวาคม 59
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
7. รับตรง60 โครงการผลิตวิศวกรเพื่อชุม...
22 ก.ค. 59
จำนวนรับ : 110 คน
 • โครงการ : รับตรง60 โครงการผลิตวิศวกรเพื่อชุมชน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • เกรด : 2.75
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 สิงหาคม 59 - 31 สิงหาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
8. รับตรง60 โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเ...
22 ก.ค. 59
จำนวนรับ : 36 คน
 • โครงการ : รับตรง60 โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัย :
  • เชียงใหม่
 • คณะ / สาขา :
  • แพทยศาสตร์
 • เกรด : 3.25
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 15 สิงหาคม 59 - 23 สิงหาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
9. รับตรง60 โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อ...
22 ก.ค. 59
จำนวนรับ : 60 คน
 • โครงการ : รับตรง60 โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัย :
  • เชียงใหม่
 • คณะ / สาขา :
  • แพทยศาสตร์
 • เกรด : 3.25
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 15 สิงหาคม 59 - 23 สิงหาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
10. รัฐบาลเม็กซิโกเปิดรับสมัครทุนMerit ...
22 ก.ค. 59
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : รัฐบาลเม็กซิโกเปิดรับสมัครทุนMerit Awards
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 22 กรกฎาคม 59 - 15 กันยายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
โครงการใกล้หมดเวลา
- รับตรง60 โครงการศึกษิตศิลปะ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
(เหลือเวลาอีก 1 วัน)
- รับตรง60 วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(เหลือเวลาอีก 3 วัน)
- รับตรง60 โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี2560
(เหลือเวลาอีก 10 วัน)
- รับตรง60 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรมสัญจรประเภท กและข
(เหลือเวลาอีก 13 วัน)
- รับตรงโครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 60
(เหลือเวลาอีก 13 วัน)
- รับตรง60 ทั่วประเทศ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(เหลือเวลาอีก 15 วัน)
- รับตรง60โควตาโอลิมปิกวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(เหลือเวลาอีก 28 วัน)
- Update! รับตรง60 นักเรียนที่มีผลการเรียนดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(เหลือเวลาอีก 28 วัน)
- รับตรง60 โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(เหลือเวลาอีก 28 วัน)
- รับตรง60 โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(เหลือเวลาอีก 28 วัน)
- รับตรง60 โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(เหลือเวลาอีก 28 วัน)
- รับตรง60 โครงการมุ่งมั่นสู่สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
(เหลือเวลาอีก 31 วัน)
- รับตรง60 13โครงการพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(เหลือเวลาอีก 36 วัน)
- รับตรงนักเรียน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(เหลือเวลาอีก 36 วัน)
- รับตรงกสพท 60 คณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์
(เหลือเวลาอีก 36 วัน)
- รับตรงทุนจุฬาชนบท โครงพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
(เหลือเวลาอีก 36 วัน)
- รับตรงแบบพิเศษ60 ทุนจุฬา-ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(เหลือเวลาอีก 36 วัน)
- รับตรง60 โครงการผลิตวิศวกรเพื่อชุมชน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(เหลือเวลาอีก 36 วัน)
- รับตรง 3 โครงการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น60
(เหลือเวลาอีก 49 วัน)
- รับตรงโครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ(DTX) หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 60
(เหลือเวลาอีก 49 วัน)
- รับตรงคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 60 โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX)
(เหลือเวลาอีก 49 วัน)
- รับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 60
(เหลือเวลาอีก 51 วัน)
- รับตรงทั่วประเทศ60 โควตาวิชาเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(เหลือเวลาอีก 51 วัน)
- รัฐบาลเม็กซิโกเปิดรับสมัครทุนMerit Awards
(เหลือเวลาอีก 51 วัน)
- รับตรง60โครงการทายาทการแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(เหลือเวลาอีก 59 วัน)
- รับตรง60ทั่วประเทศ พยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(เหลือเวลาอีก 65 วัน)
- สมัครสอบข้อเขียน รับตรง60 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(เหลือเวลาอีก 65 วัน)
- รับตรงโควตาทั่วประเทศ 20คณะ 85 สาขา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม60
(เหลือเวลาอีก 66 วัน)
- รับตรง60 ทั่วประเทศโครงการโควตาพื้นที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(เหลือเวลาอีก 66 วัน)
- รับตรง60 โควตาเรียนดี/พื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(เหลือเวลาอีก 80 วัน)
advertisement