www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

ร่วมส่งเรื่องราวดี ๆ คลิกที่นี่ ข่าวของท่านมีประโยชน์อีกมากมาย
 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
        สภาพทั่วไปของโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ (พิเศษ) แบบสหศึกษา (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2546 ) เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2546 มี 73 ห้องเรียน มีนักเรียนประมาณ 3,169 คน ครู – อาจารย์ 139 คน นักการภารโรง 22 คน แผนการจัดชั้นเรียนในปัจจุบัน 14 – 14 – 14 / 10 –10 – 11 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขตที่ 1 ตั้งอยู่เลขที่ 182 ถนนสุขุมวิท62 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250 โทรศัพท์ 0-2311-5196, 0-2311-5185, 0-2311-1786, 0-2742-8202-6 ,0-2332-5040 โทรสาร : 0-2332-5040 , 0-2742-8209 มีพื้นที่ 29 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา
ปีการศึกษา 2501
เป็นปีแรกที่เปิดทำการสอน รับนักเรียนชาย – หญิง จำนวน 301 คน เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เปิดสอน 8 ห้องเรียน มีครู – อาจารย์ จำนวน 12 คน มีนายชุบ กายสิทธิ์ เป็นครูใหญ่ ใช่ชื่อว่า โรงเรียนพระโขนงและใช้อักษรย่อว่า “พ.ข.” สถานที่ตั้งเดิมเป็น ที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ จำนวน 33 ไร่ 1 งาน 31 ตารางวา พื้นที่มีลักษณะเป็นที่ลุ่มมีน้ำขัง ตลอดปี ระยะที่เปิดเรียนครั้งแรก นักเรียนต้องเรียนในอาคารชั่วคราว ซึ่งผู้ใหญ่นาค รัตนวิชัย เป็นผู้สร้างไว้เพื่อทำเป็นตลาดสำหรับชุมชนตำบลบางจากขณะนั้น รวมทั้งบริจาคครุภัณฑ์ที่จำเป็น เช่น โต๊ะทำงานหรับครูใหญ่ ตู้เก็บเอกสาร ถือว่าเป็นผู้ให้ความอุปการะแก่โรงเรียน
ปีการศึกษา 2507
โรงเรียนได้เริ่มเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.4-ม.ศ.5) รับ นักเรียนชาย-หญิง จำนวน 61 คน ระยะแรกเปิดสอนแผนกศิลปะก่อน ต่อมาปีการศึกษา 2509 จึงได้เปิดสอนแผนกวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นอีกแผนกหนึ่ง
ปีการศึกษา 2517
กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งนางสาวจุไร ลียากาศ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน (2517-2522) และในปีการศึกษา 2517 โรงเรียนได้ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย”
ปีการศึกษา 2518
ก่อตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย โดยมี
พลเรือตรีเกษม ลิขิตวงศ์ (ร.น.) เป็นนายกสมาคมฯ คนแรก ได้มีการจัดนักเรียนเป็นคณะสีต่างๆ 10 คณะ และให้ใช้คำขวัญประจำโรงเรียนคือ “ปัญญา สามัคคี มีน้ำใจ” ตลอดจนได้ส่งเสริม กิจกรรมด้านกีฬาโดยจัดตั้งเวทีมวย 1 หลัง
ปีการศึกษา 2521
ก่อตั้งมูลนิธิช่วยนักเรียนขาดแคลนโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย โดยได้รับเงินบริจาคในปีการศึกษานี้ 310,043.50 บาท โดยมี พลเรือตรีเกษม ลิขิตวงศ์ (ร.น.) เป็นประธานมูลนิธิฯ คนแรก
ปีการศึกษา 2527
จัดตั้งสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2527 โดยมีนายไพโรจน์ ขจรวัชรา เป็นนายกสมาคมฯ คนแรก
ปีการศึกษา 2528
ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารและได้จัดทำพิธีบรรจุพระธาตุและ เบิกพระเนตร “พระพุทธศากยมุนีศรีปัญญา 85 (หลวงพ่อสุข) พระพุทธรูปปางลีลา สูง 1.80 เมตร ซึ่งคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนสายปัญญา รุ่นปีการศึกษา 2485 บริจาคให้มาประดิษฐานเป็น พระพุทธรูปประจำโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้ขอบริจาคเงินจากผู้มีจิตศรัทธา และใช้เงิน บ.กศ. สมทบสร้างฐานและตกแต่งบริเวณโดยรอบ โดยมี นายณรงค์ กาญจนานนท์ เป็นผู้อำนวยการ โรงเรียน
ปีการศึกษา 2529 – 2539
ได้พัฒนาด้านอาคารสถานที่ได้รับงบประมาณสร้างอาคาร โภชนาคาร และสร้างทางเดินเชื่อมต่ออาคารและจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ให้มีบรรยากาศด้านวิชาการส่งผลให้ ปีการศึกษา 2532 ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นขนาดใหญ่พิเศษส่วนกลาง กรมสามัญศึกษาและในปี 2537 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ (อาคาร 5) โดยมี นายเฉลิมชัย รัตนกรี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
ปีการศึกษา 2539 – 2543
ได้พัฒนาอาคารสถานที่ ห้องศูนย์วิชา จัดบรรยากาศทาง กายภาพและสิ่งแวดล้อม ให้มีความร่มรื่นร่มเย็น เร่งรัดการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์จนแล้วเสร็จใช้ประโยชน์เป็นห้องสมุด ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ หอประชุมและมีการปรับปรุง ระบบเสียง พื้นอาคาร เวทีการแสดง ห้องรับรอง เขียนชื่อโรงเรียนบนหลังคาเพื่อประชาสัมพันธ์ ติดตั้งพัดลมระบายอากาศหลังอาคารพลศึกษา จัดสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด โดยได้รับการสนับสนุนจากเขตพระโขนง ปรับปรุงสนามกีฬา อาคารเกษตรกรรม พัฒนางานสวัสดิการโรงเรียน จัดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมโครงการ 5ส. กับ ปตท. เพื่อเสริมสร้าง ชีวิตสู่เยาวชน ปีการศึกษา 2544

- จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามนโยบายของกรมสามัญศึกษาร่วมกับกรมสุขภาพจิต
- จัดตั้งคณะกรรมการบริหารผู้ปกครองเครือข่าย
- เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานจากกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
- จัดให้มีการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี โครงการบัตรประกันสุขภาพนักเรียนและโครงการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
- จัดทำโฮมเพจของโรงเรียน
- โครงการพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด จัดห้องศูนย์คลายทุกข์สุขใจไร้สาร เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
- จัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาและได้รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
- ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของกรมสามัญศึกษาเข้ารับการประเมินโรงเรียนรางวัล พระราชทานประจำปี 2544 และได้รับรางวัลชมเชย
- ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมจริยศึกษาดีเด่น จากกลุ่มโรงเรียน กรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร กลุ่มที่ 4
- ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 13 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนารูปแบบการจัดเก็บข้อมูล การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษากับสำนักงาน ปปส.
- ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพกิจกรรม 5ส. เป็นอันดับที่ 3 ของ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
- ได้รับเลือกให้ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันและลด ละ เลิก สารเสพติดของเยาวชน ประจำปีการศึกษา 2544
ในโครงการของมูลนิธิธารน้ำใจและ มูลนิธิแม่บ้านอาสา เข้ารับพระราชทานรางวัลเชิดชูเกียรติ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2545 ณ สวนอัมพร

กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายธำรงค์ แพรนิมิต ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน สุรศักดิ์มนตรี และแต่งตั้งนายยอร์ช เสมอมิตร มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2544 ปีการศึกษา 2545


ปัจจุบันปีการศึกษา 2546
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย มูลนิธิช่วยนักเรียนขาดแคลนโรงเรียน พระโขนงพิทยาลัย สมาคมนักเรียนเก่าพระโขนงพิทยาลัย คณะกรรมการบริหารผู้ปกครองเครือข่าย บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนเป็น อย่างดี ทำให้โรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้าทุกด้านบังเกิดผลดี นักเรียนมีความรู้ทางวิชาการมีสุขภาพพลานามัย สมบูรณ์ แข็งแรง มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีนายยอร์ช เสมอมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 9 เป็นผู้อำนวยการ และในเดือนมกราคม 2547 ได้มีการย้ายปรับเปลี่ยนผู้บริหาร โดยมี นายวิทธยา บริบูรณ์ทรัพย์ มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบัน เพื่อความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียนต่อไป

   
เรื่องราวและคำแนะนำดี ๆ คัดสรรมาฝากโดย Vagaz
วันที่ 03/04/2547 เวลา 14:30:00
เข้าชมข่าวนี้แล้ว 1451 ครั้ง ได้รับการโหวต 57 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 1451 คน ตอบ 14 คน ) 1 >>
ความคิดเห็นที่ 2
วันที่ 22/2/2552 15:54:54
โดย คุณ อ.สุกัญญา
IP : 125.25.130.***
 

เผือก .... อ.สุกัญญา อยาก say ด้วย mail มาหน่อยนะ twr.ying hotmailนะ....

โพสต์เมื่อ : 22/2/2552 15:54:54
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 1
วันที่ 26/12/2551 23:13:31
โดย คุณ ronnie
IP : 124.120.185.***
 

เราก็อยู่นะ เ ร า ร อ น นี่ 1 / 3 ว่ า ง ๆ โ ท ร ห า ไ ด้ น่ ะ 0 8 6 5 8 7 0 3 4 9

โพสต์เมื่อ : 26/12/2551 23:13:31
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 8/7/2548 13:56:00
โดย คุณ 555
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

โจ4/7หน้าตาตลกจังโพสต์เมื่อ : 8/7/2548 13:56:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 2/5/2548 14:45:00
โดย คุณ KU 64 src9
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

เราจาขึ้นปี 2แล้ว คิดถึงเพื่อนๆจัง อยู่6/2เก่าแหละ อ.สิริพร เป็นที่ปรึกษา คิดถึงอาจารย์มากๆ ท่านดูแลดิมากเลย แล้วก็คิดถึงอาจารย์ทุกท่านที่เคยสอนโดยเฉพาะ อ.ดวงเดือน ค่ะ       ฝากแนะนำน้องๆที่เอ็นปีนี้นะคะ พี่เรียนที่เกษตร ศรีราชา ดีมากๆเลย อย่าคิดว่าบ้านนอก ต่างจังหวัดนะคะ ทุกสิ่งอย่างเสมือนอยู่กรุงเทพเลยค่ะ แล้วเจอกัน   อ๋อ ใครเอ็นไม่ติดมีภาคสมทบด้วยน๊าโพสต์เมื่อ : 2/5/2548 14:45:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 23/12/2547 16:50:00
โดย คุณ fakfrah@hotmail.com
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

เราชื่อ โคโค่ลี จ๊ะ

โพสต์เมื่อ : 23/12/2547 16:50:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 13/12/2547 20:27:00
โดย คุณ bell9922@lemononline.com
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

อยากรู้ประวัติทางรถไฟสายเก่าที่ผ่านโรงเรียนเรา  จะส่งอาจารย์ดวงเดือนอ่ะ

โพสต์เมื่อ : 13/12/2547 20:27:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 12/12/2547 12:26:00
โดย คุณ พร
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

ถ้าอยากรู้จักเรามากขึ้น 066619162

โพสต์เมื่อ : 12/12/2547 12:26:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 12/12/2547 12:21:00
โดย คุณ พร
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

ถ้าใครได้อ่านฝากบอก เบียร์ กุลธิดา เถื่อนทอง ด้วยว่าเรา สถาพร คิดถึงมากๆโพสต์เมื่อ : 12/12/2547 12:21:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 5/12/2547 12:57:00
โดย คุณ ดด
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

อยู่พระโขนงเหมือนกัน

โพสต์เมื่อ : 5/12/2547 12:57:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 3/12/2547 12:04:00
โดย คุณ ninlapon@thaimail.com
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

ควรปรับปรุงเด็กนักเรียนในด้านความประพฤตินะค่ะ ที่เหลือก้อดีหมด สำหรับโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยค่ะ

เพื่อนของนักเรียนมอ 2/13ค่ะโพสต์เมื่อ : 3/12/2547 12:04:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 15/10/2547 19:22:00
โดย คุณ เมย์
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

มีโรงเรียนเราด้วย ตอนนี้เราก็เรียนอยู่ ม.2โพสต์เมื่อ : 15/10/2547 19:22:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 20/4/2547 17:10:00
โดย คุณ ออมอ่า
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

อ่านะ  มี รร.เราด้วย  ดีมั่กๆ 

โพสต์เมื่อ : 20/4/2547 17:10:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 19/4/2547 14:20:00
โดย คุณ ทรายก๊ะ
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

โอ้ว ดีใจจัง มีโรงเรียนเราด้วยอ่ะ แต่เราจบไปแล้วอ่ะ บึ๋ย

โพสต์เมื่อ : 19/4/2547 14:20:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 3/4/2547 14:31:00
โดย คุณ Vagaz
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

...

โพสต์เมื่อ : 3/4/2547 14:31:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 1451 คน ตอบ 14 คน ) 1 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด
คำค้นหา : สอบตรง , รับตรง 53 , มหาวิทยาลัย , ศึกษาต่อ , แนะแนว , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ความรู้ มัธยมต้น วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , โครงงาน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , สกินhi5 hi5 โค้ดแต่งhi5 , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, hi5, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมส์ขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ดูหนัง , โรงแรม , ฉีดผิวขาว , Moha
พันธมิตร : Kapook.com / Narak.com / เกมส์.com / การประปานครหลวง / เว็บไซต์แนะนำ อื่นๆ
ติดต่อ : เกี่ยวกับ Eduzones / ติดต่อ Eduzones / โทร 0-2561-5455-7 Email : webmaster@eduzones.com
Copyright @2007 Eduzones All rights reserved.
The Most Popular Education Site in Thailand
The Best Education/Community Service Site : The Nation Thailand Web Award 2000
The Most Visited Educational Site : Truehit.net Web Award 2004 , 2005 , 2009
Top 50 most visited web sites in Thailand : Truehit.net Web Award 2009
Contact Email : webmaster@eduzones.com Tel/Fax : 0-2561-5455-7