ลำดับ ขื่อผู้ใช้ วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ วันที่สอบ