www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

ค่ายต้นกล้าดอกแก้วครั้งที่ 1( ค่ายพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล)

ร่วมส่งประเด็นข่าวที่น่าสนใจ คลิกที่นี่ ข่าวของท่านมีประโยชน์กับผู้อื่นอีกมากมาย

ปัจจุบัน นักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวนมาก มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แต่ยังมีนักเรียนจำนวนหนึ่งที่ยังไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าตนเองมีความสนใจหรือมีความถนัดในสาขาวิชาชีพใด เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในสาขาต่างๆ ทำให้ใน

แต่ละปีการศึกษานั้นมีนักศึกษาพยาบาลเป็นจำนวนมากที่ต้องลาออกไปเพื่อศึกษาในสาขาวิชาอื่น ทำให้สูญเสียเวลา งบประมาณต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตพยาบาลออกสู่สังคม และยังเป็นการตัดโอกาสของนักเรียนอีกจำนวนหนึ่งที่มีความรัก ความตั้งใจที่จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาชีพพยาบาลเพื่อจบมาเป็นพยาบาลวิชาชีพอย่างแท้จริง เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาชีพพยาบาลดีขึ้น ทางคณะกรรมการนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีจึงมีความประสงค์ที่จะจัดโครงการ “ ค่ายต้นกล้าดอกแก้ว” ครั้งที่ 1 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจศึกษาต่อในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มีความเข้าใจถึงหลักสูตรการเรียนการสอน การใช้ชีวิตของนักศึกษาพยาบาล และการทำงานของพยาบาล เพื่อนำข้อมูลไปประกอบในการตัดสินใจในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งเป็นการแนะแนวการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และยังเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพพยาบาล อันเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและนักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการสามารถบอกข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน การใช้ชีวิตของนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี และการทำงานของพยาบาลได้

2. เพื่อให้นักเรียนตัดสินใจได้ว่าตนเองมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการเรียนสาขาวิชาชีพพยาบาลมากน้อยเพียงใด

3. เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลมีโอกาสได้ทำงานร่วมกัน เป็นการฝึกฝนการทำงานเป็นหมู่คณะ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีในหมู่นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีทุกชั้นปี

4. เพื่อประชาสัมพันธ์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

5. เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการกับนักศึกษาพยาบาล และพยาบาลของสถาบันรามาธิบดี

ปัจจุบัน นักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวนมาก มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แต่ยังมีนักเรียนจำนวนหนึ่งที่ยังไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าตนเองมีความสนใจหรือมีความถนัดในสาขาวิชาชีพใด เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในสาขาต่างๆ ทำให้ใน

แต่ละปีการศึกษานั้นมีนักศึกษาพยาบาลเป็นจำนวนมากที่ต้องลาออกไปเพื่อศึกษาในสาขาวิชาอื่น ทำให้สูญเสียเวลา งบประมาณต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตพยาบาลออกสู่สังคม และยังเป็นการตัดโอกาสของนักเรียนอีกจำนวนหนึ่งที่มีความรัก ความตั้งใจที่จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาชีพพยาบาลเพื่อจบมาเป็นพยาบาลวิชาชีพอย่างแท้จริง เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาชีพพยาบาลดีขึ้น ทางคณะกรรมการนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีจึงมีความประสงค์ที่จะจัดโครงการ “ ค่ายต้นกล้าดอกแก้ว” ครั้งที่ 1 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจศึกษาต่อในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มีความเข้าใจถึงหลักสูตรการเรียนการสอน การใช้ชีวิตของนักศึกษาพยาบาล และการทำงานของพยาบาล เพื่อนำข้อมูลไปประกอบในการตัดสินใจในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งเป็นการแนะแนวการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และยังเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพพยาบาล อันเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและนักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการสามารถบอกข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน การใช้ชีวิตของนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี และการทำงานของพยาบาลได้

2. เพื่อให้นักเรียนตัดสินใจได้ว่าตนเองมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการเรียนสาขาวิชาชีพพยาบาลมากน้อยเพียงใด

3. เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลมีโอกาสได้ทำงานร่วมกัน เป็นการฝึกฝนการทำงานเป็นหมู่คณะ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีในหมู่นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีทุกชั้นปี

4. เพื่อประชาสัมพันธ์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

5. เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการกับนักศึกษาพยาบาล และพยาบาลของสถาบันรามาธิบดี

โดยค่ายจะมีในวันที่ 6-8 เมษายน 2550 รายบละเอียดเพิ่มเติม www.ra.mahidol.ac.th/nurse/thai/main/nursecamp/index.htm

หรือ mail มาที่ nurse_rama37@hotmail.com

แก้ไขล่าสุดโดย pwat เมื่อ 23/1/2550 9:56:33
   
ข่าวดีๆ คัดสรรมาฝากโดย nurserama37 (อนุสรณ์ แน่นอุดร) บทความทั้งหมดของคุณ nurserama37
วันที่ 18/01/2550 เวลา 01:00:31
เข้าชมข่าวนี้แล้ว 10964 ครั้ง ได้รับการโหวต 48 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า ( ชม 10964 คน ตอบ 48 คน ) 1 2 >>
ความคิดเห็นที่ 51
วันที่ 16/6/2552 15:04:16
โดย คุณ nongmint
IP : 58.147.68.***
 

จัดค่ายครั้งต่อไปส่ง mail มาบอกหน่อยนะคะ เพราะว่าอยากเข้ามาก ๆ คะ
MintNakhonsawan@hotmail.com นะคะแล้วก็ขอรายละเอียดการรับสมัครด้วยนะคะ

โพสต์เมื่อ : 16/6/2552 15:04:16
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 50
วันที่ 28/6/2551 17:15:43
โดย คุณ เตย
IP : 124.120.3.***
 

อยากเรียนพยาบาลจังค่ะ...แต่เวลามีค่ายไม่รู้ว่าสมัครเมื่อไรค่ะ...ถ้ามีช่วยส่งมาให้หน่อยจะได้ไหมค่ะ
bp_49_50_51_tay@hotmail.com

โพสต์เมื่อ : 28/6/2551 17:15:43
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 49
วันที่ 9/9/2550 19:50:49
โดย คุณ ...j...
IP : 203.146.63.***
 

อยากเข้าค่าย ถ้าจัดค่ายครั้งต่อไปช่วยเมล์มาบอกหน่อยน่ะค่ะ
jib_1992@hotmail.com ขอบคุณค่ะ

โพสต์เมื่อ : 9/9/2550 19:50:49
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 48
วันที่ 4/9/2550 18:06:02
โดย คุณ อัญชนก
IP : 203.146.63.***
 

อยากเข้าค่ายนี้จัง เมื่อไหร่จัดอีก ช่วยส่งใบสมัครมาที่
arm_mesong@hotmail.com น่ะค่ะ

โพสต์เมื่อ : 4/9/2550 18:06:02
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 47
วันที่ 4/9/2550 18:04:56
โดย คุณ อัญชนก
IP : 203.146.63.***
 

อยากเข้าค่ายนี้จัง เมื่อไหร่จัดอีก ช่วยส่งใบสมัครมาที่
arm_mesong@hotmail.com น่ะค่ะ

โพสต์เมื่อ : 4/9/2550 18:04:56
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 46
วันที่ 1/9/2550 9:42:48
โดย คุณ ออย
IP : 125.26.38.***
 

คิดถึงพี่ค่าย+เพื่อนค่ายด้วย หวังว่าคงได้เจอเพื่อนค่ายที่คณะพยาบาลมหิดลอีกนะ

โพสต์เมื่อ : 1/9/2550 9:42:48
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 45
วันที่ 28/8/2550 0:15:44
โดย คุณ ดิว
IP : 202.28.180.***
 

อยากเรียนพยาบาลรามาธิบดีแอดมานะคับ beckham_dew@hotmail.com/พี่ปี2

โพสต์เมื่อ : 28/8/2550 0:15:44
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 44
วันที่ 21/8/2550 12:08:34
โดย คุณ nilnate
IP : 125.25.219.***
 

อยากเรียนพยาบาลรามาจังค่ะ  คิดถึงพี่ที่ค่ายด้วยโพสต์เมื่อ : 21/8/2550 12:08:34
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 43
วันที่ 29/7/2550 14:43:52
โดย คุณ แจงเอง
IP : 125.24.140.***
 

อยากเรียนพยาบาลจังเลยถ้าพี่ๆมีเรื่องเกี่ยวกับพยาบาลอีกส่งเมล์มาบอกหน่อยนะค่ะ jnycaok@hotmail.com

โพสต์เมื่อ : 29/7/2550 14:43:52
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 42
วันที่ 17/7/2550 12:20:58
โดย คุณ เด็กยโสธร
IP : 125.25.178.***
 

สมัครแล้วแต่ยังไม่ได้รับผล นานแล้วๆๆๆ รออยู่นะค่ะ ผลจ๋าๆๆๆ

โพสต์เมื่อ : 17/7/2550 12:20:58
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 41
วันที่ 17/7/2550 12:20:46
โดย คุณ เด็กยโสธร
IP : 125.25.178.***
 

สมัครแล้วแต่ยังไม่ได้รับผล นานแล้วๆๆๆ รออยู่นะค่ะ ผลจ๋าๆๆๆ

โพสต์เมื่อ : 17/7/2550 12:20:46
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 40
วันที่ 17/3/2550 19:51:45
โดย คุณ mingga_bum
IP : 125.24.178.***
 

ดีจัยมั่กมากก เราก้อติดนะ ไม่น่าเชื่อเลยล่ะ ใครที่ไม่ติดก้อไม่ต้องเสียจัยน่ะเราก้อเคยส่งมาหลายค่ายเเล้วล่ะ ติดค่ายนี้ดีจัยสุดๆๆ

โพสต์เมื่อ : 17/3/2550 19:51:45
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 39
วันที่ 17/3/2550 14:56:47
โดย คุณ anniejung
IP : 222.123.193.***
 

ขอบคุนพี่ๆมากๆนะคะ ติดค่ายแล้วดีจัยที่สุดเลย อยากเข้าค่ายนี้มากๆๆๆ
ไม่ผิดที่ว่า ถ้าเราตั้งใจจะกระทำอะไรสักอย่างมันก้อได้ผลจริงๆเนอะ ประสบผลสำเร็จตามที่หวัง เชื่อแล้ว.....

โพสต์เมื่อ : 17/3/2550 14:56:47
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 38
วันที่ 8/3/2550 17:30:54
โดย คุณ อยากเข้าค่ายนี้จัง
IP : 61.19.65.***
 

โฮ!!!!!!!!!! คนสนใจค่ายนี้เยอะจัง เราส่งไปทีหลังๆๆพี่ๆๆจะพิจารณาให้ไหมน้อ

โพสต์เมื่อ : 8/3/2550 17:30:54
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 37
วันที่ 5/3/2550 9:59:12
โดย คุณ 0861336939
IP : 203.156.36.***
 

ส่งไปแล้วค่ะ

โพสต์เมื่อ : 5/3/2550 9:59:12
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 36
วันที่ 13/2/2550 15:36:03
โดย คุณ จากเหนือสุดในสยาม
IP : 125.24.184.***
 

เขียนเสร็จแล้วยังไม่ได้ส่งเลย

โพสต์เมื่อ : 13/2/2550 15:36:03
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 35
วันที่ 12/2/2550 18:10:28
โดย คุณ โสด
IP : 125.24.128.***
 

ผมก็เขียนส่งไปแล้วครับ

โพสต์เมื่อ : 12/2/2550 18:10:28
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 34
วันที่ 12/2/2550 18:10:27
โดย คุณ โสด
IP : 125.24.128.***
 

ผมก็เขียนส่งไปแล้วครับ

โพสต์เมื่อ : 12/2/2550 18:10:27
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 33
วันที่ 9/2/2550 21:09:51
โดย คุณ พยาบาลน้อย
IP : 202.28.180.***
 

เป็นโครการที่ดีมากเลยคะ อยากให้มีโครการอย่างนี้ ทุกๆปี

โพสต์เมื่อ : 9/2/2550 21:09:51
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 32
วันที่ 2/2/2550 13:13:48
โดย คุณ MM_JP_Iris
IP : 203.156.118.***
 

อยากไปเข้าค่าย...นี้จังรับม.อารัยบ้างอะ..หมดเขตรับสมัครเมื่อไรเหรอคะ

โพสต์เมื่อ : 2/2/2550 13:13:48
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 31
วันที่ 2/2/2550 13:11:34
โดย คุณ MM_JP_Iris
IP : 203.156.118.***
 

อยากไปเข้าค่าย...นี้จังรับม.อารัยบ้างอะ..หมดเขตรับสมัครเมื่อไรเหรอคะ

โพสต์เมื่อ : 2/2/2550 13:11:34
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 30
วันที่ 31/1/2550 11:12:45
โดย คุณ เบลล์ ม.4/4 ดรงเรียนบ้านหมี่วิทยา
IP : 58.181.182.***
 

คำถามที่ 17 ยากจังเลย ม่ายรู้จาตอบยังงัยดี กลอนอารัยค่ะ แต่ก็เพราะดีนะ เบลล์อยากไปมากนะ รับเด็กน้อยตาดำๆไว้พิจารณาด้วยนะ ส่งใบสมัครไปแล้วล่ะ

โพสต์เมื่อ : 31/1/2550 11:12:45
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 29
วันที่ 31/1/2550 11:05:11
โดย คุณ เด็กน้อย
IP : 61.19.237.***
 

พี่ๆมีเกณฑ์การตัดสินอย่างไรค่ะ ดูเกรดด้วยหรือเปล่า

โพสต์เมื่อ : 31/1/2550 11:05:11
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 28
วันที่ 31/1/2550 11:05:08
โดย คุณ เด็กน้อย
IP : 61.19.237.***
 

พี่ๆมีเกณฑ์การตัดสินอย่างไรค่ะ ดูเกรดด้วยหรือเปล่า

โพสต์เมื่อ : 31/1/2550 11:05:08
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 27
วันที่ 31/1/2550 11:05:07
โดย คุณ เด็กน้อย
IP : 61.19.237.***
 

พี่ๆมีเกณฑ์การตัดสินอย่างไรค่ะ ดูเกรดด้วยหรือเปล่า

โพสต์เมื่อ : 31/1/2550 11:05:07
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 26
วันที่ 30/1/2550 1:17:55
โดย คุณ พยาบาลรามาธิบดีรุ่น 37
IP : 202.28.180.***
 

ก็ลองสมัครดูครับไม่แน่น้องอาจจะมีคุณสมบัติที่พี่ๆต้องการก็ได้ รายละเอียดดูได้ที่ http://www.ra.mahidol.ac.th/nurse/thai/students/nrcamp.htm หรือhttp://www.ra.mahidol.ac.th/nurse/thai/students/nursecamp.htm

โพสต์เมื่อ : 30/1/2550 1:17:55
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 25
วันที่ 29/1/2550 18:33:31
โดย คุณ น้องชอบพยาบาล
IP : 203.113.57.***
 

อยากติดจัง แต่คงไม่ได้แน่

โพสต์เมื่อ : 29/1/2550 18:33:31
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 24
วันที่ 29/1/2550 12:51:23
โดย คุณ ฝน
IP : 203.118.99.***
 

ไม่เห็นจามีรายละเอียดเลย หนูอยากได้รายละเอียดการสมัครมากเลยค่ะ พร้อมใบสมัครด้วย ไม่รูว่าจาสมัครทันอีกหรือป่าว ช่วยส่งให้กนูหน่อยด้มั้ยค่ะ ส่งมาที่ fonkitty10kikui@hotmail.com จาขอบคุณมากๆเลยถ้าส่งมาให้

โพสต์เมื่อ : 29/1/2550 12:51:23
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 23
วันที่ 28/1/2550 9:58:37
โดย คุณ เด็กน้อย
IP : 58.8.36.***
 

อยากไปค่ายจังเลยค่ะ...สาธุ!! ขอให้ติด แล้วเจอกันนะค่ะพี่ๆ

โพสต์เมื่อ : 28/1/2550 9:58:37
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 22
วันที่ 27/1/2550 23:15:21
โดย คุณ 0
IP : 222.123.41.***
 

ลักหลับ อ่านเล่นๆแล้วแต่ใครจะเชื่อ(อย่าว่ากานนะ) เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับเด็กคนนึงในจ.พิษณุโลก เด็กคนนี้ชื่อ เอ เป็นเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม วันนั้นเป็นวันสอบซ่อม เอได้มาที่ รร เพื่อที่จะสอบซ่อม ระหว่างที่รอเพื่อนๆอยู่นั้น เอ ก้อเหลือบไปเห็นสิ่งๆหนี่ง เขาเดินเข้าไปใกล้ๆกับสิ่งๆนั้

โพสต์เมื่อ : 27/1/2550 23:15:21
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า ( ชม 10964 คน ตอบ 48 คน ) 1 2 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด
คำค้นหา : สอบตรง , รับตรง 53 , มหาวิทยาลัย , ศึกษาต่อ , แนะแนว , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ความรู้ มัธยมต้น วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , โครงงาน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , สกินhi5 hi5 โค้ดแต่งhi5 , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, hi5, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมส์ขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ดูหนัง , โรงแรม , ฉีดผิวขาว , Moha
พันธมิตร : Kapook.com / Narak.com / เกมส์.com / การประปานครหลวง / เว็บไซต์แนะนำ อื่นๆ
ติดต่อ : เกี่ยวกับ Eduzones / ติดต่อ Eduzones / โทร 0-2561-5455-7 Email : webmaster@eduzones.com
Copyright @2007 Eduzones All rights reserved.
The Most Popular Education Site in Thailand
The Best Education/Community Service Site : The Nation Thailand Web Award 2000
The Most Visited Educational Site : Truehit.net Web Award 2004 , 2005 , 2009
Top 50 most visited web sites in Thailand : Truehit.net Web Award 2009
Contact Email : webmaster@eduzones.com Tel/Fax : 0-2561-5455-7