อัปเดต ข้อมูลล่าสุดของ dek66 เรื่องการสอบ เปลี่ยนอะไร ปรับอะไรบ้าง .

วันนี้พี่แฮนด์ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ อ.ก๊อง ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบ TCAS เกี่ยวกับเรื่องข้อสอบที่ใช้คัดเลือกในระบบ #TCAS66 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ซึ่ง อ.ก๊อง ก็คอนเฟิร์มชัดถึงการปรับเปลี่ยนข้อสอบในปีหน้า มีการปรับลดวิชาที่จะสอบลง รายวิชาไหนที่ซับซ้อนก็จะมีการขมวดรวมกัน รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงใน TCAS66 จะมีอะไรบ้างไปดูรายละเอียดกันครับ 

1.รายวิชา GAT เป็น TGAT มี 3 ส่วน (สอบทุกส่วน) ได้แก่
1. การสื่อสารภาษาอังกฤษ
2. การคิดอย่างมีเหตุผล
3. สมรรถนะการทำงานในอนาคต

สอบในเดือนตุลาคม และ/หรือ เดือนธันวาคม 2565ใช้สำหรับการคัดเลือกในรอบ Portfolio/Quota/Admission

สาเหตุหลักที่มีการปรับข้อสอบเป็น T-GAT เพราะว่าโลกในปัจจุบัน การทำงานไม่ได้เน้นใช้ความรู้หรือความถนัดทางวิชาชีพเพียงอย่างเดียว ทุกอาชีพต้องใช้ทักษะหรือสมรรถนะอย่างอื่นประกอบกันในการทำงาน เช่น การทำงานร่วมกับผู้อื่น การคิดวิเคราะห์ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
เพราะฉะนั้นไม่ว่าน้องๆจะเรียนคณะอะไร ศาสตร์ไหนก็ตามแต่ จำเป็นต้องมีสมรรถนะเหล่านี้ ทำให้มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องใช้ชุดวิชาเหล่านี้เข้ามาเป็นเกณฑ์การคัดเลือก ซึ่งทั้ง 3 วิชานี้ ก็จะใช้สัดส่วนที่แตกต่างกันไปและแต่คณะ/สาขาวิชา
2.รายวิชา PAT เป็น TPAT มี 5 รายวิชา ได้แก่
1. วิชาเฉพาะ กสพท
2. ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
3. ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
4. ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
5. ความถนัดทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

สอบในเดือนธันวาคม 2565 ใช้สำหรับการคัดเลือกในรอบ Portfolio/Quota/Admission

3.รายวิชาสามัญ เป็น รายวิชาสามัญที่เน้นการนำความรู้ไปใช้งาน (Applied Knowledge) ได้แก่
1. คณิตศาสตร์ประยุกต์ มี 2 ส่วน คือ คณิตศาสตร์พื้นฐาน และ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (เลือกสอบเฉพาะ คณิตศาสตร์พื้นฐาน หรือ สอบทั้ง 2 ส่วน โดยสาขาวิชาอาจเลือกใช้คะแนนเพียงคณิตศาสตร์พื้นฐาน และ/หรือ คณิตศาสตร์เพิ่มเติมด้วย ก็ได้)
2. วิทยาศาสตร์ประยุกต์
3. ฟิสิกส์
4. เคมี
5. ชีววิทยา
6. ภาษาไทย
7. สังคม
8. ภาษาอังกฤษ
9. ภาษาต่างประเทศ (ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น จีน อาหรับ บาลี เกาหลี)
สอบเดือนมีนาคม 2566 สำหรับการคัดเลือกในรอบ Quota/Admission

4.ข้อสอบมีให้เลือก 2ชุด ได้แก่ ชุดภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ข้อสอบในปี 66 จะมีให้เลือก 2ชุด ได้แก่ ชุดภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะเป็นการวัดเนื้อหาแบบเดียวกัน เป๊ะ ๆ ต่างกันแค่ภาษา จุดประสงค์ที่มีชุดภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นมาเพราะต้องการให้น้อง ๆ ไม่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษอื่น ๆ จากต่างประเทศ มีราคาค่าสมัครสูง ในการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในโครงการที่ใช้คะแนนพิเศษทางภาษาอังกฤษต่าง ๆ หรือหลักสูตรนานาชาติ

โดยข้อสอบทั้ง 2ชุด จะมีค่าสมัครเท่ากัน สามารถใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยได้ ตามที่เกณฑ์ของทางมหาวิทยาลัยระบุ ซึ่งน้อง ๆ ไม่สามารถเลือกสอบทั้ง 2ชุดได้ ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะข้อสอบทั้ง 2ชุด จะสอบ ในวันและเวลาเดียวกัน

5. เปลี่ยนจากสอบบนกระดาษเป็นการสอบบนคอมพิวเตอร์
ในปี 66 การทำข้อสอบกลางต่าง ๆ จะเปลี่ยนจากการทำบนกระดาษเป็นการทำบนคอมพิวเตอร์ ระบบโปรแกรมที่ใช้ในการสอบจะเป็นโปรแกรมเดียวกับข้อสอบ pisa ซึ่งการสอบก็จะมีกระดาษให้น้อง ๆ สามารถเขียนหรือทดเลขได้

 

คลิปสัมภาษณ์ 

นี่ก็คือภาพรวมความเปลี่ยนแปลงของข้อสอบที่จะใช้เป็นเกณฑ์คัดเลือกในปีน้องของน้อง ๆ dek66 นะครับ ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ อาจมีการปรับเปลี่ยนอีกได้ ซึ่ง อ.ก๊อง ก็ย้ำว่าน้อง ๆ ไม่ต้องกังวลหรือตกใจไป เนื้อหาข้อสอบก็จะมาจากในหลักสูตรทั้งหมด ไม่ได้ออกเกินหลักสูตรเพียงแต่จะเน้นการประยุกต์นำไปใช้เป็น คล้าย ๆ กับการปรับในปีนี้ของพี่ ๆ dek65 ซึ่งการประกาศอย่างเป็นทางการถึงรายละเอียดข้อสอบทั้ง 3ชุดวิชานี้ก็น่าจะออกมาประมาณปลายปีนี้หรือช่วงต้นปีหน้านะครับ ในปีนี้หน้ายังมีการปรับที่นอกเหนือจากข้อสอบอีก น้อง ๆ รอติดตามคลิปสัมภาษณ์เต็ม ๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในระบบ #TCAS66 ได้เร็วนี้ ๆ นะครับ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.