www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

มารู้จักกับการศึกษาแบบ Home School

ร่วมส่งเรื่องราวดี ๆ คลิกที่นี่ ข่าวของท่านมีประโยชน์อีกมากมาย

                    Home School หรือ การศึกษาโดยครอบครัว คือ การจัดการศึกษาที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองได้จัดขึ้นเพื่อลูก ๆ ของเขาเอง โดยมีสิทธิคุ้มครองตามกฎหมาย ซึ่งมีรูปแบบการจัดการศึกษาแบบใดแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบ ของการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย อย่างมีการเทียบโอนผลการศึกษาได้
จากภาวะวิกฤตทางการศึกษาดังกล่าว ทำให้แนวคิดเรื่อง
"การจัดการศึกษาโดยครอบครัว" หรือ "Home School" กลายเป็นกระแสของการศึกษาแนวใหม่สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองในปัจจุบันและแพร่กระจายไปในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะในช่วง 20 ปีมานี้ ด้วยเหตุที่การจัดการศึกษาแบบดังกล่าวสามารถตอบสนองต่อผู้เรียน ผู้สอน และสังคมได้อย่างเหมาะสม
สำหรับในประเทศแคนาดา จากการสำรวจปี 1993 พบว่ามีชาวแคนาดาที่สอนลูกอยู่กับบ้านในรูปแบบ Home School เป็นจำนวนประมาณ 30,000 คอบครัว และภูมิหลังอาชีพครอบครัวเหล่านี้มีหลากหลาย ตั้งแต่อาจารย์มหาวิทยาลัยไปจนถึงเกษตรกร
สำหรับประเทศไทย ในวงการการศึกษาไทยได้มีการพูดถึงเรื่องการจัดการศึกษาโดยครอบครัวกันมากในปัจจุบัน เนื่องจากมี "กระแส" ที่นำโดยหลายประเทศ ซึ่งรัฐให้สิทธิและเปิดโอกาสให้พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถจัด "โรงเรียนในบ้าน" อย่างเป็นรูปธรรม โดยให้เป็น "การศึกษาทางเลือก" อีกแบบหนึ่งที่สอดคล้องกับยุคสมัยแห่งสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคล

ก่อนหน้าปี พ.ศ. 2530 เรื่องการจัดการศึกษาโดยครอบครัวได้หายไปจากสังคมไทย โดยทั่วไปรู้จักกันเฉพาะการศึกษาในโรงเรียน เท่านั้น จะมีการกล่าวถึงระบบหรือรูปแบบการศึกษาที่มีความแตกต่างในปรัชญาและแนวทางเรียนรู้ก็เพียงแต่ในหนังสือหรือวารสารบางเล่ม และในหมู่ผู้ที่มีความสนใจเรื่องการศึกษาอย่างจริงจัง

การศึกษาที่มีลักษณะเป็นการศึกษาทางเลือกนี้เริ่มเกิดขึ้นในสังคมไทยภายหลังการก่อตั้งโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก ในปี พ.ศ. 2522 โดยคุณพิภพ และคุณรัชนี ธงไชย แต่เป็นการศึกษาที่จัดให้เฉพาะกลุ่มเด็กด้อยโอกาส เด็กยากจนขาดแคลน การดำเนินงานแยกตัวออก ไปเป็นชุมชนเล็ก ๆ ทางการศึกษา การดำเนินการของโรงเรียนหมู่บ้านเด็กมีส่วนทำให้เกิดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทยขึ้นมา อีกครั้งเมื่อครอบครัว "ธงไชย" ต้องนำลูกชายสองคนออกจากโรงเรียนเดิม และมาจัดการศึกษาให้ลูกชายอย่างผสมผสานทั้งโดยการดูแล ของพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ และโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก โดยบทบาทของพ่อแม่เป็นบทบาทหลัก

ในราวปี พ.ศ. 2528 - 2529 นายแพทย์โชติช่วง ชุตินธร ได้หันมาจัดการศึกษาให้ลูก ๆ ของตนเอง ด้วยสำนึกและรูปแบบวิธีการของ การจัดการศึกษาโดยครอบครัวอย่างแท้จริง เป็นครอบครัวแรกของสังคมไทยยุคหลังนี้ และได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก เกิดเป็นโครงการพิเศษ "โรงเรียนในบ้าน" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างครอบครัวที่ต้องการจัดการศึกษาด้วยตนเองในความดูแล สนับสนุนของโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก โครงการพิเศษนี้ยังคงดำเนินการต่อเนื่อง และได้กลายเป็นที่พึ่งพิงตลอดเวลาที่ผ่านมา ของครอบครัวที่ต้องการจัดการศึกษาด้วยตนเอง ในขณะที่กฎหมายยังไม่ให้เสรีภาพ

ครอบครัว "ธงไชย" และครอบครัว "ชุตินธร" จึงถีอเป็นสองครอบครัวนักบุกเบิกของการศึกษาโดยครอบครัวในสังสมไทย หลังจากนั้นในราวปี พ.ศ. 2538 ก็ได้เกิดครอบครัว ที่หันมายึดแนวคิดการจัดการศึกษาโดยครอบครัวตามมาอีกจำนวนหนึ่ง นายแพทย์พร พันธ์โอสถ เป็นหนึ่งในอีกหลายคนในช่วงนั้นที่หัน มายึดเอาแนวทางการจัดการศึกษาโดยครอบครัวไปปฏิบัติใช้กับครอบครัวของตน โดยได้เช่าบ้านหลังหนึ่งและเปิดเป็นสถาน "ปัญโญทัย" สถาบันเพื่อการศึกษาและพัฒนาเด็กตามแนวทางของวอลดอร์ฟ และสถาบัน "ปัญโญทัย" ได้เติบโตใหญ่มาจนทุกวันนี้ และถือได้ว่าเป็น ส่วนหนึ่งในวิถีทางของการศึกษาโดยครอบครัว ในอนาคตอันใกล้นี้มี ความเป็นไปได้ว่าสถาบันปัญโญทัยจะจัดตั้งขึ้นเป็นโรงเรียน หรือ ศูนย์การเรียน ที่มีปรัชญาและแนวทางของตนเอง อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม

ในปี พ.ศ. 2542 ได้มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ขึ้นมา โดยเป็นกฎหมายสำคัญที่ทำให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาหลาย ประการและที่สำคัญ คือ กฏหมายนี้ได้เอื้ออำนวยต่อการส่งเสริมบทบาทของสังคมในทุกส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษา กลายเป็นระบบ และรูปแบบการศึกษาที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตที่เป็นจริงมากขึ้น

ภายหลังจากการมี พ.ร.บ การศึกษา พ.ศ. 2542 ได้มีครอบครัวจำนวนมากทยอยตัดสินใจเริ่มต้นจัดการศึกษาด้วยตนเอง ปัจจุบันครอบครัวในสังคมไทยที่หันมาใช้ระบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัวทั้งสิ้นจำนวนประมาณ 55 ครอบครัว
พัฒนาการของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย จึงสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้ดังนี้

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่เคยดำเนินการช่วงก่อนปี พ.ศ. 2530 ปัจจุบันเด็ก ๆ ในครอบครัวบ้านเรียนเหล่านี้เติบโตพ้นจากการศึกษาโดยครอบครัวแล้ว ตัวอย่างของกลุ่มนี้ ได้แก่ ครอบครัวคุณรัชนี ธงไชย และ ครอบครัวนายแพทย์โชติช่วง ชุตินธร เป็นต้น

กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่มีการดำเนินการอยู่จนถึงปัจจุบัน โดยเริ่มต้นไล่เรี่ยกันหลังปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา ตัวอย่างของกลุ่มนี้ ได้แก่ ครอบครัวนายแพทย์พร พันธ์โอสถ ครอบครัวคุณสมพร พึ่งอุดม ครอบครัวคุณสาทร สมพงศ์ ครอบครัวคุณนิราพร แหลืองแจ่ม ครอบครัวครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ เป็นต้น

กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่เริ่มต้นดำเนินการในช่วงรอยต่อของการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต พ.ศ. 2542 ตัวอย่างของกลุ่มนี้ คือ ครอบครัวคุณกนกพร สบายใจ ครอบครัวคุณอาทิตย์ แดงไพบูลย์ ครอบครัวคุณพรสรวง คุณวัฒนาการ เป็นต้น

แนวความคิดการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทยอาจกล่าวได้ว่าเพิ่งเริ่มก่อตัวขึ้นไม่นานนัก มาตรฐานต่าง ๆ และการยอมรับในแนวคิดดังกล่าวในสังคมไทยยังไม่มีความชัดเจน ปัจจุบันได้มีการตั้งศูนย์ประสานงานครอบครัวบ้านเรียนขึ้น ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ เพื่อสร้างมาตรฐานการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทยไห้มีความชัดเจนมากขึ้น

   
เรื่องราวและคำแนะนำดี ๆ คัดสรรมาฝากโดย ez content
วันที่ 27/05/2548 เวลา 18:49:00
เข้าชมข่าวนี้แล้ว 836 ครั้ง ได้รับการโหวต 50 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 836 คน ตอบ 4 คน ) 1 >>
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 28/5/2548 12:19:00
โดย คุณ ยีนส์
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

แล้วแต่ความเหมาะสมอ่ะนะโพสต์เมื่อ : 28/5/2548 12:19:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 28/5/2548 12:13:00
โดย คุณ jean_nanyang@hotmail.com
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

เรารว่าก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะแต่ควรจะจัดให้กับเด็กพิเศษมากกว่า การได้เข้าเรียนจะได้เข้ากับผู้อื่นได้ และรู้จักปรับตัวถ้าเรียนที่บ้านก็เหมือนแบบว่าไม่ค่อยสนุกก็ได้ แต่ก็แล้วแต่คนชอบนะเพราะทุกคนย่อมมีทัศนะที่แตกต่าง

โพสต์เมื่อ : 28/5/2548 12:13:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 27/5/2548 23:03:00
โดย คุณ 595
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

ชักอยากเรียนที่บ้านกว่าที่โรงเรียน (อยากตั้งนานแล้วตะหาก เหอะๆ)โพสต์เมื่อ : 27/5/2548 23:03:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 27/5/2548 19:31:00
โดย คุณ ปลา
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

เรียนที่บ้านก็ดีนะ พ่อแม่จะได้ไม่ต้องลำบากไปส่งที่โรงเรียนโพสต์เมื่อ : 27/5/2548 19:31:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 836 คน ตอบ 4 คน ) 1 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด
คำค้นหา : สอบตรง , รับตรง 53 , มหาวิทยาลัย , ศึกษาต่อ , แนะแนว , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ความรู้ มัธยมต้น วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , โครงงาน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , สกินhi5 hi5 โค้ดแต่งhi5 , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, hi5, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมส์ขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ดูหนัง , โรงแรม , ฉีดผิวขาว , Moha
พันธมิตร : Kapook.com / Narak.com / เกมส์.com / การประปานครหลวง / เว็บไซต์แนะนำ อื่นๆ
ติดต่อ : เกี่ยวกับ Eduzones / ติดต่อ Eduzones / โทร 0-2561-5455-7 Email : webmaster@eduzones.com
Copyright @2007 Eduzones All rights reserved.
The Most Popular Education Site in Thailand
The Best Education/Community Service Site : The Nation Thailand Web Award 2000
The Most Visited Educational Site : Truehit.net Web Award 2004 , 2005 , 2009
Top 50 most visited web sites in Thailand : Truehit.net Web Award 2009
Contact Email : webmaster@eduzones.com Tel/Fax : 0-2561-5455-7