รวมวันสมัครรอบ Quota TCAS65

ตอนนี้ก็ได้มีมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้เริ่มประกาศวันรับสมัครรอบ Quota TCAS65 แล้ว น้อง ๆที่สนใจสมัครรอบนี้ เราได้รวบรวมวันเปิดรับสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัยมาให้น้อง ๆ ได้ดูกันว่าแต่ละมหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครวันไหนกันบ้าง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • รับสมัคร : 14 – 24 กุมภาพันธ์ 2565
 • ทดสอบวิชาเฉพาะ : 24 – 31 มีนาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 27 เมษายน 2565
 • รายงานตัวออนไลน์ : 28 เมษายน 2565
 • สอบสัมภาษณ์ : 29 เมษายน 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 4 พฤษภาคม 2565
 • ยืนยันสิทธิ์ myTCAS : 4 – 5 พฤษภาคม 2565
 • สละสิทธิ์ myTCAS : 6 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : 9 พฤษภาคม 2565

สามารถดาวน์โหลดระเบียบการเปิดรับแต่ละคณะได้ที่  >> http://www.admissions.chula.ac.th/tcas1.html

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  >>  https://www.chula.ac.th/

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • สมัครสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ 15 ธันวาคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565
 • สมัคร : 12 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565
 • สอบข้อเขียน 24 – 31 มีนาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ : 27 เมษายน 2565
 • สอบสัมภาษณ์ : 29 – 30 เมษายน 2565
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : 4 พฤษภาคม 2565
 • ยืนยันสิทธิ์ myTCAS : 4-5 พฤษภาคม 2565
 • สละสิทธิ์ myTCAS : 6 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : 11 พฤษภาคม 2565

สามารถดาวน์โหลดระเบียบการเปิดรับแต่ละคณะได้ที่  >> https://www.tuadmissions.in.th/admissions/9

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  >>  https://tu.ac.th/

มหาวิทยาลัยบูรพา

 • สมัคร : 15 กุมภาพันธ์ – 18 เมษายน 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ : 29 เมษายน 2565
 • สอบสัมภาษณ์ : 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : 4 พฤษภาคม 2565
 • ยืนยันสิทธิ์ myTCAS : 4-5 พฤษภาคม 2565
 • สละสิทธิ์ myTCAS : 6 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : 9 พฤษภาคม 2565
 • รายงานตัวออนไลน์ : 16-17 พฤษภาคม 2565

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  >>  http://regservice.buu.ac.th/index.html

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • สมัคร : 14-28 กุมภาพันธ์ 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ : รอกำหนด
 • สอบสัมภาษณ์ : รอกำหนด
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : 4 พฤษภาคม 2565
 • ยืนยันสิทธิ์ myTCAS : 4-5 พฤษภาคม 2565
 • สละสิทธิ์ myTCAS : 6 พฤษภาคม 2565

สามารถดาวน์โหลดระเบียบการเปิดรับแต่ละคณะได้ที่  >> https://admission.swu.ac.th/admissions2/

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  >>  https://www.swu.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 • สมัคร : 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ : 8 เมษายน 2565
 • สอบสัมภาษณ์ : 20 เมษายน 2565
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : 4 พฤษภาคม 2565
 • ยืนยันสิทธิ์ myTCAS : 4-5 พฤษภาคม 2565
 • สละสิทธิ์ myTCAS : 6 พฤษภาคม 2565

สามารถดาวน์โหลดระเบียบการเปิดรับแต่ละคณะได้ที่  >> https://admission.ssru.ac.th/isqy03

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  >>  https://ssru.ac.th/

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 • สมัคร : 18 มกราคม – 20 เมษายน 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ : 27 เมษายน 2565
 • สอบสัมภาษณ์ : 29 – 30 เมษายน 2565
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : 3 พฤษภาคม 2565
 • ยืนยันสิทธิ์ myTCAS : 4 – 5 พฤษภาคม 2565
 • รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา : 16 – 20 พฤษภาคม 2565

สามารถดาวน์โหลดระเบียบการเปิดรับแต่ละคณะได้ที่  >> คลิก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  >> https://webksu.ksu.ac.th/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โควตาพื้นที่

 • สมัคร 11 มกราคม – 10 เมษายน 2565

โครงการรับตรงใช้คะแนน GAT,PAT

โครงการรับตรงใช้คะแนนวิชาสามัญ

 • รับสมัคร 1 มีนาคม – 10 เมษายน 2565

โครงการรับตรงสอบข้อเขียน (วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. และ ปวส.)

 • รับสมัคร 1 ธันวาคม 2564 – 1 มีนาคม 2565

โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี (วุฒิ ปวช. ปวส.ฉ

 • รับสมัคร 1 – 28 เมษายน 2565

สามารถดาวน์โหลดระเบียบการเปิดรับแต่ละคณะได้ที่  >> https://www.admission.kmutnb.ac.th/apply/round

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  >> https://www.kmutnb.ac.th/

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • สมัคร : 14 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565
 • สอบสัมภาษณ์ : 27 เมษายน 2565
 • ยืนยันสิทธิ์ myTCAS : 4-5 พฤษภาคม 2565
 • สละสิทธิ์ myTCAS : 6 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : 10 พฤษภาคม 2565

สามารถดาวน์โหลดระเบียบการเปิดรับแต่ละคณะได้ที่  >> https://www1.reg.kmitl.ac.th/TCAS/tcas.php

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  >> https://www.kmitl.ac.th/th

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 • สมัคร : 12 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2565
 • ปรับเพิ่มจำนวนเรียกรับ : 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ : 19 เมษายน 2565
 • สอบสัมภาษณ์ : 25 เมษายน 2565
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : 28 เมษายน 2565
 • ยืนยันสิทธิ์ myTCAS : 4-5 พฤษภาคม 2565
 • สละสิทธิ์ myTCAS : 6 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : 10 พฤษภาคม 2565

สามารถดาวน์โหลดระเบียบการเปิดรับแต่ละคณะได้ที่  >> https://www1.reg.kmitl.ac.th/TCAS/tcas.php

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  >> https://www.kmitl.ac.th/th

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • สมัคร : 21 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ : 27 เมษายน 2565
 • สอบสัมภาษณ์ : 28-29 เมษายน 2565
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : 30 เมษายน 2565
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ ม.ศิลปากร : 1 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 2 พฤษภาคม 2565
 • ยืนยันสิทธิ์ myTCAS : 4-5 พฤษภาคม 2565
 • สละสิทธิ์ myTCAS : 6 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : 10 พฤษภาคม 2565

สามารถดาวน์โหลดระเบียบการเปิดรับแต่ละคณะได้ที่  >> https://www.admission.su.ac.th/

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  >> https://www.su.ac.th/th/index.php

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ใช้คุณสมบัติเฉพาะหรือสอบปฏิบัติมีการใช้คะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญเลือกสมัครได้คนละ 1 โควตาต่อ 1 วิทยาเขต

 • โควตานักกีฬาดีเด่น, ศิลปวัฒนธรรมสมัคร : 15 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2565
 • โควตาอื่นๆ สมัคร : 15 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถ : 23 มีนาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ : 27 เมษายน 2565
 • สอบสัมภาษณ์ : 29-30 เมษายน 2565
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : 3 พฤษภาคม 2565
 • ยืนยันสิทธิ์ myTCAS : 4-5 พฤษภาคม 2565
 • สละสิทธิ์ myTCAS : 6 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : 8 พฤษภาคม 2565

สามารถดาวน์โหลดระเบียบการเปิดรับแต่ละคณะได้ที่  >> www.admission.ku.ac.th

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  >> https://www.ku.ac.th/th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • รับสมัคร : มีนาคม – เมษายน 2565
 • ประกาศผลในระบบ TCAS : 4 พฤษภาคม 2565
 • ยืนยันสิทธิ์ myTCAS : 4-5 พฤษภาคม 2565
 • สละสิทธิ์ myTCAS : 6 พฤษภาคม 2565

สามารถดาวน์โหลดระเบียบการเปิดรับแต่ละคณะได้ที่  >> https://entrance.psu.ac.th/

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  >> https://www.psu.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 • สมัคร : 22 กุมภาพันธ์ – 18 เมษายน 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ : 21 เมษายน 2565
 • สอบสัมภาษณ์ : 24 เมษายน 2565
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : 30 เมษายน 2565
 • ยืนยันสิทธิ์ myTCAS : 4-5 พฤษภาคม 2565
 • สละสิทธิ์ myTCAS : 6 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : 9 พฤษภาคม 2565

สามารถดาวน์โหลดระเบียบการเปิดรับแต่ละคณะได้ที่  >> https://admission.pnru.ac.th/home/info

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  >> https://www.pnru.ac.th/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 • เปิดรับสมัคร : 16 มกราคม – 28 มีนาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้สมัคร : 3 เมษายน 2565
 • สอบปฏิบัติ : 18 – 22 เมษายน 2565
 • สอบสัมภาษณ์ : 22 เมษายน 2565
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : 4 พฤษภาคม 2565
 • ยืนยันสิทธิ์ myTCAS : 4-5 พฤษภาคม 2565
 • สละสิทธิ์ myTCAS : 6 พฤษภาคม 2565
 • รายงานตัว : 4 – 13 พฤษภาคม 2565

สามารถดาวน์โหลดระเบียบการเปิดรับแต่ละคณะได้ที่  >> https://tcas.rmutr.ac.th/

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  >> https://www.rmutr.ac.th/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 • เปิดรับสมัคร : 1มีนาคม – 11 เมษายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ : 29 เมษายน 2565
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : 4 พฤษภาคม 2565
 • ยืนยันสิทธิ์ myTCAS : 4-5 พฤษภาคม 2565
 • สละสิทธิ์ myTCAS : 6 พฤษภาคม 2565
 • ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : 9 – 12 พฤษภาคม 2565

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  >> http://www.sut.ac.th/2012/index.php

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 • เปิดรับสมัคร : 5 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2565
 • สอบสัมภาษณ์ : 29 เมษายน 2565
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : 30 เมษายน 2565
 • ยืนยันสิทธิ์ myTCAS : 4-5 พฤษภาคม 2565
 • สละสิทธิ์ myTCAS : 6 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 9 พฤษภาคม 2565

สามารถดาวน์โหลดระเบียบการเปิดรับแต่ละคณะได้ที่  >> คลิก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  >> http://www.msu.ac.th/exslides.php

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 • เปิดรับสมัคร : 15 กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 2565
 • สอบสัมภาษณ์ : บางสาขา
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : 2 พฤษภาคม 2565
 • ยืนยันสิทธิ์ myTCAS : 4-5 พฤษภาคม 2565
 • สละสิทธิ์ myTCAS : 6 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 9 พฤษภาคม 2565

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  >> https://admission.mfu.ac.th/bachelor-degree/bachelor-home.html

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 • เปิดรับสมัคร : 1-31 มีนาคม 2565
 • สอบสัมภาษณ์ : มีบางสาขา 9 เมษายน 2565
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ที่เว็บไซต์ ม.แม่โจ้ : 20 เมษายน 2565
 • ประกาศผลอย่างเป็นทางการโดย ทปอ. : 4 พฤษภาคม 2565
 • ยืนยันสิทธิ์ myTCAS : 4-5 พฤษภาคม 2565
 • สละสิทธิ์ myTCAS : 6 พฤษภาคม 2565
 • ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา : 8 – 20 พฤษภาคม 2565

สามารถดาวน์โหลดระเบียบการเปิดรับแต่ละคณะได้ที่  >> http://www.admissions.mju.ac.th/main.aspx

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  >> https://www.mju.ac.th/th/

นี้ก็เป็นกำหนดการเปิดรับสมัครของแต่มหาวิทยาลัยที่ออกมาประกาศแล้ว น้อง ๆอย่าลืมคอยติดตามข่าวสารวันสมัครไว้เสมอเพื่อคอยเตรียมตัวในการสมัครเข้าเรียน และอาจมีการเปลี่ยนแปลงวันรับสมัครน้อง ๆ จะได้เตรียมตัวทัน

Leave a Reply

Your email address will not be published.