www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

ร.ร.นายสิบทหารบกเปิดรับสมัคร2,400 คน

ร่วมส่งประเด็นข่าวที่น่าสนใจ คลิกที่นี่ ข่าวของท่านมีประโยชน์กับผู้อื่นอีกมากมาย

รร.นายสิบรับ 2,404 คน

กองทัพบกจำหน่ายใบสมัคเพื่อเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก 

หลักสูตร 1 ปี ประจำปี  2549  เพื่อฝึกและศึกษาวิชาทหารให้มีความรู้ความสามารถที่จะเข้ารับ

ราชการเป็นนายสิบประจำการในเหล่าต่าง ๆ ของกองทัพบกเปิดจำหน่ายระเบียบการระหว่างวันที่ 16

ธันวาคม 2548 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 (8.30-16.30) ดังนี้

ความมุ่งหมายของกองทัพบกในการเปิดหลักสูตรการศึกษาของ นนส. โดยกำหนดระยะเวลาการ

ศึกษา เป็นเวลา 1 ปี โดยให้ความสำคัญในการสร้างพื้นฐานทางทหารด้วยการฝึก - ศึกษา เกี่ยวกับท

หารราบ เนื่องจากทุกเหล่าสายวิทยาการ เมื่อสำเร็จออกไปรับราชการแล้ว จะต้องมีขีดความสามารถ

ในการรบอย่างทหารราบได้เมื่อจำเป็น ตลอดจนให้ความรู้ที่ นนส.จำเป็นต้องรู้และปฏิบัติได้ ซึ่งกองทัพ

บกต้องการ 7 ประการ

1.เป็นครูฝึกทหารได้

2.เป็นผู้นำหน่วยทหารขนาดเล็กและปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับหมู่ได้

3.มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาวุธประจำหน่วยทหารราบระดับกองร้อย

4.เป็นเจ้าหน้าที่เสมียนใน บก. โดยสามารถพิมพ์ดีด และใช้งานคอมพิวเตอร์ได้

5.มีพื้นฐานการขับรถยนต์ทหาร

6.มีความรู้ด้านวิชาการเพื่อเทียบโอนในการศึกษาระดับสูงขึ้น

7.มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิชาการของเหล่าที่เลือกรับราชการ

ทั้งนี้ การดำเนินการที่โรงเรียนนายสิบทหารบก นนส.ทุกเหล่าต้องรับการฝึก-ศึกษาในโรงเรียน

นายสิบทหารบก ได้มุ่งเน้นความสำคัญ เพื่อให้ นนส. ทุกนาย มีความรู้ และขีดความสามารถเบื้องต้นค

รบทั้ง 7 ประการ เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญ ในการออกไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยทหารต่อไป

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

1.หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก (1,804 อัตรา)

-บุคคลพลเรือน  อายุ 17-22 ปี สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (รด.ปี 

3)  ของศูนย์ฝึกกำลังสำรองหรือหน่วยฝึกวิชาทหารของ มทบ. จทบ.เท่านั้น ผู้ที่มีอายุ 22 ปี ต้องมีหลัก

ฐาน ใบกองหนุน (สด.8) หรือ สด.43 แสดงว่าผ่านการตรวจเลือกไม่ต้องเข้ากองประจำการแล้ว

-ทหารกองประจำการ (ในส่วนของกองทัพบก) มีอายุไม่เกิน 24 ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนน

ายสิบ

-วุฒิการศึกษา  สำเร็จมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ  หรือสายอาชีพ  หรือเทียบเท่า ตามหลัก

สูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ที่กำลังรอผลการศึกษา (ยกเว้นผู้สำเร็จการศึกษาเปรียญ 

ไม่รับสมัคร)

2.หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารราบ (600 อัตรา)

-รับจากพลทหารในส่วนของกองทัพบกเป็นหลัก รวมทั้ง ตชด. และพลอาสาสมัครอื่นๆ มีอายุไม่เกิน

24 ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ

-วุฒิการศึกษา สำเร็จมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ  หรือสายอาชีพ  หรือเทียบเท่า ตามหลัก

สูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ที่กำลังรอผลการศึกษา (ยกเว้นผู้สำเร็จการศึกษาเปรียญ 

ไม่รับสมัคร)

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นชายโสด ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณเพศก่อนสอบภาควิชาการไม่เป็นผู้บกพร่อ

งในศีลธรรม ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือหนีราชการ

2.มีสัญชาติไทยและบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือ

นายทหารประทวนซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

3.มีอวัยวะ  รูปร่าง  ลักษณะท่าทาง  และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรค

ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

4.ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกมาก่อน

5.ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรืออยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา

และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประ

มาท

6.ต้องว่ายน้ำได้เป็นระยะทางไม่น้อยกว่า  25 เมตร ต้อวผ่านขั้นตอนการตรวจโรคทดสอบสมรรถ

ภาพร่างกาย ตามเกณฑ์ที่กำหนด

หลักฐานการสมัคร 

1.เฉพาะทหารกองประจำการใช้รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 2 นิ้ว ถ่า

ยในครั้งเดียวกัน และต้องเป็นรูปถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 5 รูป (บุคคลพลเรือนไม่ต้องนำมา)

2.ประกาศนียบัตร  หรือใบสุทธิ   หรือระเบียนแสดงผลการเรียนหรือใบรับรองของสถานศึกษาที่

แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่  ในระดับมัธยมศึกษาที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่  ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเท่า

3.สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดง วัน เดือน ปี เกิด ที่ชัดเจนและระบุสัญชาติของบิดามารดา ผู้ให้กำ

เนิด ในกรณีที่ทะเบียนบ้านไม่มีชื่อบิดา มารดา อยู่ในฉบับเดียวกัน จะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา 

มารดา มาเพิ่มเติมด้วย

4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด พร้อมตัวจริง

5.ใบสำคัญทหารกองเกิน   (สด.   9)   ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราช

การทหารกองประจำการ  (สด.43)  หรือ  ใบสำคัญทหารกองหนุน (สด.8) แล้วแต่กรณี

จำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร

1.พื้นที่ส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 16 ธ.ค.48 ถึง 1 ก.พ. 49 (08.30-16.30) ที่ กองทัพภ

าคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก กองทัพภาคที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช

กองทัพ ภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก มณฑลทหารบก และจังหวัดทหารบกทุกแห่งทั่วประเทศ ยกเว้นหน่วยใ

นพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2.พื้นที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 16 ม.ค. 49 ถึง 12 ก.พ. 49 (08.30-16.30) ไม่เว้นวัน

หยุดราชการ ที่กรมยุทธศึกษาทหารบก

3.ทางไปรษณีย์ ระหว่าง 1 ธ.ค. 48 ถึง 12 ก.พ. 49 ส่งธนาณัติสั่งจ่ายไปรษณีย์ ดุสิตในนาม 

พันเอกธนากร  ทองศุข กรมยุทธศึกษาทหารบก (ยศ.ทบ.) 41 ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี 

เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ในราคาชุดละ 150 บาท พร้อมชื่อและที่อยู่ที่ชัดเจน

รับสมัคร

1.พื้นที่ส่วนภูมิภาค (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

-กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 30 ม.ค. 49 ถึงวันที่ 1 ก.พ. 49

-กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 27 ม.ค. 49 ถึงวันที่ 29 ม.ค. 49

-กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 17 ม.ค. 49 ถึงวันที่ 15 ม.ค.49

-กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 7 ม.ค.49 ถึงวันที่ 9 ม.ค.49

2.พื้นที่กรุงเทพฯ  ที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 4-12 

ก.พ. 49 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

การคัดเลือกผู้สมัคร

-การสอบคัดเลือกภาควิชาการ  สอบ  4 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

-ผู้ที่สอบคัดเลือกภาควิชาการได้แล้วจะต้องมารายงานตัวรับเอกสารการตรวจสอบประวัติพิมพ์

ลายนิ้วมือจากคณะกรรมการ   ในวันประกาศผลสอบภาควิชาการและจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์  ตรวจ

ความสมบูรณ์ของร่างกาย ตรวจโรค ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ดึงข้อ ดันพื้น ลุกนั่ง และวิ่ง) ตามวัน

เวลาที่กำหนด

-สถานศึกษา  ศึกษาที่  โรงเรียนนายสิบทหารบก ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบ

คีรีขันธ์

ผู้สนใจจะสมัครเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก   ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่   กองทัพภาค 

มณฑลทหารบก  จังหวัดทหารบก  ทุกแห่ง  และกรมยุทธศึกษาทหารบก  ถนนเทอดดำริ  แขวงถนนนคร

ไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

   
ข่าวดีๆ คัดสรรมาฝากโดย เบ็น EZ-Team
วันที่ 15/11/2548 เวลา 17:17:00
เข้าชมข่าวนี้แล้ว 82192 ครั้ง ได้รับการโหวต 318 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3 หน้า ( ชม 82192 คน ตอบ 68 คน ) 1 2 3 >>
ความคิดเห็นที่ 68
วันที่ 18/10/2553 17:27:12
โดย คุณ auttapon
IP : 119.42.113.***
 
จากกระทู้ที่ 64 โดย เพื่อแฟนคับ
อยากรู้ว่าสมัครที่ไหนคับ สอบวิชาอะไรบ้างคับ ตอบด้วยนะคับ ขอบคุณล่วงหน้าคับ

ผมเคยสอบมาแล้วครับ วิชาที่ผมสอบมี คณิต-วิท-ฟิสิก-เคมี-ภาษาไทย-ENG อ่ะครับ

ข้อสอบวิชาละ30ข้อ ครับ


โพสต์เมื่อ : 18/10/2553 17:27:12
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 67
วันที่ 18/10/2553 17:24:55
โดย คุณ auttapon
IP : 119.42.113.***
 
จากกระทู้ที่ 37 โดย AoF
ช่วยตอบที่ครับว่า ถ้าจบ ร.ด.ปี3แล้วเวลาเรียนนักเรียนนายสิบจบจะได้ยศอะไรครับ

ก้อต้องยศนายสิบสิครับ ถ้าเรียน ร.ด. มาเค้าจะให้สิทธิพิเศษก่อนการสอบข้อเขียนคือถ้า

 คุณเรียน ร.ด.มาคุณก็จะได้ คะแนน 10 คะแนนฟรีๆก่อนจะเข้าสอบครับ


โพสต์เมื่อ : 18/10/2553 17:24:55
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 66
วันที่ 3/7/2552 10:44:49
โดย คุณ krisadadoy wongket
IP : 202.129.52.***
 

ระเบียบการมีจำหน่ายที่ไหนบ้างคับ
แล้วไปสอบที่ไหนคับ

โพสต์เมื่อ : 3/7/2552 10:44:49
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 65
วันที่ 28/6/2552 11:19:28
โดย คุณ กฤษเพชร มะทะการ
IP : 58.9.161.***
 

อยากเป็นนายสิบหั้ยพ่อจัง

โพสต์เมื่อ : 28/6/2552 11:19:28
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 64
วันที่ 15/6/2552 14:20:46
โดย คุณ เพื่อแฟนคับ
IP : 61.7.231.***
 

อยากรู้ว่าสมัครที่ไหนคับ
สอบวิชาอะไรบ้างคับ
ตอบด้วยนะคับ
ขอบคุณล่วงหน้าคับ

โพสต์เมื่อ : 15/6/2552 14:20:46
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 63
วันที่ 15/6/2552 14:17:08
โดย คุณ เพื่อแฟน
IP : 61.7.231.***
 

สอบนายสิบปีการศึกษา 2553
มีเมื่อไหร่คับ
บอกด้วยนะคับ

โพสต์เมื่อ : 15/6/2552 14:17:08
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 62
วันที่ 4/6/2552 13:47:38
โดย คุณ ณัฐพงษ์
IP : 203.113.0.***
 

ผมอยากเป็นนายสิบ
ผมเป็นคนที่ชอบรักษาบ้านเมื่องอยู่แล้ว

โพสต์เมื่อ : 4/6/2552 13:47:38
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 61
วันที่ 1/6/2552 9:28:37
โดย คุณ noppadon janta
IP : 61.19.46.***
 

ปี พ.ศ. 2553 เปิดรับสมัครที่ไหนครับ วันที่รับสมัครรวันไหน

ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญบอกที

โพสต์เมื่อ : 1/6/2552 9:28:37
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 60
วันที่ 2/5/2552 10:42:35
โดย คุณ ส.ต.จักรรินทร์ บูญทอง
IP : 125.24.39.***
 

ผมขอขอบคุณครูทูกคนที่ทำให้ผมได้มาอยู่ถึงวันนี้คับ

โพสต์เมื่อ : 2/5/2552 10:42:35
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 59
วันที่ 30/4/2552 20:14:00
โดย คุณ ธนพงศ์
IP : 118.172.178.***
 

อยากเห็นเครื่องแบบนักเรียนนายสิบ

โพสต์เมื่อ : 30/4/2552 20:14:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 58
วันที่ 3/4/2552 10:34:11
โดย คุณ peach
IP : 222.123.43.***
 

ประกาศผลสอบวันไหน ที่ไหนตรงไหนครับโพสต์เมื่อ : 3/4/2552 10:34:11
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 57
วันที่ 27/2/2552 9:34:39
โดย คุณ พลทหารลีวาย ริมแดง
IP : 118.173.150.***
 

จะเอาไหมคับขอสอบ(อ.บ.ต.)

โพสต์เมื่อ : 27/2/2552 9:34:39
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 56
วันที่ 15/2/2552 13:22:27
โดย คุณ 007
IP : 118.172.174.***
 

เปิดรับสมัครหรือยัง

โพสต์เมื่อ : 15/2/2552 13:22:27
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 55
วันที่ 15/2/2552 13:21:33
โดย คุณ 007
IP : 118.172.174.***
 

เปิดรับสมัครหรือยัง

โพสต์เมื่อ : 15/2/2552 13:21:33
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 54
วันที่ 11/2/2552 12:54:11
โดย คุณ โอ
IP : 124.157.231.***
 

ทำไมไม่เอาข้อสอบที่เกี่ยวกับนายสิบทหารบกคับ ผมว่ามันจะดีกว่านะคัรบๆๆ

โพสต์เมื่อ : 11/2/2552 12:54:11
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 53
วันที่ 4/2/2552 12:29:38
โดย คุณ ท๊อป
IP : 117.47.25.***
 

สระแก้วใบสมัคร หมดไม่มีเหลือเลย ต้องไปสมัครที่ กรมยุทธเลยอะครับ

แล้ว เอกสารสมัครมีอะไรบ้างอะคับ บอกที

โพสต์เมื่อ : 4/2/2552 12:29:38
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 52
วันที่ 29/1/2552 14:23:37
โดย คุณ อุสมัน กาซอ
IP : 203.172.168.***
 

มีการสอบเป็นนายสิบทหาร ม.3 ไหมคับการุณาส่งใบไห้หน่อยคับ 78/1 หมู่ 3 ตำบล ปิตูมุดี อำเภอ ยะรัง จังหวัด ปัตตานี 94160 นายอุสมัน กาซอ

โพสต์เมื่อ : 29/1/2552 14:23:37
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 51
วันที่ 29/1/2552 12:11:57
โดย คุณ กฤษดากรณ์ วุฒิ
IP : 61.7.177.***
 

ทำไมรับน้อยจังคับ

โพสต์เมื่อ : 29/1/2552 12:11:57
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 50
วันที่ 8/1/2552 11:27:52
โดย คุณ pisut
IP : 203.172.216.***
 

ผมอยากเป็นนายสินข้อสอบยากไหมครับใครใจบุญช่วยส่งข้อสอบมาดูทีครับ
pisutbabybank@hotmail.com

โพสต์เมื่อ : 8/1/2552 11:27:52
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 49
วันที่ 6/1/2552 16:44:57
โดย คุณ ลิงน้อย
IP : 125.25.37.***
 

อยากเป็นทหานแฮงๆ

โพสต์เมื่อ : 6/1/2552 16:44:57
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 48
วันที่ 5/1/2552 19:38:45
โดย คุณ globaloccasion
IP : 124.122.214.***
 

“ทหาร” เข็มแข็ง สง่างามในกิริยา ท่วงท่า เครื่องแบบอันทรงเกียรติ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้อง รักษา ผืนแผ่นดินและเอกราชของชาติให้เกิดความสงบสุขและมั่นคง
คู่มือสอบเล่มนี้ ผู้รวบรวมได้ใช้ความพยายาม ทุ่มเท ในการประมวลวิชาการ ความรู้ สำหรับใช้ประกอบการศึกษาเป็นคู่มือในการสอบ นักเรียนนายสิบทหารบก , นักเ

โพสต์เมื่อ : 5/1/2552 19:38:45
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 47
วันที่ 5/1/2552 19:37:28
โดย คุณ globaloccasion
IP : 124.122.214.***
 

ข้อสอบเข้า เตรียมทหาร 4 เหล่า เล่ม 1 และเล่ม 2 ( 180 บาท)

นายร้อย จ.ป.ร. (ทบ.)
นายเรือ (ทร.)
นายเรืออากาศ (ทอ.)
นายร้อยตำรวจ (นรต.)

รวมแนวข้อสอบวิชา
- คณิตศาสตร์
- ฟิสิกส์
- เคมี
- ภาษาอังกฤษ
- ภาษาไทย
- พร้อมเฉลยและวิธีคิดลัด

สมบูรณ์และได้รับความนิยมสูง
น.ท.พงษ์

โพสต์เมื่อ : 5/1/2552 19:37:28
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 46
วันที่ 25/12/2551 16:39:45
โดย คุณ อยากรู้ วันรับสมัคร
IP : 202.176.127.***
 

อยากทราบว่าวันเ้ปิดรับสมัครเมื่อไรครับ

โพสต์เมื่อ : 25/12/2551 16:39:45
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 45
วันที่ 22/12/2551 9:17:11
โดย คุณ นาย ส่งสักดิ์ สุขพิศาล
IP : 203.172.215.***
 

กระผมกำลังศึกษาที่โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา และกำลังฝึกศึกษาวิชาทหารศูนย์ฝึก นศท.จทบ.รบ.คือว่าผมสนใจที่สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนนายสิบทหหารบก ผมอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ ถ้ามีท่านผู้ใดมีเมตตากรุณาส่งข้อมูลให้ผมหน่อยที่อยู่ 62 หมู่ 5 ต.หัวโพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี ชื่อนาย ส่งศักดิ์ สุขพิศาล

โพสต์เมื่อ : 22/12/2551 9:17:11
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 44
วันที่ 11/12/2551 11:26:37
โดย คุณ นศท.สุทธิพงษ์ มะลินิล
IP : 203.148.186.***
 

โหลดใบสมัครได้ที่ไหนครับ ต้องการสมัคร

โพสต์เมื่อ : 11/12/2551 11:26:37
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 43
วันที่ 8/12/2551 15:25:58
โดย คุณ สามเณรทรงวุฒิ อดเหนียว
IP : 125.25.234.***
 

กระผมมีความประสงค์ที่จะสอบนายสิบทหารบกในปี2552แต่ติดอยู่ที่เป็นเณรอยู่แล้วผมจะทำยังไงดีครับช่วยใช้ความรู้ความเข้าใจด้วยนะครับติดต่อมาที่97หมู่10 ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120 หรือโทร0801262938

โพสต์เมื่อ : 8/12/2551 15:25:58
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 42
วันที่ 2/12/2551 13:51:23
โดย คุณ ธเนตรวัฒน์ จะเเน อายุ 19 ปี
IP : 61.19.197.***
 

ผมจบ ม.6 สายวิทย คณิตและ จบร.ด.ปี3ครับอยากทราบว่าใน ปี 2552จะเปิดรับสมัครเข้าเรียนร.ร. นายสิบทหารบก เมื่อไหร่ คับ ถ้ามีข้อมูลส่งมาได้ที่ 158/1หมู่ 2 ต.แม่นาเติง อ. ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130

โพสต์เมื่อ : 2/12/2551 13:51:23
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 41
วันที่ 25/11/2551 15:02:33
โดย คุณ คนดีเมืองอรัญฯ
IP : 125.27.121.***
 

ขอให้พระองค์ทรงเป็นเจ้าจอมใจของคนไทยตลอดกาล

โพสต์เมื่อ : 25/11/2551 15:02:33
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 40
วันที่ 24/11/2551 22:54:04
โดย คุณ NAVY 51
IP : 125.24.55.***
 

ปัยสอบมาเเล้วคนเยอะมาก เลยมั้ยติด เเต่ติด ทร.51

โพสต์เมื่อ : 24/11/2551 22:54:04
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 39
วันที่ 10/11/2551 12:37:56
โดย คุณ มาคะ
IP : 222.123.141.***
 

ทำไมไม่เห็นรับสมัครผู้หญิงบ้างละอิจฉานะบอกหน่อยได้มั้ย


โพสต์เมื่อ : 10/11/2551 12:37:56
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3 หน้า ( ชม 82192 คน ตอบ 68 คน ) 1 2 3 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด
คำค้นหา : สอบตรง , รับตรง 53 , มหาวิทยาลัย , ศึกษาต่อ , แนะแนว , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ความรู้ มัธยมต้น วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , โครงงาน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , สกินhi5 hi5 โค้ดแต่งhi5 , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, hi5, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมส์ขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ดูหนัง , โรงแรม , ฉีดผิวขาว , Moha
พันธมิตร : Kapook.com / Narak.com / เกมส์.com / การประปานครหลวง / เว็บไซต์แนะนำ อื่นๆ
ติดต่อ : เกี่ยวกับ Eduzones / ติดต่อ Eduzones / โทร 0-2561-5455-7 Email : webmaster@eduzones.com
Copyright @2007 Eduzones All rights reserved.
The Most Popular Education Site in Thailand
The Best Education/Community Service Site : The Nation Thailand Web Award 2000
The Most Visited Educational Site : Truehit.net Web Award 2004 , 2005 , 2009
Top 50 most visited web sites in Thailand : Truehit.net Web Award 2009
Contact Email : webmaster@eduzones.com Tel/Fax : 0-2561-5455-7