บริหารรัฐกิจ หรือ รัฐประศาสนศาสตร์ คือ อะไร จบมาทำงานอะไร

ร่วมส่งเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ คลิกที่นี่ บทความของท่านมีประโยชน์กับผู้ไม่รู้อีกมากมาย

บริหารรัฐกิจ หรือ รัฐประศาสนศาสตร์

คือ อะไร จบมาทำงานอะไร

 

                โดย อ.ชัยวิชิต  เจษฎาภัทรกุล (ชัย)

ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สิงห์แดง รุ่นที่ 38

ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สิงห์ดำ รุ่นที่ 23

                                NISIT Academy

 

                บริหารรัฐกิจ หรือ รัฐประศาสนศาสตร์ ตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษว่า “Public Administration” ซึ่งเป็นสาขาวิชาหนึ่งในคณะรัฐศาสตร์ หรือ สังคมศาสตร์ของทุกสถาบัน เช่น คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น โดยส่วนใหญ่แล้วบริหารรัฐกิจ หรือ รัฐประศาสนศาสตร์ จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐ หรือ ระบบราชการนั่นเอง รวมทั้งองค์กรของรัฐ เช่น รัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชนต่างๆ โดยส่วนใหญ่มักเน้นเรื่องกรอบแนวความคิดด้านการบริหารองค์การและการจัดการ (Organization & Management) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management) การบริหารงานคลังและงบประมาณ (Fiscal Administration & Budgeting) การบัญชีรัฐบาล (Government Accounting) การวางแผนบริหาร (Administrative Planning) กฎหมายมหาชน (Public Laws) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานภาครัฐ (Public Information System) นโยบายสาธารณะ (Public Policy) การบริหารงานตำรวจ (Police Administration)  และจิตวิทยาองค์การ (Organizational Psychology)

                คุณสมบัติของผู้สนใจที่จะศึกษาต่อสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือ รัฐประศาสนศาสตร์ 

                1. ควรมีพื้นฐานความรู้และชอบศึกษาในกลุ่มสาระฯ วิชาสังคมศึกษา โดยเฉพาะสาระการเรียนรู้ด้านหน้าที่พลเมือง และกฎหมาย หรือ ความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์ นั่นเอง

                2. สนใจและติดตามข่าวสารบ้านเมืองโดยเฉพาะข่าวการเมือง ข่าวเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน ข่าวเศรษฐกิจการเมือง และนโยบายของรัฐบาล โดยสามารถวิเคราะห์วิจารณ์เหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์ต่างๆ เหล่านั้นได้อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล

                3. ชอบและสนใจวิชาด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ (Bureaucracy) เพื่อการพัฒนาประเทศ (Development Administration) โดยเฉพาะองค์กรที่มิได้มุ่งแสวงหากำไร (Non-Profit Organization) แต่อย่างไรก็ตาม ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชานี้สามารถนำความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือด้านการบริหารไปปรับใช้ในองค์กรธุรกิจที่แสวงหากำไรได้เช่นกัน

                4. ต้องพร้อมที่จะเรียนรู้สหวิทยาการ เนื่องจากสาขาวิชานี้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสาขาวิชาอื่นๆ มากมาย เช่น เศรษฐศาสตร์การเงิน-การคลัง การบัญชี การบริหารและการจัดการ กฎหมายปกครอง การพัฒนาสังคม การสื่อสารองค์กร จิตวิทยา และรัฐศาสตร์สาขาอื่นๆ

                5. ควรมีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สถิติ และภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

                6. ต้องมีอุดมการณ์ที่จะทำงานเพื่อประโยชน์ของสาธารณชน โดยไม่ใช้กลไกของระบบราชการมากอบโกยผลประโยชน์เข้าพวกพ้อง และเข้าใจดีถึงทฤษฎีการพัฒนาประเทศ ความเสมอภาค และความยุติธรรมทางสังคม

                แหล่งงานสำหรับบัณฑิตสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือ รัฐประศาสนศาสตร์

                1. แหล่งงานภาครัฐ บัณฑิตสาขาวิชานี้สามารถทำงานด้านบริหาร นโยบาย และแผนงานได้ทุกหน่วยราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม กอง เช่น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล เลขานุการบริหาร นักวิชาการศึกษา ฯลฯ สำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาต่างประเทศดีก็สามารถทำงานเป็นเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ หรือ นักการทูตได้ สำหรับในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชนก็มีตำแหน่งคล้ายคลึงกับหน่วยงานราชการ

                2. แหล่งงานภาคเอกชน ตามที่ได้กล่าวแล้วว่า บัณฑิตสาขาวิชานี้ได้เรียนรู้ความรู้ และเครื่องมือทางการบริหารงานมากกว่าสาขาอื่นๆ ของวิชารัฐศาสตร์จึงทำให้บัณฑิตสามารถนำความรู้เทคนิคด้านการบริหารจัดการไปใช้ในการทำงานภาคเอกชนได้ดีในการบริหารงานทุกระดับของบริษัท โดยเฉพาะบัณฑิตที่มีความรู้การคำนวณ และภาษาดี ขอบข่ายงานก็ยิ่งจะกว้างขวางมากขึ้น เช่น นักวิเคราะห์โครงการ นักวิเคราะห์การลงทุน นักวิเคราะห์ระบบงาน นักบริหารองค์การระดับสูงที่สามารถวิเคราะห์การบริหารเศรษฐกิจมหภาคได้

                การศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

                บัณฑิตสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือ รัฐประศาสนศาสตร์ สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท หรือ เอก ในกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ได้เกือบทุกสาขา เช่น บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ปรัชญา ภาษาศาสตร์ จิตวิทยา นิเทศศาสตร์  ครุศาสตร์ และ รัฐศาสตร์ ทุกสาขาวิชาเอก เป็นต้น

                บุคคลที่มีชื่อเสียงและสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือ รัฐประศาสนศาสตร์ 

                พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี (รป.บ. (ตำรวจ)) กวาง (กมลชนก  เขมะโยธิน) อู๋ (ธนากร โปษยานนท์) พี่กี้ (อริสมันต์  พงษ์เรืองรอง) เม หรือ Mé (จีระนันท์ - - RS) สว. ระเบียบรัตน์  พงษ์พานิช  ดร.รุ่ง แก้วแดง (รมช.ศึกษาธิการ) คุณหญิงณฐนนท  ทวีสิน (ปลัดกรุงเทพมหานคร) นางจุฑามาศ  ศิริวรรณ (ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) และ ผู้ว่าราชการจังหวัดอีกมากมายทั่วประเทศ

                หากน้องคนใดสงสัย มีปัญหาข้อข้องใจ ต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมสามารถติดต่อพี่ได้ที่ NISIT Academy โทร. 0 2884 9898 หรือ  www.nisit.org  พี่ยินดีตอบคำถามของน้องทุกคำถามเกี่ยวกับสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ครับ

 

   
คัดสรรมาฝากโดย aoff (aoff ja) บทความทั้งหมดของคุณ aoff
วันที่ 15/04/2549 เวลา 13:58:38
เข้าชมบทความนี้แล้ว 83278 ครั้ง ได้รับการโหวต 692 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5 หน้า ( ชม 83278 คน ตอบ 126 คน ) 1 2 3 4 5 >>
ความคิดเห็นที่ 63
วันที่ 23/6/2551 19:11:32
โดย คุณ อนุชาติ ตะระรัมย์
IP : 125.26.107.***
 

ผมอยากรู้ ว่าเมื่อเราจบคณะบริหารธุรกิจ ทำงานอะไรได้บ้างครับ

โพสต์เมื่อ : 23/6/2551 19:11:32
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 62
วันที่ 16/6/2551 10:27:15
โดย คุณ มิ้นทร์
IP : 61.7.139.***
 

พี่ก็รู้ว่าน้องกำลังหางานที่เกี่ยวกับสาขาที่ตัวเองเรียน แต่เราต้องพยายามหาต่อไป พี่ขอเตือนน้องว่าห้ามถอยเด็ดขาด พี่จะคอยเป็นกำลังใจให้

โพสต์เมื่อ : 16/6/2551 10:27:15
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 61
วันที่ 9/6/2551 11:42:14
โดย คุณ p.
IP : 125.26.164.***
 

เรียนแล้วดีมาก

โพสต์เมื่อ : 9/6/2551 11:42:14
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 60
วันที่ 6/6/2551 13:39:00
โดย คุณ สมบัติ
IP : 117.47.122.***
 

ถึงน้องๆทุกคน พี่ก็อีกคนที่จบมา รปศ.มาจาก ม.ราชภัฎลำปาง ขอให้น้องๆจำไว้ให้ดีว่าการจะเรียน รปศ.ได้ดี ต้งเป็นคนที่มีนิสัยทำงานแบบเป็นระบบนะครับ แล้วที่สำคัญให้จำทฤษฎี ให้ได้ แล้วสิ่งที่จะนำมาเป็น ตัวอย่างในการเรียนหรือสอบนั้น ให้เอาทฤษฎีมาจับ แล้วก็วิเคราะห์ไปตามทฤษฎี มันจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดครับ ต

โพสต์เมื่อ : 6/6/2551 13:39:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 59
วันที่ 6/6/2551 13:31:12
โดย คุณ สมบัติ
IP : 117.47.122.***
 โพสต์เมื่อ : 6/6/2551 13:31:12
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 58
วันที่ 3/6/2551 14:57:33
โดย คุณ นายอนุพล สุธรรม
IP : 58.147.7.***
 

ผมโตเรียน รปศ.ปี1 ม.ราชภัฏ ไม่เห็นยากเลย ขำๆๆๆ

โพสต์เมื่อ : 3/6/2551 14:57:33
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 57
วันที่ 29/5/2551 11:54:21
โดย คุณ บอลล์ครับผม
IP : 203.172.240.***
 

รู้แย้วครัว่า.........เรียนแย้วได้อาราย....
ขอบคุณฮัปป๋ม


โพสต์เมื่อ : 29/5/2551 11:54:21
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 56
วันที่ 13/5/2551 15:19:57
โดย คุณ เ
IP : 222.123.85.***
 

เรียนบริหารรัฐกิจไม่อย่ากหลอก
ขอแค่ขยัน และอดทน

โพสต์เมื่อ : 13/5/2551 15:19:57
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 55
วันที่ 6/5/2551 3:02:42
โดย คุณ ZERO_AM
IP : 222.123.204.***
 

เรียน รัฐประศาสนศาสตร์ แนวทางคือเรียนเพื่อไปเป็น" หัวหน้า " สู้ต่อไปครับทุกคนจึกๆๆ "ภาวะผู้นำ"

โพสต์เมื่อ : 6/5/2551 3:02:42
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 54
วันที่ 6/5/2551 2:26:57
โดย คุณ คนใต้ หมายเลข 14
IP : 125.25.251.***
 

ผมติดวจก. รปศ.ที่มอ. เพื่อนๆคิดว่าผมเรียนดีมั้ย หรือผมลงนิติราม ดีคับ
-เก่ง-

โพสต์เมื่อ : 6/5/2551 2:26:57
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 53
วันที่ 5/5/2551 12:15:18
โดย คุณ POR
IP : 118.172.122.***
 

จบนิติฯ รามฯ แล้ว..ว่าจะเรียนบริหารรัฐกิจของ มสธ.ต่อ จะดีมั๊ยคะ

โพสต์เมื่อ : 5/5/2551 12:15:18
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 52
วันที่ 30/4/2551 12:33:25
โดย คุณ sattapard
IP : 58.147.37.***
 

จบแล้วมาสอบเป็นผู้ใหญ่บ้าน อิอิ ความหวังของหมู่บ้าน*0*   

โพสต์เมื่อ : 30/4/2551 12:33:25
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 51
วันที่ 30/4/2551 12:31:34
โดย คุณ sattapard
IP : 58.147.37.***
 

เย้ๆๆๆผมติดแล้ว ก๊ากๆๆๆ ราชภัฎนครราชสีมา จึกๆๆ งั๊กๆๆ สู้เพื่อแม่

โพสต์เมื่อ : 30/4/2551 12:31:34
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 50
วันที่ 5/4/2551 23:42:49
โดย คุณ บอย
IP : 203.209.90.***
 

ผมเรียนที่ม.ไม่ใหญ่มากนัก มีสิทธ์ที่จะไปรุ่งใหมครับ

โพสต์เมื่อ : 5/4/2551 23:42:49
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 49
วันที่ 5/4/2551 1:26:25
โดย คุณ มิยาวี่
IP : 222.123.211.***
 

ไม่เก่งคณิต เรียนด้านนี้ไปรอดไหม ครับบบบบบบบบบบ

โพสต์เมื่อ : 5/4/2551 1:26:25
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 48
วันที่ 21/3/2551 5:39:57
โดย คุณ นาย รังสรรค์ สุพรม
IP : 118.174.48.***
 

สวัสดีครับทุกคน
นาย รังสรรค์ สุพรม http://rangsan.pantown.com/
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) รัฐประศาสนศาสตร์PUBLIC ADMINISTRATION ม.เทพสตรี THEPSATRI RAJABHAT UNIVERSITY http://www.tru.ac.th

โพสต์เมื่อ : 21/3/2551 5:39:57
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 47
วันที่ 18/3/2551 12:47:15
โดย คุณ khajee
IP : 202.91.18.***
 

เด็กที่เรียนไม่ค่อยเก่งถึงไม่เก่งเลยอยากหนูแต่ก็มีความพยายามอยู่ในตัว
จะสามารถเรียนไปได้อย่างราบรื่นไหมเนี่ย แต่อย่างไรก็ตาม ขอสู้เพื่อแม่!

โพสต์เมื่อ : 18/3/2551 12:47:15
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 46
วันที่ 13/3/2551 12:04:28
โดย คุณ กาญจนา
IP : 202.28.23.***
 

มหาวิทยาลัยนเรศวร กรุงเทพมหานคร (มหาวิทยาลัยรัฐ) เปิดรับสมัครเรียนปริญญาโท นานาชาติ สาขา MBA สาขาการจัดการโรงแรมและทีองเที่ยว รับปริญญาจาก 2 มหาวิทยาลัย ร่วมกันมหาวิทยาลัย Southern cross ออสเตรเลีย มีสาขาต่างๆ พลังงานทดแทน รัฐศาสตร์ รปม บริหารการศึกษา เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตสารสนเทศ

โพสต์เมื่อ : 13/3/2551 12:04:28
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 45
วันที่ 11/3/2551 1:28:59
โดย คุณ - -
IP : 61.91.193.***
 

{{0

โพสต์เมื่อ : 11/3/2551 1:28:59
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 44
วันที่ 28/2/2551 21:36:14
โดย คุณ อยากรู้
IP : 125.24.202.***
 

เรียนรัฐศาสตร์ กับ รัฐประศาสนศาสตร์ต่างกันอย่างไรคับ
ทางได้ดีกว่า

โพสต์เมื่อ : 28/2/2551 21:36:14
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 43
วันที่ 18/10/2550 15:13:07
โดย คุณ บอล
IP : 117.47.109.***
 

เข้ายากไหมคับคณะนี้ แล้วเรียนหนักป่าวคับ

โพสต์เมื่อ : 18/10/2550 15:13:07
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 42
วันที่ 18/10/2550 15:09:47
โดย คุณ บอล
IP : 117.47.109.***
 

เข้ายากไหมคับคณะนี้ แล้วเรียนหนักป่าวคับ

โพสต์เมื่อ : 18/10/2550 15:09:47
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 41
วันที่ 28/9/2550 15:33:17
โดย คุณ จากคนพะเยา
IP : 222.123.21.***
 

ทำงานเกี่ยวกับศูลากรได้ไหมค่

โพสต์เมื่อ : 28/9/2550 15:33:17
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 40
วันที่ 28/9/2550 15:33:06
โดย คุณ จากคนพะเยา
IP : 222.123.21.***
 

ทำงานเกี่ยวกับศูลากรได้ไหมค่

โพสต์เมื่อ : 28/9/2550 15:33:06
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 39
วันที่ 24/9/2550 18:40:44
โดย คุณ งอมแงม
IP : 117.47.2.***
 

อยากเข้าPAอ่ะคะ แต่กลัวนิดอ่ะ ไม่รุว่าเรียนอะไรบ้าง ยากไหม จบแล้วทำงานอะไร
จะสอบรับตรง มธ. อยากรู้ว่าต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง
อยากได้จิงๆ

โพสต์เมื่อ : 24/9/2550 18:40:44
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 38
วันที่ 19/9/2550 23:18:32
โดย คุณ แหวน
IP : 203.113.61.***
 

บริหารรัฐกิจยากไหม อยากเรียนจัง

โพสต์เมื่อ : 19/9/2550 23:18:32
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 37
วันที่ 19/9/2550 23:18:31
โดย คุณ แหวน
IP : 203.113.61.***
 

บริหารรัฐกิจยากไหม อยากเรียนจัง

โพสต์เมื่อ : 19/9/2550 23:18:31
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 36
วันที่ 13/9/2550 17:11:38
โดย คุณ -----------
IP : 222.123.129.***
 

เรียนรัฐประสานศาสตร์ยากไหม อยากเรียน

โพสต์เมื่อ : 13/9/2550 17:11:38
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 35
วันที่ 13/9/2550 13:12:05
โดย คุณ ม่าน
IP : 203.155.220.***
 

เพิ่งเป็นนักศึกษาปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงใกล้จะสอบแล้วกลัวจังแบบว่ากลัวสอบไม่ผ่านเพราะต้องทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยไม่ค่อยมีเวลาอ่านหนังสือเลย แต่ก็จะพยายาม สู สู่

โพสต์เมื่อ : 13/9/2550 13:12:05
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 34
วันที่ 13/9/2550 13:11:57
โดย คุณ ม่าน
IP : 203.155.220.***
 

เพิ่งเป็นนักศึกษาปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงใกล้จะสอบแล้วกลัวจังแบบว่ากลัวสอบไม่ผ่านเพราะต้องทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยไม่ค่อยมีเวลาอ่านหนังสือเลย แต่ก็จะพยายาม สู สู่

โพสต์เมื่อ : 13/9/2550 13:11:57
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5 หน้า ( ชม 83278 คน ตอบ 126 คน ) 1 2 3 4 5 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด