www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

สิทธิพิเศษ

ร่วมส่งเรื่องราวดี ๆ คลิกที่นี่ ข่าวของท่านมีประโยชน์อีกมากมาย
 

สิทธิพิเศษนักเรียน สอวน. ได้เข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มูลนิธิ สอวน. ร่วมกับศูนย์ สอวน.มหาลัยของรัฐทั่วประเทศดำเนินการอบรมนักเรียนค่าย สอวน. ของโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามารตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ เพราะนอกจากนักเรียนส่วนใหญ่จะได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการสูงขึ้นกว่าเดิมมากแล้ว นักเรียนของศูนย์ สอวน.ยังสามารถได้เป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศด้วย

ดังนั้นในการดำเนินการของบางศูนย์สอวน. มูลนิธิฯ ทราบว่าทางมหาวิทยาลัยได้เริ่มมีการให้สิทธิพิเศษแก่นักเรียนของศูนย์ สอวน. ในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยบางส่วนแล้วโดยมีการกำหนดหลักการให้สิทธิพิเศษแก่นักเรียนของศูนย์ สอวน.ไว้ต่างๆซึ่งมูลนิธิฯ จะประสานรายระเอียดต่างๆไปยังสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการให้ช่วยดำเนินการประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนทั่วประเทศให้ทราบต่อไป อาทิ

1. ศูนย์ สอวนมหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดคุณสมบัติผู้รับการคัดเลือกจะต้องกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผลการเรียนในระดับ ม.ปลาย 5 ภาคการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.50 เป็นผู้ผ่านค่าย 2 ของศูนย์ สอวน. ม.ขอนแก่น มีสัญชาติไทย ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ขยันหมั่นเพียร ประพฤติดี และมีความประสงค์จะเป็นนักวิชาการ/นักวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในอนาคต คัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์หรือวิธีอื่นๆตามสมควร และรับ 5 สาขาๆ ละไม่เกิน 10 คน ดังนี้ สาขาชีววิทยา เคมี คณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ ฟิสิกส์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

2. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดคุณสมบัติผู้รับการคัดเลือกจะต้องกำลังเรียนอยู่ชั้น ม.6 โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 2546 และสำเร็จการศึกษา ม.6 เมื่อจะเข้าศึกษาต่อใน ม.อุบลฯ เลือกเรียนรายวิชา ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ในระดับ ม.ปลาย ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา ม.4-5 รวมกันไม่ตำกว่า 2.80 เป็นผู้ผ่านค่าย 2 ศูนย์ สอวน. ม.อุบล และศูนย์อื่นๆ ทุกแห่งทั่วประเทศ ต้องสอบวัดความรู้ของทบวงมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2546 วิชาภาษาไย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา เพื่อนำมาใช้จัดเรียงลำดับผู้สมควรคัดเลือก มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร และไม่เป้นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคตอการศึกษา คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ และรับ 4 สาขาๆ ละ 5 คน คือสาขาจุลชีววิทยา เคมีฟิสิกส์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์

3. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดคุณสมบัติผู้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นนักเรียนในแผนการเรียนวิทย์-คณิต ศิลป์-คำนวณ ศิลป์-ภาษา หรือ ศิลป์-ทั่วไป เป็นนักเรียนในโครงการโอลิมปิกวิชาการที่ผ่านค่าย 2 จาก 15 ศูนย์ทั่วประเทศ หรือเป็นนักเรียนที่สังกัดในโรงเรียนรัฐบาลใน 14 จังหวัดภาคใต้ หรือเป็นนักเรียนที่สังกัดโรงเรียนเอกชน ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 และผลการเรียนต้องอยู่ในลำดับที่ไม่เกินร้อยละ 10 แรกของนักเรียนทั้งหมดของชั้น ม.6 ในแต่ละแผนการเรียน ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่กรณีความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ ไม่เคยถูกคัดชื่อออกหรือไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ ต้องเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ และผ่านการทดสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนดคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

4. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดคุณสมบัติผู้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายฝึกอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการของศูนย์ สอวน. ม. สงขลานครินทร์ หาดใหญ่ หรือศูนย์อื่นๆ และจาก สสวท. กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 สายวิทยาศาสตร์และต้องสำเร็จการศึกษาชั้นม.6 ปีการศึกษา 2547 เท่านั้น ได้รับคะแนนเฉลี่ยรวมรายวิชาในหมวดวิทยาศาสตร์และคณิตรศาสตร์ 5 ภาคการศึกษารวมกันไม่ต่ำกว่า 2.65 และได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 2.65 ไม่เป็นโรคร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และมีความประพฤติเรียบร้อยและมีความขยันหมั่นเพียร

5. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี กำหนดคุณสมบัติผู้รับการคัดเลือกต้องเป็นผู้ผ่านการเข้าค่ายฝึกอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการของศูนย์ สอวน. ม. สงขลานครินทร์ปัตตานี หรือศูนย์อื่นๆ และจาก สสวท. กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 สายวิทยาศาสตร์และต้องสำเร็จการศึกษาชั้นม.6 ปีการศึกษา 2547 เท่านั้น ได้รับคะแนนเฉลี่ยรวมรายวิชาในหมวดวิทยาศาสตร์และคณิตรศาสตร์ 5 ภาคการศึกษารวมกันไม่ต่ำกว่า 2.65 และได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 2.65 ไม่เป็นโรคร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และมีความประพฤติเรียบร้อยและมีความขยันหมั่นเพียร

6. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยทักษิน จะดำเนินการคัดเลือกรับจากนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่าย 2 โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษาของศูนย์ สอวน. โดยการสัมภาษณ์ กำลังศึกษาอยู่ชั้นม.6 สายวิทยาศาสตร์ และต้องสำเร็จการศึกษาชั้นม.6 เท่านั้น ได้รับคะแนนเฉลี่ยรวมรายวิชาในหมวดวิทยาศาสตร์และคณิตรศาสตร์ 5 ภาคการศึกษารวมกันไม่ต่ำกว่า 2.65 และได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 2.65 ไม่เป็นโรคร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และมีความประพฤติเรียบร้อยและมีความขยันหมั่นเพียร และจะรับนักเรียนสาขาละไท่เกิน 10 คน/ปี

7. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดให้นักเรียนของศูนย์ สอวน. ที่ได้รับวุฒิบัตรจากการอบรมค่าย สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากรมีสิทธิสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ โดยการสัมภาษณ์และจะรับนักเรียนจำนวน 40 คน (สาขาละ 5 คน) ของ 8 สาขาวิชาได้แก่ คณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและจุลชีววิทยา

8. ศูนย์ สอวน. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 สายวิทยาศาสตร์ มีคะแนนทดสอบวัดความรู้จาก สกอ. ในวิชาภาษาอังกฤษ คณิต1 เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา และนักเรียนที่ผ่าการอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการค่าย2 ของทุกศุนย์อบรม คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ และรับทั้งหมด 10 สาขาวิชาคือ สาขาวิขา คณิตศาสตร์ สถิติประยุกต์ สถิติธุรกิจและการปรับประกันภัย ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ เคมีอุตสาหกรรม สาขาละ 10 คน และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางอาหาร เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาละ 5 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน

9. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะรับนักเรียนที่ผ่านค่าย2 ของทุกศูนย์โดยการสอบสัมภาษณ์และจะรับนักเรียนสาขาวิชาละ 15 คน ต่อปี ตามสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนของระดับปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ จะรับนักเรียนผ่านค่ายอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการค่าย2 จำนวน 7 สาขาวิชาๆ ละ 5 คนคือ เคมี คณิตศาสตร์ ชีววิทยา ฟิสิกส์ สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วัสดุศาสตร์ รับโดยการสอลข้อเขียน(ถ้ามี) และการสอบสัมภาษณ์

11. ศูนย์ สอวน. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะรับนักเรียนที่ผ่านการเข้าค่ายรอบสุดท้ายของศูนย์ สอวน. เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ โดยนักเรียนสามารถเลือกสาขาวิชาที่เรียนได้ 1 สาขาวิชา

12. ศูนย์ สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกการสอบแข่งขันรอบที่ 1 ของ สสวท. หรือนักเรียนที่สอบได้ลำดับที่ 1 - 40 ในการแข่งขันระดับชาติของ สอวน. ใน 5 สาขาวิชาคือ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ซึ่งสามารถเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ได้ทั้ง 17 สาขาวิชา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้อนไป

13. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จะรับนักเรียนที่ผ่านค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ของ สอวน. มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในส่วนของการรับนักศึกษาโดยตรงของคณะวิทยาศาสตร์ ในสาขาที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์

14. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยมหิดล จะรับนักศึกษาที่มีสัญชาติไทย กำลังศึกษาในชั้น ม.6 มีผลการเรียนชั้น ม.4 และ ม.5 เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 และได้คะแนนวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ หรือคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 3.00 มีความสนใจวิชาวิทยาศาสตร์ และมุ่งที่จะประกอบอาชีพวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ หรือนักวิจัย เพื่อช่วยพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป็นผู้สอบคัดเลือกได้ในลำดับที่ 1 - 10 ของการสอบคัดเลือกเป็นตัวแทน สอวน. ในสาขาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ และ คณิตศาสตร์ จะทำการสอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

   
เรื่องราวและคำแนะนำดี ๆ คัดสรรมาฝากโดย sakanarm (sakan punyanon) บทความทั้งหมดของคุณ sakanarm
วันที่ 12/09/2549 เวลา 22:41:06
เข้าชมข่าวนี้แล้ว 3207 ครั้ง ได้รับการโหวต 0 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 3207 คน ตอบ 2 คน ) 1 >>
ความคิดเห็นที่ 2
วันที่ 24/7/2550 17:33:39
โดย คุณ เปรมรัศมี
IP : 58.8.160.***
 

ขอบคุนนะค่ะ สำหรับข่อมูล เก่งจัง

โพสต์เมื่อ : 24/7/2550 17:33:39
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 1
วันที่ 24/7/2550 17:33:30
โดย คุณ เปรมรัศมี
IP : 58.8.160.***
 

ขอบคุนนะค่ะ สำหรับข่อมูล เก่งจัง

โพสต์เมื่อ : 24/7/2550 17:33:30
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 3207 คน ตอบ 2 คน ) 1 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
+ เครื่องสร้างลมเย็น Evap,พัดลมระบายอากาศ,พัดอุตสาหกรรม
+ แจกทุนทำกิจกรรมสำหรับน้องๆ นักเรียน/นักศึกษา
+ ม.ปลาย : English for International Program (เรียนเดี่ยว+มีsound lab ส่วนตัว+เรียนต่อเนื่องได้ทุกวัน)
+ TOEFL - PRIVATE Special Promotion - Discount 50%off รับรองผล 500 - 580 คะแนนใน 30 - 180 วัน (เรียนเดี่ยว+มี sound lab ส่วนตัว+เรียนต่อเนื่องได้ทุกวัน)
+ วันนี้คุณมีคะแนน IELTS แล้วรึยัง ? เตรียมคุณมุ่งสู่ IELTS-->6.5 ใน 30 - 180 วัน (เรียนเดี่ยว+มีsound lab ส่วนตัว+เรียนได้ทุกวัน)
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด
คำค้นหา : สอบตรง , รับตรง 53 , มหาวิทยาลัย , ศึกษาต่อ , แนะแนว , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ความรู้ มัธยมต้น วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , โครงงาน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , สกินhi5 hi5 โค้ดแต่งhi5 , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, hi5, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมส์ขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ดูหนัง , โรงแรม , ฉีดผิวขาว , Moha
พันธมิตร : Kapook.com / Narak.com / เกมส์.com / การประปานครหลวง / เว็บไซต์แนะนำ อื่นๆ
ติดต่อ : เกี่ยวกับ Eduzones / ติดต่อ Eduzones / โทร 0-2561-5455-7 Email : webmaster@eduzones.com
Copyright @2007 Eduzones All rights reserved.
The Most Popular Education Site in Thailand
The Best Education/Community Service Site : The Nation Thailand Web Award 2000
The Most Visited Educational Site : Truehit.net Web Award 2004 , 2005 , 2009
Top 50 most visited web sites in Thailand : Truehit.net Web Award 2009
Contact Email : webmaster@eduzones.com Tel/Fax : 0-2561-5455-7