Popup
1. รับตรง58 คณะวิทยาศาสตร์(เพิ่มพิเศษ)...
30 มี.ค. 58
จำนวนรับ : 200 คน
 • โครงการ : รับตรง58 คณะวิทยาศาสตร์(เพิ่มพิเศษ) ม.ศิลปากร
 • มหาวิทยาลัย :
  • ศิลปากร
 • คณะ / สาขา :
  • วิทยาศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 30 มีนาคม 58 - 18 พฤษภาคม 58
 • วันประกาศผลสอบ : 12 มิถุนายน 58
 • คุณสมบัติ :
  • ศึกษาแผนวิทย์-คณิต
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • GAT / PAT
  • 7 วิชาสามัญ
  • สัมภาษณ์
2. รับตรง58 คณะมัณฑนศิลป์ (ครั้งที่ 2)...
30 มี.ค. 58
จำนวนรับ : 19 คน
 • โครงการ : รับตรง58 คณะมัณฑนศิลป์ (ครั้งที่ 2) ม.ศิลปากร
 • มหาวิทยาลัย :
  • ศิลปากร
 • คณะ / สาขา :
  • มัณฑนศิลป์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 เมษายน 58 - 30 เมษายน 58
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • คุณสมบัติ :
  • ศึกษา แผนศิลป์-ทั่วไป
  • ศึกษาแผนวิทย์-คณิต
  • ศึกษาแผนศิลป์-คำนวณ
  • ศึกษาแผนศิลป์-ภาษา
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
3. รับสมัครนักเรียนโรงเรียนการไปรษณีย์...
30 มี.ค. 58
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : รับสมัครนักเรียนโรงเรียนการไปรษณีย์
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : 2.50
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 17 เมษายน 58 - 30 เมษายน 58
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • คุณสมบัติ :
  • ศึกษา แผนศิลป์-ทั่วไป
  • ศึกษาแผนวิทย์-คณิต
  • ศึกษาแผนศิลป์-คำนวณ
  • ศึกษาแผนศิลป์-ภาษา
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
4. รับตรง58 หลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรร...
30 มี.ค. 58
จำนวนรับ : 130 คน
 • โครงการ : รับตรง58 หลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ (รอบที่ 2) ม.ธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัย :
  • ธรรมศาสตร์
 • คณะ / สาขา :
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 13 มีนาคม 58 - 30 เมษายน 58
 • วันประกาศผลสอบ : 22 พฤษภาคม 58
 • คุณสมบัติ :
  • ศึกษาแผนวิทย์-คณิต
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • GAT / PAT
  • 7 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
5. รับตรง58 โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง ค...
26 มี.ค. 58
จำนวนรับ : 150 คน
 • โครงการ : รับตรง58 โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระยอง
 • มหาวิทยาลัย :
  • เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • คณะ / สาขา :
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • เกรด : 2.50
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 20 มีนาคม 58 - 20 เมษายน 58
 • วันประกาศผลสอบ : 06 พฤษภาคม 58
 • คุณสมบัติ :
  • ศึกษา แผนศิลป์-ทั่วไป
  • ศึกษาแผนวิทย์-คณิต
  • ศึกษาแผนศิลป์-คำนวณ
  • ศึกษาแผนศิลป์-ภาษา
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
6. รับตรง58 ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท...
26 มี.ค. 58
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : รับตรง58 ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (เพิ่มเติม) ม.อุบลราชธานี
 • มหาวิทยาลัย :
  • อุบลราชธานี
 • คณะ / สาขา :
  • แพทยศาสตร์
 • เกรด : 3.00
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 24 มีนาคม 58 - 29 มีนาคม 58
 • วันประกาศผลสอบ : 08 เมษายน 58
 • คุณสมบัติ :
  • ศึกษาแผนวิทย์-คณิต
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • 7 วิชาสามัญ
  • สัมภาษณ์
7. รับตรง58 หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑ...
26 มี.ค. 58
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : รับตรง58 หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต รุ่นที่ 10 (รอบ2) ม.ราชภัฏจันทรเกษม
 • มหาวิทยาลัย :
  • ราชภัฏจันทรเกษม
 • คณะ / สาขา :
  • แพทย์แผนจีน
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 12 มีนาคม 58 - 27 เมษายน 58
 • วันประกาศผลสอบ : 11 พฤษภาคม 58
 • คุณสมบัติ :
  • ศึกษาแผนวิทย์-คณิต
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
8. รับตรง58 คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสต...
26 มี.ค. 58
จำนวนรับ : 210 คน
 • โครงการ : รับตรง58 คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา
 • มหาวิทยาลัย :
  • เกษตรศาสตร์
 • คณะ / สาขา :
  • วิทยาศาสตร์
 • เกรด : 2.50
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 26 มีนาคม 58 - 10 เมษายน 58
 • วันประกาศผลสอบ : 08 พฤษภาคม 58
 • คุณสมบัติ :
  • ศึกษาแผนวิทย์-คณิต
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • GAT / PAT
  • O-NET
  • สัมภาษณ์
9. รับตรง58 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เข้าการ...
26 มี.ค. 58
จำนวนรับ : 150 คน
 • โครงการ : รับตรง58 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เข้าการบรรยายพิเศษ) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ราชบุรี
 • มหาวิทยาลัย :
  • เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • คณะ / สาขา :
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • เกรด : 3.25
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 24 มีนาคม 58 - 30 เมษายน 58
 • วันประกาศผลสอบ : 04 มิถุนายน 58
 • คุณสมบัติ :
  • ศึกษาแผนวิทย์-คณิต
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
10. รับตรง58 โควตาพิเศษสำนักวิชาจีนวิทย...
26 มี.ค. 58
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : รับตรง58 โควตาพิเศษสำนักวิชาจีนวิทยาบัณฑิต สาขาจีนศึกษา ม.แม่ฟ้าหลวง
 • มหาวิทยาลัย :
  • แม่ฟ้าหลวง
 • คณะ / สาขา :
  • ศิลปศาสตร์
 • เกรด : 2.50
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 25 มีนาคม 58 - 30 เมษายน 58
 • วันประกาศผลสอบ : 25 พฤษภาคม 58
 • คุณสมบัติ :
  • ศึกษา แผนศิลป์-ทั่วไป
  • ศึกษาแผนวิทย์-คณิต
  • ศึกษาแผนศิลป์-คำนวณ
  • ศึกษาแผนศิลป์-ภาษา
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
ติดตามข่าวรับตรงทาง Facebook
advertisement