www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

คณะแพทยศาสตร์ มข. รับตรง ม.6 ทั่วประเทศ

ร่วมส่งประเด็นข่าวที่น่าสนใจ คลิกที่นี่ ข่าวของท่านมีประโยชน์กับผู้อื่นอีกมากมาย

“ร่าง”
หลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยวิธีพิเศษ ของคณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2551

***************************

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยวิธีพิเศษของคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551 Website http://home.kku.ac.th/acamed/

1. โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ ของคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 30 คน

2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

2.1 คุณสมบัติทั่วไป

เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในประเทศไทย มีคุณสมบัติดังนี้
2.1.1 มีคะแนนเฉลี่ย
(GPAX.) 4 ภาคการศึกษาในโปรแกรมวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.50 ในวันรับสมัครและ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน 10 % แรกของโรงเรียน (มีหนังสือรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย) 2.1.2 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548
2.2 คุณสมบัติเฉพาะ

ผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ทุกโครงการ / ทุกประเภทการรับ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรค และอาการของโรค หรือความพิการอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทั้งนี้เพื่อให้การศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ และการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะแพทย์สามารถดำเนินการให้เต็มศักยภาพ ดังต่อไปนี้

2.2.1 มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพแพทย์

2.2.2 มีปัญหาทางบุคลิกภาพและทางจิตเวชที่จะมีผลต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพแพทย์ โดยเฉพาะการรับผิดชอบต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยหรือเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยได้แก่ โรคประสาท อารมณ์ แปรปรวน โรคจิตทุกชนิดบุคลิกภาพแปรปรวนทุกชนิด โดยเฉพาะมีพฤติกรรมต่อต้านกฎเกณฑ์สังคม (antisocial personality) หรือบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง (borderline personality) รวมถึง ปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

2.2.3 โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร

2.2.4 โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม เช่น

- โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)

- โรคหัวใจระดับรุนแรงจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

- โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร

- ภาวะไตวายเรื้อรัง

- โรคติดสารเสพติดให้โทษ

- โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง

2.2.5 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง ทำให้มีผลต่อความแม่นยำในการวินิจฉัยโรค และการตัดสินใจให้การรักษาผู้ป่วย

2.2.6 ความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- สายตาบอดสนิทไม่สามารถรับแสงได้ข้างหนึ่ง

- สายตาไม่ปกติเมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้าง

- สายตาข้างดีต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว

- ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ

2.2.7 หูหนวกหรือหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากความผิดปกติทางประสาท
(sensorineural hearing loss) แม้แต่ข้างเดียว

2.2.8 โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่า อาจเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งนี้คณบดีคณะแพทยศาสตร์อาจแต่งตั้ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจบางรายเพิ่มเติมได้

2.2.9 ผู้เข้าศึกษาที่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้ปรากฏเป็นความเท็จขึ้นภายหลังจะต้องถูกตัดสิทธิ์
การศึกษา

2.2.10 คุณสมบัติอื่น ๆ อันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ในอนาคต ให้อยู่ในดุลยพินิจคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

3. กำหนดการรับสมัคร และการสอบ

โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ ของคณะแพทยศาสตร์

กิจกรรม

วัน เดือน ปี

รับสมัคร

วันที่ 14 สิงหาคม 2550 - 31 สิงหาคม 2550 ทาง internet

ชำระเงินค่าสมัคร

วันที่ 14 สิงหาคม 2550 - 31 สิงหาคม 2550

(ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์)

ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบ

ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2550 ถือตามวันที่ประทับตรา ไปรษณีย์

สอบข้อเขียนของคณะแพทยศาสตร์

วันที่ 13-14 ตุลาคม 2550

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2550

สอบสัมภาษณ์

วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2550

ประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษา

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2550

รายงานตัวเข้าศึกษา ทาง internet/ทำสัญญา

วันที่ 5 – 6 ธันวาคม 2550

วันสุดท้ายการยื่นคำร้องขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษา

วันที่ 25 ธันวาคม 2550

4. วิธีการสมัครโครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ ของคณะแพทยศาสตร์

4.1 สมัครผ่าน Internet โดยเข้าไปที่ website http://home.kku.ac.th/acamed/ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น click ผ่าน “การรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์ม และตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดตกลง

4.2 ผู้สมัครสอบจะได้รับ

4.2.1 เลขที่อ้างอิง

4.2.2 เอกสาร เพื่อนำไปชำระเงินที่ธนาคาร

4.2.3 รายละเอียดข้อมูล / เอกสารที่จะต้องส่งมายังศูนย์รับสมัครสอบของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4.3 ผู้สมัครที่ต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชนฯลฯ ผู้สมัครแจ้งข้อมูลไปยัง สถานที่ในข้อ 5.7 โดยให้ส่งสำเนาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน สำเนาทะเบียนบ้าน และหลักฐานการชำระเงิน

5. เอกสารประกอบใบสมัคร

5.1 เอกสารใบสมัครที่พิมพ์จากหน้าจอ (หน้าตรวจสอบข้อมูล ) พร้อมลายเซ็นผู้สมัคร

5.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ

5.3 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง หน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน เหมือนตัวจริง และถ่ายในคราวเดียวกันจำนวน 4 รูป เขียนชื่อ-สกุลด้านหลังทุกรูป

5.4 หนังสือรับรอง หรือใบระเบียนที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2550 หรือเทียบเท่า

5.5 ต้องมีหลักฐานคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน 10 % แรกของโรงเรียน โดยมีหนังสือรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 5.6 ซองจดหมายขนาดมาตรฐาน หรือ ขนาดไม่เกิน 5 นิ้ว x 10 นิ้ว จำนวน 2 ซอง ที่จ่าหน้าซองถึงตัวเอง โดยใช้ที่อยู่ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้สะดวก พร้อมทั้งติดแสตมป์หน้าซองๆ ละ 5 บาท เพื่อ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะส่งบัตรประจำตัวสอบ และแจ้งผลคะแนนสอบ

5.7 สถานที่ส่งเอกสาร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (เอกสารสมัครสอบแพทย์)

ตู้ ปณ. 110 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น
40002

5.8 กำหนดส่งเอกสารโครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ ของคณะแพทยศาสตร์ ทั้งหมด ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2550 ถือตามวันที่ประทับตรา ไปรษณีย์ การสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อดำเนินการตามขั้นตอน และส่งเอกสารครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด

6. การชำระค่าสมัครผ่านธนาคาร

6.1 นำเอกสารการชำระเงิน ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
ธนาคารจะเก็บเอกสารท่อนล่าง และมอบเอกสารท่อนบนคืนให้ผู้สมัครไว้เป็นหลักฐาน

1. ค่าสมัครสอบ 7 วิชา ของคณะแพทยศาสตร์

700 บาท

สมัครกับคณะแพทยศาสตร์

2. ค่าสมัครเข้าโครงการ

200 บาท

3. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร

15 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

915 บาท

6.2 คณะแพทยศาสตร์จะส่งเลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบให้ผู้สมัครสอบ เมื่อได้รับการยืนยันการ
ชำระเงินจากธนาคาร และได้รับเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนแล้ว

6.3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครแก่ผู้สมัคร ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น

6.4 ขอให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดในประกาศและขั้นตอนการสมัครเอกสารประกอบการสมัครโดยละเอียดหากเกิดความผิดพลาดในการสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ไม่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของคณะแพทยศาสตร์

7. สนามสอบ โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

8. รายวิชาและสัดส่วนคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกปีการศึกษา 2551

วิชา

น้ำหนักคะแนน

เงื่อนไข

1.ภาษาไทย

10

คะแนนแต่ละวิชาต้องได้ เท่ากับหรือมากกว่า 30%

คะแนนรวมทุกรายวิชาในสัดส่วนที่กำหนดต้องเท่ากับหรือมากกว่า 50%

2.สังคมศึกษา

10

3.ภาษาอังกฤษ

20

4.คณิตศาสตร์

15

5.เคมี

15

6.ชีววิทยา

15

7.ฟิสิกส์

15

รวม

100

9. หลักเกณฑ์ทั่วไป

9.1 กรณีผู้สมัครที่สอบผ่านและยืนยันการใช้สิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว จะถูกตัดชื่อจากการรับตรง ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น การรับตรงของคณะแพทยศาสตร์ Direct Admissions ของกลุ่ม สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย Central Admissions ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะแพทยศาสตร์ อื่นๆ ที่มีข้อตกลงล่วงหน้าไว้กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

9.2 คณะแพทยศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเกินจำนวนที่จะรับได้จริงจำนวนหนึ่ง (ประมาณ 50 คน) ผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และสุขภาพจิตจะได้รับการประกาศชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 30 คน ผู้สอบผ่านที่เหลือจะได้รับการประกาศชื่อเป็นลำดับสำรอง
9.3 ในกรณีที่มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ แล้วผู้นั้นไม่ไปแสดงตนตามวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้นั้นสละ
สิทธิ์ในการเข้าศึกษา ซึ่งจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในรอบต่อๆไป

9.4 ภายหลังจากที่มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาแล้วมีผู้สละสิทธิ์ทางคณะแพทยศาสตร์ จะพิจารณาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเพิ่มเติมโดยเลือกจากอันดับสำรองตามลำดับ
9.5 คณะแพทยศาสตร์ สงวนสิทธิ์การรับตามเกณฑ์การพิจารณาของ
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น หากต้องมีการคัดเลือกในรอบที่ 2 หรือมากกว่า

9.6 ในกรณีที่มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโดยเลือกจากอันดับสำรองจนหมดแล้ว หากยังมี จำนวนรับนักเรียนว่างอยู่ คณะแพทยศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการโอนโควตาที่มีผู้สละสิทธิ์ไปรับนักศึกษาจากโควตาอื่นๆ ได้ตามความเหมาะสม เช่น โอนไปรับผ่าน Direct Admissions หรือ Central Admission

9.7 ในกรณีที่นอกเหนือจากนี้ คณะแพทยศาสตร์ สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควรและผลการพิจารณาให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

แก้ไขล่าสุดโดย borirak เมื่อ 5/8/2550 13:46:52
   
ข่าวดีๆ คัดสรรมาฝากโดย borirak (บริรักษ์ มุ่งพาณิชย์เจริญ) บทความทั้งหมดของคุณ borirak
วันที่ 04/08/2550 เวลา 21:05:41
เข้าชมข่าวนี้แล้ว 77145 ครั้ง ได้รับการโหวต 51 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3 หน้า ( ชม 77145 คน ตอบ 90 คน ) 1 2 3 >>
ความคิดเห็นที่ 97
วันที่ 23/3/2552 22:15:02
โดย คุณ เรย์
IP : 115.67.145.***
 

หนูอยากเป็นแพทย์มากเลยคะ
เพราะเป็นความฝันอันสูงยิ่งของหนูเลยคะ
อยากเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วคะ
ชอบมากถึงจะเรียนไม่เก่งแต่จะขยันเพื่อความฝันอันสูงยิ่งของเรา
จะเป็นแพทย์ให้ได้คะ
ถ้าได้เป็นหนูจะทำหน้าอย่างนี้

โพสต์เมื่อ : 23/3/2552 22:15:02
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 96
วันที่ 12/10/2551 14:56:56
โดย คุณ น้องเอ้
IP : 222.123.9.***
 

หนูก็อยากเป็นแพทย์ เหมือนกันค่ะ พี่ ๆ
เพราะหนูชอบช่วยเหลือคน เห็น คนอื่นๆที่เป็นโรค หรือ ประสบอุบัติเหตุแล้วน่าสงสาร
อยาก เป็นแพทย์ ค่ะ ต้องทำให้ได้

ความฝันอยู่ไม่ไกล...แค่ฝักใฝ่ และ ตั้งใจ จริง

โพสต์เมื่อ : 12/10/2551 14:56:56
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 95
วันที่ 1/9/2551 9:01:58
โดย คุณ Aris
IP : 202.69.141.***
 

ชอบหมอมากเลย

โพสต์เมื่อ : 1/9/2551 9:01:58
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 94
วันที่ 5/8/2551 14:26:28
โดย คุณ นู๋
IP : 202.143.164.***
 

ความสามารถนู๋น้อยเกินไป

โพสต์เมื่อ : 5/8/2551 14:26:28
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 93
วันที่ 8/7/2551 12:17:26
โดย คุณ นิว
IP : 203.172.199.***
 

อยากเป็นหมอจังเลยแต่คงเป็นไม่ได้หรอก

โพสต์เมื่อ : 8/7/2551 12:17:26
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 92
วันที่ 5/7/2551 11:48:04
โดย คุณ ระร
IP : 117.47.132.***
 โพสต์เมื่อ : 5/7/2551 11:48:04
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 91
วันที่ 1/7/2551 18:06:36
โดย คุณ เด็ก ย.ส.
IP : 118.173.103.***
 

อยากเป็นหมอจังเลยแต่คงเป็นไม่ได้เหรอคะ

โพสต์เมื่อ : 1/7/2551 18:06:36
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 90
วันที่ 25/5/2551 21:30:28
โดย คุณ .....
IP : 125.26.147.***
 

พอเห็นพี่ๆแล้ว ก็อยากเป็นหมอบ้างจังงงงงง จะเป็นได้มั๊ยเนี่ย

โพสต์เมื่อ : 25/5/2551 21:30:28
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 89
วันที่ 7/11/2550 8:54:29
โดย คุณ องค์หญิงน้อย
IP : 203.172.138.***
 

อยากเป็นหมอจังเลย อยากสอบได้ด้วยแต่กลัวเข็ม

โพสต์เมื่อ : 7/11/2550 8:54:29
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 88
วันที่ 6/11/2550 12:06:42
โดย คุณ มิว
IP : 203.113.17.***
 

ใครที่จะเรียนบอกด้วยmu__wza@hotmail.com

โพสต์เมื่อ : 6/11/2550 12:06:42
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 87
วันที่ 6/11/2550 12:06:41
โดย คุณ มิว
IP : 203.113.17.***
 

ใครที่จะเรียนบอกด้วยmu__wza@hotmail.com

โพสต์เมื่อ : 6/11/2550 12:06:41
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 86
วันที่ 6/11/2550 12:06:40
โดย คุณ มิว
IP : 203.113.17.***
 

ใครที่จะเรียนบอกด้วยmu__wza@hotmail.com

โพสต์เมื่อ : 6/11/2550 12:06:40
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 85
วันที่ 5/10/2550 16:00:17
โดย คุณ nimmi
IP : 202.143.141.***
 

อยากเรียนทันตะค่ะ


โพสต์เมื่อ : 5/10/2550 16:00:17
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 84
วันที่ 18/9/2550 11:07:21
โดย คุณ น้องฟอร์ย
IP : 125.26.201.***
 

อยากถามว่าการที่คนเราจะต้องเป็นหมอต้องเรียนเก่งกันทุกคนเลยรึป่าวค่ะ แต่ในตัวของดิฉันนี้ เรียนในระดับปานกลางสามารถเรียนหมอได้ไหมค่ะ แค่อยากรู้ว่าการเรียนหมอต้องมีวิชาใดสำคัญต้องเตรียมวิชาอย่างไร และการที่จะไปสอบเรียนหมอต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างค่ะ ตอนนี้กังวลมากเลยค่ะ ช่วยตอบให้ทีนะค่ะ
www

โพสต์เมื่อ : 18/9/2550 11:07:21
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 83
วันที่ 5/9/2550 12:51:42
โดย คุณ daejunguem
IP : 161.200.255.***
 

น้องๆคิดว่า เงิน 30 บาทของน้องๆมีค่าแค่ไหน 1. แค่ขนมถุงนึง 2.แค่ข้าวจานนนึง 3.แค่ค่ารถไฟฟ้า 1 เที่ยว หรือ 4. แลกกับคะแนนวิทย์ o-net 80 up ลองคิดดูครับ พบกับสุดยอดสรุปวิทยาศาสตร์ o-net โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ที่น้องๆจะได้ไม่ต้องไปอ่านหนังสือแบบเรียนเป็นร้อยๆหน้า อ่านเพียงแค่ 10 หน้ารับรองครับน้องๆ ส่วนที่เป็นโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ของน้องๆจะได้เต็มแน่นอน พี่รับประกัน พี่เองทำขึ้นมาอ่านกับเพื่อน ทั้งที่ตอนเรียนไม่ตั้งใจเลย พี่ได้วิทย์ o-net 86.25 เพื่อนพี่ได้ 77.5 ถ้าน้องอยากได้ดีๆแบบนี้รีบติดต่อมานะครับ แล้วน้องจะรู้ว่า เงิน 30 บาทของน้องสามารถเปลี่ยนอนาคตของน้องๆได้เลยนะครับ เมลล์พี่นะ freemale203@hotmail.com ใครสนใจก็ติดต่อมาละกัน ซื้อเยอะเดี๋ยวพี่ลดให้โพสต์เมื่อ : 5/9/2550 12:51:42
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 82
วันที่ 2/9/2550 18:54:07
โดย คุณ ย.ส.
IP : 222.123.201.***
 

อยากเข้าได้จังเกรดไม่ค่อยดีเลย 3.69 เอง จะอยู่ใน 10% ไหมก็ไม่รู้

โพสต์เมื่อ : 2/9/2550 18:54:07
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 81
วันที่ 28/8/2550 18:15:47
โดย คุณ ฟลุ๊ค
IP : 61.91.160.***
 

ผมจะสอบเข้าให้ได้ครับ

โพสต์เมื่อ : 28/8/2550 18:15:47
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 80
วันที่ 27/8/2550 12:24:08
โดย คุณ แม่พิมพ์ของชาติ
IP : 61.19.195.***
 

เมื่อไหร่ มข.จะรับสมัครสอบตรงทุกคณะล่ะคะ

โพสต์เมื่อ : 27/8/2550 12:24:08
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 79
วันที่ 26/8/2550 11:16:34
โดย คุณ kku
IP : 58.136.65.***
 

มีอะไรมาฝาก

หยิบกระดาษขึ้นมาเขียน 1-10 ห้ามแอบดูเฉลยนะ

ห้ามโกงเด็ดขาด!

1.คุณมีสีผมสีเข้มหรือสีอ่อน
2.ถ้าเกิดได้ไปเดท คุณจะเลือกไปกินข้าว2ต่อ2 หรือไปปาร์ตี้
3.สีโปรดของคุณคือสีอะไร ระหว่าง ชมพู , เหลือง , ฟ้าอ่อน หรือเขียวน้ำทะเล
4.กิจกรรมที่คุณโปรดปรานมากที่สุดระหว่าง โต้คลื่น ,เสก

โพสต์เมื่อ : 26/8/2550 11:16:34
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 78
วันที่ 24/8/2550 23:13:19
โดย คุณ film
IP : 125.27.66.***
 

ถ้าสมัครแพทย์ มข แล้ว สามารถสมัครสอบ ตรงของมข ในคณะอื่นๆได้อีกไหมคะ ช่วยตอบด้วยนะคะ ด่วนค่ะ ที่sasemi_jija@hotmail.com


โพสต์เมื่อ : 24/8/2550 23:13:19
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 77
วันที่ 24/8/2550 23:13:16
โดย คุณ film
IP : 125.27.66.***
 

ถ้าสมัครแพทย์ มข แล้ว สามารถสมัครสอบ ตรงของมข ในคณะอื่นๆได้อีกไหมคะ ช่วยตอบด้วยนะคะ ด่วนค่ะ ที่sasemi_jija@hotmail.com


โพสต์เมื่อ : 24/8/2550 23:13:16
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 76
วันที่ 24/8/2550 14:49:43
โดย คุณ krorawit
IP : 202.12.97.***
 

- สถานที่สอบ พี่ว่าน้องทุกคนคงต้องมาสอบที่ขอนแก่นนะครับ

- ส่วนเด็กซิ่ว สอบตรงครั้งนี้พี่ว่าน่าจะอดนะครับ เห็นเค้าเขียนบอกว่า ต้องเป็นเด็กที่กำลังเรียนอยู่.6นะ เด็กซิ่วคงต้องรอสอบเข้าจากส่วนกลางมั้งครับ อดทนรอกันหน่อยนะครับโพสต์เมื่อ : 24/8/2550 14:49:43
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 75
วันที่ 23/8/2550 10:59:47
โดย คุณ JJ
IP : 58.136.94.***
 

ต้องไปสอบที่ขอนแก่นป่าวคะ

โพสต์เมื่อ : 23/8/2550 10:59:47
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 74
วันที่ 23/8/2550 8:04:37
โดย คุณ ปอย
IP : 61.7.143.***
 

ทามมายวันสอบตรงกะความถนัดทางวิศวะเลยอ่ะ ทามงายดีเนี่ยคะ

โพสต์เมื่อ : 23/8/2550 8:04:37
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 73
วันที่ 23/8/2550 8:02:39
โดย คุณ ปอย
IP : 61.7.143.***
 

เสียกะตังอีกและ หลายบาทแล้วนะเนี่ย สมัครแพทย์เนี่ย

โพสต์เมื่อ : 23/8/2550 8:02:39
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 72
วันที่ 22/8/2550 23:55:10
โดย คุณ แดนนี่
IP : 203.113.40.***
 

ดีเนาะ

โพสต์เมื่อ : 22/8/2550 23:55:10
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 71
วันที่ 22/8/2550 11:55:54
โดย คุณ O..h No
IP : 125.27.3.***
 

สวัสดีจ้ะ เชิญส่ง SMS ฟรีที่
http://www.khum.net/r?oweny

โพสต์เมื่อ : 22/8/2550 11:55:54
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 70
วันที่ 21/8/2550 16:28:01
โดย คุณ โบ
IP : 202.143.141.***
 

สู้ค่ะ

โพสต์เมื่อ : 21/8/2550 16:28:01
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 69
วันที่ 20/8/2550 22:34:57
โดย คุณ เด็กเลือดสีอิฐ
IP : 61.91.165.***
 

เกรดเท่าไหร่ไม่สำคัญ ขอแค่ตั้งใจและรักจริงๆก็พอแล้ว (แต่ถ้าในกรณีสอบตรงอันนี้ ก็คงต้องให้เกรดมันผ่านเกณฑ์ล่ะเน้อ = =)

มีเพื่อนเราคนนึง เกรดไม่ได้สวยหรูออะไร แต่ก็ติดหมอศิริราชได้อ่า... เขาตั้งใจๆมากๆ ตอนอ่านเตรียมสอบเอเน็ตอ่านะ

จบหมอที่ไหนๆ เกรดเท่าไหร่ ไม่มีคนไข้คนไหนถามหมอหรอกจ้า ...หม

โพสต์เมื่อ : 20/8/2550 22:34:57
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 68
วันที่ 20/8/2550 16:41:48
โดย คุณ ...
IP : 124.121.32.***
 

อยากรุว่าเด็กซิ่วสมัครได้มั้ยอ่าค่ะ ใครพอจารุช่วยตอบหน่อยนะคะ
รีบมั่กๆเลย เพราะว่าจาหมดเวลารับสมัครแล้วอ่ะ
ช่วยหน่อยนะคะ

โพสต์เมื่อ : 20/8/2550 16:41:48
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3 หน้า ( ชม 77145 คน ตอบ 90 คน ) 1 2 3 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด
คำค้นหา : สอบตรง , รับตรง 53 , มหาวิทยาลัย , ศึกษาต่อ , แนะแนว , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ความรู้ มัธยมต้น วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , โครงงาน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , สกินhi5 hi5 โค้ดแต่งhi5 , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, hi5, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมส์ขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ดูหนัง , โรงแรม , ฉีดผิวขาว , Moha
พันธมิตร : Kapook.com / Narak.com / เกมส์.com / การประปานครหลวง / เว็บไซต์แนะนำ อื่นๆ
ติดต่อ : เกี่ยวกับ Eduzones / ติดต่อ Eduzones / โทร 0-2561-5455-7 Email : webmaster@eduzones.com
Copyright @2007 Eduzones All rights reserved.
The Most Popular Education Site in Thailand
The Best Education/Community Service Site : The Nation Thailand Web Award 2000
The Most Visited Educational Site : Truehit.net Web Award 2004 , 2005 , 2009
Top 50 most visited web sites in Thailand : Truehit.net Web Award 2009
Contact Email : webmaster@eduzones.com Tel/Fax : 0-2561-5455-7