Popup
1. รับตรงหลักสูตรบริหารธุรกิจ...
22 พ.ค. 58
จำนวนรับ : 160 คน
 • โครงการ : รับตรงหลักสูตรบริหารธุรกิจ
 • มหาวิทยาลัย :
  • วลัยลักษณ์
 • คณะ / สาขา :
  • บริหารธุรกิจ
 • เกรด : 2.50
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 18 พฤษภาคม 58 - 08 มิถุนายน 58
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สัมภาษณ์
  • ผลงาน
2. รับตรงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต...
22 พ.ค. 58
จำนวนรับ : 100 คน
 • โครงการ : รับตรงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
 • มหาวิทยาลัย :
  • วลัยลักษณ์
 • คณะ / สาขา :
  • ศิลปศาสตร์
 • เกรด : 2.50
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 08 มิถุนายน 58
 • วันประกาศผลสอบ : 15 มิถุนายน 58
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สัมภาษณ์
  • ผลงาน
3. รับตรงออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม รอบ3...
22 พ.ค. 58
จำนวนรับ : 30 คน
 • โครงการ : รับตรงออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม รอบ3
 • มหาวิทยาลัย :
  • ราชภัฏสวนสุนันทา
 • คณะ / สาขา :
  • ศิลปกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 18 พฤษภาคม 58 - 29 พฤษภาคม 58
 • วันประกาศผลสอบ : 12 มิถุนายน 58
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
4. รับตรงเคมีประยุกต์ รอบ2 นานาชาติ...
22 พ.ค. 58
จำนวนรับ : 60 คน
 • โครงการ : รับตรงเคมีประยุกต์ รอบ2 นานาชาติ
 • มหาวิทยาลัย :
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะ / สาขา :
  • วิทยาศาสตร์
 • เกรด : 2.50
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 27 พฤษภาคม 58 - 10 มิถุนายน 58
 • วันประกาศผลสอบ : 06 กรกฎาคม 58
 • คุณสมบัติ :
  • มีคะแนน CU-Science
  • มีคะแนน IELTS (คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด)
  • มีคะแนน SAT
  • มีคะแนน TOEFL (คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด)
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สัมภาษณ์
  • ผลงาน
5. รับตรงความเป็นเลิศด้านกีฬา...
22 พ.ค. 58
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : รับตรงความเป็นเลิศด้านกีฬา
 • มหาวิทยาลัย :
  • ขอนแก่น
 • คณะ / สาขา :
  • เกษตรศาสตร์
  • เทคโนโลยีการเกษตร
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • วิทยาการจัดการ
  • นิติศาสตร์
  • มนุษยศาสตร์
  • สังคมศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • ทันตแพทยศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • สัตวแพทยศาสตร์
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์
  • ศิลปกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 14 พฤษภาคม 58 - 15 มิถุนายน 58
 • วันประกาศผลสอบ : 14 กรกฎาคม 58
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สัมภาษณ์
  • ผลงาน
6. รับตรงการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี...
21 พ.ค. 58
จำนวนรับ : 40 คน
 • โครงการ : รับตรงการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี นานาชาติ
 • มหาวิทยาลัย :
  • เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • คณะ / สาขา :
  • วิทยาลัยนานาชาติ
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 26 พฤษภาคม 58 - 19 มิถุนายน 58
 • วันประกาศผลสอบ : 29 มิถุนายน 58
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
7. รับตรงตั้งใจดีมีที่เรียน เพิ่มเติม...
21 พ.ค. 58
จำนวนรับ : 750 คน
 • โครงการ : รับตรงตั้งใจดีมีที่เรียน เพิ่มเติม
 • มหาวิทยาลัย :
  • สงขลานครินทร์
 • คณะ / สาขา :
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • วิทยาการจัดการ
  • ศิลปศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
 • เกรด : 2.40
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 14 พฤษภาคม 58 - 09 มิถุนายน 58
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สัมภาษณ์
  • ผลงาน
8. รับตรงภาคปกติ...
21 พ.ค. 58
จำนวนรับ : 2,287 คน
 • โครงการ : รับตรงภาคปกติ
 • มหาวิทยาลัย :
  • ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • คณะ / สาขา :
  • ครุศาสตร์
  • วิทยาการจัดการ
  • มนุษยศาสตร์
  • สังคมศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 พฤษภาคม 58 - 31 พฤษภาคม 58
 • วันประกาศผลสอบ : 22 มิถุนายน 58
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
9. รับตรงภาคปกติ...
21 พ.ค. 58
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : รับตรงภาคปกติ
 • มหาวิทยาลัย :
  • ราชภัฏสวนดุสิต
 • คณะ / สาขา :
  • บริหารธุรกิจ
  • ศิลปศาสตร์
  • ศึกษาศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 15 พฤษภาคม 58 - 19 มิถุนายน 58
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
10. รับตรงดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภท1...
21 พ.ค. 58
จำนวนรับ : 20 คน
 • โครงการ : รับตรงดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภท1
 • มหาวิทยาลัย :
  • สงขลานครินทร์
 • คณะ / สาขา :
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • เกรด : 2.75
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 14 พฤษภาคม 58 - 31 มกราคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • คุณสมบัติ :
  • ผ่านการแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (YECC)
  • ผ่านแข่งขันการเขียนโปรแกรมจาวาเพื่อควบคุมหุ่นยนต์รถัง
  • ศึกษาแผนวิทย์-คณิต
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
  • ผลงาน
ติดตามข่าวรับตรงทาง Facebook
advertisement