เปิดให้ทุนเรียนปริญญาโทวิศวะ โครงการ TAIST-Tokyo Tech

 เปิดให้ทุนเรียนปริญญาโทว
เปิดรับสมัครกันแล้วครับกับทุนการศึกษาดี ๆ ของ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว ที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์โครงการ TAIST – Tokyo Tech

โดยผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับทุนการศึกษาทั้งค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษา ในระดับมหาบัณฑิตจาก สวทช. ตลอด 2 ปี ตามเงื่อนไขของทุนที่กำหนด

มาดูหลักสูตรที่เปิดรับสมัครกันในปีนี้…
1.วิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Engineering : AE)
2.เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารเพื่อระบบสมองกลฝังตัว (Information and Communication Technology for Embedded Systems : ICTES)
3.วิศวกรรมพลังงานและทรัพยากรที่ยั่งยืน (Sustainable Energy and Ressources Engineering :SERE)

ทุกหลักสูตรสอนโดยคณาจารย์จาก Tokyo Tech ประเทศญี่ปุ่น (โดยการเรียนการสอนทั้งหมดอยู่ที่ สวทช.) และนักศึกษาจะได้ทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัย สวทช. หรือภาคอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยให้กับภาครัฐและเอกชนใน อนาคต

ทั้งนี้ นักศึกษาทุกคนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษา (ค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา) ในระดับมหาบัณฑิตจาก สวทช. ตลอด 2 ปี  ตามเงื่อนไขของทุนที่กำหนด

การเปิดรับใบสมัครแต่ละหลักสูตร พร้อมคุณสมับิตต่าง ๆ ศึกษาเพิ่มเติมตามข้อมูลด้านล่างเลยครับ…

ที่มาและศึกษาเพิ่มเติมที่
https://www.nstda.or.th/taist_tokyo_tech/?fbclid=IwAR0R4oCsbE90ZbFc7vDL2o1uS2WhYPVGG4G_HR_bGRm37_htF2FTjwURT08