มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มุ่งพัฒนาคน ทันยุคสื่อสารดิจิทัล

เมื่อโลกเปลี่ยน ทุกคนล้วนต้องปรับตัวไปสู่การเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยเฉพาะในยุคดิจิทัล (Digital) ปัจจุบันเมื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน คนส่วนใหญ่และองค์กรต่างๆ จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทุกคนต้องตื่นตัวเพื่อจะมีชีวิตที่สอดคล้องไปกับโลกที่เปลี่ยนไป ซึ่งรวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งได้จัดโครงการ “ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการสื่อสารดิจิทัลให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัย” ภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทยและสื่อสารคุณค่าเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อสร้างศักยภาพในการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันต่างๆ สู่ความเป็นผู้นำยุคใหม่ก้าวสู่เวทีการแข่งขันระดับโลก โดยมุ่งมั่นพัฒนาผู้นำยุคใหม่ เพื่อการสื่อสารอย่างยั่งยืน (Reinventing University)

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดเผยว่า “ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความมุ่งมั่นพัฒนาคนหรือบุคลากรในทุกระดับ โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อนำไปช่วยพัฒนาชุมชนต่างๆ  การพัฒนาคนก็เท่ากับการพัฒนามหาวิทยาลัยควบคู่กันไป พัฒนาคนทั้งที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยและพัฒนาคนที่เป็นคนในชุมชน เพื่อให้ทันกับสังคมและสามารถทำงานให้กับชุมชนได้ รวมไปถึงตอบโจทย์การพัฒนาประเทศแลลมั่งคั่งและยั่งยืน ซึ่งมหาวิทยาลัยเราได้จัดการอบรมบุคลากรในมหาวิทยาลัยก่อน เพื่อที่จะได้เตรียมพร้อมไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป การอบรมครั้งนี้ จึงเป็นการต่อยอดศักยภาพของคณาจารย์ทั้งด้านการเรียนการสอนและการพัฒนางานวิจัยไปสู่การเผยแพร่สู่สังคม เพื่อให้คณาจารย์เข้าใจเรื่องการสื่อสารและต่อยอดไปสู่การเผยแพร่งานวิจัยของตนเองได้”

ลิลลี่ แม็คกร๊าธ พิธีกรและผู้ประกาศข่าวจากสถานีโทรทัศน์ ช่อง ONE 31 วิทยากรบรรยายเรื่อง “ติดสปีดความสำเร็จ ด้วยความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง” กล่าวว่า “วันนี้ได้ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ Reskills & Upskills ให้กับคณาจารย์ บุคลากร ให้มีการเตรียมพร้อมในการเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่ในยุคดิจิทัลและเตรียมความพร้อมกับการแข่งขันของโลกการศึกษาที่มีการแข่งขันสูงขึ้น มีการใช้ทักษะการสื่อสารและเครื่องมือทางด้านดิจิทัลมาช่วยส่งเสริมทักษะการสื่อสารงานวิจัยให้เข้าถึงง่ายเข้าใจง่าย โดยหัวข้อการอบรม เรื่อง ติดสปีดความสำเร็จ ด้วยความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงนี้ เป็นการเพิ่มความมั่นใจและศักยภาพด้านการสื่อสารตนเองจากภายในสู่ภายนอก”

ทางด้าน ผศ.ดร.อาทิตยา ทรัพย์สินวิวัฒน์ วิทยากรผู้อบรมหัวข้อเรื่อง ‘บุคลิกภาพและการนำเสนออย่างมืออาชีพ’ กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้มุ่งใช้ทักษะการสื่อสารให้เป็นสิ่งสำคัญและการเสื่อสารจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้นั้น ตัวผู้สื่อสารจำเป็นต้องมีความเข้าใจทั้งงานของตนเองและบริบททางสังคมที่เกิดขึ้น ซึ่งจะสามารถนำเสนอได้อย่างมั่นใจและเข้าถึงผู้รับสาร”

ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยฯ ยังมีหัวข้อการอบรมในวันต่อมา คือการสื่อสารงานวิจัยด้วยการเล่าเรื่อง (Research Storytelling) และการออกแบบสาร (Message Design)   โดย อ.รัตนางศ์ ตุละวรรณ อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเล่าเรื่องและนักเขียนบทซีรีส์ รายการโทรทัศน์ และ อ.รัตนวดี เศรษฐจิตร ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร มุ่งเน้นการย่อยข้อมูลงานวิจัยให้คนทั่วไปเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยได้จริงไม่ใช่งานวิจัยขึ้นหิ้ง รวมถึงวิธีการเลือกใช้ประเด็นการนำเสนองานวิจัยด้วยโปรแกรมการออกแบบอย่างง่าย โดย ดร.ภัทรนันท์ ไวทยะสิน  ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา ที่เสริมทักษะการใช้เครื่องมือการออกแบบให้สื่อสารงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา จะได้มีการต่อยอดพัฒนาผลงานวิจัยเผยแพร่สู่การรับรู้และการใช้ประโยชนฺ์จากงานวิจัยได้จริงแก่สาธารณชนต่อไป พร้อมกับการพัฒนาบุคลากรให้สามารถเตรียมรับมือและปรับตัวกับการสื่อสารยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้โครงการ Reinventing University  ซึ่งเป็นการปรับตัวของมหาวิทยาลัยยุคใหม่ที่สร้างเสริมทัศนคติใหม่ว่า ห้องเรียนไม่เพียงแค่รั้วมหาวิทยาลัยแต่การสื่อสารงานวิจัยจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมและประเทศ เพื่อให้สามารถตอบโจทย์เศรษฐกิจสมัยใหม่ในโลกยุคดิจิทัลได้ทันท่วงที

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา

Leave a Reply

Your email address will not be published.