ชี้ช่อง!รับทุนเรียนฟรีที่ประเทศตุรกี

ชี้ช่อง!รับทุนเรียนฟรีที
แนะนำทุนการศึกษาในประเทศตุรกี ซึ่งเป็นประเทศสองทวีปที่มีดินแดนอยู่ทั้งในทวีปเอเชียและทวีปยุโรป และมีนักศึกษาไทยของเราสนใจไปศึกษาต่อไม่น้อย โดยมีประเภทของทุนการศึกษา 5 ประเภทหลัก ๆ ที่มอบให้เป็นประจำ

ข้อมูลที่น่าสนใจ
• นักเรียนไทยส่วนใหญ่ที่เข้ามาศึกษาในประเทศตุรกีจะเป็นนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา
• มีอยู่ด้วยกันสองระดับ คือ ระดับมัธยมปลาย และระดับอุดมศึกษา
• นักเรียนแต่ละกลุ่มจะมาจากแหล่งทุนที่ต่างกัน
• ซึ่งหมายความว่าแหล่งทุนส าหรับนักเรียนไทยที่จะเข้ามาศึกษาต่อในประเทศตุรกีมีอยู่หลายทุนการศึกษา
• อาจจะแบ่งได้เป็น 5แหล่งทุนการศึกษา

ประเภทของทุน
• 1) ทุนรัฐบาลตุรกี
• 2) ทุนกรมการศาสนาประเทศตุรกี
• 3) ทุนจากองค์กรเอกชนของตุรกี
• 4) ทุนจากมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศตุรกี
• 5) การเข้าสอบตรงโดยใช้ทุนตนเอง

๑.ทุนรัฐบาลประเทศตุรกี
สำหรับนักเรียนต่างชาติ ในระดับอุดมศึกษา ตั้งแต่ปริญญาตรี – ปริญญาเอก
• การรับสมัคร
ทุนรัฐบาลตุรกีนี้จะมีการรับสมัครผ่านระบบ online ทางหน้าเว็บไซต์ www.trscholarships.org หรือ
http://www.turkiyeburslari.gov.tr/ ในช่วงประมาณระหว่างเดือนมีนาคม – มิถุนายนของทุกๆ ปี จะมีการประกาศผลหลังจากนั้นประมาณ 1-2 เดือน
• คุณสมบัติ
– ต้องไม่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและกายต่อการศึกษาในประเทศตุรกี
– ต้องไม่เคยได้รับทุนจากองค์กรใดๆในประเทศตุรกี
– ต้องไม่เป็นผู้ถือสัญชาติตุรกี
• เอกสารประกอบการสมัคร
– สำเนาพาสปอร์ต
– สำเนาใบระเบียบแสดงผลการเรียน และสำเนาใบประกาศนียบัตรแสดงการจบการศึกษา
– คะแนนสอบข้อสอบนานาชาติ (o-net)
– รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือนนับตั้งแต่วันสมัคร
– ป.โท และป.เอก พิจารณาผลการเรียนระดับปริญญาตรี 75%
หมายเหตุ – เอกสารต่างๆจำเป็นต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือตุรกี

รายละเอียดทุนการศึกษา
๑.ทุนรัฐบาลประเทศตุรกี

• สำหรับทุนรัฐบาลตุรกีนี้จะมีความครอบคลุมถึง เรื่องค่าเทอม และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับการเรียนต่างๆ และเงินรายเดือนอีกจำนวนหนึ่ง
• สถานที่พักทุนรัฐบาลตุรกีนี้จะมีหอพักนักศึกษาให้กับนักเรียนของทุนนี้ทุกคน และยังมีสวัสดิการต่างๆภายในหอพักอีกด้วย
• * ระยะเวลาการสมัคร และเอกสารการรับสมัครอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
๒.ทุนกรมศาสนาประเทศตุรกี
สำหรับนักเรียนต่างชาติ และ โดยทุนการศึกษานี้ จะมอบให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาเท่านั้น โดยนักเรียนต้องเข้าเรียนในโรงเรียนนานาชาติในกรมของศาสนาตามเมืองต่างๆในตุรกี
• การรับสมัคร
ทุนกรมศาสนาตุรกีนี้ จะมีการเปิดรับสมัครผ่านระบบ online ผ่านทางเว็บไซต์ www.diyanet.org.tr
• คุณสมบัติ
– ต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับมัธยมต้น และมีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
– เพศชาย และต้องมีอายุไม่เกิน 16 ปี
– ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย
– ต้องไม่มีปัญหาด้านสุจภาพจิตและร่างกาย
– ต้องไม่เป็นผู้ถือสัญชาติตุรกี
• เอกสารประกอบการรับสมัคร
– สำเนาใบระเบียบแสดงผลการเรียน และสำเนาใบประกาศนียบัตรระดับมัธยมต้น
– ใบเทียบระดับการศึกษากับตุรกี จากผู้มีอำนาจในการรับรอง
– สำเนาสูติบัตร
– ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าไม่มีปัญหาสุขภาพที่จะนำมาซึ่งปัญหานการศึกษาในตุรกี
– สำเนาพาสปอร์ต 6 ชุด
รายละเอียดทุนการศึกษา
• ทุนการศึกษานี้ครอบคลุมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น ค่าเทอม ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าที่พัก(หอพักของโรงเรียน) อาหารสามมื้อตลอดปีการศึกษา แลละค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับปีการศึกษาละหนึ่งครั้ง รวมถึงเงินรายเดือนจำนวนหนึ่ง
• สถานที่พัก สำหรับทุนการศึกษานี้จะมีหอพักนานาชาติ ส าหรับนักเรียนของแต่ละโรงเรียนทุกคน มีอาหารเลี้ยงสามมื้อ
• หมายเหตุ – ทั้งหมดนี้เป็นเพียงรายละเอียดส่วนหนึ่ง คุณสมบัติ เอกสารประกอบการสมัคร ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร และรายละเอียดทุนการสึกษาต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

๓.ทุนจากองค์กรเอกชนของตุรกี
เป็นทุนขององค์กนเอกชนตุรกีที่อยู่ในประเทศไทย มอบให้แก่นักเรียนไทยที่สนใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา(ปริญญาตรี) ในตุรกี
• การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถติดต่อผ่านโรงเรียนในเครือต่างๆ ได้เช่น โรงเรียนจินดามณี (กรุงเทพฯ) โรงเรียนนานาชาติแพนเอเชีย (กรุงเทพ) โรงเรียนศิริวัฒ์วิทยา (กรุงเทพ) และโรงเรียนวิชัยวิทยา (เชียงใหม่)
• คุณสมบัติ
– ต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาตอนปลาย (ม.6) และมีผลารเรียนเฉลี่ยนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
• เอกสารประกอบการสมัคร
– สำเนาใบระเบียบแสดงผลการเรียน และสำเนาใบประกาศนียบัตรแสดงการจบการศึกษาระดับมัธมศึกษาตอนปลาย
รายละเอียดทุนการศึกษา
• ทุนการศึกษานี้ จำเป็นจะต้องมีการทำข้อสอบสำหรับนักเรียนต่างชาติ (YOS)และนำคะแนนที่ได้มาเทียบเพื่อเลือกคณะ และมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจเปรียบได้เหมือนการ admission ของไทย
• ทุนการศึกษานี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายเรื่องการเรียนทั้งหมด และเงินรายเดือนอีกจำนวนหนึ่ง
• สถานที่พัก ทุนการศึกษานี้จะมีบ้านพักในเครือให้กับนักเรียนทุน

๔.ทุนจากมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศตุรกี
ในประเทศตุรกีมีมหาวิทยาลัยเอกชนหลายแห่งที่เปิดทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาในเมืองไทย ซึ่งทุนเหล่านี้สามารถสมัครขอรับทุนไปทางมหาวิทยาลัยโดยตรงได้เลย ซึ่งสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนั้นๆ

๕. การเข้าสอบตรงโดยใช้ทุนตนเอง
• หากนักเรียนท่านใดที่ต้องการจะเข้าไปเรียนในตุรกีโดยไม่ใช้ทุน สามารถเข้าไปสอบตรงตามมหาวิทยาลัยที่ท่านต้องการจะเข้าศึกษาต่อได้ การสอบตรงนี้จะวัดความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และไอคิว ซึ่งเงื่อนไข และข้อบังคับต่างๆ เป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด โดยสามารถติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ของมหาวทยาลัยนั้นๆ ค่าใช้จ่ายทุกอย่างต้องออกเอง ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่มี
ความสามารถด้านกำลังทรัพย์ ที่ต้องการไปศึกษาต่อในประเทศตุรกี
หมายเหตุ – ทั้งหมดนี้เป็นเพียงรายละเอียดส่วนหนึ่ง คุณสมบัติ เอกสารประกอบการสมัครระยะเวลาการเปิดรับสมัคร และรายละเอียดทุนการสึกษาต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
……………………
ที่มาและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ สมาคมนักเรียนไทยในตุรกี
เว็บไซต์ http://thaistudentsinturkey.com
ภาพจาก www.express.co.uk