www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

แม่ฟ้าหลวงประกาศรับโควต้าภาคเหนือ '51

ร่วมส่งประเด็นข่าวที่น่าสนใจ คลิกที่นี่ ข่าวของท่านมีประโยชน์กับผู้อื่นอีกมากมาย
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2551 : ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีนโยบายที่จะส่งเสริม และกระจายโอกาสให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี และกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตพัฒนา 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2551 จึงจัดโครงการรับนักศึกษา ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. หลักสูตรสาขาวิชาและจำนวนนักศึกษาที่จะรับ

ที่

หลักสูตร

สาขาวิชา

จำนวนรับ

1

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

50 คน

2

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีนธุรกิจ (เลือกสอบภาษาอังกฤษ)

40 คน

3

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีนธุรกิจ (เลือกสอบภาษาจีน)

10 คน

4

ศิลปศาสตรบัณฑิต

การสอนภาษาจีน

15 คน

5

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

30 คน

6

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมีประยุกต์

10 คน

7

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

20 คน

8

เศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์

20 คน

9

บริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจ

50 คน

10

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการการท่องเที่ยว

50 คน

11

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

25 คน

12

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

15 คน

13

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ

15 คน

14

วิทยาศาสตรบัณฑิต

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

25 คน

15

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

25 คน

16

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

20 คน

17

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว

20 คน

18

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการอาหาร

20 คน

19

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์

15 คน

20

นิติศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตร์

100 คน

21

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

30 คน

22

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

การแพทย์แผนไทยประยุกต์

30 คน

23

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตร์

20 คน

24

กายภาพบำบัดบัณฑิต

กายภาพบำบัด

20 คน

25

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

พยาบาลศาสตร์

20 คน

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.1 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

2.2 เป็นผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างแท้จริง

2.3 เป็นผู้ที่มีความสามารถในการศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

2.4 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2.5 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า ของโรงเรียนในเขตพัฒนา 17 จังหวัดภาคเหนือ

2.6 เป็นผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาชั้น ม.4 - ม.5 (GPAX) และคะแนนเฉลี่ยสะสมGPAกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.50

2.7 คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

3. รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร

3.1 หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมทั้งติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว เรียบร้อยแล้ว

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ ชื่อ - สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ)

4. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1หรือ ปพ.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคเรียน (ชั้น ม.4 -.5) โดยให้โรงเรียนคำนวณ และบันทึกผลการเรียนในช่องผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร และผลการเรียนรวมเฉลี่ย พร้อมทั้งให้นายทะเบียนลงนามและประทับตราสถานศึกษาด้วย

3.2 ใบสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 2 สามารถขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ หรือที่ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ห้อง 108 อาคารเรียนรวม C1 หรือ Download ใบสมัครทาง http://www.mfu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

3.3 การยื่นใบสมัคร

ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 2 สาขาวิชา โดยผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 สามารถยื่นหลักฐานการสมัครตามข้อ 3.1 โดยวิธี

1. สมัครผ่านโรงเรียน

โดยให้นักเรียนสมัครผ่านโรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ พร้อมทั้งชำระค่าสมัครคนละ 300 บาท ทั้งนี้ ขอทางโรงเรียนโปรดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร และรวบรวมเอกสารการสมัคร พร้อมส่งธนาณัติค่าสมัคร สั่งจ่ายในนาม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปณ. สาขาบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ภายในวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2550 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

2. สมัครทางไปรษณีย์

โดยจัดส่งเอกสารการสมัคร พร้อมค่าสมัคร 300 บาท ในรูปของไปรษณีย์ธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” ปณ. สาขาบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2550 (ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ) แล้วจัดส่งไปตามที่อยู่ข้างล่างนี้

เรียน หัวหน้าส่วนรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด

.เมือง จ.เชียงราย 57100

ใบสมัคร ป.ตรี โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ


3. สมัครด้วยตนเอง

ที่ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ห้อง 108 อาคารเรียนรวม C1 พร้อมค่าสมัคร 300 บาท ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม - วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2550 ระหว่างเวลา 08.00 - 15.30 . (เว้นวันหยุดราชการ)

เมื่อผู้สมัครยื่นใบสมัครแล้ว จะถือว่าผู้สมัครได้ตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว หากผู้สมัครขาดคุณสมบัติ ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยแม้ฟ้าหลวงจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้แก่ผู้สมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และที่ http://www.mfu.ac.th หรือ สอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5391-6103-6

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะทยอยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทาง www.mfu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2550 เป็นต้นไป

5. กำหนดการสอบสัมภาษณ์

วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2550 ณ อาคารเรียนรวม C1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

07.30 น. - 08.30 น. ลงทะเบียนเข้าสอบ

08.30 น. - 10.30 น. สอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ /ภาษาจีน*

(ให้เตรียมดินสอดำ 2B และปากกามาด้วย)

10.30 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์

* เฉพาะผู้สมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (เลือกสอบภาษาจีน) และสาขาวิชาการสอนภาษาจีน

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

วันศุกร์ที่ 7กันยายน 2550 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และที่ http://www.mfu.ac.th หรือ สอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5391-6103-6

7. การรายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าศึกษาพร้อมชำระค่าธรรมเนียม

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะต้องรายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันการเข้าศึกษา โดย

7.1 รายงานตัวด้วยตนเอง พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการยืนยันการเข้าศึกษา 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) ที่ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ห้อง 108 อาคารเรียนรวม C1 ภายในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2550 เวลา 08.00 - 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

7.2 รายงานตัวโดย Download ใบรายงานตัว ทาง http://www.mfu.ac.th กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และจัดส่งใบรายงานตัว พร้อมค่าธรรมเนียมการยืนยันการเข้าศึกษา 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) ในรูปของ

1. ไปรษณีย์ธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” ณ ที่ทำการไปรษณีย์ สาขาบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย หรือ

2. ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่บัญชี 429-1-00011-6

แล้วนำใบแจ้งยอดการชำระเงินพร้อมใบรายงานตัว จัดส่งไปตามที่อยู่ข้างล่างนี้ภายในวันอังคารที่ 18 กันยายน 2550 (ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)

เรียน หัวหน้าส่วนรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด

.เมือง จ.เชียงราย 57100

ใบรายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าศึกษาโควตาฯ

หมายเหตุ

1. ค่าธรรมเนียมการยืนยันการเข้าศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาที่นักศึกษาทุกคนจะต้องชำระเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

2. ผู้ที่รายงานตัวยืนยันการเข้าศึกษาแล้ว หากประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ในระบบกลาง (Admission) จะต้องขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยยื่นต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน วันที่ 31 มีนาคม 2551 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

8. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

ลำดับ

สาขาวิชา

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา

1

ภาษาอังกฤษ

15,000

2

การบัญชี

3

เศรษฐศาสตร์

4

บริหารธุรกิจ

5

การจัดการการท่องเที่ยว

6

การจัดการอุตสาหกรรมบริการ

7

นิติศาสตร์

8

การสอนภาษาจีน

18,000

9

เคมีประยุกต์

10

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

11

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

12

วิทยาการคอมพิวเตอร์

13

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

14

วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ

15

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

16

เทคโนโลยีมัลติมีเดียฯ

17

เทคโนโลยีการอาหาร

18

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์

19

สาธารณสุขศาสตร์

20

วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

22,300

21

การแพทย์แผนไทยประยุกต์

25,900

22

ภาษาจีนธุรกิจ

25,000

23

กายภาพบำบัด

28,000

24

พยาบาลศาสตร์

30,000

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมการศึกษานี้ไม่รวม

1. ค่าธรรมเนียมการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ และหรือ ภาษาจีน สำหรับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด จำนวน 15 หน่วยกิต และ 60 หน่วยกิต ตามลำดับ หน่วยกิตละ 600 บาท

2. ค่าหอพัก ห้องละ 4 คน ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท ต่อ คน

3. ค่าประกันของเสียหายตลอดหลักสูตร 2,000 บาท

ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม .. 2550

ลงนาม กัลณกา สาธิตธาดา

(รองศาสตราจารย์ กัลณกา สาธิตธาดา)

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ใบสมัครโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ [ 147.54 KB]
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ [ 82.49 KB]

ที่มา http://intranet.mfu.ac.th/system/mfunews/publishnews.php?newsid=1706

----------------------------------------------------------------------------

แก้ไขล่าสุดโดย kukuri เมื่อ 4/7/2550 22:17:17
   
ข่าวดีๆ คัดสรรมาฝากโดย kukuri (ขันชัย เชื้อเมืองพาน) บทความทั้งหมดของคุณ kukuri
วันที่ 04/07/2550 เวลา 22:09:18
เข้าชมข่าวนี้แล้ว 21754 ครั้ง ได้รับการโหวต 6 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า ( ชม 21754 คน ตอบ 54 คน ) 1 2 >>
ความคิดเห็นที่ 55
วันที่ 31/8/2551 13:48:41
โดย คุณ กิฟท์
IP : 222.123.211.***
 

ธุรกิจการบินนี่เป้นการเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างคะ

โพสต์เมื่อ : 31/8/2551 13:48:41
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 54
วันที่ 8/7/2551 10:44:14
โดย คุณ ไม่มี
IP : 61.7.157.***
 

อยากไปเรียนจัง เด็กใต้

โพสต์เมื่อ : 8/7/2551 10:44:14
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 53
วันที่ 22/9/2550 10:57:51
โดย คุณ รุ่นพี่ทัว
IP : 202.28.47.***
 

รุ่นน้องที่อยากเรียน tourism management @มาคุยกันได้นะครับ ยินดีให้คำแนะนำครับ จากรุ่นพี่ทัว a.hikaru@hotmail.com

โพสต์เมื่อ : 22/9/2550 10:57:51
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 52
วันที่ 15/9/2550 22:56:01
โดย คุณ ูู^^
IP : 203.150.135.***
 

บางคนก็โชคดี เพราะอจ.จะถามเป็นภาษาฝรั่งเศส (อจ.หลายคนๆที่นี่จบกฏหมายจากฝรั่งเศสมา)โดยรวมก็ไม่มีอะไร แค่อย่าตื่นเต้นมาก ก็โอเคแล้วนะ

โพสต์เมื่อ : 15/9/2550 22:56:01
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 51
วันที่ 15/9/2550 22:54:25
โดย คุณ ^^
IP : 203.150.135.***
 

ตอนนี้ รับตรงก็ประกาศแล้วนะ ดูรายละเอียดที่ www.mfu.ac.th นะ
เรื่องเกรด ก็ 2.00 แล้วก็ เกรดภาษาต่างประเทศก็ 2.00

ส่วนการสอบสัมภาษณ์ ของเรา นิติอะ
ก็ถามธรรดาทั่วไป เหมือนจะเช็คไหวพริบ อะไรทำนองนั้น
แล้วก็มี สัมภาษณ์ เป็นภาษาอังกฤษด้วย

บางที ถ้าเรียนศิลป์ภาษามา (ฝรั่งเศส อะไรทำนองนี้นะ)
บางคนก็จะโชค

โพสต์เมื่อ : 15/9/2550 22:54:25
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 50
วันที่ 10/9/2550 11:12:17
โดย คุณ ละอ่อนลำปาง
IP : 61.19.198.***
 

เปิดรับสมัครสอบตรงของแม่ฟ้าหลวงเมื่อไหร่คะ


โพสต์เมื่อ : 10/9/2550 11:12:17
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 49
วันที่ 8/9/2550 21:09:09
โดย คุณ miang
IP : 222.123.235.***
 

เราติดรอบโควต้าแล้วอ่ะ เพื่อนที่ติด แอดมาคุยกันนะ miangbeauty@hotmail.com

โพสต์เมื่อ : 8/9/2550 21:09:09
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 48
วันที่ 5/9/2550 12:56:08
โดย คุณ daejunguem
IP : 161.200.255.***
 

น้องๆคิดว่า เงิน 30 บาทของน้องๆมีค่าแค่ไหน 1. แค่ขนมถุงนึง 2.แค่ข้าวจานนนึง 3.แค่ค่ารถไฟฟ้า 1 เที่ยว หรือ 4. แลกกับคะแนนวิทย์ o-net 80 up ลองคิดดูครับ พบกับสุดยอดสรุปวิทยาศาสตร์ o-net โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ที่น้องๆจะได้ไม่ต้องไปอ่านหนังสือแบบเรียนเป็นร้อยๆหน้า อ่านเพียงแค่ 10 หน้ารับรองครับน้องๆ ส่วนที่เป็นโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ของน้องๆจะได้เต็มแน่นอน พี่รับประกัน พี่เองทำขึ้นมาอ่านกับเพื่อน ทั้งที่ตอนเรียนไม่ตั้งใจเลย พี่ได้วิทย์ o-net 86.25 เพื่อนพี่ได้ 77.5 ถ้าน้องอยากได้ดีๆแบบนี้รีบติดต่อมานะครับ แล้วน้องจะรู้ว่า เงิน 30 บาทของน้องสามารถเปลี่ยนอนาคตของน้องๆได้เลยนะครับ เมลล์พี่นะ freemale203@hotmail.com ใครสนใจก็ติดต่อมาละกัน ซื้อเยอะเดี๋ยวพี่ลดให้โพสต์เมื่อ : 5/9/2550 12:56:08
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 47
วันที่ 28/8/2550 11:10:29
โดย คุณ คน
IP : 61.19.148.***
 

อยากเรียนแต่คงไม่ได้เรียนหรอก

โพสต์เมื่อ : 28/8/2550 11:10:29
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 46
วันที่ 24/8/2550 18:15:33
โดย คุณ เด็กArt Eng
IP : 202.28.47.***
 

อยากเรียนที่แม่ฟ้าหลวง ยินดีให้คำตอบค่ะ
พี่เรียน มฟล. โทรมาถามได้นะ
085-7529677

โพสต์เมื่อ : 24/8/2550 18:15:33
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 45
วันที่ 18/8/2550 18:50:56
โดย คุณ เจนจิรา
IP : 124.157.203.***
 

อยากเรียนนิติจังทำไงแต่เกรดอังกฤษได้2.25เองแต่เกรดรวมได้2.50แต่ส้งใบสมัครอ่ะคิดว่าได้ป่าวอยากเรียนมากๆ

โพสต์เมื่อ : 18/8/2550 18:50:56
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 44
วันที่ 17/8/2550 16:27:51
โดย คุณ ลูกกอล์ฟ
IP : 222.123.83.***
 

ส่งใบสมัครแม่ฟ้าหลวงแล้ว ขอพิจารนา

โพสต์เมื่อ : 17/8/2550 16:27:51
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 43
วันที่ 17/8/2550 13:07:03
โดย คุณ คนนี้
IP : 202.143.163.***
 

ที่ว่าโควต้า 17 จังหวัดภาคเหนือนี้คนที่มีสิทธิจะมีชื่อ แล้วคนที่ไม่มีชื่อล่ะค่ะทำไง
Me-My-JuNg@hotmail.com

โพสต์เมื่อ : 17/8/2550 13:07:03
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 42
วันที่ 17/8/2550 12:57:35
โดย คุณ เด็กลำปาง
IP : 202.143.163.***
 

ครูขวัญน่ารักจัง

โพสต์เมื่อ : 17/8/2550 12:57:35
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 41
วันที่ 17/8/2550 12:56:21
โดย คุณ มิ้มมี่จัง
IP : 202.143.163.***
 

ประกาศผลเมื่อไรค่ะ แล้วทางไหนที่เราจะทราบโดยเร็ว
เด็กเหนือ

โพสต์เมื่อ : 17/8/2550 12:56:21
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 40
วันที่ 14/8/2550 9:01:54
โดย คุณ เปลว
IP : 125.26.239.***
 

ทำไมไม่มีโควต้าภาคอื่นบ้างค่ะถ้ามีช่วยบอกหน่อยนะค่ะ

โพสต์เมื่อ : 14/8/2550 9:01:54
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 39
วันที่ 11/8/2550 15:51:09
โดย คุณ **++nU"_PunG"_"++**
IP : 203.113.61.***
 

อยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับ...
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางอ่ะคร่ะ
ช่วยบอกหน่อยนะคระ
ขอบคุณคร่า....

โพสต์เมื่อ : 11/8/2550 15:51:09
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 38
วันที่ 9/8/2550 20:57:37
โดย คุณ PaT
IP : 203.113.67.***
 

เมื่อปีที่แล้ว Eng รับแค่ 2.00 นี่นา แต่ทำไมปีนี้รับ 2.50 ล่ะ เกรดเราไม่ถึงง่ะ

ใจร้ายจัง ใฝ่ฝันว่าอยากเรียน มฟล มานานแล้ว ทำไงดีล่ะ เราไม่อยากได้ที่อื่นด้วยสิ

อยากเรียน เทคโน'มัลติมีเดีย ถ้าสมัครโดยที่เกรดไม่ถึงเขาจะรับมั๊ยอ่ะ

โพสต์เมื่อ : 9/8/2550 20:57:37
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 37
วันที่ 5/8/2550 15:57:29
โดย คุณ ][
IP : 203.152.2.***
 

เมื่อไหร่...จะเปิดรับทั้งประเทศบ้างค่ะ

โพสต์เมื่อ : 5/8/2550 15:57:29
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 36
วันที่ 5/8/2550 15:57:28
โดย คุณ ][
IP : 203.152.2.***
 

เมื่อไหร่...จะเปิดรับทั้งประเทศบ้างค่ะ

โพสต์เมื่อ : 5/8/2550 15:57:28
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 35
วันที่ 1/8/2550 19:13:22
โดย คุณ ดาวค้างฟ้า
IP : 58.10.36.***
 

เมื่อไหร่จะเปิดรับ กรุงเทพบ้างอะ จะไปสมัครถึงเชียงรายเลย เด็กเทพอยากเรียน

โพสต์เมื่อ : 1/8/2550 19:13:22
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 34
วันที่ 31/7/2550 10:58:14
โดย คุณ เหอะๆ
IP : 222.123.130.***
 

สอบสัมภาษณ์ ทุกคณะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยรึเปล่าค่ะ ... แล้ว อย่างเช่น นิติ กับ การโรงแรมละค่ะ สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ มั้ย ค่ะ ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ
ขอบคุณค่ะ

เกือบลืม แล้ว ข้อสอบชุดเดียวกันรึเปล่า ค่ะ มีวิชาสอบอะไรบ้างค่ะ
จาก เดก ขี้สงสัย

โพสต์เมื่อ : 31/7/2550 10:58:14
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 33
วันที่ 30/7/2550 10:44:13
โดย คุณ เด็กวิทย์
IP : 203.113.51.***
 

สมัครไม่ทันง่ะคะ ฝ่ายแนะแนวทางโรงเรียนก็ไม่เห็นบอกข่าวอะไรเลยง่ะ
เสียดายมากเลยง่ะคะ

โพสต์เมื่อ : 30/7/2550 10:44:13
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 32
วันที่ 28/7/2550 16:54:49
โดย คุณ นิลนี่ย์จัง
IP : 222.123.31.***
 

อยากรู้จังเลยว่าแนวข้อสอบนิติจะเป็นไงก็จะไปสอบดูอ่ะนะ **กลัวข้อสอบออกมาเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดแล้วจะทำไม่ได้*** ช่วยบอกทีนะค่ะ nilek_9@hotmail.com

โพสต์เมื่อ : 28/7/2550 16:54:49
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 31
วันที่ 25/7/2550 22:29:06
โดย คุณ คุณ เจน
IP : 125.24.246.***
 

เราก็จะสอบเหมือนกันน่ะ.........

โพสต์เมื่อ : 25/7/2550 22:29:06
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 30
วันที่ 22/7/2550 17:15:34
โดย คุณ ละอ่อนเจียงฮายเจ้า
IP : 61.19.33.***
 

อยากเรียนมฟลจังเลย
พรุ่งนี้จะไปสมัครแล้ว
อยากรู้ว่าจะมีแนวทางในการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์มั้ยค่ะ
จะได้เตรียมตัว

โพสต์เมื่อ : 22/7/2550 17:15:34
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 29
วันที่ 22/7/2550 11:15:19
โดย คุณ nmw
IP : 61.7.173.***
 

อยากทราบว่าพยาบาลเรียนหลักสูตรนานาชาติหรือคะ

โพสต์เมื่อ : 22/7/2550 11:15:19
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 28
วันที่ 21/7/2550 20:21:29
โดย คุณ noong_ning
IP : 124.157.223.***
 

ไม่รับภาคอื่นบ้างเหรอค่ะ

โพสต์เมื่อ : 21/7/2550 20:21:29
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 27
วันที่ 20/7/2550 18:14:47
โดย คุณ เด็กเรียน
IP : 124.157.220.***
 

แล้วภาคอื่ นละค่ะ ไม่มีการเปิดรับสมัครหรืออคะ

อยากให้เปิดรับสมัครด้วยถึงจะเป็นภาคอื่น มีเมื่อไร อย่าลืมลงบอก ด้วยนะค่ะ


โพสต์เมื่อ : 20/7/2550 18:14:47
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 26
วันที่ 19/7/2550 21:39:38
โดย คุณ แพร
IP : 203.113.70.***
 

จะมีของภาคอื่นเมื่อไหร่หลอคะ อยากเรียนสุดๆเลยอ่า.......

โพสต์เมื่อ : 19/7/2550 21:39:38
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า ( ชม 21754 คน ตอบ 54 คน ) 1 2 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด
คำค้นหา : สอบตรง , รับตรง 53 , มหาวิทยาลัย , ศึกษาต่อ , แนะแนว , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ความรู้ มัธยมต้น วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , โครงงาน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , สกินhi5 hi5 โค้ดแต่งhi5 , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, hi5, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมส์ขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ดูหนัง , โรงแรม , ฉีดผิวขาว , Moha
พันธมิตร : Kapook.com / Narak.com / เกมส์.com / การประปานครหลวง / เว็บไซต์แนะนำ อื่นๆ
ติดต่อ : เกี่ยวกับ Eduzones / ติดต่อ Eduzones / โทร 0-2561-5455-7 Email : webmaster@eduzones.com
Copyright @2007 Eduzones All rights reserved.
The Most Popular Education Site in Thailand
The Best Education/Community Service Site : The Nation Thailand Web Award 2000
The Most Visited Educational Site : Truehit.net Web Award 2004 , 2005 , 2009
Top 50 most visited web sites in Thailand : Truehit.net Web Award 2009
Contact Email : webmaster@eduzones.com Tel/Fax : 0-2561-5455-7