www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

สรุปสังคมน๊ะ

ร่วมส่งเรื่องราวดี ๆ คลิกที่นี่ ข่าวของท่านมีประโยชน์อีกมากมาย

ก็สรุปย่อเฉพาะที่อาจารย์เน้นมาให้นะ

*หมายเหตุ : K. = กษัตริย์ , ศ.ก. = ศูนย์กลาง , ค. = ความ

อารยธรรมจีน

1. ราชวงศ์ชาง
-เริ่มมีตัวหนังสือที่พัฒนามาจากการขีดเขียนบนกระดูกเสี่ยงทาย
-ความเชื่อการบูชาบรรพบุรุษ , เทพเจ้า

2. ราชวงศ์โจว(จิว)
-เร่ร่อนมาก่อน
-เชื่อว่า K. เป็นโอรสแห่งสวรรค์ (เทียนจื่อ)
-มีนักปราชญ์สำคัญๆ : ขงจื้อ , ม่อจื้อ , เม่งจื้อ
-เกิดนักปราชญ์เพราะท้ายราชวงศ์เกิดปัญหา จึงต้องมีนักปราชญ์เขียนตำราปกครองแก้ปัญหา

3. ราชวงศ์จิ่นหรือฉิน
-สร้างกำแพงเมืองจีน(ป้องกันการบุกรุกชองชนกลุ่มอื่น)

4. ราชวงศ์ฮั่น
-ลัทธิขงจื้อของรัฐเป็นหลักในการปกครองประเทศ
-ระบบจอหงวน : สอบคัดเลือกเข้ารับราชการ

5. ราชวงศ์สุย
-เกษตร ชลประทาน : ขุดคลองเชื่อมแม่น้ำฮวงโห

6. ราชวงศ์ถัง
-ยุคทองของจีน : การค้า ,ศาสนาพุทธ ,งานศิลปกรรม เจริญรุ่งเรืองมากกกกก

7. ราชวงศ์ซ้องหรือสุ้ง
-ประดิษฐ์แท่นพิมพ์หนังสือ (ก่อนยุโรป)
-รักษาโรคด้วยวิธีฝังเข็ม
-ใช้เข็มทิศ
-ใช้ลูกคิด
-งานศิลปกรรม
-ประเพณีการรัดเท้าสตรี

8. ราชวงศ์หยวน
-จักรพรรดิกุปไลข่าน
-สุโขทัยติดต่อกับจีนสมัยนี้

9. ราชวงศ์หมิง
-กรุงศรีอยุธยามีการติดต่อ

10. ราชวงศ์ชิง
-ชนเผ่าแมนจู
-พระนางซูสีไทเฮา

อารยธรรมอินเดีย

1. ลุ่มแม่น้ำสินธุ
-เจ้าของอารยธรรม : พวกทราวิฑ (ดราวิเดียน)
-ศูนย์กลาง : เมืองฮารับปา ,โมเหนโจดาโร
-สาเหตุการเสื่อม : โรคระบาด ,น้ำท่วม ,ถูกโจมตีจากชาวอารยัน

2. พระเวทตอนปลาย (มหากาพย์)

3. พุทธกาล (ก่อนราชวงศ์เมารยะ)
-เกิดศาสนา พุทธ ,เชน เพื่อต่อต้านศาสนาพราหมณ์

4. เมารยะ
- K.ที่สำคัญคือพระเจ้าอโศกมหาราช : อุปถัมภ์พระพทุธศาสนา
-> สังคายนาพระไตรปิฏก
-> เผยแผ่มายังสุวรรณภูมิ : พระโสณะเถร พระอุตรเถระ

5. กุษาณะ – รวมตอนเหนือ
อันธาระ – รวมตอนใต้

6. คุปตะ
-ยุคทองของอินเดีย เปรียบกับราชวงศ์ถังของจีน

7. หลังคุปตะ(ยุคกลาง) – จักรวรรดิแตกแยก

8. สุลต่าน – มุสลิมเริ่มแพร่ขยาย

9. โมกุล
–จักรวรรดิอิสลาม
–ตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ


ยุคสมัยประวัติศาสตร์ไทย : แม่น้ำมีความสำคัญ

ยุคหิน 3 ช่วง
1. ยุคหินเก่า
- อยู่ตามซอกเขา ถ้ำ
- ล่าสัตว์
- ใช้เครื่องมือหินกะเทาะ
- พบหลักฐานบริเวณต้นน้ำแควน้อย/ใหญ่ กาญจนบุรี

2. ยุคหินกลาง
- ทอผ้า ,ปั้นภาชนะดินเผามีลวดลาย “เชือกทาบ”
- พิธีกรรมเกี่ยวกับความตาย
- พบหลักฐานบริเวณ จ.แม่ฮ่องสอน , อ.ไทรโยค กาญจนบุรี

3. ยุคหินใหม่
- เริ่มทำการเพาะปลูก
- พบภาพเขียนสีบนผนังถ้ำที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ยุคประวัติศาสตร์

1. แบ่งตามระบอบการปกครอง
- ปิตาธิปไตย
- สมบูรณายาสิทธิราชย์ : K.มีสถานภาพเป็นสมมติเทพเด่นในสมัยกรุศรีฯ
- ประชาธิปไตย : ตั้งแต่ พ.ศ.2475 (24 มิ.ย. 2475)

2. แบ่งตามสมัยราชอาณาจักร
- อาณาจักรโบราณ
- อาณาจักรชนชาติไทย : ศ.ก. – สุโขไทย

3. แบ่งตามราชวงศ์
- สุโขทัย : พระร่วง
- อยุธยา : อู่ทอง ,สุพรรณภูมิ ,สุโขทัย* ,ปราสาททอง ,บ้านพลูหลวง
- ธนบุรี : ธนบุรี
- รัตนโกสินทร์ : จักรี (ยังคงอยู่)


การนับศักราช : ในการแบ่งยุคสมัยประวัติศาสตร์ใช้การนับเวลา “ศักราช”เป็นเกณฑ์

1.คริสต์ศักราช (ค.ศ.) – เริ่มนับเมื่อพระเยซูประสูติ

2.ฮิจาเราะห์ศักราช (ฮ.จ) – เริ่มนับเมื่อเกิดค.ขัดแย้งที่เมืองเมกกะ พระศาสดามูฮัมหมัดออกจากเมืองไปยังเมืองเมดินะ

3.พุทธศักราช (พ.ศ.) – เริ่มนับเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพาน เกิดก่อน ค.ศ. 543ปี

4.รัตนโกสินทร์ศักราช (ร.ศ.) – เฉพาะประวัติศาสตร์ไทย นับปีที่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2325 เป็น ร.ศ.1หลักฐานทางประวัติศาสตร์

***เปรียบเทียบ โลกตะวันตกสมัยกลางกับ โลกตะวันตกสมัยใหม่***

โลกตะวันตกสมัยกลาง
–งานประวัติศาสตร์เขียนเพื่อให้เกิดความศรัทธาในศาสนาคริสต์
โลกตะวันตกสมัยใหม่
–ช่วงต้นเขียนเพื่อยกย่องวีรบุรุษ , รัฐชาติที่ก่อตัวขี้น

โลกตะวันออก
-บันทึกประวัติศาสตร์ของซือหม่าเซียน สมัยราชวงศ์ฮั่น : กล่าวถึงสังคมจีนโบราณ
-ประวัติศาสตร์อินเดีย : ไม่ค่อยสมบูรณ์เพราะไม่มีนักประวัติศาสตร์

ประเภทของหลักฐาน
1.เป็นลายลักษณ์อักษร
2.ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร

ลำดับค.สำคัญของหลักฐานประวัติศาสตร์

หลักฐานชั้นต้น – บันทึกหรือคำบอกเล่าของผู้พบเห็นเหตุการณ์โดยตรง
หลักฐานชั้นรอง – บันทึกโดยผู้ที่รู้จากผู้อื่นอีกทีหนึ่ง

การใช้หลักฐานประวัติศาสตร์ชาติไทย

1. จารึก : หลักฐานชั้นต้น
- หมายถึง เอกสารที่เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆของมนุษย์และสังคม ทั้งแง่เศรษฐกิจ ,การเมือง
- ปัญหา : คำในอดีตกับปัจจุบันมีความหมายต่างกัน
จารึกลบเลือน , แตกหัก ,ข้อมูลบางส่วนหาย

2. ตำนาน : เรื่องนมนานที่เล่าสืยต่อกันมาก่อนที่จะมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
- ให้คุณค่าทางประวัติศาสตร์น้อย เพราะขาดหลักฐานอ้างอิงที่แน่นอน

3. พงศาวดาร : เรื่องราวเกี่ยวกับประเทศชาติ , K.
สมัยอยุธยา – พระราชพงศาสดารฉบับหลวงประเสริฐ
***พงศาวดารแตกต่างจากตำนานที่ ตำนานมักเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
แต่พงศาวดารสะท้อนให้เห็นอิทธิพลของอาณาจักร , K.


ประวัติศาสตร์สมัยปัจจุบัน

-ประเทศไทยเริ่มสมัยร.4 ,ร.5 โดยรับอิทธิพลจากตะวันตก

วิธีการทางประวัติศาสตร์ = การศึกษาประวัติศาสตร์อย่างมีระเบียบแบบแผน มุ่งเน้นการใช้หลักฐานอย่างสมบูรณ์ ,วิพากษ์วิจารณ์หลักฐานอย่างตรงไปตรงมา

(ผู้นำหลักการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ “วิธีการทางประวัติศาสตร์” คือ เลโอปอล์ด ฟอน รังเก)

บิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย – กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
บิดาวิชาประวัติศาสตร์ – เฮโรเดตรัส (ชาวกรีก)***ระเบียบวิธีการทางประวัติศาสตร์คือกระบวนการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ความจริงในอดีตด้วยการตรวจสอบอย่างวิพากษ์วิจารณ์ และวิเคราะห์จากหลักฐานที่หลงเหลืออยู่***

เฮโรเดตรัส : “ถักหรือทอ” = วิชาประวัติศาสตร์
หมายถึง การใช้ความพยายาม อดทน ประณีต เลือกเส้นด้าย ที่เปรียบได้กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เมื่อถักเสร็จแล้วผ้าที่ได้ออกมานั้นจะมีคุณภาพดี สวยงามหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับด้าย เช่นเดียวกับ ถ้าได้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ดี น่าเชื่อถือ ก็จะได้ประวัติศาสตร์ที่สมบูรณ์ ถูกต้องแม่นยำ

วิชาประวัติศาสตร์
การศึกษาเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญของมนุษย์ในอดีต และมีความสำคัญต่อความเป็นอยู่ของปัจจุบันและอนาคต โดยศึกษาจากหลักฐานที่เชื่อถือได้
โดยประวัติศาสตร์จะ
-เกี่ยวข้องกับเวลา
-กระทบต่อคนจำนวนมาก
-ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักประวัติศาสตร์+หลักฐานข้อเท็จจริงในอดีต

ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์
1. กำหนดปัญหา
- น่าสนใจ
- สำคัญต่อสังคม
- ข้อมูลหาได้ง่าย
- ไม่กว้างขวางไป

2. กำหนดสมมติฐาน

3. เก็บรวบรวมข้อมูล

4. วิเคราะห์ , ประเมินค่า ,ตีความหลักฐาน
วิเคราะห์ภายนอก : ของจริง/ปลอม
วิเคราะห์ภายใน : ประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐาน

*5. ตีความหลักฐาน (สำคัญสุด!!)
ลักษณะนักประวัติศาสตร์ที่ดี
-ละเอียดประณีต
-ช่างสังเกต
-มีความเป็นกลาง
-ไม่บิดเบือนข้อมูล
-ตีความตรงไปตรงมาภายใต้กรอบข้อมูล

6. การสังเคราะห์พัฒนาการของมนุษยชาติ

มนุษย์รุ่นแรก : โฮโมซาเปียนส์ อาศัยในทวีปแอฟริกา

สภาพธรรมชาติมีอิทธิพลต่อมนุษย์อย่างไร?
Ex. อากาศหนาวเย็น – มนุษย์รู้จักประดิษฐ์เครื่องนุ่งห่มให้ร่างกายอบอุ่น
เมื่อสัตว์ที่เป็นอาหารของมนุษย์อพยพไปหมด – มนุษย์ที่ยังคงอยู่ หันมากินอาหารทะเล ประดิษฐ์เรือ ,แห,เบ็ดตกปลา


การเริ่มต้นของเกษตร

ใช้เครื่องมือที่ต่างจากการล่าสัตว์คือ “ขวาน”

สรุป : การเกษตรทำให้คนตั้งที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ไม่เร่ร่อน เกิดการรวมตัวเป็นชุมชน (เกิดรูปแบบการปกครอง มีผู้นำ) ประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ , สร้างที่อยู่ถาวร

กำเนิดอารยธรรม
- พัฒนาการก่อนหน้าอารยธรรมเมืองคือ “การแลกเปลี่ยนสินค้า , สู้รบระหว่างหมู่บ้าน”
- การสู้รบทำให้การผลิตอาวุธก้าวหน้าขึ้น
- ชนชั้นปกครองเริ่มแรกมากจากนักรบ และ ตามด้วยนักบวช

อารยธรรมอียิปต์

- ตัวอักษรเฮียโรกลิฟฟิก
- ปิรามิด ,สฟิงซ์

อารยธรรมเมโสโปเตเมีย

อาณาจักบาบิโลเนีย 3 ระบบ
1.ระบบราชการ
2.ระบบกฎหมาย : เก่าแก่สุดคือ “ประมวนกฎหมายพระเจ้าฮัมมูราบี”
3.ระบบราคาท้องตลาด

การรุกรานของอนารยชน

-ทำให้แหล่งอารยธรรมล่มสลาย , ได้รับความกระทบกระเทือน
-อารยชนเมือง Vs. อนารยชนรอบนอก ทำให้เกิดแหล่งอารยธรรม
3 แห่ง 1. ลุ่มแม่น้ำคงคา(อินเดีย) 2. ลุ่มแม่น้ำหวางเหอ(จีน) 3. กรีก

อารยธรรมกรีก : จุดเด่น ประชาธิปไตย*

-นครรัฐ -> ระบอบประชาธิปไตย
-วิหารพาเธนอน

ยุคเฮเลนิสติก : ผสมผสานระหว่างอารยธรรมกรีก+ตะวันออก
-ผู้ทำให้กรีกคงอย่และเผยแพร่ : พระเจ้าอเล็กซานเดอร์แห่งมาซิโดเนีย
-นักปรัชญาสำคัญ : อริสโตเติล
-ต้นกำเนิดของวิทยาศาสตร์

อารยธรรมโรมัน : จุดเด่น กฎหมาย*

มรดกสำคัญ – สถาปัตยกรรม , กฎหมายจัสติเนียน

อารยธรรมหลังยุคโรมัน

-อาณาจักรไปแซนไทน์
-อารยธรรมยุโรปตะวันตก
-อารยธรรมอิสลาม


ในระยะแรกอารยธรรมตะวันตกล้าหลังที่สุด จนกระทั่งผ่านยุคกลางไป

เนื้อหาในนี้อาจยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นะจ๊ะ 

   
เรื่องราวและคำแนะนำดี ๆ คัดสรรมาฝากโดย KUNSABSUDPUAN (กาญจนา จุปะมะตัง) บทความทั้งหมดของคุณ KUNSABSUDPUAN
วันที่ 02/09/2550 เวลา 18:55:24
เข้าชมข่าวนี้แล้ว 11033 ครั้ง ได้รับการโหวต 42 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 11033 คน ตอบ 7 คน ) 1 >>
ความคิดเห็นที่ 7
วันที่ 20/6/2552 15:37:37
โดย คุณ มีนน้อย
IP : 125.26.59.***
 

{{0

โพสต์เมื่อ : 20/6/2552 15:37:37
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 6
วันที่ 21/5/2552 17:45:44
โดย คุณ เทพ
IP : 124.122.30.***
 

ห่วย

โพสต์เมื่อ : 21/5/2552 17:45:44
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 5
วันที่ 21/5/2552 17:43:35
โดย คุณ ปอน
IP : 124.122.30.***
 

ข้อมูลห่วยแตกวะ

โพสต์เมื่อ : 21/5/2552 17:43:35
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 4
วันที่ 16/10/2551 19:18:48
โดย คุณ สอออ
IP : 124.157.168.***
 

{{0

โพสต์เมื่อ : 16/10/2551 19:18:48
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 3
วันที่ 31/8/2551 19:32:37
โดย คุณ ปลายฝัน
IP : 125.27.177.***
 

รักคนทำนะค่ะ เพราะคุณทำให้ฉันเข้าใจขึ้น

โพสต์เมื่อ : 31/8/2551 19:32:37
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 2
วันที่ 22/7/2551 0:16:46
โดย คุณ ADM" Zad`President
IP : 124.121.121.***
 

ขอบคุณมากมาย ข้อความทั้งหมดนี้ เป็นความรู้แก่นักเรียนมากมายในวันสอบ

ขอบคุณครับ

โพสต์เมื่อ : 22/7/2551 0:16:46
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 1
วันที่ 25/4/2551 12:21:30
โดย คุณ nu
IP : 117.47.28.***
 

ขอบครับคนสวย

โพสต์เมื่อ : 25/4/2551 12:21:30
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 11033 คน ตอบ 7 คน ) 1 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
+ รับสอนภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มเกรด-เข้าโรงเรียนดัง-เเละsmart1 โดยพี่BBA TU/บัญชี 4 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
+ รวมสุดยอด website เพื่อการศึกษาภาษาอังกฤษ เฉพาะที่ศึกษาฟรี
+ คลอดแล้ว !! หนังสือคณิตแผนวิทย์ โควตา ม.เชียงใหม่ ที่จะสอบธันวา 53 นี้
+ +++รับสอนคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ +++
+ รับสอนพิเศษตามบ้าน มีประสบการณ์
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด
คำค้นหา : สอบตรง , รับตรง 53 , มหาวิทยาลัย , ศึกษาต่อ , แนะแนว , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ความรู้ มัธยมต้น วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , โครงงาน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , สกินhi5 hi5 โค้ดแต่งhi5 , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, hi5, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมส์ขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ดูหนัง , โรงแรม , ฉีดผิวขาว , Moha
พันธมิตร : Kapook.com / Narak.com / เกมส์.com / การประปานครหลวง / เว็บไซต์แนะนำ อื่นๆ
ติดต่อ : เกี่ยวกับ Eduzones / ติดต่อ Eduzones / โทร 0-2561-5455-7 Email : webmaster@eduzones.com
Copyright @2007 Eduzones All rights reserved.
The Most Popular Education Site in Thailand
The Best Education/Community Service Site : The Nation Thailand Web Award 2000
The Most Visited Educational Site : Truehit.net Web Award 2004 , 2005 , 2009
Top 50 most visited web sites in Thailand : Truehit.net Web Award 2009
Contact Email : webmaster@eduzones.com Tel/Fax : 0-2561-5455-7