มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ฯให้ทุนระดับปริญญาโท-เอก

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ฯ

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี สนับสนุนการอบรมการศึกษาและให้ความช่วยเหลือ แก่นักศึกษาที่ขัดสน สนับสนุนสถาบันการแพทย์และจัดให้มีการรักษาพยาบาลแก่คนไข้ที่ยากจน และเผยแพร่พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี

ในการสนับสนุนการอบรมการศึกษานั้น มูลนิธิฯ ได้มีโครงการให้ทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีสัญชาติไทยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในประเทศไทย เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัยในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกในศาสตร์แขนงต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายที่จะช่วยในการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัย ซึ่งย่อมส่งผลให้เกิดความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศตามมา สมดังพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณีพระบรมราชินี

ผู้มีสิทธิขอรับทุน 
ผู้มีสิทธิขอรับทุน คือ นิสิตนักศึกษาผู้มีสัญชาติไทย และลงทะเบียนรายวิชาในหลักสูตร ขั้นบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และ/หรือ ปริญญาเอก) ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และ/หรือ เอกชนในประเทศไทย

โครงการค้นคว้าวิจัยที่พึงประสงค์ 
ผู้มีสิทธิขอรับทุน ต้องเสนอโครงการค้นคว้าวิจัยของตนแก่คณะอนุกรรมการฯ โครงการดังกล่าว
๑. จะต้องเป็นโครงการเพื่อการค้นคว้า และ/หรือ วิจัยตามหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทหรือปริญญาเอก) ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และ/หรือ ของเอกชน ในประเทศไทยที่ผู้ขอรับทุน เป็นนักศึกษาอยู่
๒. เป็นโครงการค้นคว้าวิจัย เพื่อทําวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้ว ๓. แนวเรื่องต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๑) กรณีศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และ/หรือ เกี่ยวกับสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๙
๒) พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ๓) เทคโนโลยีการภาพถ่าย การภาพยนตร์ และสื่อดิจิตอล ๔) ภาษาในสังคมไทย ๕) ศิลปะและวัฒนธรรมในสังคมไทย ๖) ศาสนา ความเชื่อ และ/หรือ จริยธรรมในสังคมไทย ๓) วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4) วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ๔) วิศวกรรมศาสตร์ ๑๐) การเมืองภาคประชาชน/ประชารัฐ และ/หรือ การกระจายอํานาจ 69) สารสนเทศ และ/หรือ การสื่อสารมวลชนกับการพัฒนาสังคม ๑๒) การศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๑๓) เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา ๑๔) ปัญหาและทางเลือกของเกษตรกรไทย ๑๕) ปัญหาภัยพิบัติในประเทศไทย ๑๖) ประเด็นทางสังคม และ/หรือ ความมั่นคง เนื่องด้วยประชาคมอาเซียน (ASEAN) ๑๗) ประวัติศาสตร์สังคมของไทย ๑๘) การท่องเที่ยวในประเทศไทย ประโยชน์และผลกระทบ

การสมัครขอรับทุน 
ให้ผู้ขอรับทุนยื่นเอกสารได้ ดังนี้
๑. ขอรายละเอียดและสมัครด้วยตนเองได้ที่ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ ชั้น ๑๖ ถนนพระราม 5 เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๕ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๔๓ (Download ใบสมัครได้ที่ www.parliament.go.th หัวข้อเพื่อประชาชน และภายใต้หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ ของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และทาง Facebook มูลนิธีพระบรมราชานุสรณ์ ร.๗)
๒. สมัครทางไปรษณีย์ส่งที่ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ ๒ ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียด และขอใบสมัครขอรับทุนได้ที่
๑. ขอรายละเอียดและสมัครด้วยตนเองได้ที่ สํานักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร อาคารทิปโก้ทาวเวอร์ ชั้น ๑๖ ถนนพระราม 5 เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๕ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๔๓ (เว็บไซต์ของรัฐสภา ที่ www.parliament.go.th หัวข้อเพื่อประชาชน และภายใต้หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ ของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และทาง Facebook มูลนิธิ พระบรมราชานุสรณ์ ร.๗)
๒. สมัครทางไปรษณีย์ส่งที่ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี สํานักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร เลขที่ ๒ ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐