“จุฬาฯ” ที่1ประเทศ “สวนสุนันทา”  แชมป์ราชภัฏ 12 สมัย “มทร.อีสาน” ครองที่ 1 ราชมงคล ด้านม.รังสิต ยังที่1 ม.เอกชนจากอันดับ Webometrics Ranking July edition (2020.2.0 beta)

 

“จุฬาฯ” ที่1ประเทศ “สวนสุนันทา”  แชมป์ราชภัฏ 12 สมัย “มทร.อีสาน” ครองที่ 1 ราชมงคล ด้านม.รังสิต ยังที่1 ม.เอกชนจากอันดับ Webometrics Ranking July edition (2020.2.0 beta)

…………………………………………………………………………………………

Cybermetrics Lab แห่งสภาวิจัย (CSIC) ประเทศสเปน ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกประจำเดือนกรกฎาคม 2020 แล้ว Universities: July edition (2020.2.0 beta)
ผลการจัดอันดับดูได้ที่ http://www.webometrics.info/en
ผลการจัดอันดับในประเทศไทย http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand

หมายเหตุ: -ข้อมูลนี้ยังเป็น 2020.2.0 beta ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่ง

……………………………………………………………………………………….

จุฬาฯยังยืนที่ 1 ประเทศไทย โดยมี 10 อันดับมหาวิทยาลัยของไทยดังนี้

1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.มหาวิทยาลัยมหิดล

3.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

6.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

7.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

8.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

9.มหาวิทยาลัยนเรศวร

10.มหาวิทยาลัยขอนแก่น

……………………………………………………………………..

สวนสุนันทาแชมป์กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 12 สมัย อันดับโลกพุ่งขึ้น 227 อันดับ

กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ”มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา”ยังครองความเป็นอันดับ 1 ไว้ได้เป็นครั้งที่ 12 อยู่ในอันดับที่ 19 ของประเทศ และอันดับ 2226 ของโลก ดีขึ้นกว่าครั้งที่ผ่านมาถึง 227 อันดับ (เดิมอยู่อันดับ 2453)

1.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2.หาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

3.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

4.มหาวิทยาลัยราชภัอุดรธานี

5.มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

6.มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

8. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

9.มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

10. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

………………………………………………………………..

มทร.อีสานแชมป์กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ในกลุ่มนี้อันดับ 1 คือ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน” ครองอันดับ 1 อยู่ที่ 25 ของประเทศ

1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

4.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

5.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

6.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

7.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

8.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

…………………………………………………………………….

ม.รังสิต ที่ 1 กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน
อันดับ 1 คือ “มหาวิทยาลัยรังสิต” อยู่ในอันดับที่ 21 ของประเทศ

1.มหาวิทยาลัยรังสิต

2.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3.มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

4.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

5.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

6.มหาวิทยาลัยศรีปทุม

7.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

8.มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

9.มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

10.มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด

…………………………………………………………

ด้านมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อยู่ในอันดับที่ 1

…………………………………………………………

………………………………………………………….

หลักการจัดอันดับ 
การจัดอันดับ “Webometrics Ranking of World Universities” จัดทำโดย Cybermetrics Lab หรือ Internet Lab ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ ประเทศสเปน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2004 จะมีการประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์ 2 ครั้งต่อปี คือช่วงเดือนมกราคมและช่วงเดือนกรกฎาคม ของทุกปี ผ่านทางเว็บไซต์ www.webometrics.info

ทั้งนี้ การจัดอันดับเว็บไซต์นั้นเพื่อวัดผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนอกเหนือจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ลงในวารสาร หรือ อื่นๆ วัดความสามารถในการเป็น “มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university)” เกณฑ์การจัดอันดับของ Webometrics ประกอบด้วย

ที่มา -http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand

Leave a Reply

Your email address will not be published.