www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

โรงเรียนจ่าอากาศประกาศรับสมัคร

ร่วมส่งประเด็นข่าวที่น่าสนใจ คลิกที่นี่ ข่าวของท่านมีประโยชน์กับผู้อื่นอีกมากมาย

กองทัพอากาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศประจำปี ๒๕๕๐ ๒. สมัครด้วยตนเอง๕ - ๑๑ กุมภาพันธ์  สมัครทางไปรษณีย์ ถึง  ๑๙ มกราคม ๕๐
กองทัพอากาศมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศประจำปี ๒๕๕๐  ตามรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

๑. อายุ
          -  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนจ่าอากาศ หลักสูตร ๓ ปี (เหล่าทหาร ช่างอากาศ, สรรพาวุธ, สื่อสาร)
                      เป็นชายโสด อายุไม่ต่ำกว่า ๑๔ ปี และไม่เกิน ๑๘ ปี (เป็นผู้ที่เกิดในระหว่างปี พ.ศ.๒๕๓๒ ถึงปี พ.ศ.๒๕๓๖ เท่านั้น)
           -  หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น หลักสูตร ๒ ปี (เหล่าทหาร แพทย์)
                       เป็นชายโสด อายุไม่ต่ำกว่า ๑๗ ปี และไม่เกิน ๒๐ ปี (เป็นผู้ที่เกิดในระหว่างปี พ.ศ.๒๕๓๐ ถึงปี พ.ศ.๒๕๓๓ เท่านั้น)
           -  หลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ หลักสูตร ๒ ปี (เหล่าทหารต้นหน)
                       เป็นชายโสด อายุไม่ต่ำกว่า ๑๗ ปี และไม่เกิน ๒๐ ปี (เป็นผู้ที่เกิดในระหว่างปี พ.ศ.๒๕๓๐ ถึงปี พ.ศ.๒๕๓๓ เท่านั้น)
           -  หลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ หลักสูตร ๒ ปี (เหล่าทหารอากาศโยธิน , เหล่าทหารสารวัตร)
                       เป็นชายโสด อายุไม่ต่ำกว่า ๑๗ ปี และไม่เกิน ๒๐ ปี (เป็นผู้ที่เกิดในระหว่างปี พ.ศ.๒๕๓๐ ถึงปี พ.ศ.๒๕๓๓ เท่านั้น)
 

๒. วุฒิการศึกษา
          -  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนจ่าอากาศ หลักสูตร ๓ ปี (เหล่าทหาร ช่างอากาศ, สรรพาวุธ, สื่อสาร)
                      สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐
ยกเว้นผู้สมัครที่มีความสามารถด้านกีฬาระดับเขตการศึกษาขึ้นไป จะสมัครในโควตานักกีฬา ต้องมีคะแนนเฉลี่ยฯ ไม่ต่ำกว่า ๑.๘๐
สำหรับผู้ประสงค์จะสมัครในโควตา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา, ปัตตานี และ นราธิวาส) จะต้องมีภูมิลำเนา
และสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในพื้นที่เท่านั้น รวมทั้งมีความรู้ภาษาถิ่นภาคใต้ หรือภาษายาวี
           -  หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น หลักสูตร ๒ ปี (เหล่าทหาร แพทย์)
                       สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ ยกเว้นผู้สมัครที่มีความสามารถด้านกีฬาระดับเขตการศึกษาขึ้นไป จะสมัครในโควตานักกีฬา ต้องมีคะแนนเฉลี่ยฯ ไม่ต่ำกว่า ๑.๘๐
           -  หลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ หลักสูตร ๒ ปี (เหล่าทหารต้นหน)
                       สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ ยกเว้นผู้สมัครที่มีความสามารถด้านกีฬาระดับเขตการศึกษาขึ้นไป จะสมัครในโควตานักกีฬา ต้องมีคะแนนเฉลี่ยฯ ไม่ต่ำกว่า ๑.๘๐
           -  หลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ หลักสูตร ๒ ปี (เหล่าทหารอากาศโยธิน , เหล่าทหารสารวัตร)
                       สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐
ยกเว้นผู้สมัครที่มีความสามารถด้านกีฬาระดับเขตการศึกษาขึ้นไป จะสมัครในโควตานักกีฬา ต้องมีคะแนนเฉลี่ยฯ ไม่ต่ำกว่า ๑.๘๐
       ๓. มีสัญชาติไทย และบิดา มารดาผู้ให้กำเนิด มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด (เกิดในประเทศไทย) ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร
หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดา มิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
        ๔. มีรูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดของร่างกาย และอวัยวะ เหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรค และความพิการของร่างกาย
ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ และระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วย
มาตรฐานการตรวจร่างกายทางแพทย์ ฯ
       ๕. ไม่เป็นผู้มีรอยสักใด ๆ ที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
       ๖. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่เป็นผู้ติดบุหรี่ หรือยาเสพติดให้โทษ และไม่เป็น ผู้บกพร่องในศีลธรรม
       ๗. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหา หรือเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้อง คำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิด
ในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
       ๘. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ เนื่องจากความผิดหรือหนีราชการ
       ๙. ไม่เป็นผู้ถูกปลด เพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือถูกไล่ออกจากโรงเรียนทหาร หรือสถาบันการศึกษาอื่นใด
      ๑๐. เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ
      ๑๑. บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง เป็นผู้มีอาชีพอันชอบธรรม หรือมีหลักฐานเชื่อถือได้
      ๑๒. ไม่เป็นผู้อยู่ในสมณเพศ
      ๑๓. คุณสมบัติและลักษณะดังกล่าวนี้ แม้ปรากฏว่าเป็นความเท็จขึ้นภายหลังที่ได้เข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศแล้วก็ตาม จะต้อง
ออกจากความเป็นนักเรียนจ่าอากาศทันที

หลักฐานประกอบการสมัคร

       ๑. ใบสมัครของโรงเรียนจ่าอากาศ (อยู่ท้ายเล่มของระเบียบการ)
       ๒. หลักฐานวุฒิการศึกษา ได้แก่ ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือ ใบรับรองของโรงเรียน ซึ่งแสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียน
สุดท้ายของหลักสูตร
       ๓. เฉพาะผู้สมัคร ฯ ทางไปรษณีย์ รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายในครั้งเดียวกันระยะเวลาไม่เกิน ๓ เดือน นับถึง
วันสมัคร) แต่งกายสุภาพ ท่าปกติ ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก และ แว่นตา จำนวน ๔ รูป
       ๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ชุด (ถ้าผู้สมัครยังไม่ทำบัตรประจำตัวประชาชน ให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านแทน)
       ๕. สำเนาหลักฐานการฝึกวิชาทหาร (รด.) ของกรมการรักษาดินแดน (ถ้ามี)
       ๖. หลักฐานซึ่งแสดงว่าเป็นบุตรข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หรือลูกจ้างประจำที่ได้ทำหน้าที่ ในการรบ หรือการสงคราม
หรือปราบจลาจล หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นบุตรข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หรือลูกจ้างประจำ ซึ่งประสบอันตรายบาดเจ็บถึงทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือหลักฐานแสดงว่า เป็นบุตรของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ (ถ้ามี)
       ๗. หลักฐานแสดงความสามารถด้านกีฬาระดับเขตการศึกษาขึ้นไป (ถ้ามี)

การรับสมัคร
 ๑. สมัครทางไปรษณีย์ ถึง วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๐
            - การสั่งซื้อใบสมัครฯ ทางไปรษณีย์ : ให้ส่งที่อยู่โดยละเอียดพร้อมส่งเงิน จำนวน ๑๑๐.- บาท (หนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน)
ทางธนาณัติ สั่งจ่ายที่ทำการไปรษณีย์ ปณฝ.กองทัพอากาศ ๑๐๒๑๓ ในนาม นาวาอากาศโทหญิง จันทร์ฉาย จันทร์แทน และ
จ่าหน้าซองถึงสำนักงานรับสมัคร นักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศฯ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์
๐ ๒๕๓๔ ๓๗๖๓, ๐ ๒๕๓๔ ๓๗๖๒, ๐ ๒๕๓๔ ๒๘๔๑

            - การสมัครฯ ทางไปรษณีย์ : ให้ดูรายละเอียดจากระเบียบการที่สั่งซื้อ

๒. สมัครด้วยตนเองที่ อาคาร รณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ ดอนเมือง ถนนพหลโยธิน
กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๕ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่ม

โรงเรียนจ่าอากาศ 171/1 หมู่ 10 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.10210 โทรศัพท์ : 0 2534 3762, 0 2534 3763, 0 2534 2841, 0 2534 3711, 0 2534 4365  http://www.atts.rtaf.mi.th/

   
ข่าวดีๆ คัดสรรมาฝากโดย manang (Muthita Rattanamusit) บทความทั้งหมดของคุณ manang
วันที่ 12/01/2550 เวลา 15:02:43
เข้าชมข่าวนี้แล้ว 69786 ครั้ง ได้รับการโหวต 364 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4 หน้า ( ชม 69786 คน ตอบ 105 คน ) 1 2 3 4 >>
ความคิดเห็นที่ 106
วันที่ 25/3/2552 20:08:50
โดย คุณ art
IP : 118.174.40.***
 

น่าสอบน่ะ

โพสต์เมื่อ : 25/3/2552 20:08:50
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 105
วันที่ 19/3/2552 23:05:51
โดย คุณ วรพรต
IP : 125.27.194.***
 

ผมสอบไม่ผ่านอ่า
โพสต์เมื่อ : 19/3/2552 23:05:51
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 104
วันที่ 19/3/2552 10:27:26
โดย คุณ เด็กใต้คนนึง
IP : 117.47.85.***
 

ทำไมไม่ประกาศแบบเป็นรายชื่อไปเลยค่ะเพื่อความชัว

ประกาศแบบนี้คนที่คิดไม่ดีก้ออาจคิดว่าโกงได้น่ะ

แล้วคนที่อยู่ไกลๆจะได้เตรียมตัวทันด้วย

คนที่เขาลำบากอ่ะค่ะ

คนที่ไม่ติดจะขึ้นคำว่าไม่มีรายชื่อ แล้วคนที่พิมแล้วไม่ขึ้นอะไรหล่ะค่ะ

แล้วคนที่ติดจะขึ้นไงค่ะ ช่วยบอกหน่อย

ประกาศแบบขึ้นรายชื

โพสต์เมื่อ : 19/3/2552 10:27:26
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 103
วันที่ 17/3/2552 18:06:18
โดย คุณ เต้
IP : 222.123.164.***
 

คนเยอะมากเลยครับที่ไปสมัคเข้ากัน(อยากฆ่าคน)
ลุ้นน่าดูเลย

โพสต์เมื่อ : 17/3/2552 18:06:18
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 102
วันที่ 12/3/2552 13:53:16
โดย คุณ ไนท์
IP : 125.27.175.***
 

ผมอยากติดเพื่อปู่ย่าจะได้สบายสะที

โพสต์เมื่อ : 12/3/2552 13:53:16
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 101
วันที่ 11/3/2552 22:25:36
โดย คุณ PANCAKE
IP : 222.123.49.***
 

ขอให้ปาล์ม นารี /3..51 สอบได้เน้ออออออออออออออออ

สู้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เป็นกำลังใจให้เส-มอ

*_*

โพสต์เมื่อ : 11/3/2552 22:25:36
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 100
วันที่ 6/3/2552 14:46:31
โดย คุณ ด.ช.ญาณภัทร เรืองแก้ว
IP : 124.121.87.***
 

อยากเป็นมากเลยครับ

โพสต์เมื่อ : 6/3/2552 14:46:31
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 99
วันที่ 6/3/2552 14:43:33
โดย คุณ ด.ช.ญาณภัทร เรืองแก้ว
IP : 124.121.87.***
 

อยากเป็นมาก

โพสต์เมื่อ : 6/3/2552 14:43:33
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 98
วันที่ 5/3/2552 13:26:13
โดย คุณ jojo
IP : 222.123.29.***
 

อยากเป็นมาก

โพสต์เมื่อ : 5/3/2552 13:26:13
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 97
วันที่ 27/2/2552 13:12:49
โดย คุณ น.ศ.ท ไพรัตน์ ใจอ่อน
IP : 61.19.66.***
 

อยากเรียนทหารอากาศมากอยากทราบว่าจบ ม. ใหนถึงจะใด้เรียน

โพสต์เมื่อ : 27/2/2552 13:12:49
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 96
วันที่ 26/2/2552 15:35:57
โดย คุณ G='
IP : 117.47.125.***
 

อยากถามว่าถ้าเรียนจบไปแล้วปีหนึ่งอยากจะมาลงเรียนจ่าอากาศจะได้ไหมครับเอาวุฒิ ปวช.มาสอบใหม่อ่ะครับ

โพสต์เมื่อ : 26/2/2552 15:35:57
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 95
วันที่ 20/2/2552 18:20:29
โดย คุณ ยุทธ
IP : 125.26.110.***
 

สมัคแล้วแต่ยังไม่สอบจะไปสอบวันที่ 8 มี.ค. 52 นี้

โพสต์เมื่อ : 20/2/2552 18:20:29
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 94
วันที่ 11/2/2552 15:08:16
โดย คุณ ฝัน
IP : 202.143.161.***
 

ฝันก้อสมัครจ่าอาศแล้วฝันสอบวันที่ 8 ฝันคิดว่าน่าจะได้เป็นนักเรียนจ่าอาศซักที

โพสต์เมื่อ : 11/2/2552 15:08:16
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 93
วันที่ 10/2/2552 12:36:45
โดย คุณ พั
IP : 222.123.129.***
 

อยากเปงจ่าอากาศแต่ติดอยู่ที่ว่ามันไกลเกินกว่าที่จะไปถึงช่วยมาเปิดแถวๆเชียงใหม่ได้ไหมครับถ้าได้จะเปงพระคุณอย่างยิ่งขอขอบคุณไว้นะที่นี่ด้วยนะคับขอขอบคุณคับ

โพสต์เมื่อ : 10/2/2552 12:36:45
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 92
วันที่ 10/2/2552 9:19:54
โดย คุณ น้องสาว
IP : 58.137.129.***
 

พี่ของหนูอยากเป็นรักเรีนนจ่าอากาศเหมือนกันแต่ไมท่รู้จะสมัครที่ไหน
มีคนบอกว่าไปสมัครที่กรุงเทพ แต่อยู่ต่างจังหวัด จะทำยังงัยดีค่ะ

โพสต์เมื่อ : 10/2/2552 9:19:54
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 91
วันที่ 9/2/2552 21:54:10
โดย คุณ พเนจร
IP : 119.42.77.***
 

ผมก็อยากเรียนมากคับ

โพสต์เมื่อ : 9/2/2552 21:54:10
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 90
วันที่ 8/2/2552 19:57:27
โดย คุณ ghjhgf
IP : 125.26.88.***
 

อย่ากเรียน ...
อิอิ

โพสต์เมื่อ : 8/2/2552 19:57:27
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 89
วันที่ 6/2/2552 21:21:03
โดย คุณ Poom_paradox
IP : 118.174.120.***
 

อยากเป็นพอกัน

โพสต์เมื่อ : 6/2/2552 21:21:03
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 88
วันที่ 31/1/2552 10:27:47
โดย คุณ นปค 50
IP : 61.19.148.***
 

เป็นจ่าอากาศ
ไม่ง่ายอย่างที่คิด
รุ่นพี่โหดนะ

โพสต์เมื่อ : 31/1/2552 10:27:47
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 87
วันที่ 30/1/2552 10:35:00
โดย คุณ ธวัชชัย ทองหล่อ
IP : 118.175.66.***
 

ผมอยากเปน

โพสต์เมื่อ : 30/1/2552 10:35:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 86
วันที่ 29/1/2552 20:05:00
โดย คุณ มะเหมี่ยว sukanya pilatun
IP : 125.26.179.***
 

ทำไหมน้า-------ไม่มีรับสมัคผู้หญิงถ้ามีจะรีบไป
ก็ผู้หญิงก็มีเลือดนักสู้เหมือนกันค่ะ กรุณาระนะค่ะขอทีช่วยรับสมัคผู้
หญิงที เทอน.............เจ้า.......พระคุณ.........สาธุ ขอร้องระนะ

โพสต์เมื่อ : 29/1/2552 20:05:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 85
วันที่ 29/1/2552 19:42:36
โดย คุณ คำนวณ อุดสระน้อย
IP : 58.147.41.***
 

ไปเรียนจ่าอากาศแล้วผมเป็นนักฟุตบอล สมัคที่2 อยากเล่นบอลทีมจ่าอากาศ

โพสต์เมื่อ : 29/1/2552 19:42:36
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 84
วันที่ 29/1/2552 10:28:29
โดย คุณ นาย วรรุจน์ เสียงกอง
IP : 118.172.122.***
 

ถ้าสอบวิชาการไม่ผ่าน แต่สอบพละผ่านจะได้เป็นนักเรียนสำรองหรือเปล่า

โพสต์เมื่อ : 29/1/2552 10:28:29
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 83
วันที่ 29/1/2552 8:45:36
โดย คุณ supalug
IP : 203.172.217.***
 

ถ้าเป็นผู้หญิงสมัครได้ป่าวค่ะ

โพสต์เมื่อ : 29/1/2552 8:45:36
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 82
วันที่ 22/1/2552 12:31:36
โดย คุณ เด็กน.ศ.ท
IP : 119.42.69.***
 

อยากหัยเปิดรับผู้หญิงบ้างจัง อยากเป็นอ่ะ

โพสต์เมื่อ : 22/1/2552 12:31:36
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 81
วันที่ 20/1/2552 16:30:11
โดย คุณ vv
IP : 125.26.132.***
 

ทำไมระเบียบการรับสมัครยังเป็น ปี 2550 ตัวจริงหรือเปล่าค่ะระเบียบ

โพสต์เมื่อ : 20/1/2552 16:30:11
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 80
วันที่ 20/1/2552 14:38:21
โดย คุณ ชนะพงศ์พันธ์ กันทะเนตร
IP : 222.123.27.***
 

ขอให้ผมสอบผ่านด้วยเถิด

โพสต์เมื่อ : 20/1/2552 14:38:21
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 79
วันที่ 19/1/2552 21:17:59
โดย คุณ big
IP : 125.26.4.***
 

ผมยังไม่มีใบสมัครเลยคร้าฟ ฟฟ

หาได้ที่ไหนงะ

โพสต์เมื่อ : 19/1/2552 21:17:59
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 78
วันที่ 19/1/2552 21:15:43
โดย คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง
IP : 115.67.0.***
 

ด้วยความรักชาติแล้วผมอยากจะเป็นทหารแม้จะจะตายก็ยอมเพื่อแผ่นดินผืนนี้

โพสต์เมื่อ : 19/1/2552 21:15:43
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 77
วันที่ 19/1/2552 10:03:51
โดย คุณ manit
IP : 125.25.123.***
 

ผมอยากโหลดใบสมัครที่นี้ครับ

โพสต์เมื่อ : 19/1/2552 10:03:51
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4 หน้า ( ชม 69786 คน ตอบ 105 คน ) 1 2 3 4 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด
คำค้นหา : สอบตรง , รับตรง 53 , มหาวิทยาลัย , ศึกษาต่อ , แนะแนว , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ความรู้ มัธยมต้น วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , โครงงาน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , สกินhi5 hi5 โค้ดแต่งhi5 , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, hi5, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมส์ขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ดูหนัง , โรงแรม , ฉีดผิวขาว , Moha
พันธมิตร : Kapook.com / Narak.com / เกมส์.com / การประปานครหลวง / เว็บไซต์แนะนำ อื่นๆ
ติดต่อ : เกี่ยวกับ Eduzones / ติดต่อ Eduzones / โทร 0-2561-5455-7 Email : webmaster@eduzones.com
Copyright @2007 Eduzones All rights reserved.
The Most Popular Education Site in Thailand
The Best Education/Community Service Site : The Nation Thailand Web Award 2000
The Most Visited Educational Site : Truehit.net Web Award 2004 , 2005 , 2009
Top 50 most visited web sites in Thailand : Truehit.net Web Award 2009
Contact Email : webmaster@eduzones.com Tel/Fax : 0-2561-5455-7