Popup
1. รับตรง หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ...
27 ส.ค. 58
จำนวนรับ : 30 คน
 • โครงการ : รับตรง หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
 • มหาวิทยาลัย :
  • มหิดล
 • คณะ / สาขา :
  • ทันตแพทยศาสตร์
 • เกรด : 2.75
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 กันยายน 58 - 08 มกราคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : 29 กุมภาพันธ์ 59
 • คุณสมบัติ :
  • มีคะแนน IELTS (คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด)
  • มีคะแนน SAT
  • มีคะแนน TOEFL (คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด)
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สัมภาษณ์
2. รับตรง ช่วงที่1 โครงการพัฒนาคุณภาพก...
26 ส.ค. 58
จำนวนรับ : 110 คน
 • โครงการ : รับตรง ช่วงที่1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (แพทย์เรียนดี,สถาปัตย์)
 • มหาวิทยาลัย :
  • เชียงใหม่
 • คณะ / สาขา :
  • แพทยศาสตร์
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 25 สิงหาคม 58 - 04 กันยายน 58
 • วันประกาศผลสอบ : 30 พฤศจิกายน 58
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
3. รับตรง โครงการแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งท...
26 ส.ค. 58
จำนวนรับ : 56 คน
 • โครงการ : รับตรง โครงการแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน,โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
 • มหาวิทยาลัย :
  • ขอนแก่น
 • คณะ / สาขา :
  • แพทยศาสตร์
 • เกรด : 3.00
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 04 กันยายน 58 - 09 กันยายน 58
 • วันประกาศผลสอบ : 23 ธันวาคม 58
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
4. รับตรง ประเภทโควตา มหาวิทยาลัยเทคโน...
26 ส.ค. 58
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : รับตรง ประเภทโควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 59
 • มหาวิทยาลัย :
  • เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • คณะ / สาขา :
  • คหกรรมศาสตร์
  • อุตสาหกรรมสิ่งทอ
  • ครุศาสตร์
  • บริหารธุรกิจ
  • วารสารศาสรตร์และสื่อสารมวลชน
  • ศิลปศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 20 สิงหาคม 58 - 22 กันยายน 58
 • วันประกาศผลสอบ : 29 ตุลาคม 58
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
5. รับตรง มหาวิทยาลัยมหิดล ระบบมหิดลรั...
24 ส.ค. 58
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : รับตรง มหาวิทยาลัยมหิดล ระบบมหิดลรับตรง ปีการศึกษา 2559
 • มหาวิทยาลัย :
  • มหิดล
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 02 พฤศจิกายน 58 - 30 พฤศจิกายน 58
 • วันประกาศผลสอบ : 01 เมษายน 59
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • GAT / PAT
  • 7 วิชาสามัญ
  • สัมภาษณ์
6. รับตรง โครงการนักเรียนที่มีความสามา...
23 ส.ค. 58
จำนวนรับ : 520 คน
 • โครงการ : รับตรง โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • มหาวิทยาลัย :
  • บูรพา
 • คณะ / สาขา :
  • เทคโนโลยีการเกษตร
  • ศึกษาศาสตร์
  • การจัดการและการท่องเที่ยว
  • โลจิสติกส์
  • นิติศาสตร์
  • ภูมิสารสนเทศศาสตร์
  • มนุษยศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
  • วิทยาลัยนานาชาติ
  • ศึกษาศาสตร์
  • เทคโนโลยีทางทะเล
  • วิทยาศาสตร์
  • อัญมณี
  • วิทยาศาสตร์การกีฬา
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์
  • คนตรีและการแสดง
  • ศิลปกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 21 สิงหาคม 58 - 21 กันยายน 58
 • วันประกาศผลสอบ : 21 ตุลาคม 58
 • คุณสมบัติ :
  • ได้รับตำแหน่งอันดับ 1/2/3 ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ/เยาวชนแห่งชาติ
  • ได้รับรางวัลการประกวดผลงานศิลปะ ระดับชาติ/จังหวัด
  • เป็นนักกีฬาทีมชาติไทย/เยาวชนทีมชาติไทย
  • มีผลงานดีเด่นทางดนตรีสากล ชนะการประกวดระดับชาติ
  • มีผลงานทางดนตรีไทยที่ชนะการประกวด ระดับชาติ/จังหวัด
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สัมภาษณ์
  • ผลงาน
7. รับตรง โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะแพ...
23 ส.ค. 58
จำนวนรับ : 21 คน
 • โครงการ : รับตรง โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัย :
  • มหิดล
 • คณะ / สาขา :
  • แพทยศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 กันยายน 58 - 30 กันยายน 58
 • วันประกาศผลสอบ : 30 ธันวาคม 58
 • คุณสมบัติ :
  • เป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งขันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ สาขาคณิต ฟิสิกส์ เคมี คอมฯ
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
8. รับตรง คณะมัณฑนศิลป์ ประเภทโควตานัก...
21 ส.ค. 58
จำนวนรับ : 8 คน
 • โครงการ : รับตรง คณะมัณฑนศิลป์ ประเภทโควตานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัย :
  • ศิลปากร
 • คณะ / สาขา :
  • มัณฑนศิลป์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 20 สิงหาคม 58 - 15 กันยายน 58
 • วันประกาศผลสอบ : 28 พฤศจิกายน 58
 • คุณสมบัติ :
  • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่กำหนด
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
9. รับตรง คณะมัณฑนศิลป์ ประเภทโควตาภูม...
21 ส.ค. 58
จำนวนรับ : 40 คน
 • โครงการ : รับตรง คณะมัณฑนศิลป์ ประเภทโควตาภูมิภาค
 • มหาวิทยาลัย :
  • ศิลปากร
 • คณะ / สาขา :
  • มัณฑนศิลป์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 20 สิงหาคม 58 - 15 กันยายน 58
 • วันประกาศผลสอบ : 28 พฤศจิกายน 58
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
  • ผลงาน
10. รับตรง คณะมัณฑนศิลป์ (โครงการพิเศษ)...
21 ส.ค. 58
จำนวนรับ : 45 คน
 • โครงการ : รับตรง คณะมัณฑนศิลป์ (โครงการพิเศษ) สาขาออกแบบเครื่องแต่งกาย
 • มหาวิทยาลัย :
  • ศิลปากร
 • คณะ / สาขา :
  • มัณฑนศิลป์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 20 สิงหาคม 58 - 25 กันยายน 58
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
  • ผลงาน
ติดตามข่าวรับตรงทาง Facebook
advertisement