www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การทำหัวอาหารกุ้งจากวัตถุดิบท้องถิ่น

ร่วมส่งเรื่องราวดี ๆ คลิกที่นี่ ข่าวของท่านมีประโยชน์อีกมากมาย
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การทำหัวอาหารกุ้งจากวัตถุดิบท้องถิ่น
ผลงานของนักเรียนจากกาฬสินธุ์
โดย
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ศรีเจริญ
เด็กหญิงภิรมยา ภูบุญทึง
เด็กหญิงประภัสรา ภารสงัด

ครูที่ปรึกษา
นางวิไลวรรณ  เทิดทำดี, นายประภาส แถนสีแสง, นายพินิตย์ บุญเชียงมา

โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ที่มาและความสำคัญ

ในปัจจุบัน จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นที่การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ โดยเนื้อที่ส่วนใหญ่ จะอยู่ที่อำเภอยางตลาด ซึ่งได้รับน้ำจากเขื่อนลำปาว ทำให้จังหวัดกาฬสินธุ์มีศักยภาพในการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามได้เป็นอย่างดี โดยเกษตรกรส่วนใหญ่จะดัดแปลงนาข้าวเป็นบ่อเลี้ยงกุ้ง ดังนั้น พื้นที่ปลูกข้าวกับพื้นที่เลี้ยงกุ้งจึงอยู่ในแหล่งเดียวกัน เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีปัญหาอย่างมาก เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ยาฆ่าหอยในการปราบหอยเชอรี่ ทำให้สารเคมีปะปนในแหล่งน้ำและเป็นอันตรายต่อเกษตรและผู้บริโภคข้าว อีกทั้งราคาของหัวอาหารกุ้งมีราคาแพงทำให้มีต้นทุนในการผลิตสูง

การนำหอยเชอรี่ซึ่งมีปริมาณโปรตีนสูงมากมาทดแทนปลาสดในการทำอาหารเลี้ยงกุ้งก้ามกรามจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ซึ่งเป็นการสนองนโยบายเศรษฐกิจแบบพอเพียงของในหลวง และยังเป็นการช่วยเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในการกำจัดศัตรูข้าวอีกด้วยการใช้ฟักทอง กล้วย ข้าวโพด เสริมในสูตรอาหารเป็นแหล่งวิตามินทดแทน วิตามินสังเคราะห์ซึ่งมีราคาแพง

ผู้ทำโครงงานวิทยาศาสตร์คิดว่าสูตรอาหารที่ผู้ทำได้คิดค้นขึ้นนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งในแง่กากำจัดศัตรูของนาข้าวและเป็นการใช้ผลผลิตจากการเกษตรที่มีอยู่มากมายคือ ฟักทองมาดัดแปลงให้เป็นส่วนผสมของอาหารกุ้งซึ่งช่วยลดต้นทุนของอาหารกุ้งได้  เป็นการประหยัดเงินตราจากการซื้ออาหารสำเร็จรูป และเป็นการเกื้อกูลกันระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามและชาวนาอีกด้วย

จุดมุ่งหมายของการศึกษา

1. ศึกษาการใช้หอยเชอรี่และปลาขาวมาทดแทนแหล่งโปรตีนในสูตรอาหารสำเร็จรูป และใช้ฟักทองแทนแหล่งวิตามินและเกลือแร่
2. เพื่อเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตระหว่างอาหารสำเร็จรูป และอาหารจากวัตถุดิบในท้องถิ่น
3. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงกุ้ง ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง

สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า
 
หอยเชอรี่เป็นแหล่งโปรตีนทดแทน ปลาป่น และฟักทองเป็นแหล่งวิตามินเกลือแร่ทดแทนวิตามินสังเคราะห์ในอาหารสำเร็จรูป

ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
 ตัวแปรต้น – หอยเชอรี่ ปลาขาวสด
ตัวแปรตาม -  การเจริญเติบโตของกุ้ง
ตัวแปรควบคุม – ขนาดของบ่อกุ้ง ปริมาณกุ้งที่ปล่อย ชนิดของหอย และชนิดของฟักทอง ปริมาณฟักทอง

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
1. สถานที่ บ่อเลี้ยงกุ้งขนาด 1 ไร่ 3 บ่อ และสถานที่ทำการผลิตอาหารกุ้ง
2. ระยะเวลา 14 กรกฏาคม 2548 – 15 มกราคม 2549
3. หอยเชอรี่ ได้มาจากนาข้าว บ้านตูม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
4. ฟักทอง และวัตถุดิบอื่นๆ ได้จากหมู่บ้านตูม จังหวัดกาฬสินธุ์

อุปกรณ์ และวิธีการศึกษา

อุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในการศึกษา
1. เครื่องทำอาหารสัตว์ (mineer0 เบอร์ 52 จำนวน 1 เครื่อง
2. เครื่องผสมอาหาร (miter) 1 เครื่อง
3. หอยเชอรี่
4. ฟักทอง
5. ปลาขาว
6. รำละเอียด
7. อาหารหมู
8. อาหารไก่
9. ข้าวโพดสด
10. เกลือแกง
11. ปลายข้าว
12. กากมะพร้าว
13. กล้วยน้ำว้า
14. ผ้ามุ้งเขียวสำหรับรองตากอาหาร
15. เครื่องชั่ง
16. กุ้งที่ใช้ทดลองบ่อละ 2,000 ตัว

วิธีการศึกษา
  แบ่งเป็น 3ขั้นตอน ดังนี้
1. สำรวจแหล่งวัตถุดิบต่างๆ ที่จะมาทำอาหารกุ้งก้ามกราม
2. ทดลองทำอาหารกุ้งก้ามกราม 2 สูตร โดย
- สูตรที่ 1 ใช้ปลาขาว เป็นแหล่งโปรตีนหลัก
- สูตรที่ 2 ใช้หอยเชอรี่แทนแหล่งโปรตีนหลัก ส่วนปลาขาวใช้เป็นแหล่งโปรตีนเสริม
3.ทดลองให้อาหารทั้ง 2 สูตร และเปรียบเทียบอาหารสำเร็จรูปจากร้านค้า

ขั้นตอนที่ 1  สำรวจแหล่งวัตถุดิบต่างๆ ที่จะมาทำอาหารกุ้งก้ามกราม


ทำการสำรวจบริเวณท้องนาของบ้านตูม ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เพื่อเก็บรวบรวมหอยเชอรี่ และสำรวจวัตถุดิบต่างๆในหมู่บ้านตูม และหมู่บ้านใหล้เคียงในจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำมาเป็นส่วนประกอบอื่นๆ เช่น ฟักทอง กล้วยน้ำว้า กากมะพร้าว ข้าวโพด

ขั้นตอนที่ 2  ทดลองทำอาหารกุ้งก้ามกราม

อาหารสูตรที่ 1 (สูตรที่ 1 ใช้ปลาขาวเป็นแหล่งโปรตีนหลัก)

วัตถุดิบปริมาณที่ใช้ราคาต่อหน่วยเปอร์เซ็นต์คิดเป็นเงิน
  (บาท/กิโลกรัม)ของโปรตีน(บาท)
ปลาขาว50 kg1821.5900
หัวอาหารหมู40 kg20.3340813.2
หัวอาหารไก่30 kg1014300
รำละเอียด20 kg1012200
ปลายข้าว20 kg108200
วิตามินและเกลือแร่500 kg250-17.5
รวม160.5 kg15.1435.352430.7


ขั้นตอนที่ 3
 อาหารกุ้งสำเร็จรูปจากร้านอาหารสัตว์ซึ่งมีระดับของโปรตีน 35 เปอร์เซ็นต์ ทำการผสมอาหารทั้ง 2 สูตร ในเครื่องผสมอาหารทีละสูตร และเข้าเครื่องอัดเม็ด นำไปตากแดด 7-8 ชั่วโมง ระหว่างตากแดดควรเกลี่ยเม็ดอาหารเรื่อยๆ เพื่อให้เม็ดอาหารแห้งเสมอกัน จากนั้นนำไปให้กุ้งก้ามกรามกินเป็นเวลา 6 เดือน สุ่มชั่งน้ำหนักกุ้งก้ามกรามช่วงเวลา 3 เดือน 4 เดือน และ 6 เดือน ต้นทุน 25.50 บาท ต่อ กิโลกรัม

หลัง 6 เดือน จับกุ้งก้ามกรามหาค่า FCR คือ อัตราอาหารการแลกเนื้อซึ่งคิดได้จาก

อัตราอาหารการแลกเนื้อ (FCR) =  อาหารที่ใช้ / น้ำหนักกุ้งที่จับได้

ซึ่งค่า FCR ดังกล่าว จะบอกประสิทธิภาพของอาหารว่ามีคุณภาพมากน้อยขนาดไหน


ผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษา

หลักการทำอาหารกุ้ง ทั้ง 2 สูตรดังกล่าวแล้วได้นำไปเลี้ยงกุ้งและเปรียบเทียบกับอาหารสำเร็จรูปที่ซื้อตามร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ โดยให้กุ้งกินวันละ 3 มื้อ คือ เช้า 9.00 น. บ่าย 14.00 นง และช่วงเย็น 18.30 น. ทำการชั่งน้ำหนักกุ้งทั้ง 3 ชุด ในช่วง 3 เดือน  4 เดือนและ 6 เดือน ได้ผลดังตารางต่อไปนี้
 
ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของกุ้มก้ามกรามกับอาหาร 3 สูตร

ประเภทอ่าหารขนาดกุ้ง (กรัม)หมายเหตุ
3 เดือน4 เดือน6 เดือน 
อาหารสำเร็จรุป1016.6628 
อาหารสูตรปลาขาว1215.3832บ่อกุ้งขนาด 1 ไร่
อาหารสูตรหอยเชอรี่814.735ปล่อยลูกกุ้ง 2,000 ตัว/บ่อ


ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลผลิตกุ้งก้ามกราม เมื่อเวลาผ่านไป 6 เดือน

ประเภทอ่าหารปริมาณอาหารที่ใช้ปริมาณกุ้งที่จับขนาดจับเฉลี่ยFCR
 (กก.)(กก.)(ตัว/กก) 
อาหารสำเร็จรุป50428035.711.8
อาหารสูตรปลาขาว59232031.251.85
อาหารสูตรหอยเชอรี่640.535028.571.83อภิปรายผลการศึกษา

จากการทดลอง พบว่า อาหารสูตรให้หอยเชอรี่และวัตถุดิบในท้องถิ่น ให้กำไรมากที่สุดและให้กุ้งโตที่สุด เมื่อถึงเวลาจับ  คณะผู้ทำโครงงานวิทยาศาสตร์จึงอยากจะแนะนำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามในจังหวัดกาฬสินธุ์ หันมาใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นในการผลิตอาหารเลี้ยงกุ้งก้ามกรามให้มากที่สุด  เพื่อสนองนโยบายเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และลดการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ เช่น ปลาป่น พร้อมใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยู่มากมายในภาคอีสาน เช่น ข้าวโพด ฟักทอง และกล้วยน้ำว้า ให้เกิดประโยชขน์สูงสูด และช่วยกำจัดศัตรูจากนาข้าวทำให้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นได้อีกทางหนึ่งด้วย

สรุปผลการศึกษา

จากการทดลอง การใช้หอยเชอรี่ และวัตถุดิบในท้องถิ่นในสูตรอาหารกุ้งก้ามกราม สรุปผลได้ดังนี้

1. หอยเชอรี่ สามารถทดแทนโปรตีนจากปลาขาว และปลาป่น และฟักทองสามารถทดแทนวิตามินและเกลือแร่ในสูตรอาหารได้
2. ประสิทธิภาพของอาหารที่ผลิตเองกับอาหารสำเร็จรูปจากโรงงานผลิตอาหารสัตว์มีค่าใกล้เคียงกัน พิจารณาจากอัตราแลกเนื้อ (FCR)
3. อาหารสูตรหอยเชอรี่ และฟักทองทำให้กุ้งก้ามกรามโตเร็วที่สุดและได้ผลผลิตสูงสุด ตลอดจนได้กำไรสุทธิสูงที่สุด


ประโยชน์ของโครงงาน
1. เป็นการกำจัดหอยเชอรี่ โดยทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. นำผลผลิตทางการเกษตร ที่มีอยู่มากมายในภาคอีสานมาใช้ประโยชน์ได้เพิ่มขึ้น
3. สามารถดัดแปลงทำเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์น้ำได้ทุกชนิด เช่น อาหารปลา อาหารกบ
4. ชาวนากุ้งและนาข้าวได้พึ่งพาอาศัยกันและเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน
5. สนองแนวพระราชดำริของในหลวง คือ เศรษฐกิจแบบพอเพียง
6. ช่วยลดต้นทุนการเลี้ยงกุ้งได้มาก ซึ่งทำให้ชาวนากุ้งได้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแนะ
 1. ศึกษาสัตว์ที่ใช้เป็นแหล่งโปรตีนตัวอื่น เช่น ปลาเบญจพรรณที่จับได้มากมาย ในเขื่อนลำปาวหรือปูนา ซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีเช่นกัน
2. เกลือที่ใช้ผสมซึ่งมีประโยชน์คือ ช่วยลดความเครียดในตัวกุ้งและเสริมสร้างเปลือกกุ้ง ควรเป็นเกลือทะเล ซึ่งจะมีแร่ธาตุที่จำเป็นต่อการสร้างเปลือกโดยตรง คือ แคลเซียม (Ca)


   
เรื่องราวและคำแนะนำดี ๆ คัดสรรมาฝากโดย eduzonesteen02 (รวงทอง สายสุข ) บทความทั้งหมดของคุณ eduzonesteen02
วันที่ 10/07/2550 เวลา 11:35:41
เข้าชมข่าวนี้แล้ว 134373 ครั้ง ได้รับการโหวต 246 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3 หน้า ( ชม 134373 คน ตอบ 70 คน ) 1 2 3 >>
ความคิดเห็นที่ 71
วันที่ 17/7/2552 17:22:56
โดย คุณ ฟ้า
IP : 124.121.95.***
 

รับปรึกษาปัญหาหัวใจ ( ความรัก ) ทุกด้าน ฟรี!!!
จะทำยังไง.....เขาถึงจะรู้ว่าเราคิดยังไงกับเขา
เขา....นอกใจเรารึเปล่า
อยากสารภาพรักซักที!!!!
อยากบอกเลิกแต่ไม่กล้า!!!
เราทำให้สมได้ดั่งใจ

สนใจโทร... 083 - 032 - 2212

โพสต์เมื่อ : 17/7/2552 17:22:56
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 70
วันที่ 29/1/2552 12:40:38
โดย คุณ าสสสวสงวส
IP : 119.31.107.***
 โพสต์เมื่อ : 29/1/2552 12:40:38
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 69
วันที่ 17/1/2552 10:49:15
โดย คุณ นู๋หนิง
IP : 117.47.87.***
 

น่าสนจัยว่ะ

โพสต์เมื่อ : 17/1/2552 10:49:15
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 68
วันที่ 20/12/2551 11:59:19
โดย คุณ snooker
IP : 125.26.73.***
 

ก้อมีคาวมรู้ดีอ่ะนะ

โพสต์เมื่อ : 20/12/2551 11:59:19
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 67
วันที่ 11/11/2551 22:44:42
โดย คุณ o
IP : 202.149.25.***
 

การถอดร่าง

1.ทำหลังเที่ยงคืนเท่านั้น

2.จุดธูปไว้หัวนอน3ดอก

3.นอนหลับตาแล้วตั้งสมาธิให้ดี

4.นึกถึงที่ๆเราจะไปเปนอันดับแรก

5.กลั้นหายใจ10วินาที

6.จาดนั้นคุณก้อจะไปในที่ที่คุณต้องการ

7.เมื่อคุณรูสึกว่ากลิ่นธูปเริ่มหายไปให้มองหาแสงสีขาวแล้วเดินเข้าไป

8.ถ้าคุณกลับไปไม่ทันค

โพสต์เมื่อ : 11/11/2551 22:44:42
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 66
วันที่ 3/11/2551 18:01:32
โดย คุณ H2O
IP : 125.25.139.***
 

การถอดร่าง

1.ทำหลังเที่ยงคืนเท่านั้น

2.จุดธูปไว้หัวนอน3ดอก

3.นอนหลับตาแล้วตั้งสมาธิให้ดี

4.นึกถึงที่ๆเราจะไปเปนอันดับแรก

5.กลั้นหายใจ10วินาที

6.จาดนั้นคุณก้อจะไปในที่ที่คุณต้องการ

7.เมื่อคุณรูสึกว่ากลิ่นธูปเริ่มหายไปให้มองหาแสงสีขาวแล้วเดินเข้าไป

8.ถ้าคุณกลับไปไม่ทันค

โพสต์เมื่อ : 3/11/2551 18:01:32
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 65
วันที่ 25/10/2551 10:20:44
โดย คุณ มอสโว้ยครับ
IP : 117.47.242.***
 

ดีดี

โพสต์เมื่อ : 25/10/2551 10:20:44
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 64
วันที่ 26/9/2551 13:47:03
โดย คุณ 123
IP : 203.113.22.***
 

{{

โพสต์เมื่อ : 26/9/2551 13:47:03
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 63
วันที่ 25/9/2551 14:48:11
โดย คุณ หนึ่ง
IP : 118.175.80.***
 

เก่งจัง

โพสต์เมื่อ : 25/9/2551 14:48:11
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 62
วันที่ 8/9/2551 9:39:08
โดย คุณ ต๋อง ก้อง เนน
IP : 203.172.216.***
 

โหเก่งจริงปะ อิอิอ

โพสต์เมื่อ : 8/9/2551 9:39:08
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 61
วันที่ 14/8/2551 10:21:51
โดย คุณ กุลา
IP : 118.175.78.***
 

ถ้าจะเลี้ยง กุ้งใน จ.หนองบัวลำภูจะได้ไหม

โพสต์เมื่อ : 14/8/2551 10:21:51
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 60
วันที่ 11/8/2551 17:38:56
โดย คุณ ดา
IP : 118.174.215.***
 โพสต์เมื่อ : 11/8/2551 17:38:56
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 59
วันที่ 11/8/2551 13:28:20
โดย คุณ ใบปอ
IP : 58.147.36.***
 

ขอยืมหน่อย

โพสต์เมื่อ : 11/8/2551 13:28:20
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 58
วันที่ 8/8/2551 13:25:01
โดย คุณ ไอซ์
IP : 203.172.139.***
 

ขวยพวกกวuตีนจากพวกกุเด้ก ม.ช.

โพสต์เมื่อ : 8/8/2551 13:25:01
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 57
วันที่ 29/7/2551 19:18:28
โดย คุณ คนหล่อ
IP : 210.86.221.***
 

สวยจัง

โพสต์เมื่อ : 29/7/2551 19:18:28
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 56
วันที่ 27/7/2551 11:13:23
โดย คุณ เด็ก บก
IP : 58.9.48.***
 

รักน่ะจุ๊บๆ

โพสต์เมื่อ : 27/7/2551 11:13:23
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 55
วันที่ 15/7/2551 18:37:09
โดย คุณ แพน ฝ้าย
IP : 202.149.25.***
 

ไปว่าเขาทำไมค่ะความคิดดีจะตาย

โพสต์เมื่อ : 15/7/2551 18:37:09
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 54
วันที่ 3/7/2551 16:08:10
โดย คุณ หกหผแผปแ
IP : 58.8.40.***
 

เหี้ยมาก

โพสต์เมื่อ : 3/7/2551 16:08:10
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 53
วันที่ 25/6/2551 11:43:43
โดย คุณ ความลับ
IP : 118.173.239.***
 โพสต์เมื่อ : 25/6/2551 11:43:43
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 52
วันที่ 7/6/2551 18:05:21
โดย คุณ นาย.สุชสัน วันปี่ใหม่
IP : 202.129.43.***
 

เลวมาน่าจะยาวกว่านี้นะอีดอกทอกอีควาย

โพสต์เมื่อ : 7/6/2551 18:05:21
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 51
วันที่ 2/6/2551 20:40:51
โดย คุณ 8oop;ool
IP : 125.26.189.***
 

{{0

โพสต์เมื่อ : 2/6/2551 20:40:51
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 50
วันที่ 28/5/2551 20:22:57
โดย คุณ 555
IP : 118.173.179.***
 โพสต์เมื่อ : 28/5/2551 20:22:57
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 49
วันที่ 23/5/2551 14:34:06
โดย คุณ จากตี๋
IP : 118.173.51.***
 

ถ้าหากมีโครงงานใหม่ๆก็อย่าลืมนำมาเสนอกันอีกนะ

โพสต์เมื่อ : 23/5/2551 14:34:06
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 48
วันที่ 21/5/2551 22:47:51
โดย คุณ -------------------------------------------------------------------------------------------
IP : 61.19.67.***
 

สัสเห้ย ไม่เห็นเวิกร์
เอาที่ ดีดีกว่านี้หน่อยดิ จบหลักสูตร ปี4 นะ

โพสต์เมื่อ : 21/5/2551 22:47:51
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 47
วันที่ 20/5/2551 14:46:22
โดย คุณ เจน
IP : 118.173.118.***
 โพสต์เมื่อ : 20/5/2551 14:46:22
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 46
วันที่ 5/11/2550 14:16:10
โดย คุณ เกม1/5
IP : 203.172.186.***
 

ไอ้พวกผู้ชายหลายใจ

โพสต์เมื่อ : 5/11/2550 14:16:10
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 45
วันที่ 4/11/2550 12:46:44
โดย คุณ ท
IP : 203.113.81.***
 โพสต์เมื่อ : 4/11/2550 12:46:44
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 44
วันที่ 25/10/2550 13:59:06
โดย คุณ หนุ่มนิรนาม
IP : 202.143.165.***
 

ขอบคุณที่ได้นำมาให้ดู เป็นข้อมูลในการทำโครงงานวิทยาสตร์

โพสต์เมื่อ : 25/10/2550 13:59:06
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 43
วันที่ 25/10/2550 13:59:01
โดย คุณ หนุ่มนิรนาม
IP : 202.143.165.***
 

ขอบคุณที่ได้นำมาให้ดู เป็นข้อมูลในการทำโครงงานวิทยาสตร์

โพสต์เมื่อ : 25/10/2550 13:59:01
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 42
วันที่ 25/10/2550 13:56:49
โดย คุณ หนุ่มนิรนาม
IP : 202.143.165.***
 

ขอบคุณที่ได้นำมาให้ดู เป็นข้อมูลในการทำโครงงานวิทยาสตร์

โพสต์เมื่อ : 25/10/2550 13:56:49
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3 หน้า ( ชม 134373 คน ตอบ 70 คน ) 1 2 3 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด
คำค้นหา : สอบตรง , รับตรง 53 , มหาวิทยาลัย , ศึกษาต่อ , แนะแนว , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ความรู้ มัธยมต้น วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , โครงงาน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , สกินhi5 hi5 โค้ดแต่งhi5 , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, hi5, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมส์ขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ดูหนัง , โรงแรม , ฉีดผิวขาว , Moha
พันธมิตร : Kapook.com / Narak.com / เกมส์.com / การประปานครหลวง / เว็บไซต์แนะนำ อื่นๆ
ติดต่อ : เกี่ยวกับ Eduzones / ติดต่อ Eduzones / โทร 0-2561-5455-7 Email : webmaster@eduzones.com
Copyright @2007 Eduzones All rights reserved.
The Most Popular Education Site in Thailand
The Best Education/Community Service Site : The Nation Thailand Web Award 2000
The Most Visited Educational Site : Truehit.net Web Award 2004 , 2005 , 2009
Top 50 most visited web sites in Thailand : Truehit.net Web Award 2009
Contact Email : webmaster@eduzones.com Tel/Fax : 0-2561-5455-7