www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

แก่นนครวิทยาลัย

ร่วมส่งเรื่องราวดี ๆ คลิกที่นี่ ข่าวของท่านมีประโยชน์อีกมากมาย
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ::
::เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรงและระบบพิเศษ ปีการศึกษา 2549 ::
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ลำดับที่  เลขประจำตัวประชาชน  ชื่อ - นามสกุล  ประเภทโควตา / โครงการ  สาขา  จังหวัด
11409900425795นางสาว เกตุสิริ ศาสตร์นอกโควตารับตรง0506วท.บ.คณิตศาสตร์แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
21409900466173นาย ณัฐพงษ์ นาทันโควตารับตรง0401ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
31100500234857นางสาว ณัชพร เชาวน์ชื่นโควตารับตรง1504ศป.บ.ดุริยางคศิลป์ (สากล)แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
41489900071888นางสาว พัชราภรณ์ เทพรังสฤษฎิ์โควตารับตรง0801วศ.บ.วิศวกรรมศาสตร์แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
51409900332878นาย ณัฐวิทย์ สีแก้วสิ่วโควตารับตรง1002บธ.บ.การตลาดแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
61679900154366นาย คุณากร แก้วมูลโควตารับตรง0801วศ.บ.วิศวกรรมศาสตร์แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
71101401146551นาย วรายุทธ มณีเนตรโควตารับตรง1003บธ.บ.การจัดการแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
81409900388351นางสาว ปิยรัตน์ ศรีสวัสดิ์ฉิมโควตารับตรง0601วท.บ.เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
91409900396728นาย อุดมทรัพย์ โม้ชัยโควตารับตรง0801วศ.บ.วิศวกรรมศาสตร์แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
101309900390593นางสาว ภัทร์ศยา แก้วจุมพลโควตารับตรง1010ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ธุรกิจแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
111411200103534นางสาว นุชนารถ สีแสนตอโควตารับตรง0904ศป.บ.นฤมิตศิลป์แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
121101401119074นางสาว กรรณิกา สุวรรณเรืองโควตารับตรง0904ศป.บ.นฤมิตศิลป์แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
131969800068724นางสาว ธัญวรรณ ภมรสูตโควตารับตรง1101ศศ.บ.การท่องเที่ยวและโรงแรมแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
141409900331952นาย วุฒินันท์ สังจันทร์โควตารับตรง0605วท.บ.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
151420500044184นาย ณัฐวุฒิ แน่นอุดรโควตารับตรง0705วท.บ.สื่อนฤมิตแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
161401700100640นาย ยุทธศักดิ์ ศรีคิรินทร์โควตารับตรง0903สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี)แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
171409900389101นางสาว จงกลวรรณ จันทรสมบัติโควตารับตรง0601วท.บ.เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
181249900123162นางสาว พัชริดา ตรีศิลป์โสภณโควตารับตรง1001บช.บ.การบัญชีแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
191409900390177นางสาว ปาจรีย์ วงษ์กันยาโควตารับตรง0601วท.บ.เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
201409900370745นาย กอภูมิ ธนุยุทธกุลโควตารับตรง0502วท.บ.ชีววิทยาแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
211409900412154นาย ณัฐ สาสุนันท์โควตารับตรง0703วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
221409900379521นาย ธาราวรรษ ไชยศิริโควตารับตรง0501วท.บ.เคมีแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
231610100062515นาย เทพพิทักษ์ ไต่วัลย์โควตารับตรง0801วศ.บ.วิศวกรรมศาสตร์แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
241409900312486นางสาว สุจารีย์ จันทร์กระจ่างโควตารับตรง0601วท.บ.เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
251409900319090นางสาว ชุติมา เตชะศรีโควตารับตรง1004บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
261409900367906นางสาว สุภา คุณบัวโควตารับตรง0801วศ.บ.วิศวกรรมศาสตร์แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
271409800091283นางสาว วรกานต์ สารสูงเนินโควตารับตรง0901สถ.บ.สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
281409900328609นางสาว จุฑามาศ เปรมชัยสวัสดิ์โควตารับตรง0703วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
291409900364109นางสาว ศศิธร สืบกินนอนโควตารับตรง1101ศศ.บ.การท่องเที่ยวและโรงแรมแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
301100500208473นางสาว สุนิศา มหายนต์โควตารับตรง1202ศศ.บ.ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
311409600038371นางสาว วิภาดา ศรีเวียงโควตารับตรง1101ศศ.บ.การท่องเที่ยวและโรงแรมแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
321409900463956นางสาว ปภามณฑ์ ไสวศรีโควตารับตรง1213ศศ.บ.ประวัติศาสตร์แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
331409900475377นางสาว จุฑามาส โพธิ์นิลโควตารับตรง1210ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศสแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
341409900418268นาย เต็มภูมิ ชาตาดีโควตารับตรง1501ศป.บ.ทัศนศิลป์แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
351420300048941นางสาว นิลเนตร อินทะผิวโควตารับตรง1210ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศสแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
361409900481024นาย ชวลิต ลิ้มติยะกุลโควตารับตรง1501ศป.บ.ทัศนศิลป์แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
371361000088052นางสาว มุกมณี โคตรภูเขียวโควตารับตรง0701ศศ.บ.สารสนเทศศาสตร์แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
381409900315540นางสาว ศรุตยา ศรีมารัตน์โควตารับตรง1003บธ.บ.การจัดการแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
391310900069789นางสาว วิสุมิตรา จันทรักษ์โควตารับตรง0701ศศ.บ.สารสนเทศศาสตร์แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
401409900367400นาย ปิยวัฒน์ บุญโสม (ศ)โควตารับตรง1501ศป.บ.ทัศนศิลป์แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
411440300094145นางสาว เบญจวรรณ สีสญไชยโควตารับตรง1101ศศ.บ.การท่องเที่ยวและโรงแรมแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
421409900389942นางสาว จิตราภรณ์ แสงมีคุณโควตารับตรง1001บช.บ.การบัญชีแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
431409900341036นาย ฉัตรณรงค์ ชัยเดชโควตารับตรง1101ศศ.บ.การท่องเที่ยวและโรงแรมแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
441409900347182นางสาว สุรีย์วรรณ สีลาดเลาโควตารับตรง0401ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
452401600020049นาย จักรกฤษณ์ ดีโนนโพธิ์โควตารับตรง0901สถ.บ.สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
462409900023059นางสาว เกล็ดดาว เวฬุคามกุลโควตารับตรง1003บธ.บ.การจัดการแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
471409900373434นาย พีระวัฒน์ โสดาตาโควตารับตรง0901สถ.บ.สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
481409999004941นางสาว ธัญญา อุดชาชนโควตารับตรง1001บช.บ.การบัญชีแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
491409900389365นางสาว สินีนารถ พรหมเทพโควตารับตรง0903สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี)แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
501350800099767นางสาว รัชดาภรณ์ โพธิ์พาดโควตารับตรง0601วท.บ.เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
511409900357218นาย จิรวัฒน์ นนทะคำจันทร์โควตารับตรง0903สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี)แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
521409900361240นางสาว กัลยาวัฒน์ หุตะโชคโควตารับตรง0903สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี)แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
531440100093901นางสาว อิสรา แสนแก้วโควตารับตรง0605วท.บ.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
541409900408181นางสาว กรกนก โทราชโควตารับตรง1006บธ.บ.การบริหารการเงินแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
551400700105667นางสาว สุภาดา ศรีเชียงสาโควตารับตรง1301ร.บ.การเมืองการปกครองแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
561409900425019นางสาว ธนวรรณ แพงมาโควตารับตรง1002บธ.บ.การตลาดแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
571409900401403นาย นรุตม์ ยนต์ดันโควตารับตรง1002บธ.บ.การตลาดแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
581470400101496นางสาว ศิวาภรณ์ สติมัยโควตารับตรง1209ศศ.บ.ภาษาอังกฤษแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
591329900126349นางสาว ธนาพร สองเมืองโควตารับตรง0201ภ.บ.เภสัชศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี)แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
601409900451745นางสาว ปาริฉัตร ศิลปเทศโควตารับตรง0201ภ.บ.เภสัชศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี)แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
611409900402728นางสาว วิจาริณี ศรีเคนขันธ์โควตารับตรง0201ภ.บ.เภสัชศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี)แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
621409999002492นางสาว ปิยนันท์ โฮงคำแก้วโควตารับตรง1203ศศ.บ.ภาษาจีนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
631409900335991นางสาว ยุภาวดี ศรีสงครามโควตารับตรง0101วท.บ.การแพทย์แผนไทยประยุกต์แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
641409900350779นางสาว พีรดา ปรีชากุลโควตารับตรง0801วศ.บ.วิศวกรรมศาสตร์แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
651429900079536นาย อมรวิทย์ โสมายังโควตารับตรง0201ภ.บ.เภสัชศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี)แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
661409900333980นางสาว สุดารัตน์ ถนัดค้าโควตารับตรง1006บธ.บ.การบริหารการเงินแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
671409900348570นาย วัชรพงษ์ แก้วตีนแท่นโควตารับตรง1006บธ.บ.การบริหารการเงินแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
681409900446717นาย ธวัชชัย ประมะคังโควตารับตรง0601วท.บ.เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
691409900418829นางสาว สุธาสินี เจนเอี่ยมวิทย์โควตารับตรง1209ศศ.บ.ภาษาอังกฤษแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
701101401032581นาย ยุทธนา กุศเลิศจริยาโควตารับตรง0601วท.บ.เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
711409800097150นางสาว ชุลีพร พิทยกิตติวงศ์โควตารับตรง0201ภ.บ.เภสัชศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี)แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
721409900427917นางสาว ศุภกัญญา พลหล้าโควตารับตรง0603วท.บ.เทคโนโลยีการผลิตพืชแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
731409900359369นางสาว ปัทมรีย์ เทียมจันทร์ (ศ)โควตารับตรง0705วท.บ.สื่อนฤมิตแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
741409900314268นางสาว ดาราณี ทุกขนิโรธโควตารับตรง1001บช.บ.การบัญชีแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
751409700057415นางสาว ศิริลักษณ์ อนุเดชากุลโควตารับตรง1001บช.บ.การบัญชีแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
761409900361622นาย ประชารัฐ สะเดาโควตารับตรง0901สถ.บ.สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
771401600101903นาย ยุทธศักดิ์ เมืองแก้วโควตารับตรง0903สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี)แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
781409900341257นางสาว ขวัญนภา พรมสูงยางโควตารับตรง1004บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
791469900084581นางสาว รุจิราภรณ์ จำปีสีโควตารับตรง1302ร.บ.บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
801409900309523นางสาว ดวงทิพย์ พลเรืองโควตารับตรง1002บธ.บ.การตลาดแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
811409900416079นางสาว สิริลักษณ์ มูลเค้าโควตารับตรง0601วท.บ.เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
822160100012103นางสาว ศิรประภา เพาพานโควตารับตรง0401ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
832409900022516นางสาว สุดปรารถนา โพธิ์นิลโควตารับตรง0101วท.บ.การแพทย์แผนไทยประยุกต์แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
841101401302804นาย ณัฐชนก จูสิงห์โควตารับตรง1001บช.บ.การบัญชีแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
851409900415188นางสาว ภาวิณี วิริยะชัยกิจโควตารับตรง1209ศศ.บ.ภาษาอังกฤษแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
862409900019663นางสาว สุพัตรา คงธนเตชะโสภณโควตารับตรง1101ศศ.บ.การท่องเที่ยวและโรงแรมแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
871409900409111นางสาว ศิรินทรา บุษราคัมโควตารับตรง1005บธ.บ.ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
881409900402388นางสาว พรพรรณ จูตะวิริยะสกุลโควตารับตรง1010ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ธุรกิจแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
891409900395977นางสาว ปวราย์ โสดาลีโควตารับตรง0903สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี)แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
901350700043689นางสาว คุณากร สายลวดคำโควตารับตรง1404กศ.บ.ภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี)แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
911101401135118นางสาว เบญจวรรณ คุระสุขโควตารับตรง0601วท.บ.เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
921401600109441นางสาว วิชชุดา ธาดาโควตารับตรง0201ภ.บ.เภสัชศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี)แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
931500700084774นางสาว ศุภกร ทองใบโควตารับตรง0502วท.บ.ชีววิทยาแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
942409900019311นางสาว นันทกานต์ เอี่ยมอุดมกาลโควตารับตรง0201ภ.บ.เภสัชศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี)แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
951400900102726นาย วีระวัฒน์ พิศฐานโควตารับตรง0507วท.บ.สถิติแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
961409900321744นางสาว นันทิชา สมศิริตระกูลโควตารับตรง0201ภ.บ.เภสัชศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี)แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
971409900359598นางสาว รัตนาภรณ์ กิจเชื้อโควตารับตรง0201ภ.บ.เภสัชศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี)แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
981409900452369นางสาว วสุรักษ์ เพรงมาโควตารับตรง0101วท.บ.การแพทย์แผนไทยประยุกต์แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
991460800042896นางสาว สุธิรา กุลาสาโควตารับตรง1304น.บ.นิติศาสตร์แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1001409900373825นาย วรัญญู เสนาสุโควตารับตรง0401ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1011409900379599นางสาว เขษมพร มโนคุ้นโควตารับตรง0201ภ.บ.เภสัชศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี)แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1021409900363030นางสาว อัญมณี อุทัยกันโควตารับตรง1304น.บ.นิติศาสตร์แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1031401200046191นางสาว มนต์ทิพย์ มงคลศรีโควตารับตรง0201ภ.บ.เภสัชศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี)แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1041409900324689นางสาว เกตุกานต์ วงษ์ภูธรโควตารับตรง0601วท.บ.เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1051409900379777นาย ธนา ปฏิมารัตนานันท์โควตารับตรง0201ภ.บ.เภสัชศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี)แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1061409900407479นางสาว พัชรินทร์ เชิญชัยโควตารับตรง1301ร.บ.การเมืองการปกครองแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1071100800436021นางสาว วัลลภา ลีลานันทกุล(พสวท.)โควตารับตรง0101วท.บ.การแพทย์แผนไทยประยุกต์แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1081101401306729นาย ปรัชญ์ นันทเสนโควตารับตรง0101วท.บ.การแพทย์แผนไทยประยุกต์แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1091409900320811นาย แชมป์ ประภาสวัสดิ์โควตารับตรง0101วท.บ.การแพทย์แผนไทยประยุกต์แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1101409900449279นางสาว จุฑาลักษณ์ เมืองเก่าโควตารับตรง0201ภ.บ.เภสัชศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี)แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1111420500041827นางสาว นิศาชล มนตรีศรีโควตารับตรง0201ภ.บ.เภสัชศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี)แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1121409900339805นางสาว บังอร เพียแก่นแก้วโควตารับตรง0705วท.บ.สื่อนฤมิตแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1131409900426651นางสาว วชิราภรณ์ แก้วมาตย์โควตารับตรง0201ภ.บ.เภสัชศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี)แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1141409900463786นางสาว พัชรียา โตเจริญโควตารับตรง1304น.บ.นิติศาสตร์แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1151440400093515นาย นันทวุฒิ ศรีปัดถาโควตารับตรง0801วศ.บ.วิศวกรรมศาสตร์แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1160940010328326นาย ลิขิต พรหมพลเมืองโควตารับตรง1303ร.บ.ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1171409900357161นาย ทรงเกียรติ อุพลเถียรโควตารับตรง0801วศ.บ.วิศวกรรมศาสตร์แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1181409900437424นางสาว สิริการย์ เกตุเพชรโควตารับตรง0601วท.บ.เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1191409900370371นางสาว รุ่งอรุโณทัย ทองวงสาโควตารับตรง1304น.บ.นิติศาสตร์แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1201409900402400นาย สถิร ทัศนวัฒน์โควตารับตรง1005บธ.บ.ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1211409900419175นางสาว ฐาลินี สังฆจันทร์โควตารับตรง0703วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1221409900469326นางสาว จิรพร พิรุณโควตารับตรง0801วศ.บ.วิศวกรรมศาสตร์แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1231409900357455นางสาว ภควดี ไชยศิริโควตารับตรง1210ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศสแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1241400700098504นางสาว ณัฐนี ศรีโสภาโควตารับตรง1303ร.บ.ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1251409900349771นางสาว กมลวรรณ เชาว์อรัญโควตารับตรง1209ศศ.บ.ภาษาอังกฤษแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1261409900441120นางสาว รัฐสภา เมืองสนธิ์โควตารับตรง0601วท.บ.เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1271409900398534นางสาว กนกพร ศรีจำนงค์โควตารับตรง1101ศศ.บ.การท่องเที่ยวและโรงแรมแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1281409900337721นางสาว สวรรยา สินธพโควตารับตรง0502วท.บ.ชีววิทยาแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1291400900097331นางสาว ทิพาวรรณ ศรีชัยโควตารับตรง1304น.บ.นิติศาสตร์แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1301409900361151นางสาว สกุลรัตน์ วโนทยาโรจน์โควตารับตรง1207ศศ.บ.ภาษาเกาหลีแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1311409900373221นางสาว กันยนาถ จันทร์พินิจรัตน์โควตารับตรง1303ร.บ.ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1321409800095513นางสาว วิชชุดา ไตรศักดิ์โควตารับตรง1203ศศ.บ.ภาษาจีนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1331409900335672นางสาว กานต์กนก เหมบุรุษโควตารับตรง1210ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศสแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1341459900097038นางสาว กฤติยา สมศิลาโควตารับตรง1101ศศ.บ.การท่องเที่ยวและโรงแรมแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1351409900328056นาย ณัฐรัตน์ คูสกุลรัตน์โควตารับตรง1304น.บ.นิติศาสตร์แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1361440300102105นาย ยุทธพงษ์ สุราสาโควตารับตรง1304น.บ.นิติศาสตร์แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1371409900415102นางสาว วิชุดา เฉลิมเดชชาติโควตารับตรง0101วท.บ.การแพทย์แผนไทยประยุกต์แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1381409900505624นางสาว มรกต เสน่ห์งามเจริญโควตารับตรง0901สถ.บ.สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1391409900416796นางสาว นิสารัตน์ แสงศรีเรืองโควตารับตรง0601วท.บ.เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1401409900410470นาย ศิริชัย ทองเลิศวงษ์โควตารับตรง1209ศศ.บ.ภาษาอังกฤษแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1411409900425973นาย อัครวัต คำพอโควตารับตรง0702ศศ.บ.สื่อสารมวลชนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1421400700094398นางสาว ทิพย์ ชุมพลโควตารับตรง0601วท.บ.เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1431409900369879นาย ศาศวัต เพ็ชรกองระบบพิเศษ1302ร.บ.บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1441409900426040นางสาว รุจิรา พีรจรูญรุ่งเรืองระบบพิเศษ1304น.บ.นิติศาสตร์แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1451409900337811นางสาว พรนภา บุสดีระบบพิเศษ0801วศ.บ.วิศวกรรมศาสตร์แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1461402000035871นาย อนุกูล นิยมถิ่นระบบพิเศษ0703วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1471409900379599นางสาว เขษมพร มโนคุ้นระบบพิเศษ0201ภ.บ.เภสัชศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี)แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1481409900324689นางสาว เกตุกานต์ วงษ์ภูธรระบบพิเศษ0201ภ.บ.เภสัชศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี)แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1491460500110179นางสาว ธิฏิญา บุญอาษาระบบพิเศษ0201ภ.บ.เภสัชศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี)แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1501469900084581นางสาว รุจิราภรณ์ จำปีสีระบบพิเศษ1304น.บ.นิติศาสตร์แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1511409900361975นาย เอกรัตน์ สุทธยดิลกโควตารับตรง1303ร.บ.ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1521510400095151นาย วรัญญู อาศนะโควตารับตรง0602วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1531409900438501นางสาว อริยาภรณ์ ศุภิกมลเสนีย์โควตารับตรง0801วศ.บ.วิศวกรรมศาสตร์แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1541409900314420นางสาว พิมพ์พร หิรัญสาลีโควตารับตรง0901สถ.บ.สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1551460800043809นางสาว มานัสวี ภูขามคมโควตารับตรง0101วท.บ.การแพทย์แผนไทยประยุกต์แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1561409900418659นาย แทนศร วิเศษโควตารับตรง0901สถ.บ.สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1571409900451893นางสาว กนกวรรณ พิมรินทร์โควตารับตรง0801วศ.บ.วิศวกรรมศาสตร์แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1581409900400601นางสาว เสาวลักษณ์ สิงห์จินดาโควตารับตรง0801วศ.บ.วิศวกรรมศาสตร์แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1591440300107247นางสาว สุมิตรา คุณแสงโควตารับตรง0601วท.บ.เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1601410500037340นางสาว กัลยา แห่งเนตรโควตารับตรง0601วท.บ.เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1611409900344701นาย โกเมนทร์ บุญวีรพันธุ์โควตารับตรง1210ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศสแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1621409900390649นาย จักรี สุขสนิทโควตารับตรง1210ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศสแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1631409900403228นางสาว นนทยา สังข์ทองโควตารับตรง1210ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศสแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1641409900352437นาย อิสรพงศ์ จันดาลุนโควตารับตรง0801วศ.บ.วิศวกรรมศาสตร์แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1651409900439818นาย ฉัตรชัย ศรีเรไรโควตารับตรง1201ศศ.บ.ภาษาไทยแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1661409900327041นาย ธีรยุทธ วิริยะกูลโควตารับตรง0801วศ.บ.วิศวกรรมศาสตร์แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1671401000112785นางสาว วรัญญา ไตรคุ้มกันโควตารับตรง0601วท.บ.เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1681409900364311นางสาว ศิริรัตน์ พลเดชอุดมคุณโควตารับตรง1209ศศ.บ.ภาษาอังกฤษแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1691409900461716นางสาว เฉลิมขวัญ ชัชวาลแสงโควตารับตรง0601วท.บ.เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1701490500101081นางสาว สุธิดา พื้นแสนโควตารับตรง1201ศศ.บ.ภาษาไทยแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1711400400109896นาย นริศ ณ พลโควตารับตรง0601วท.บ.เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1721409900364974นางสาว กัญชลา วิเชียรพงษ์โควตารับตรง1101ศศ.บ.การท่องเที่ยวและโรงแรมแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1731400799002300นาย ภูวดล สุขุมวิริยกุลโควตารับตรง1101ศศ.บ.การท่องเที่ยวและโรงแรมแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1741409900361495นางสาว อรศิริ วงศ์วรวิโรจน์โควตารับตรง0601วท.บ.เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1751409900315787นาย กฤตนัย ชุมวุฒิศักดิ์โควตารับตรง1004บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1760940010325610นาย ปิยะพงษ์ พาวังหินโควตารับตรง1101ศศ.บ.การท่องเที่ยวและโรงแรมแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1771409900367914นางสาว สุภัค คุณบัวโควตารับตรง0801วศ.บ.วิศวกรรมศาสตร์แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1781409900400121นางสาว ชมพูนุช เชี่ยวชาญกิจโควตารับตรง1202ศศ.บ.ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1791409900410062นางสาว พรพิสุทธิ์ นารองโควตารับตรง1208ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่นแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1801409900402159นาย กิตติทัต ธรรมแสงโควตารับตรง1001บช.บ.การบัญชีแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1811409900401209นางสาว ปนัดดา นานนท์โควตารับตรง1210ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศสแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1821400800039518นางสาว หทัยชนก นาคณรงค์โควตารับตรง0801วศ.บ.วิศวกรรมศาสตร์แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1831409900401471นางสาว รัตนา วิมลเศรษฐโควตารับตรง0601วท.บ.เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1841409900384088นาย ธนูทอง คำทุ่นโควตารับตรง0801วศ.บ.วิศวกรรมศาสตร์แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1851409900369101นางสาว สุธิดา ดีราษฎร์วิเศษโควตารับตรง1101ศศ.บ.การท่องเที่ยวและโรงแรมแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1861409900437815นาย ศิรวิชญ์ มีลุนโควตารับตรง0903สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี)แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1871409900323950นาย เฉลิมพงษ์ พิลัยกุลโควตารับตรง0502วท.บ.ชีววิทยาแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1881409900431353นางสาว อาภาวรรณ วิศิษฏ์เวคินโควตารับตรง1209ศศ.บ.ภาษาอังกฤษแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1891401500090071นาย วายุ นึกชอบโควตารับตรง1213ศศ.บ.ประวัติศาสตร์แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1901409900341524นาย ฤทธิ์เดช โพธิราชาโควตารับตรง0801วศ.บ.วิศวกรรมศาสตร์แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1911440300105597นาย นันทพล จันทเดชโควตารับตรง1304น.บ.นิติศาสตร์แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1921459900090459นางสาว จารุวรินทร์ พละรังสีโควตารับตรง1209ศศ.บ.ภาษาอังกฤษแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1931411200108803นางสาว พีรดา พิทักษ์เขื่อนขันธ์โควตารับตรง1501ศป.บ.ทัศนศิลป์แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1941409900392102นางสาว ปิยะรักษ์ ปิยะศิลป์โควตารับตรง1101ศศ.บ.การท่องเที่ยวและโรงแรมแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1951439900090271นางสาว สตรีญาภรณ์ มีสุขโควตารับตรง1101ศศ.บ.การท่องเที่ยวและโรงแรมแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1961409900460418นางสาว สินีนาฏ แก้วเรืองโควตารับตรง1504ศป.บ.ดุริยางคศิลป์ (สากล)แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1971229900172660นางสาว จตุพร ผิวเหลืองระบบพิเศษ0601วท.บ.เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1981409800102331นาย อนุวัทน์ จันทศรีโควตารับตรง0601วท.บ.เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
1991409900366764นางสาว จุฑามาศ ธนณรงค์โควตารับตรง1302ร.บ.บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
2001409900344353นางสาว ปนัดดา แนวพรมโควตารับตรง0601วท.บ.เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
2011409900313911นางสาว อภิญญา โพธิปัสสาโควตารับตรง0601วท.บ.เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
2021409900379751นางสาว นิภาพร ม่วงอินทร์โควตารับตรง1002บธ.บ.การตลาดแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
2031409900350167นาย คมกฤษณ์ ปู่พันธ์โควตารับตรง1409วท.บ.จิตวิทยาแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
2041361000113171นางสาว ภัทรพร ฉายชัยภูมิโควตารับตรง1303ร.บ.ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
2051101401185191นางสาว ดารินทร์ วงศ์สว่างศิริโควตารับตรง1001บช.บ.การบัญชีแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
2061401900039138นางสาว พัชรินทร์ โนนทิงโควตารับตรง1101ศศ.บ.การท่องเที่ยวและโรงแรมแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
2071400400120113นางสาว ชินภัค ไชยพิเดชโควตารับตรง1202ศศ.บ.ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
2081101401290580นางสาว สุทธิประภา เสมอใจโควตารับตรง1101ศศ.บ.การท่องเที่ยวและโรงแรมแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
2091409900357561นางสาว ภัณฑิรา ศิริไมตรีตระกูลโควตารับตรง1101ศศ.บ.การท่องเที่ยวและโรงแรมแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
2101400700092387นางสาว พรรณมาศ แก้วกันยาโควตารับตรง1101ศศ.บ.การท่องเที่ยวและโรงแรมแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
2111440300109371นางสาว ศมาพร รุ่งศรีโควตารับตรง0705วท.บ.สื่อนฤมิตแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
2121441000041616นางสาว ศิริรัตน์ จันเตโควตารับตรง0801วศ.บ.วิศวกรรมศาสตร์แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
2131409900426147นาย ธารา วชิรโกวิทย์โควตารับตรง1002บธ.บ.การตลาดแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
2141409900389128นางสาว จีรนันท์ เขิมขันธ์โควตารับตรง0502วท.บ.ชีววิทยาแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
2151409900349347นางสาว ปรารถนา ใหญ่สง่าโควตารับตรง1202ศศ.บ.ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
2161409900328170นางสาว อาจารีย์ ศุภิกมลเสนีย์โควตารับตรง1304น.บ.นิติศาสตร์แก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
2171350100111586นางสาว ศิริรัตน์ อารีรักษ์โควตารับตรง0601วท.บ.เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
2181229900172660นางสาว จตุพร ผิวเหลืองโควตารับตรง0601วท.บ.เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
2191409900342377นางสาว วริศรา ดวงใจโควตารับตรง1002บธ.บ.การตลาดแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
2201830100055070นางสาว สโรชิณี กลิ่นหอมโควตารับตรง1209ศศ.บ.ภาษาอังกฤษแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
2211409900400130นางสาว อภิญญา นามแสงโควตารับตรง0702ศศ.บ.สื่อสารมวลชนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
2221429900079323นาย ภัคธร มูลสารโควตารับตรง1210ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศสแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
2231409900359504นางสาว ประภาศรี สุทธิวงศ์โควตารับตรง1303ร.บ.ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
2241460800048193นางสาว อภิญญา ภูครองหินโควตารับตรง1208ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่นแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
2251409900387753นางสาว พรนภา หลานวงษ์โควตารับตรง0601วท.บ.เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
2261409900342962นาย สิทธิชัย สุวัฒน์ศรีสกุลโควตารับตรง1203ศศ.บ.ภาษาจีนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
2271719900140097นางสาว ศิรินยาณีย์ ศรีกรุงพลีโควตารับตรง0703วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น

หมายเหตุ
   
เรื่องราวและคำแนะนำดี ๆ คัดสรรมาฝากโดย หกทับเจ็ด
วันที่ 03/12/2548 เวลา 12:50:00
เข้าชมข่าวนี้แล้ว 3312 ครั้ง ได้รับการโหวต 50 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 3312 คน ตอบ 5 คน ) 1 >>
ความคิดเห็นที่ 4
วันที่ 3/3/2550 18:06:38
โดย คุณ นันทนา
IP : 203.113.60.***
 

เก่งนะคะ อยากได้มั่งจัง

โพสต์เมื่อ : 3/3/2550 18:06:38
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 3
วันที่ 5/2/2550 15:26:24
โดย คุณ เด็กน่ารัก
IP : 125.24.128.***
 

อยากเข้าไปสอบด้วยจังเลย {{010} {{036

โพสต์เมื่อ : 5/2/2550 15:26:24
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 2
วันที่ 14/10/2549 17:01:11
โดย คุณ 49011110840
IP : 202.28.35.***
 

พี่ถาปัตภายในรุ่นแรกคับจากขามแก่น... มาที่นี่เยอะๆนะ ขอบอกว่าเจ๋งจิง ท้าม.อื่นได้เลย..เด็ก ia

โพสต์เมื่อ : 14/10/2549 17:01:11
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 1
วันที่ 6/9/2549 11:14:02
โดย คุณ 555
IP : 203.172.165.***
 

เสียใจจังเลย ไม่ได้!!!! ขอให้ทุกคนโชคดีนะ

โพสต์เมื่อ : 6/9/2549 11:14:02
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 4/12/2548 7:58:00
โดย คุณ วาซาบิ
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

ขอให้ทุกคนโชคดีนะโพสต์เมื่อ : 4/12/2548 7:58:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 3312 คน ตอบ 5 คน ) 1 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด
คำค้นหา : สอบตรง , รับตรง 53 , มหาวิทยาลัย , ศึกษาต่อ , แนะแนว , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ความรู้ มัธยมต้น วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , โครงงาน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , สกินhi5 hi5 โค้ดแต่งhi5 , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, hi5, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมส์ขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ดูหนัง , โรงแรม , ฉีดผิวขาว , Moha
พันธมิตร : Kapook.com / Narak.com / เกมส์.com / การประปานครหลวง / เว็บไซต์แนะนำ อื่นๆ
ติดต่อ : เกี่ยวกับ Eduzones / ติดต่อ Eduzones / โทร 0-2561-5455-7 Email : webmaster@eduzones.com
Copyright @2007 Eduzones All rights reserved.
The Most Popular Education Site in Thailand
The Best Education/Community Service Site : The Nation Thailand Web Award 2000
The Most Visited Educational Site : Truehit.net Web Award 2004 , 2005 , 2009
Top 50 most visited web sites in Thailand : Truehit.net Web Award 2009
Contact Email : webmaster@eduzones.com Tel/Fax : 0-2561-5455-7