www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

โควตาเภสัชมหิดล

ร่วมส่งประเด็นข่าวที่น่าสนใจ คลิกที่นี่ ข่าวของท่านมีประโยชน์กับผู้อื่นอีกมากมาย
แนะนำหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล


วิชาชีพเภสัชศาสตร์ รับผิดชอบในการผลิตยา ตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบ ปรุงยาตามวิธีทางเภสัชกรรม การจ่ายยา
และแนะนำการใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงรับผิดชอบและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

จำนวนรับทั้งหมด 153 คน โดยมีการรับนักศึกษาปี 2549 เป็น 3 รอบ ดังนี้

1. รอบพิเศษ (ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัย)

            1.1 ระบบโควต้าวิทยาเขต/พื้นที่
            1.2 โครงการพัฒนาเภสัชกร
            1.3 โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น

2. ระบบรับตรง (Direct Admission ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)

3. ระบบรับรวม (Central Admission ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)


บัณฑิตเภสัชศาสตร์สามารถประกอบวิชาชีพด้านเภสัชกรรม เช่น เภสัชกรประจำโรงพยาบาล เภสัชกรประจำร้านยา
เภสัชกรในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยา เภสัชกรในส่วนราชการต่างๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นต้น รายละเอียดเพิ่มเติม ที่

website    : www.pharmacy.mahidol.ac.th/admission
โทรศัพท์  : 026448677-89 ต่อ 1508

*************************************************************************************

รายละเอียดเรื่องการคัดเลือกนักศึกษาจากรอบพิเศษ (ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัย)

รอบพิเศษดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยซึ่งคัดเลือกจาก

1. ระบบโควตาวิทยาเขต/พื้นที่      28 คน
          (ก) 4 จังหวัดภาคตะวันตก --------------------------------------------------------------------------12 คน
          (ข) จังหวัดนครสวรรค์ ---------------------------------------------------------------------------------3 คน
          (ค) จังหวัดอำนาจเจริญ -------------------------------------------------------------------------------3 คน
          (ง) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ---------------------------------------------------------------------10 คน

2. โครงการพัฒนาเภสัชกร      20 คน
          (ก) มีคุณลักษณะความเป็นผู้นำ --------------------------------------------------------------------15 คน
          (ข) มีบิดาหรือมารดาเป็นผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ----------------------------------------5 คน

3. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น      5 คน


คุณสมบัติทั่วไป

- ผู้สมัครทุกโครงการต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

- ผู้สมัครระบบโควตาวิทยาเขต/พื้นที่ และโครงการพัฒนาเภสัชกร ต้องมีเกรดเฉลี่ยการศึกษามัธยมปลาย 6 ภาค
  การศึกษา ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป เฉพาะผู้สมัครโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น 2.5 ขึ้นไป

- ไม่มีตาบอดสีขั้นรุนแรง

- ไม่มีปัญหาสุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิต ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ


คุณสมบัติเฉพาะ

          1. ผู้สมัครโครงการพัฒนาเภสัชกร 2(ก) ให้แสดงประวัติการทำกิจกรรม
แสดงความเป็นผู้นำในช่วงชั้นมัธยมปลายเช่น ประธานนักเรียน กรรมการนักเรียน ประธานห้องหรือผู้นำของห้องเรียน
โดยมีเอกสารรับรองจากโรงเรียน ผู้สมัครโครงการพัฒนาเภสัชกร 2(ข) ให้แสดงสำเนาทะเบียนบ้าน
และสำเนาใบรับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันของบิดาหรือมารดา
          2. ผู้สมัครโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น ต้องมีความสามารถพิเศษทางกีฬา หรือศิลปะวัฒนธรรม
ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการมหาวิทยาลัยมหิดล หรือมีความสามารถทางวิชาการ
ในระดับที่ผ่านค่ายโอลิมปิกสาขา ชีววิทยา หรือเคมี ตั้งแต่รอบ 2 ขึ้นไป


การสอบข้อเขียน

จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล มีวิชาสามัญ 4 วิชา ซึ่งได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ชีววิทยา


การสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและ/หรือสุขภาพ และการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

- โควตาวิทยาเขต/พื้นที่ และโครงการพัฒนาเภสัชกร มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ
  ทั้ง ตามลำดับคะแนนรวม วิชาสามัญ 4 วิชา โดยต้องผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ  35 %

- โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น ต้องผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ 25 % และคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ลงความเห็น
  ว่าสามารถเรียนจบการศึกษา

จำนวนผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ไม่เกินสองเท่าของจำนวนที่จะรับทุกโควตาและโครงการ
โดยจะประกาศรายชื่อเรียงลำดับตามเลขรหัสประจำตัวผู้สมัครสอบ ผู้ไม่ลงนามยืนยันการใช้สิทธิ์เข้าศึกษา
หรือไม่มาสอบตามกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

******************************************************************************

การคัดเลือกนักศึกษาจากระบบรับตรง (Direct Admission)|

ระบบรับตรงรับจำนวน    60 คน  ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา


คุณสมบัติทั่วไป

- ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ย การศึกษามัธยมปลาย 6 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

- ไม่มีตาบอดสีขั้นรุนแรง และไม่มีปัญหาสุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิตที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและ
  การประกอบวิชาชีพ


การสอบและเกณฑ์การรับ

ตามลำดับคะแนนรวมของ ANET 5 รายวิชา ตามส่วนดังนี้ คือ คณิต และอังกฤษ อย่างละ 20%
วิทยาศาสตร์ 30% สังคม และภาษาไทย อย่างละ 15%

****************************************************************************

การคัดเลือกนักศึกษาจากระบบรับรวม (Central Admission)

ระบบรับรวม (Central Admission) รับจำนวน   40 คน ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

  
คุณสมบัติทั่วไป

- ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

- ไม่มีตาบอดสีขั้นรุนแรง และไม่มีปัญหาสุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิตที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและ
  การประกอบวิชาชีพ


การสอบและเกณฑ์การรับ

ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หลักสูตร 5 ปี รายวิชาที่ต้องเรียนไม่น้อยกว่า 185 หน่วยกิต ประกอบด้วย

- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 53 หน่วยกิต

- หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

- หมวดวิชาเฉพาะ 126 หน่วยกิต ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มวิชาที่เกี่ยวกับเภสัชภัณฑ์ทั้งด้านการผลิตและการประกัน
  คุณภาพ กลุ่มวิชาที่เกี่ยวกับผู้ป่วย กลุ่มวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบยา และต้องฝึกปฏิบัติงานในวิชาชีพ
  สาขาต่าง ๆรวมไม่น้อยกว่า 500 ชั่วโมง
   
ข่าวดีๆ คัดสรรมาฝากโดย baby_pharmy@yahoo.com
วันที่ 30/09/2548 เวลา 12:31:00
เข้าชมข่าวนี้แล้ว 20492 ครั้ง ได้รับการโหวต 76 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 20492 คน ตอบ 20 คน ) 1 >>
ความคิดเห็นที่ 4
วันที่ 30/4/2552 16:31:45
โดย คุณ 112111
IP : 125.25.50.***
 

สบายใจจัง

โพสต์เมื่อ : 30/4/2552 16:31:45
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 3
วันที่ 10/5/2551 12:38:02
โดย คุณ *-*ployza*-*
IP : 222.123.91.***
 

อยากเข้าเรียนเภสัชมากเพราะมันเป็นความใฝ่ฝันเลย

โพสต์เมื่อ : 10/5/2551 12:38:02
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 2
วันที่ 20/9/2550 21:30:46
โดย คุณ เด็กบุรีรัมย์พิท
IP : 125.25.231.***
 

อยากเข้าเภสัชมากครับ

โพสต์เมื่อ : 20/9/2550 21:30:46
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 30/11/2548 17:33:00
โดย คุณ +++++
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

เราไม่น่าจะสมัครทันตเลยนะเนี่ยะอยากเปลี่ยนใจ

เปลี่ยนใจกระทันหันมากๆโพสต์เมื่อ : 30/11/2548 17:33:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 16/10/2548 18:13:00
โดย คุณ kf
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

สมัครที่ไหนหรอ ยังไง ตอบทีโพสต์เมื่อ : 16/10/2548 18:13:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 11/10/2548 21:09:00
โดย คุณ nochot@hotmail.com
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ไหมค่ะโพสต์เมื่อ : 11/10/2548 21:09:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 8/10/2548 18:40:00
โดย คุณ nochot@hotmail.com
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

มีข่าวเกี่ยวกับการสมัครเภสัชเมื่อไรส่ง ที่  nochot@hotmail.com  ด้วยน่ะค่ะโพสต์เมื่อ : 8/10/2548 18:40:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 6/10/2548 23:13:00
โดย คุณ Mot - Ta -Noid
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

เด็ดซิ่วสมัครได้ไหมค่ะ ระบบรับตรงต้องสอบ ANET ด้วยใช่ไหมค่ะ ช่วยตอบด้วยนะค่ะ อยากซิ่วมากๆๆค่ะ

โพสต์เมื่อ : 6/10/2548 23:13:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 6/10/2548 22:16:00
โดย คุณ Br
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

รับสมัครวันที่ 3 ต.ค. - 4 พ.ย. 48
ต้องมีลายเซนผู้บริหารรับรองด้วยนะ 55+
อยากรู้ว่าโครงการเยาวชนดีเด่น หรือ ผู้นำ อันไหนเยอะกว่ากันอ่ะ จะได้ไปสมัครอันที่น้อยกว่า 55+โพสต์เมื่อ : 6/10/2548 22:16:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 6/10/2548 14:31:00
โดย คุณ พี่แมน
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

ตอบ คห.10 น่ะครับ

แสดงว่าน้องไม่ได้มาวันมหิดลแน่ๆ ถ้าน้องมาวันมหิดล เค้าจะมีแนะแนวการเข้ามหิดล คำถามที่น้องถามนั้นก็มีคนถามเหมือนกันครับ

พี่ขอตอบล่ะกันว่า ถ้าน้องสมัคร โควตาแล้ว น้องก็ยังสามารถสมัคร Direct add. ได้ด้วย

ทำให้น้องมีโอกาสมากขึ้นครับ 

สงสัยอะไรก็ Joob-Joob@hotmail.com

Rx'37    (MUPY)โพสต์เมื่อ : 6/10/2548 14:31:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 6/10/2548 14:10:00
โดย คุณ wahsuthina@hotmail.com
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

ถ้าเราสมัครโครงการพิเศษของมหิดลไปแล้วเราจะสมัครรับตรงอีกได้ไหมโพสต์เมื่อ : 6/10/2548 14:10:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 5/10/2548 21:50:00
โดย คุณ หนึ่ง
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

สมัคร 3 ต.ค. ถึง 4 พ.ย.จ้า

โพสต์เมื่อ : 5/10/2548 21:50:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 5/10/2548 17:08:00
โดย คุณ tik
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

เราต้องเรียนคณะเภสัชให้ได้โพสต์เมื่อ : 5/10/2548 17:08:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 5/10/2548 16:44:00
โดย คุณ zenobia
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

รับสมัครตอนไหนค่ะ

 โพสต์เมื่อ : 5/10/2548 16:44:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 5/10/2548 15:16:00
โดย คุณ kiamaee
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

รับสมัครวันไหนค่ะโพสต์เมื่อ : 5/10/2548 15:16:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 5/10/2548 14:53:00
โดย คุณ รถถัง
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

อยู่ขอนแก่นแต่อยากไปเรียนที่ มหิดลจะได้มั้ยค่ะต้องทําอย่างไร อยากเรียนเภสัชมากค่ะความฝันสูงสุดโพสต์เมื่อ : 5/10/2548 14:53:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 5/10/2548 0:09:00
โดย คุณ -
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

แอดมิชชั่นตรงของมหิดลสมัคร+สอบวันไหนเหรอคะ

โพสต์เมื่อ : 5/10/2548 0:09:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 5/10/2548 0:08:00
โดย คุณ ---
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

รับสมัคร+สอบวันไหนเหรอโพสต์เมื่อ : 5/10/2548 0:08:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 4/10/2548 22:24:00
โดย คุณ kyo_jang@hotmail.com
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

แล้ว รับสมัครตอนไหน เมื่อไหร่ติดตามดูได้ที่ไหนค่ะ ตอบด้วยนะ อยากเรียนเภสัชมากค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ

โพสต์เมื่อ : 4/10/2548 22:24:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 4/10/2548 20:16:00
โดย คุณ คนที่อยากเป็นเภสัช
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

เย้ !!!! ฉันต้องซิ่วมาเรียนเภสัชให้ได้    โพสต์เมื่อ : 4/10/2548 20:16:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 20492 คน ตอบ 20 คน ) 1 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด
คำค้นหา : สอบตรง , รับตรง 53 , มหาวิทยาลัย , ศึกษาต่อ , แนะแนว , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ความรู้ มัธยมต้น วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , โครงงาน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , สกินhi5 hi5 โค้ดแต่งhi5 , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, hi5, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมส์ขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ดูหนัง , โรงแรม , ฉีดผิวขาว , Moha
พันธมิตร : Kapook.com / Narak.com / เกมส์.com / การประปานครหลวง / เว็บไซต์แนะนำ อื่นๆ
ติดต่อ : เกี่ยวกับ Eduzones / ติดต่อ Eduzones / โทร 0-2561-5455-7 Email : webmaster@eduzones.com
Copyright @2007 Eduzones All rights reserved.
The Most Popular Education Site in Thailand
The Best Education/Community Service Site : The Nation Thailand Web Award 2000
The Most Visited Educational Site : Truehit.net Web Award 2004 , 2005 , 2009
Top 50 most visited web sites in Thailand : Truehit.net Web Award 2009
Contact Email : webmaster@eduzones.com Tel/Fax : 0-2561-5455-7