Popup
1. รับตรงรอบ3 การจัดการการท่องเที่ยวเช...
27 พ.ค. 59
จำนวนรับ : 40 คน
 • โครงการ : รับตรงรอบ3 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงบรูณาการ(นานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน59
 • มหาวิทยาลัย :
  • เกษตรศาสตร์
 • คณะ / สาขา :
  • มนุษยศาสตร์
 • เกรด : 2.75
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 23 พฤษภาคม 59 - 10 มิถุนายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : 28 มิถุนายน 59
 • Link ประกาศผลสอบ : http://www.kitman.human.ku.ac.th/
2. รับตรงกศ.พบ.(เรียนเสาร์อาทิตย์) มหา...
27 พ.ค. 59
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : รับตรงกศ.พบ.(เรียนเสาร์อาทิตย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 • มหาวิทยาลัย :
  • ราชภัฏพระนคร
 • คณะ / สาขา :
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • การจัดการและการท่องเที่ยว
  • การบัญชี
  • วิทยาการจัดการ
  • การเมืองการปกครอง
  • นิเทศศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 25 เมษายน 59 - 05 มิถุนายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : 10 มิถุนายน 59
3. รับตรง “ต้นศิลป์:ศิลปะการแสดง” คณะพ...
27 พ.ค. 59
จำนวนรับ : 30 คน
 • โครงการ : รับตรง “ต้นศิลป์:ศิลปะการแสดง” คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
 • มหาวิทยาลัย :
  • สงขลานครินทร์
 • คณะ / สาขา :
  • นิเทศศาสตร์
 • เกรด : 2.20
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 18 พฤษภาคม 59 - 08 มิถุนายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
4. รับตรง ปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร...
27 พ.ค. 59
จำนวนรับ : 30 คน
 • โครงการ : รับตรง ปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์59
 • มหาวิทยาลัย :
  • ธรรมศาสตร์
 • คณะ / สาขา :
  • สังคมศาสตร์
 • เกรด : 2.75
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 26 พฤษภาคม 59 - 10 มิถุนายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • GAT / PAT
  • O-NET
  • สัมภาษณ์
5. รับตรงรอบ3 สาขานโยบายสังคมและการพัฒ...
26 พ.ค. 59
จำนวนรับ : 60 คน
 • โครงการ : รับตรงรอบ3 สาขานโยบายสังคมและการพัฒนา(นานาชาติ) คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์59
 • มหาวิทยาลัย :
  • ธรรมศาสตร์
 • คณะ / สาขา :
  • สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 26 พฤษภาคม 59 - 17 มิถุนายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : 11 กรกฎาคม 59
 • Link ประกาศผลสอบ : http://spdtu.com/
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
6. รับตรงเพิ่มเติมแบบยื่นคะแนน คณะทันต...
24 พ.ค. 59
จำนวนรับ : 30 คน
 • โครงการ : รับตรงเพิ่มเติมแบบยื่นคะแนน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 59
 • มหาวิทยาลัย :
  • ศรีนครินทรวิโรฒ
 • คณะ / สาขา :
  • ทันตแพทยศาสตร์
 • เกรด : 3.00
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 13 พฤษภาคม 59 - 27 พฤษภาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • Link ประกาศผลสอบ : http://admission.swu.ac.th/
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • GAT / PAT
  • สัมภาษณ์
7. รับตรง สาขาเทคโนโลยีทางคลินิก (หลัก...
23 พ.ค. 59
จำนวนรับ : 23 คน
 • โครงการ : รับตรง สาขาเทคโนโลยีทางคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) ม.ธรรมศาสตร์ 59
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 18 พฤษภาคม 59 - 09 มิถุนายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • Link ประกาศผลสอบ : https://blog.eduzones.com/rangsit/160951
8. รับตรง สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรว...
23 พ.ค. 59
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : รับตรง สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (หลักสูตรนานาชาติ) ม.ธรรมศาสตร์ 59
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 08 พฤษภาคม 59 - 09 มิถุนายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : 13 กรกฎาคม 59
9. รับตรงโครงการตั้งใจดีมีที่เรียน(เพิ...
22 พ.ค. 59
จำนวนรับ : 300 คน
 • โครงการ : รับตรงโครงการตั้งใจดีมีที่เรียน(เพิ่มเติม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี 59
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
  • เทคโนโลยีการเกษตร
  • ผลิตกรรมการเกษตร
  • การบัญชี
  • บริหารธุรกิจ
  • รัฐประศาสนศาสตร์
 • เกรด : 2.40
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 10 พฤษภาคม 59 - 07 มิถุนายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : 29 มิถุนายน 59
 • Link ประกาศผลสอบ : http://entrance.surat.psu.ac.th/home.php?flag=1
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สัมภาษณ์
10. รับตรงรอบที่2โครงการเพชรในตม คณะศึก...
20 พ.ค. 59
จำนวนรับ : 16 คน
 • โครงการ : รับตรงรอบที่2โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 59
 • มหาวิทยาลัย :
  • ศรีนครินทรวิโรฒ
 • คณะ / สาขา :
  • ศึกษาศาสตร์
 • เกรด : 2.50
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 19 พฤษภาคม 59 - 31 พฤษภาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : 22 มิถุนายน 59
 • Link ประกาศผลสอบ : http://admission.swu.ac.th/
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • GAT / PAT
  • สัมภาษณ์
  • ผลงาน
โครงการใกล้หมดเวลา
- รับตรง โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ สกลนคร
(วันนี้วันสุดท้าย)
- รับตรง โควตาโครงการพิเศษหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ม.อุบลราชธานี 59
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ม.ราชภัฏวไลอลงกรณ์ เปิดหลักสูตรใหม่ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการผู้สูงอายุ (หลักสูตรสองภาษา) 59
(วันนี้วันสุดท้าย)
- รับตรง 7คณะ 1วิทยาลัย 27 สาขา โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา(ครั้งที่2) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 59
(วันนี้วันสุดท้าย)
- รับตรง รอบ3 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 59
(วันนี้วันสุดท้าย)
- รับตรงโควตาโครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี59
(วันนี้วันสุดท้าย)
- รับตรงภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่59
(วันนี้วันสุดท้าย)
- สมัคร + สอบ + รู้ผลทุนการศึกษา ในวันเดียว สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 59
(เหลือเวลาอีก 1 วัน)
- รับตรง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 59
(เหลือเวลาอีก 1 วัน)
- รับตรง รอบที่2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(เหลือเวลาอีก 1 วัน)
- รับตรงสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 59
(เหลือเวลาอีก 1 วัน)
- รับตรงคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 59
(เหลือเวลาอีก 1 วัน)
- รับตรงรอบที่2 หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
(เหลือเวลาอีก 1 วัน)
- รับตรงรอบที่2 คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบรูพา 59
(เหลือเวลาอีก 1 วัน)
- รับตรงรอบที่2โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 59
(เหลือเวลาอีก 1 วัน)
- รับตรงประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 59
(เหลือเวลาอีก 2 วัน)
- รับตรงรอบ2 9หลักสูตร 21 สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง 59
(เหลือเวลาอีก 3 วัน)
- รับตรงกศ.พบ.(เรียนเสาร์อาทิตย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
(เหลือเวลาอีก 6 วัน)
- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง
(เหลือเวลาอีก 8 วัน)
- รับตรงรอบที่5 ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2559
(เหลือเวลาอีก 8 วัน)
- รับตรงโครงการตั้งใจดีมีที่เรียน(เพิ่มเติม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี 59
(เหลือเวลาอีก 8 วัน)
- รับตรง ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา 59
(เหลือเวลาอีก 9 วัน)
- รับตรงรอบ3 โครงการสภาภูมิ(SATABHUMI) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง
(เหลือเวลาอีก 9 วัน)
- รับตรงรอบ3 โควตาม.อ.ตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง
(เหลือเวลาอีก 9 วัน)
- รับตรงจิตวิทยา (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 59
(เหลือเวลาอีก 9 วัน)
- รับตรง “ต้นศิลป์:ศิลปะการแสดง” คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
(เหลือเวลาอีก 9 วัน)
- รับตรง สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 2559
(เหลือเวลาอีก 10 วัน)
- รับตรง โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 59
(เหลือเวลาอีก 10 วัน)
- รับตรง สาขาเทคโนโลยีทางคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) ม.ธรรมศาสตร์ 59
(เหลือเวลาอีก 10 วัน)
- รับตรง สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (หลักสูตรนานาชาติ) ม.ธรรมศาสตร์ 59
(เหลือเวลาอีก 10 วัน)
advertisement