มูลนิธิกำลังใจเปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปี 2565

ขณะนี้ มูลนิธิกำลังใจ กำลังเปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปี 2565 ทั้งหมด 20 ทุน แบ่งเป็น
1. ทุนกำลังใจสร้างครูของชาติ จำนวน 10 ทุน 2. ทุนคุณหมอของกำลังใจ จำนวน 2 ทุน 3. ทุน Gumlungjai Scholars จำนวน 8 ทุน
(ทั้ง 3 ทุน เป็นทุนระดับปริญญาตรี)

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา

1. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า หรือ กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย

2. สอบติดหรือศึกยาในระดับมหาวิทยาลัย โดยเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐเท่านั้น ให้ผู้สมัครเลือกสมัครตาม คณะที่กำลังศึกษาอยู่ ดังนี้ 2.1 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต สมัคร “โครงการกำลังใจสร้างครูของชาติ” 2.2 นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สมัคร “โครงการคุณหมอของกำลังใจ” 2.3 นักศึกษาในหลักสูตรอื่นๆ (ที่มิใช่ ครุศาสตรบัณฑิต, ศึกษาศาสตรบัณฑิตและแพทยศาสตรบัณฑิต) สมัคร “โครงการ Gumlungjai Scholars”

3. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา และ/หรือ ประสบปัญหาด้านการเงินระหว่างศึกษา

4. มีความประพฤติเรียบร้อย ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีความรับผิดชอบ ใช้เวลาว่างให้เป็นประ ไยชน์ และไม่อยู่ในระหว่างการถูกลงโทษ หรือดำเนินคดีใบชั้นศาล

5. มีผลการเรียนเฉลี่ย ในภาคเรียนที่ผ่านมา 3.00 ขึ้นไป และมีศักยภาพที่สามารถศึกษาเล่าเรียนได้

6. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่แล้ว (ผู้ที่กู้กยศ. สามารถสมัครทุนได้)

7. มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาในประเทศไทย

 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> มูลนิธิกำลังใจ

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> มูลนิธิกำลังใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published.