www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

งานสัปดาห์วิทย์ฯ ที่ ม.บูรพา จันทบุรี

ร่วมส่งประเด็นข่าวที่น่าสนใจ คลิกที่นี่ ข่าวของท่านมีประโยชน์กับผู้อื่นอีกมากมาย

สัปดาห์วิทย์ฯ ที่ ม.บูรพา จันทบุรี

ม.บูรพา จันทบุรี จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 49 ยิ่งใหญ่ ชูนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ไทย เน้นอบรมและลงแข่งขัน “จรวดขวดน้ำและเครื่องร่อน” พร้อมค่ายวิทย์ท้องถิ่น “พิทักษ์ทะเลและนักอัญมณีน้อย” สนใจเที่ยวฟรี 16-19 ส.ค.49

  อ.วศิน ยุวนะเตมีย์   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี และในฐานะคณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล  กล่าวเปิดเผยกับทีมข่าว Eduzones Magazine ถึงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2549 นี้ว่า

“นับเป็นปีแรกที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดังนั้นการจัดงานครั้งนี้จึงจัดอย่างยิ่งใหญ่ โดยเน้นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ไทย ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งถือว่าวิทยาศาสตร์นั้นเป็นเรื่องสำคัญ อยากให้ทุกคนเล็งเห็นความสำคัญตรงนี้มากขึ้น โดยพระปรีชาสามารถขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ท่านทรงเรียนรู้และนำสิ่งต่าง ๆ รอบตัวมาพัฒนาประเทศ ณ วันนี้ถึงเวลาแล้วที่พวกเราพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่จะต้องเห็นความสำคัญของเทคโนโลยี ซึ่งถือเป็นตัวกำหนดให้ประเทศเข้มแข็งและการพัฒนาในอนาคต ผู้ร่วมงานนี้จะได้เห็นว่าวิทยาศาสตร์สามารถนำไปพัฒนาสิ่งรอบตัวได้อย่างไร พร้อมกับเป็นการรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาของวงการวิทยาศาสตร์ไทย นั่นก็แสดงให้เห็นว่ากษัตริย์ไทย มีพระปรีชาสามารถที่จะนำวิทยาศาสตร์ไม่ด้อยกว่าชาติใดในโลก ดังนั้นเราเองก็น่าจะหันมาเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระองค์ท่าน โดยเริ่มจากการเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ”

            

สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจ มีดังนี้คือ การบรรยายพิเศษเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ไทย ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเป็นการบรรยายเกี่ยวกับหลักการที่แท้จริงของเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะนำหลักการนี้ไปประยุกต์ใช้กับการดำรงชีวิต บนวิถีของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในปัจจุบัน รวมไปถึงการพัฒนาประเทศที่จำเป็น ต้องอาศัยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอบรมการทำจรวดขวดน้ำ เพื่อลงทำการแข่งขันโดยผู้เข้าร่วมฟังมีตั้งแต่ชั้นระดับประถมศึกษาไปจนถึงชั้น ม.ปลาย การอบรมการทำเครื่องร่อน เกี่ยวกับหลักการบิน การเคลื่อนไหวของอากาศรอบอากาศยาน รวมถึงวิธีการเบื้องต้นในการประดิษฐ์เครื่องร่อนด้วยไม้น้ำหนักเบา พร้อมการสาธิตและทดลองให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ทดลองทำเครื่องร่อนด้วยตนเอง

การอบรมเทคนิคการเผาพลอย เรียนรู้เทคนิคและวิธีการเบื้องต้นในการเผาพลอย การเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เกิดขึ้นจากการใช้ความร้อนแก่ก้อนพลอย การอบรมความรู้เรื่องหญ้าทะเลและการอนุรักษ์ เกี่ยวกับหญ้าทะเล ชีววิทยา ความสำคัญและประโยชน์ของหญ้าทะเล ต่อสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่อมนุษย์ เรียนรู้เทคนิคการอนุรักษ์หญ้าทะเล การเพาะขยายพันธุ์หญ้าทะเลเพื่อการอนุรักษ์

การอบรมความรู้และวิธีการถนอมอาหารอย่างไทย ฟังเทคนิควิธีการในการถนอมอาหารสูตรโบราณด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ การปรุงและการเตรียมอาหารด้วยภูมิปัญญาไทย การอบรมฟังบรรยายสอนการใช้โปรแกรมเพื่อออกแบบเครื่องประดับเบื้องต้น

นอกจากนั้นยังมีการจัดการแข่งขัน การบรรยายนำเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์ ทั้งระดับมัธยมฯ ต้น และมัธยมฯ ปลาย การแข่งขันการตอบปัญหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 ระดับ คือ ม.ต้น (1-3) และ ม.ปลาย (4-6) การแข่งขันประกอบคอมพิวเตอร์ (ต้องเข้ารับการอบรมเบื้องต้นก่อนแข่งขัน ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์) ของนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) การแข่งขันสร้างเว็บเพจ สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) การแข่งขันประดิษฐ์เครื่องประดับศีรษะจากวัสดุเหลือใช้ ของนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) และมัธยมศึกษา ตอนต้น-ปลาย (ม.1-ม.6) การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์เคมี สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) การประกวดโปสเตอร์ผลงานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย (ม.1-ม.6) การประกวดวาดภาพระบายสี ของนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และ มัธยมศึกษา 1-6 การประกวดจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และ มัธยมศึกษา 1-6 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และ มัธยมศึกษา 1-6

รวมถึงกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ คือ ค่ายทักษะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 60 คน ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2549 ค่ายเทคโนโลยีพิทักษ์ทะเล สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 100 คน ในวันที่ 8-19 สิงหาคม 2549 ค่ายนักอัญมณีน้อย สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 40 คน ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2549

             

กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2549 ส่วนภูมิภาค

วันที่ 16-19 สิงหาคม 2549

ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี

วันที่ 16 สิงหาคม 2549

เวลา

กิจกรรม

หน่วยงานร่วมจัดกิจกรรม/

ระดับผู้แข่งขัน

สถานที่

09.00-09.30 น.

09.30-11.30 น.

พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

การบรรยายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ไทย ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ม.บูรพา จันทบุรี

ห้อง S 509 อาคาร 100 ปีฯ

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

อบรมการทำจรวดขวดน้ำ

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

ห้อง 204A อาคารเรียนรวม

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

อบรมการทำเครื่องร่อน

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

ห้อง L 106D

อาคารเรียนรวม

09.00-12.00 น.

อบรมการสอนใช้โปรแกรมเพื่อออกแบบเครื่องประดับเบื้องต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

อาคารเรียนรวม

09.00-12.00 น.

การแข่งขันบรรยายนำเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษา

ลานกิจกรรม อาคาร 100 ปีฯ

09.00-16.00 น.

13.00-16.00 น.

อบรมความรู้เรื่องหญ้าทะเล

และการอนุรักษ์

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

ห้อง 204B อาคารเรียนรวม

13.00-16.00 น.

อบรมความรู้และวิธีการ

ถนอมอาหารอย่างไทย

ครู/อาจารย์/กลุ่มแม่บ้าน/ประชาชนทั่วไป

ห้อง S 509 อาคาร 100 ปีฯ

สาธิตการถนอมอาหาร ณ

ลานกิจกรรม อาคาร 100 ปีฯ

09.00-16.00 น.

กิจกรรมสันทนาการบนเวที

องค์การนิสิต/สโมสรนิสิต

ลานกิจกรรมอาคารเรียนรวม

08.30-16.30 น.

นิทรรศการ

โรงเรียน/หน่วยงานเอกชน/ม.

ลานกิจกรรมอาคารเรียนรวม


วันที่ 17 สิงหาคม 2549

เวลา

กิจกรรม

หน่วยงานร่วมจัดกิจกรรม/

ระดับผู้แข่งขัน

สถานที่

09.00-12.00 น.

อบรมการสอนใช้โปรแกรมเพื่อออกแบบเครื่องประดับเบื้องต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

อาคารเรียนรวม

09.00-12.00 น.

อบรมเทคนิคการเผาพลอย

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ห้อง IT 1 อาคารเรียนรวม

09.00-12.00 น.

แข่งขันการประดิษฐ์จรวด

ขวดน้ำประเภทแม่นยำ

ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา

สนามฟุตบอล

09.00-12.00 น.

แข่งขันประดิษฐ์เครื่องร่อน

ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา

สนามฟุตบอล

09.00-12.00 น.

แข่งขันตอบปัญหาความรู้

ทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา

ห้อง 204A อาคารเรียนรวม

09.00-12.00 น.

แข่งขันประกอบ

คอมพิวเตอร์

มัธยมศึกษาตอนต้น

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

09.00-12.00 น.

แข่งขันการประดิษฐ์จรวด

ขวดน้ำประเภทแม่นยำ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

09.00-12.00 น.

แข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์เคมี

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ลานกิจกรรม

อาคารเรียนรวม

09.00-13.30 น.

ประกวดโปสเตอร์ผลงานทางวิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษา

ลานกิจกรรม

อาคาร 100 ปีฯ

10.00-11.30 น.

แข่งขันประดิษฐ์เครื่องประดับศีรษะจาก

วัสดุเหลือใช้

ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา

ห้อง L106D

อาคารเรียนรวม

09.00-12.00 น.

แข่งขันวาดภาพระบายสี

ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา

ลานกิจกรรม

อาคารเรียนรวม

09.00-16.00 น.

กิจกรรมสันทนาการบนเวที

องค์การนิสิต/สโมสรนิสิต

ลานกิจกรรมอาคารเรียนรวม

08.30-16.30 น.

นิทรรศการ

โรงเรียน/หน่วยงานเอกชน/ม.

ลานกิจกรรมอาคารเรียนรวม

13.00-14.30 น.

กิจกรรม Maga Clever

ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา

ลานกิจกรรมอาคารเรียนรวม

14.00-16.00 น.

ประกาศผลการประกวด-

แข่งขันต่าง ๆ

ลานกิจกรรมอาคารเรียนรวม


วันที่ 18 สิงหาคม 2549

เวลา

กิจกรรม

หน่วยงานร่วมจัดกิจกรรม/

ระดับผู้แข่งขัน

สถานที่

08.30-09.00 น.

พิธีวางพานดอกไม้สดสักการะพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ม.บูรพา จันทบุรี

ลานกิจกรรม

10.30 น.

ประกวดจัดบูธนิทรรศการ

ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา

ลานกิจกรรม

อาคารเรียนรวม

09.00-16.00 น.

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา

ลานกิจกรรม

อาคารเรียนรวม

09.00-16.00 น.

กิจกรรมค่ายทักษะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

ประถมศึกษา

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

อาคารเรียนรวม

09.00-16.00 น.

กิจกรรมค่ายเทคโนโลยี

พิทักษ์ทะเล

ประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้น

ห้อง S 509 อาคาร 100 ปีฯ

09.00-16.00 น.

กิจกรรมค่ายนักอัญมณีน้อย

ประถมศึกษา

ห้องอัญมณี อาคารเรียนรวม

09.00-16.00 น.

กิจกรรมสันทนาการบนเวที

องค์การนิสิต/สโมสรนิสิต

ลานกิจกรรมอาคารเรียนรวม

08.30-16.30 น.

นิทรรศการ

โรงเรียน/หน่วยงานเอกชน/ม.

ลานกิจกรรมอาคารเรียนรวม

วันที่ 19 สิงหาคม 2549

เวลา

กิจกรรม

หน่วยงานร่วมจัดกิจกรรม/

ระดับผู้แข่งขัน

สถานที่

09.00-16.00 น.

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา

ลานกิจกรรม

อาคารเรียนรวม

09.00-16.00 น.

กิจกรรมค่ายทักษะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

ประถมศึกษา

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

อาคารเรียนรวม

09.00-16.00 น.

กิจกรรมค่ายเทคโนโลยี

พิทักษ์ทะเล

ประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้น

ห้อง S 509 อาคาร 100 ปีฯ

แผนที่การเดินทางไปร่วมงาน

แก้ไขล่าสุดโดย narongsak เมื่อ 11/8/2549 17:36:50
   
ข่าวดีๆ คัดสรรมาฝากโดย narongsak (ณรงค์ศักดิ์ จันทร์นวล) บทความทั้งหมดของคุณ narongsak
วันที่ 11/08/2549 เวลา 12:21:07
เข้าชมข่าวนี้แล้ว 6655 ครั้ง ได้รับการโหวต 81 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 6655 คน ตอบ 4 คน ) 1 >>
ความคิดเห็นที่ 4
วันที่ 5/11/2550 13:47:29
โดย คุณ แก๊งป่วนเมือง
IP : 222.123.168.***
 

ห่วยมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

โพสต์เมื่อ : 5/11/2550 13:47:29
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 3
วันที่ 23/3/2550 21:41:16
โดย คุณ ปาร์ตี้ค่ะ
IP : 203.113.80.***
 

น่ารักจังน่าหนับหนุนค่ะ

โพสต์เมื่อ : 23/3/2550 21:41:16
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 2
วันที่ 14/8/2549 21:35:37
โดย คุณ pu
IP : 125.25.10.***
 

พี่คะถ้าพี่มีข่าวอะรัยดีๆ เกี่ยวกับคณะวิทยาศาสตร์ ช่วยเมลล์มาที่ ikawa_sp@hotmail.com ด้วยนะคะ ขอบคุงค่ะ

โพสต์เมื่อ : 14/8/2549 21:35:37
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 1
วันที่ 14/8/2549 21:35:36
โดย คุณ pu
IP : 125.25.10.***
 

พี่คะถ้าพี่มีข่าวอะรัยดีๆ เกี่ยวกับคณะวิทยาศาสตร์ ช่วยเมลล์มาที่ ikawa_sp@hotmail.com ด้วยนะคะ ขอบคุงค่ะ

โพสต์เมื่อ : 14/8/2549 21:35:36
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 6655 คน ตอบ 4 คน ) 1 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด
คำค้นหา : สอบตรง , รับตรง 53 , มหาวิทยาลัย , ศึกษาต่อ , แนะแนว , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ความรู้ มัธยมต้น วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , โครงงาน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , สกินhi5 hi5 โค้ดแต่งhi5 , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, hi5, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมส์ขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ดูหนัง , โรงแรม , ฉีดผิวขาว , Moha
พันธมิตร : Kapook.com / Narak.com / เกมส์.com / การประปานครหลวง / เว็บไซต์แนะนำ อื่นๆ
ติดต่อ : เกี่ยวกับ Eduzones / ติดต่อ Eduzones / โทร 0-2561-5455-7 Email : webmaster@eduzones.com
Copyright @2007 Eduzones All rights reserved.
The Most Popular Education Site in Thailand
The Best Education/Community Service Site : The Nation Thailand Web Award 2000
The Most Visited Educational Site : Truehit.net Web Award 2004 , 2005 , 2009
Top 50 most visited web sites in Thailand : Truehit.net Web Award 2009
Contact Email : webmaster@eduzones.com Tel/Fax : 0-2561-5455-7