รับสมัครแล้ว !! หลักสูตรน้องใหม่ ได้ปริญญาตรี 2 ใบ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการการหาภาวะที่เหมาะสมทางอุตสาหกรรม ( Industrial optimisation and applications)

🎖หลักสูตรน้องใหม่ รุ่นที่ 1 [หลักสูตรนานาชาติ]

🏅ได้ปริญญาตรี 2 ใบ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ Curtin University, Australia

🎗คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการการหาภาวะที่เหมาะสมทางอุตสาหกรรม ( Industrial optimisation and applications)

รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
– ม.6 ทุกแผนการเรียน ไม่ระบุ GPAX
– กศน. หรือ GED หรือ เทียบเท่า เกรด 12
หรือ รับทั้งนักเรียนไทยและต่างชาติ และหากผู้สมัครมีทักษะด้านภาษาอังกฤษ หรือด้านคอมพิวเตอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทั้งนี้ให้แนบเพิ่มเติมเป็นแฟ้มสะสมผลงาน

💰ค่าธรรมเนียมการศึกษา[เหมาจ่าย]ไม่เกินภาคการศึกษาละ 60,000 บาท

สมัครได้ที่ : www.admissions.mju.ac.th

เพจสาขาวิชา : https://www.facebook.com/103283205310059

ติดต่อสอบถาม :
– อาจารย์ ดร.บุรัสกร นันทดิลก โทรศัพท์ 09 1599 5232
– ผศ.ดร.อุไรลักษมณ์ สิงห์ทอง โทรศัพท์ 09 6153 2691

Leave a Reply

Your email address will not be published.