www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

โควตาประเภทโรงเรียน ม.สุรนารี

ร่วมส่งประเด็นข่าวที่น่าสนใจ คลิกที่นี่ ข่าวของท่านมีประโยชน์กับผู้อื่นอีกมากมาย

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประเภทโควตาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2550

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประเภทโควตาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2550 ดังนี้

1. จำนวนรับเข้าศึกษา 560 คน

สาขาวิชา

จำนวน

1. กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์

ประกอบด้วย หลักสูตรวิศวกรรมการผลิต หลักสูตรวิศวกรรมเกษตร หลักสูตรวิศวกรรมขนส่ง หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิศวกรรมเคมี หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรวิศวกรรมเซรามิก หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคม หลักสูตรวิศวกรรมพอลิเมอร์ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรวิศวกรรมโยธา หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ หลักสูตรวิศวกรรมโลหการ หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรเทคโนโลยีธรณี และหลักสูตรวิศวกรรมอากาศยาน

375

2. กลุ่มเทคโนโลยีการเกษตร

ประกอบด้วย หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และหลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร

60

3. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

40

ประกอบด้วย หลักสูตรนิเทศศาสตร์ หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และหลักสูตรสารสนเทศศึกษา

4. กลุ่มเทคโนโลยีการจัดการ

ประกอบด้วย หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการ

25

5. กลุ่มสาธารณสุขศาสตร์

ประกอบด้วย หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม

45

6. กลุ่มวิทยาศาสตร์

ประกอบด้วย หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา

15

2. คุณสมบัติของนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัคร

2.1 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2.2 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 ในปีการศึกษา 2549 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่สมัครในกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์

กลุ่มเทคโนโลยีการเกษตร กลุ่มสาธารณสุขศาสตร์ และกลุ่มวิทยาศาสตร์

- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือแผนการเรียนศิลป์คำนวณ สำหรับนักเรียนที่สมัครในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ แผนการเรียนศิลป์คำนวณ หรือศิลป์ภาษา สำหรับนักเรียนที่สมัครในกลุ่มเทคโนโลยีการจัดการ

2.3 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมทุกวิชา นับรวมภาคเรียนที่ 1 ของชั้น ม.6 ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือตำแหน่งเปอร์เซนต์ไทล์ไม่ต่ำกว่า 75

2.4 มีคะแนนเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังต่อไปนี้ ไม่ต่ำกว่า 2.50

- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

- แผนการเรียนศิลป์คำนวณ และศิลป์ภาษา ประกอบด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ), ภาษาไทย และสังคมศึกษาฯ

3. วิธีการสมัคร

นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และประสงค์จะทำการสมัคร ให้ดำเนินการดังนี้

3.1 ให้บันทึกข้อมูลการสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2549 ที่ www.sut.ac.th/ces และพิมพ์ใบยืนยันการสมัครจากระบบ แล้วยื่นสมัครผ่านโรงเรียน พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 150 บาท

3.2 เอกสารประกอบการสมัคร

- ใบยืนยันการสมัคร

- สำเนา ใบ ปพ. 1 ที่มีผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา (ตั้งแต่ชั้น ม.4 – ภาคเรียนที่ 1 ของชั้น ม.6)

3.3 การเลือกกลุ่มสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร

- นักเรียนที่เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สามารถเลือกได้ไม่เกิน 2 กลุ่มวิชา โดยให้จัดอันดับการเลือกไว้ด้วย

- นักเรียนที่เรียนแผนการเรียนศิลป์คำนวณ เลือกได้เฉพาะกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุ่มเทคโนโลยีการจัดการ โดยให้จัดอันดับการเลือกไว้ด้วย

- นักเรียนที่เรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษา เลือกได้เฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีการจัดการ

3.4 โรงเรียนรวบรวมใบยืนยันการสมัครของนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ เสนอผู้อำนวยการ/ผู้บริหารสถานศึกษาลงนามและประทับตราโรงเรียนเป็นสำคัญ และจัดส่งใบยืนยันการสมัครให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมใบสรุปรายชื่อผู้สมัคร ใบสำคัญรับเงิน และค่าธรรมเนียมการสมัคร โดยส่งเป็น

§ ตั๋วแลกเงินธนาคาร ในนาม “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” หรือ

§ ธนาณัติ สั่งจ่าย “ปทจ. นครราชสีมา” ในนาม “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี”

จ่าหน้าซองส่งถึง ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 โดยมหาวิทยาลัยจะถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ


4. วิธีการคัดเลือก

มหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก โดยพิจารณาจากผลการเรียนตั้งแต่ชั้น ม. 4 ถึงภาคเรียนที่ 1 ของชั้น ม.6 และผลการสัมภาษณ์

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2549 โดยแจ้งผลผ่านทางเว็บไซต์ www.sut.ac.th/ces

6. การเข้ารับการสัมภาษณ์

ให้นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ มารายงานตัวเข้ารับการสัมภาษณ์ ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในวันที่ 28 หรือ 29 ธันวาคม 2549 ตามที่ระบุในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 12 มกราคม 2550 โดยจะแจ้งผลให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.sut.ac.th/ces

8. การยืนยันเข้าศึกษา

8.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องยืนยันการเข้าศึกษา ภายในวันที่ 26 มกราคม 2550 พร้อมทั้งชำระเงินค่าบำรุงมหาวิทยาลัย จำนวน 5,000 บาท โดยส่งธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา

อนึ่ง สำหรับผู้ที่ได้ยืนยันการเข้าศึกษาแล้วสละสิทธิ์การเข้าศึกษาภายหลัง หรือไม่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หรือไม่ลงทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินจำนวนดังกล่าวให้

8.2 มหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อผู้ที่ได้ยืนยันการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2550 ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในวันที่ 5 เมษายน 2550

8.3 ผู้ที่ยืนยันการเข้าศึกษาไว้ หากสละสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้วจะขอถอนการสละสิทธิ์ไม่ได้

8.4 ผู้ที่ได้ยืนยันการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแล้ว ไม่สามารถไปยื่นสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา (Admissions) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้อีก ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะตัดสิทธิ์การคัดเลือกดังกล่าว และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจะตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาด้วย

9. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะแจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันการเข้าศึกษา ให้มารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พุทธศักราช 2549

เสาวนีย์ รัตนพานี (ลงนาม)

(รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ รัตนพานี)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

แก้ไขล่าสุดโดย pwat เมื่อ 4/9/2549 12:14:53
   
ข่าวดีๆ คัดสรรมาฝากโดย pwat (p วัฒน์) บทความทั้งหมดของคุณ pwat
วันที่ 04/09/2549 เวลา 10:37:11
เข้าชมข่าวนี้แล้ว 8358 ครั้ง ได้รับการโหวต 17 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 8358 คน ตอบ 25 คน ) 1 >>
ความคิดเห็นที่ 26
วันที่ 8/8/2550 9:56:38
โดย คุณ อ้อมค่ะ
IP : 125.26.14.***
 

อยากเรียนวิศวกรรมโยธาเเต่อยากรู้ว่าเรียนยากมั้ย พี่ที่อยู่คณะนี้ถ้ามีคำเเนะนำดีๆก็ซ่วยบอกหน่อยส่งมาที่ ha002@thaimail.com นะค่ะ ขอบคุณค่ะ

โพสต์เมื่อ : 8/8/2550 9:56:38
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 25
วันที่ 21/7/2550 10:30:39
โดย คุณ ศิษย์เก่า
IP : 58.8.105.***
 

http://www.sut.ac.th/engineering/Metal/
เวปไซต์แนะนำวิศวกรรมโลหการครับ

โพสต์เมื่อ : 21/7/2550 10:30:39
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 24
วันที่ 27/6/2550 14:19:05
โดย คุณ polokon
IP : 203.172.148.***
 

วิศวๆๆ

โพสต์เมื่อ : 27/6/2550 14:19:05
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 23
วันที่ 27/6/2550 14:19:01
โดย คุณ polokon
IP : 203.172.148.***
 

วิศวๆๆ

โพสต์เมื่อ : 27/6/2550 14:19:01
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 22
วันที่ 27/6/2550 14:18:52
โดย คุณ polokon
IP : 203.172.148.***
 

วิศวๆๆ

โพสต์เมื่อ : 27/6/2550 14:18:52
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 21
วันที่ 27/6/2550 14:18:41
โดย คุณ polokon
IP : 203.172.148.***
 

วิศวๆๆ

โพสต์เมื่อ : 27/6/2550 14:18:41
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 20
วันที่ 12/6/2550 21:31:46
โดย คุณ tunjiralumklang
IP : 125.27.80.***
 

วิศวะอุตสาหกรรมยากไหมพี่

โพสต์เมื่อ : 12/6/2550 21:31:46
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 19
วันที่ 23/11/2549 18:11:59
โดย คุณ คุณ โลหะ
IP : 203.158.4.***
 

เรียนวิศวกรรมโลหการไปเลยน้องเจ๋งจริงครับ

โพสต์เมื่อ : 23/11/2549 18:11:59
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 17
วันที่ 4/10/2549 14:13:04
โดย คุณ น้องฝนจ้า
IP : 202.28.68.***
 

อยากจะเรียนที่ม.สุรนารีจังเลย

โพสต์เมื่อ : 4/10/2549 14:13:04
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 16
วันที่ 22/9/2549 7:39:31
โดย คุณ Ok
IP : 202.143.151.***
 

อยากได้ข้อมูลเพิ่มคะ

โพสต์เมื่อ : 22/9/2549 7:39:31
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 15
วันที่ 11/9/2549 16:29:20
โดย คุณ เดย์
IP : 125.24.164.***
 

คณะวิศวะเคมียากมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ปีที่แล้วจบแค่คนเดียวเอง

โพสต์เมื่อ : 11/9/2549 16:29:20
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 14
วันที่ 10/9/2549 17:48:07
โดย คุณ น้ำเขียว
IP : 124.120.184.***
 

อยากลองคณะแพทย์ มทศ ดูอ่ะค่ะ
ส่วนวิศวะ คะแนนไม่สูงมากนะค่ะ ของ มทศ. เพื่อนๆลองๆลงก็ไม่เสียหาย
แต่คนที่เก่งอยุ่แล้วแนะให้ลองสอบเล่นๆ แต่อย่าเอาจิงๆดีกว่า คนที่เก่งๆอยู่แล้วติดที่อื่นแน่นอนค่ะ

โพสต์เมื่อ : 10/9/2549 17:48:07
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 13
วันที่ 9/9/2549 3:17:06
โดย คุณ งง
IP : 210.86.223.***
 

คณะไหนยากสุด

โพสต์เมื่อ : 9/9/2549 3:17:06
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 12
วันที่ 9/9/2549 3:15:58
โดย คุณ ดหกรด
IP : 210.86.223.***
 

คิดว่าเข้าไม่ได้หรอก

โพสต์เมื่อ : 9/9/2549 3:15:58
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 11
วันที่ 9/9/2549 3:14:54
โดย คุณ ไม่บอก
IP : 210.86.223.***
 

เต้-จี๊ด ใครดูดีกว่ากัน

โพสต์เมื่อ : 9/9/2549 3:14:54
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 10
วันที่ 9/9/2549 3:13:47
โดย คุณ ***
IP : 210.86.223.***
 

จี๊ดมั้ง

โพสต์เมื่อ : 9/9/2549 3:13:47
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 9
วันที่ 9/9/2549 3:13:19
โดย คุณ *-*
IP : 210.86.223.***
 

ใครป็นดาว มทส เต้หรอ

โพสต์เมื่อ : 9/9/2549 3:13:19
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 8
วันที่ 9/9/2549 3:11:56
โดย คุณ น้ำ
IP : 210.86.223.***
 

น่ารักไหม

โพสต์เมื่อ : 9/9/2549 3:11:56
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 7
วันที่ 9/9/2549 3:11:09
โดย คุณ ojkiyd
IP : 210.86.223.***
 

{{0

โพสต์เมื่อ : 9/9/2549 3:11:09
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 6
วันที่ 8/9/2549 17:11:23
โดย คุณ psk
IP : 61.19.108.***
 

อยากเรียนวิดวะ

โพสต์เมื่อ : 8/9/2549 17:11:23
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 5
วันที่ 8/9/2549 17:10:54
โดย คุณ psk
IP : 61.19.108.***
 

อยากเรียนวิดวะ

โพสต์เมื่อ : 8/9/2549 17:10:54
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 4
วันที่ 7/9/2549 13:35:44
โดย คุณ fon
IP : 202.143.149.***
 

จะเข้าได้มัยเนี้ย เซ็งจริงเลย

โพสต์เมื่อ : 7/9/2549 13:35:44
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 3
วันที่ 6/9/2549 14:17:25
โดย คุณ 1
IP : 125.24.148.***
 โพสต์เมื่อ : 6/9/2549 14:17:25
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 2
วันที่ 5/9/2549 11:27:59
โดย คุณ 1233
IP : 202.143.163.***
 

ก็ดี

โพสต์เมื่อ : 5/9/2549 11:27:59
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 1
วันที่ 5/9/2549 11:24:50
โดย คุณ knk
IP : 202.143.163.***
 โพสต์เมื่อ : 5/9/2549 11:24:50
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 8358 คน ตอบ 25 คน ) 1 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด
คำค้นหา : สอบตรง , รับตรง 53 , มหาวิทยาลัย , ศึกษาต่อ , แนะแนว , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ความรู้ มัธยมต้น วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , โครงงาน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , สกินhi5 hi5 โค้ดแต่งhi5 , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, hi5, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมส์ขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ดูหนัง , โรงแรม , ฉีดผิวขาว , Moha
พันธมิตร : Kapook.com / Narak.com / เกมส์.com / การประปานครหลวง / เว็บไซต์แนะนำ อื่นๆ
ติดต่อ : เกี่ยวกับ Eduzones / ติดต่อ Eduzones / โทร 0-2561-5455-7 Email : webmaster@eduzones.com
Copyright @2007 Eduzones All rights reserved.
The Most Popular Education Site in Thailand
The Best Education/Community Service Site : The Nation Thailand Web Award 2000
The Most Visited Educational Site : Truehit.net Web Award 2004 , 2005 , 2009
Top 50 most visited web sites in Thailand : Truehit.net Web Award 2009
Contact Email : webmaster@eduzones.com Tel/Fax : 0-2561-5455-7