www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

โรงเรียนนายร้อยตำรวจประกาศรับสมัคร

ร่วมส่งประเด็นข่าวที่น่าสนใจ คลิกที่นี่ ข่าวของท่านมีประโยชน์กับผู้อื่นอีกมากมาย

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2550

 

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จะทำการรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2550 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. จำนวนที่รับ

รับจากข้าราชการตำรวจ จำนวน 40 นาย

2. พื้นความรู้และคุณสมบัติของผู้สมัคร

2.1 รับราชการตำรวจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันแรกที่สอบข้อเขียน (6 กุมภาพันธ์2550)

2.2 สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า

2.3 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด และบิดามารดาผู้ให้กำเนิดมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรหรือชั้นประทวน หรือเป็นข้าราชการตำรวจซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

2.4 เป็นชายโสด ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือติดต่อได้เสียกับหญิงถึงขั้น พอที่จะถือได้ว่าเป็นผู้มีภรรยา ไม่ว่าจะโดยทางนิตินัยหรือพฤตินัย

2.5 มีขนาดร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร

2.6 มีอายุไม่เกิน 25 ปี ในปีที่จะเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ การนับอายุให้นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (นับปีชนปี)

2.7 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกฟ้องหรือต้องหา หรือตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือเคยต้องคำพิพากษาของศาลว่าได้กระทำผิดในคดีอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดย ประมาท หรือความผิดลหุโทษ

2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกถอนทะเบียน หรือพ้นจากความเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจด้วยเหตุที่ระบุไว้ในข้อบังคับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ข้อ 62.3 หรือ ข้อ 62.4 หรือไม่เคยถูกให้ออกจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาอื่นใด เพราะเหตุประพฤติชั่วเพราะการกระทำความผิดหรือผิดวินัย หรือมีความประพฤติไม่เรียบร้อย

2.9 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ตาม ผนวก ก ในระเบียบการและวิธีรับสมัครเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ

2.10 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ หรือกฎหมายอื่น

2.11 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ หรือกฎหมายอื่น

2.12 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากองค์การของรัฐบาล หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

2.13 ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขันใด ๆ

2.14 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญโดยความบริสุทธิ์ใจ

2.15 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวชในศาสนาใดๆ

2.16 ไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตำรวจยังไม่ถึง 1 ปี หรือผู้ที่ทางราชการไม่รับสมัครต่อจากวันครบกำหนดปลดกองหนุน หรือผู้ที่ถูกให้ออกจากราชการฐานหย่อนความสามารถ เนื่องจากมีความไม่เหมาะสมในการทดลองปฏิบัติราชการ

2.17 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี โดยผู้บังคับบัญชารับรองความประพฤติ

2.18 ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย

2.19 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

2.20 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

2.21 ในรอบ 12 เดือนที่แล้วมาถึงวันเปิดรับสมัคร ต้องไม่ถูกลงโทษทางวินัยสูงกว่าโทษภาคทัณฑ์

2.22 ต้องไม่อยู่ในระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือต้องหาในคดีอาญา

เว้นแต่ต้องหาในคดีอาญาอันเนื่องจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่

พื้นความรู้ คุณสมบัติและความประพฤติดังกล่าวนี้ ถ้าปรากฏว่าเป็นความเท็จขึ้นภายหลังรับเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจแล้วก็ตาม จะต้องถูกออกจากความเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจทันที

 

3. ผู้สมัครที่มีสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มเติม

3.1 เป็นบุตรโดยกำเนิดของข้าราชการตำรวจ หรือบุคคลซึ่งถึงแก่กรรม หรือได้รับบาดเจ็บจนทุพพลภาพ หรือสูญหายตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากปฏิบัติราชการ หรือช่วยเหลือราชการปราบปรามโจรผู้ร้าย หรือผู้ก่อการร้าย หรือผู้ก่อความไม่สงบ หรืออริราชศัตรู

3.2 เป็นบุตรโดยกำเนิดของผู้ได้รับเหรียญกล้าหาญ หรือตนเองได้รับเหรียญกล้าหาญ

3.3 เป็นบุตรโดยกำเนิดของผู้ที่เป็น หรือเคยเป็นผู้บังคับบัญชา หรือครูอาจารย์โรงเรียนตำรวจ หรือสถานศึกษาอื่นใดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งมีหลักฐานลงประวัติว่าได้สอนมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และปีหนึ่งต้องทำการสอนไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง

3.4 เป็นบุตรโดยกำเนิดของข้าราชการตำรวจ

กรณีตามข้อ 3.1 , 3.2 และ 3.3 เพิ่มให้ 25 คะแนน กรณีตามข้อ 3.4 เพิ่มให้ 10 คะแนน

การคิดคะแนนเพิ่มพิเศษตามข้อ 3.1 , 3.2 และ 3.3 ถ้าผู้มีสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษตามหลักเกณฑ์หลายกรณีให้ได้รับกรณีเดียว และเมื่อรวมกับข้อ 3.4 แล้วไม่เกิน 35 คะแนน โดยให้นำคะแนนที่ได้รับเพิ่มพิเศษนี้ไปรวมกับคะแนนสอบข้อเขียนก่อนประกาศผลสอบรอบสุดท้าย

 

4. วิธีสมัคร

สมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 

5. วัน เวลา และสถานที่ จำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร

จำหน่ายระเบียบการและใบสมัครราคาชุดละ 50 บาท ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2549 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2550 (เว้นวันหยุดราชการช่วงปีใหม่) ณ สถานที่ดังต่อไปนี้

5.1 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

5.2 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร 1 - 9

6. หลักฐานที่ใช้ในวันสมัคร

6.1 ใบสมัครตามแบบที่กำหนดไว้ ซึ่งจำหน่ายให้แก่ผู้สมัครพร้อมระเบียบการ

6.2 รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง แต่งเครื่องแบบไม่สวมหมวก ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จำนวน 7 รูป ต้องเป็นรูปที่ถ่ายในคราวเดียวกันไม่เกิน 3 เดือน นับถึงวันยื่นสมัคร

6.3 สำเนาประกาศนียบัตรหรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1-) หรือหนังสือรับรองผลการเรียน(รบ.5-) ซึ่งแสดงว่าสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

6.4 สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่ทางราชการออกให้และรับรองสำเนาถูกต้องไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัครของผู้สมัคร

6.5 สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการตำรวจ หรือสำเนาหนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา สำเนาเอกสารในข้อ 6.3 – 6.5 ให้นำฉบับจริงไปแสดงควบคู่กันด้วย หลังจากกรรมการรับสมัครตรวจสอบฉบับจริงกับสำเนาเรียบร้อยแล้วจะคืนฉบับจริงให้ กรรมการจะไม่รับสมัครหากไม่นำฉบับจริงไปแสดงและถ้าผู้สมัครมอบฉบับจริงไว้ให้หากเกิดการสูญหายกรรมการจะไม่รับผิดชอบ  ข้อความสำคัญในเอกสาร หรือหลักฐานทุกฉบับที่นำไปยื่นในวันสมัครต้องถูกต้องตรงกัน เช่น วัน เดือน ปีเกิดของผู้สมัคร ชื่อ ชื่อสกุล ของผู้สมัคร และบิดา มารดา อักษร สระ ตัวสะกด การันต์ เป็นต้น หากไม่ตรงกันต้องนำเอกสารที่ทางราชการออกให้ไปแสดงประกอบยืนยัน

 

7. หลักฐานที่ต้องนำไปยื่นเพิ่มเติมในวันแรกที่สอบพลศึกษา

ผู้สมัครทุกคนที่มีชื่อในประกาศซึ่งเป็นผู้สอบได้รอบแรก (ข้อเขียน) ต้องนำหลักฐานต่างๆ ดังต่อไปนี้ไปยื่นเพิ่มเติมในวันแรกที่สอบพลศึกษาภายในเวลา 16.30 . หากไม่นำไปยื่นจะถูก ตัดสิทธิไม่ให้เป็นผู้สอบคัดเลือกได้ และไม่มีการผ่อนผันให้หากหลักฐานไม่ครบ หรือไม่ถูกต้อง

7.1 สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่ทางราชการออกให้และรับรองสำเนาถูกต้องไว้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันปิดรับสมัคร ของบิดามารดาผู้สมัคร เพื่อตรวจสอบสัญชาติของผู้สมัครและของบิดามารดาผู้ให้กำเนิด และหากผู้สมัครมีบิดามารดาที่ชื่อสกุลไม่ตรงกัน หรือชื่อสกุลของบิดามารดาแสดงว่าน่าจะเป็นชื่อสกุลของชาวต่างประเทศ ต้องนำสำเนาหลักฐานที่ทางกระทรวงมหาดไทยรับรองการเป็นบิดามารดา หรือเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดไปแสดง

7.2 ในกรณีที่บิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม ให้นำสำเนาใบมรณบัตร หรือสำเนาหลักฐานอื่นของทางราชการไปแสดงสัญชาติของบิดา มารดา

7.3 ในกรณีที่ปู่หรือตาเป็นคนต่างด้าว ต้องนำสำเนาหลักฐานใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) หรือสำเนาหลักฐานทางทหารของบิดา หรือสำเนาใบสูติบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองจาก นายทะเบียนว่าบิดา มารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดอย่างใดอย่างหนึ่งไปแสดงด้วย

7.4 สำเนาสูติบัตรของผู้สมัคร ในกรณีที่ไม่มีสูติบัตรให้นำหนังสือรับรองการเกิดจากอำเภอหรือเขต ซึ่งปรากฏ วัน เดือน ปีเกิด และชื่อบิดามารดาผู้ให้กำเนิดไปแสดง

7.5 สำเนาหลักฐานเพื่อขอรับคะแนนเพิ่มพิเศษตามข้อ 3 (ถ้ามี)

7.6 หนังสือรับรองพื้นความรู้ คุณสมบัติ และผลการสืบความประพฤติ ตามแบบในผนวก จ. ที่ผู้บังคับบัญชาไม่ต่ำกว่าผู้กำกับการหรือเทียบเท่าได้รับรองแล้ว

สำเนาเอกสารทุกฉบับให้นำฉบับจริงไปแสดงควบคู่กันด้วย (ยกเว้นเอกสารที่แสดงว่าผู้สมัครเป็นบุตรโดยกำเนิดของข้าราชการตำรวจ ตามแบบในผนวก ง. และตามข้อ 7.6 กรรมการจะยึดฉบับจริงไว้) หลังจากกรรมการรับหลักฐานได้ตรวจสอบฉบับจริงกับสำเนาเรียบร้อยแล้วจะคืนฉบับจริงให้ หากไม่นำฉบับจริงไปแสดงจะไม่มีการผ่อนผันให้ และถ้าผู้สมัครมอบฉบับจริงไว้ให้ หากเกิดการ สูญหายกรรมการรับสมัครจะไม่รับผิดชอบ

ข้อความสำคัญในเอกสารหรือหลักฐานทุกฉบับที่นำไปยื่น ต้องถูกต้องตรงกัน เช่น วัน เดือน ปีเกิด ของผู้สมัคร ชื่อ ชื่อสกุลของผู้สมัครและบิดามารดา อักษร สระ ตัวสะกด การันต์ เป็นต้น หากไม่ตรงกันต้องนำเอกสารที่ทางราชการออกให้ไปแสดงประกอบยืนยัน หากไม่นำไปแสดงจะไม่มีการผ่อนผันให้

 

8. กำหนดการต่าง ๆ

8.1 วันที่ 8-15 มกราคม 2550 รับสมัครที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

8.2 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 สอบรอบแรก (ข้อเขียน) ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

8.3 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2550 ประกาศผลสอบรอบแรก ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

8.4 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550 ตรวจร่างกาย ที่โรงพยาบาลตำรวจ

8.5 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 สอบพลศึกษา ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

8.6 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550 วัดขนาดร่างกายและสอบสัมภาษณ์ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

8.7 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 ประกาศผลรอบสุดท้าย ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

8.8 วันที่ 12 มีนาคม 2550 ทำสัญญามอบตัวและผู้สอบได้สำรองฟังผลที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

8.9 วันที่ 1 เมษายน 2550 รายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

 

9. การสอบคัดเลือก การสอบคัดเลือกกระทำเป็นสองรอบ ดังนี้.-

9.1 การสอบรอบแรก เป็นการสอบข้อเขียน วิชาที่สอบได้แก่ วิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ มีรายละเอียดดังนี้.-

9.1.1 วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ขอบเขตตามเนื้อหารายวิชา ท.401,.402, .503, .504, .605, .606

9.1.2 วิชาวิทยาศาสตร์ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ขอบเขตตามเนื้อหารายวิชา ว.421,.021, .022, .023, .024, .025, .431, .031, .032, .033, .034, .035

9.1.3 วิชาคณิตศาสตร์ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ขอบเขตตามเนื้อหารายวิชา ค.011,.012, .013, .014, .015, .016

9.1.4 วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ขอบเขตตามเนื้อหารายวิชา อ.017,.018, .019, .0110, .0111, .0112

 

9.2 การสอบรอบสอง เป็นการตรวจร่างกาย ตรวจสอบประวัติ สอบพลศึกษา สอบสัมภาษณ์ วัดขนาดร่างกาย เป็นการสอบไม่มีคะแนน ถือเกณฑ์ ได้-ตก มีรายละเอียดดังต่อไปนี้.-

9.2.1 การตรวจร่างกายและตรวจสอบประวัติ เป็นการตรวจสุขภาพและตรวจโรค ซึ่งต้องห้าม ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการและวิธีรับสมัครนักเรียนนายร้อยตำรวจ ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพมหานคร ตามวันเวลาที่กำหนด ผู้ไม่ไปรับการตรวจร่างกายถือว่าสละสิทธิ ผลการตรวจร่างกายของคณะกรรมการแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจ ถือเป็นเด็ดขาด จะไม่รับพิจารณาผลการตรวจร่างกายจากที่อื่นที่ผู้สมัครนำมาแสดง

9.2.2 การสอบพลศึกษา เป็นการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย 2 ประเภท คือ

(1) วิ่งระยะทาง 1,000 เมตร ใช้เวลา 4 นาที จากจุดเริ่มต้นจนถึงเส้นชัย ถ้าวิ่งไม่ถึงหรือออกนอกลู่วิ่งก่อนครบกำหนดระยะทาง หรือทำเวลาเกินกว่ากำหนด ถือว่าสอบพลศึกษาตก

(2) ว่ายน้ำระยะทาง 50 เมตร ใช้เวลา 1 นาที 20 วินาที จากจุดเริ่มต้นจนถึงผู้สอบใช้มือหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแตะขอบสระซึ่งเป็นเส้นชัย ผู้ที่ว่ายไม่ถึงหรือทำเวลาเกินกว่าที่กำหนด ถือว่าสอบพลศึกษาตก  ผู้สมัครจะต้องสอบพลศึกษาตาม (1) และ (2) ทั้งสองอย่างให้ผ่าน จึงจะถือว่าสอบพลศึกษาได้ ผู้ที่สอบพลศึกษาตกจะไม่รับเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ โดยไม่คำนึงถึงคะแนนข้อเขียนที่สอบได้

9.2.3 การสอบสัมภาษณ์และวัดขนาดร่างกาย

เป็นการพิจารณารูปร่าง ลักษณะท่าทาง ท่วงทีวาจา ความสมบูรณ์ของร่างกาย ความองอาจ ว่องไวและปฏิภาณไหวพริบ ตลอดจนคุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสมจะเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

ผลการสอบถือเกณฑ์ “ได้ ” หรือ “ ตก ” เท่านั้น ผู้ที่สอบตกหมายถึง ผู้ที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร และจะตัดสิทธิไม่รับเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ โดยไม่คำนึงถึงคะแนนการสอบข้อเขียนที่ได้

ในวันสอบสัมภาษณ์จะทำการวัดขนาดร่างกายของผู้สมัครด้วย หากผู้สมัครมีร่างกายไม่ได้ขนาดตามที่กำหนดไว้ จะหมดสิทธิสอบสัมภาษณ์ทันที

 

10. การประกาศผลการสอบคัดเลือก

10.1 การประกาศผลสอบรอบแรก โรงเรียนนายร้อยตำรวจจะคัดเลือกผู้ที่สอบข้อเขียนผ่านจากผู้ที่ได้คะแนนข้อเขียนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับไว้ตามจำนวนที่ต้องการ ถ้ามีคะแนนรวมเท่ากัน ให้เปรียบเทียบคะแนนวิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ตามลำดับ ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขลำดับสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า แล้วประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบรอบสอง โดยประกาศเรียงตามรหัสประจำตัวสอบ (พร้อมแจ้งลำดับที่สอบได้)

10.2 การประกาศผลสอบรอบสุดท้าย โรงเรียนนายร้อยตำรวจจะคัดเลือกผู้ที่สอบเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจได้ จากผู้ที่สอบรอบสองผ่านโดยถือคะแนนรวมสูงสุด (คะแนนสอบข้อเขียน รวมกับคะแนนเพิ่มพิเศษ (ถ้ามี)) ลดหลั่นกันลงมาตามลำดับ ถ้ามีคะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนข้อเขียนสูงกว่าอยู่ในอันดับที่ดีกว่า ถ้ายังได้คะแนนข้อเขียนเท่ากันอีก ให้เปรียบเทียบคะแนนวิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ตามลำดับ ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ ผู้ที่ได้รับเลขลำดับสมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่า แล้วประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ได้ตามจำนวนที่ต้องการ โดยประกาศเรียงตามรหัสประจำตัวสอบ (พร้อมแจ้งลำดับที่สอบได้) และประกาศรายชื่อผู้สอบได้ลำดับสำรองตามลำดับที่สอบได้ไว้จำนวนหนึ่ง เพื่อเรียกเข้าแทนผู้สละสิทธิ

11. ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ

11.1 ค่าสมัครสอบคนละ 100 บาท

11.2 ค่าตรวจร่างกาย ตามที่คณะกรรมการแพทย์กำหนด ในกรณีที่แพทย์ต้องตรวจพิเศษนอกเหนือจากการตรวจธรรมดา ผู้รับการตรวจจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

12. รายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ ดูได้จากระเบียบการและวิธีรับสมัครนักเรียนนายร้อยตำรวจที่ขายพร้อมกับใบสมัครที่ผู้สมัครจะต้องซื้อไปทำความเข้าใจและปฏิบัติให้ถูกต้อง

13. คำเตือน

13.1 โรงเรียนนายร้อยตำรวจดำเนินการสอบคัดเลือกตามระบบคุณธรรม โดยยึดหลักความรู้ความสามารถและความเป็นธรรม วิธีดำเนินการทุกขั้นตอนจะเป็นรูปคณะกรรมการทั้งสิ้น ผู้สมัครจะต้องใช้ความรู้ความสามารถของตนเองเท่านั้น อย่าได้หลงเชื่อและยอมเสียทรัพย์สินให้แก่ผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ โปรดระวังกลุ่มมิจฉาชีพจะฉวยโอกาส หลอกลวงต้มตุ๋น

13.2 ประกาศต่าง ๆ ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกครั้งนี้จะปิดประกาศไว้ที่ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งกำหนดการต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องติดตามประกาศที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอจะอ้างว่าไม่ทราบประกาศในภายหลังไม่ได้

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 90 หมู่ 7 อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 

โทรศัพท์ 0-3431-2009/ http://www.pca.ac.th

   
ข่าวดีๆ คัดสรรมาฝากโดย manang (Muthita Rattanamusit) บทความทั้งหมดของคุณ manang
วันที่ 12/01/2550 เวลา 15:00:55
เข้าชมข่าวนี้แล้ว 213554 ครั้ง ได้รับการโหวต 419 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6 หน้า ( ชม 213554 คน ตอบ 170 คน ) 1 2 3 4 5 6 >>
ความคิดเห็นที่ 171
วันที่ 29/6/2552 16:32:51
โดย คุณ นพรัตน์ สุระคาย
IP : 58.9.246.***
 

ผมอยากเป็น มาก คับ

อยากอยู่ เหล่าทหารบก คับ

ชอบมากผมอยากสอบเข้ามากคับ

{{055}}

โพสต์เมื่อ : 29/6/2552 16:32:51
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 170
วันที่ 27/6/2552 21:07:23
โดย คุณ ..........
IP : 117.47.190.***
 

อยากเปน อ่า

แต่เจาะหู

จะได้สอบรึป่าวเนี่ย

โพสต์เมื่อ : 27/6/2552 21:07:23
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 169
วันที่ 26/6/2552 13:52:03
โดย คุณ คนอยากเรียน
IP : 119.42.85.***
 

ทำไมไม่รับตั้งแต่ม.3ละค่ะ

โพสต์เมื่อ : 26/6/2552 13:52:03
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 168
วันที่ 22/6/2552 15:46:51
โดย คุณ 125846
IP : 203.172.204.***
 

หนูอยากเป็นตำรวจหญิง

โพสต์เมื่อ : 22/6/2552 15:46:51
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 167
วันที่ 17/6/2552 9:56:09
โดย คุณ นุชจ๊ะ
IP : 61.19.149.***
 

รอหน่อยนะ
เดี๋ยวเรา
ไปเรียน
ด้วยกัน
ย้า..สู้ๆๆ

โพสต์เมื่อ : 17/6/2552 9:56:09
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 166
วันที่ 14/6/2552 8:09:55
โดย คุณ อรสา
IP : 61.90.33.***
 

อยากเป็นตำรวจ

โพสต์เมื่อ : 14/6/2552 8:09:55
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 165
วันที่ 12/6/2552 15:50:58
โดย คุณ ไม่ประสงค์ออกนาม
IP : 125.26.54.***
 

ถ้าผม จะสมัคไช้วุฒิ ม.3 จะได้คะแนนเพิ่มป่าวครับ

ครือพ่อ ผมเป็นตำรวจ พ.ต.อ แต่เขาเสียชีวิตรแล้ว ผมจะได้คะแนเพิ่มกี่คะแนนหรอครับ

โพสต์เมื่อ : 12/6/2552 15:50:58
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 164
วันที่ 11/6/2552 15:07:32
โดย คุณ โบนัส
IP : 222.123.58.***
 

อยากเป็นนายร้อยตำรวจหญิง..

..แต่เรียนสายอาชืพมา..

..จะสมัครสอบได้ไมค่ะโพสต์เมื่อ : 11/6/2552 15:07:32
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 163
วันที่ 10/6/2552 20:11:08
โดย คุณ คูณ โอม
IP : 125.26.179.***
 

ผมจะสอบให้ได้


โพสต์เมื่อ : 10/6/2552 20:11:08
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 162
วันที่ 9/6/2552 10:02:25
โดย คุณ ติ๊ก6/1 นาคูพัฒนา กรป กลางอุปถัมภื
IP : 125.26.234.***
 

ผมอยากเป็นตำรวจ

โพสต์เมื่อ : 9/6/2552 10:02:25
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 161
วันที่ 2/6/2552 18:42:58
โดย คุณ ทรงเดช
IP : 118.175.78.***
 

ปี2553เปิดรับสมัครเมื่อไหร่คับ

โพสต์เมื่อ : 2/6/2552 18:42:58
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 160
วันที่ 19/5/2552 20:09:26
โดย คุณ เอิ้น
IP : 114.128.28.***
 

แล้วนักเรียน นายร้อย ตำรวจ ปี 2552 ยังไม่ เปิดรับหรอ

โพสต์เมื่อ : 19/5/2552 20:09:26
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 159
วันที่ 4/5/2552 17:05:15
โดย คุณ นักเรียนใหม่
IP : 118.173.244.***
 

ขอให้เรียนจบนะ

โพสต์เมื่อ : 4/5/2552 17:05:15
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 158
วันที่ 18/4/2552 19:01:35
โดย คุณ อานัส
IP : 113.53.165.***
 

D ครับ

โพสต์เมื่อ : 18/4/2552 19:01:35
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 157
วันที่ 16/4/2552 18:35:51
โดย คุณ จิรัฏฐ์ จักร์สุคำ
IP : 222.123.28.***
 

ครับเรากำลังจะขึ้น ม 5 เราใช้วุฒิ ม3สอบได้ใหมครับ

โพสต์เมื่อ : 16/4/2552 18:35:51
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 156
วันที่ 16/4/2552 18:31:04
โดย คุณ นาย จิรัฏฐ์ จักร์สุคำ
IP : 222.123.28.***
 

ผมอยากเป็นนายร้อยตำรวจ
จบม.6สมัคได้ใหมครับ

โพสต์เมื่อ : 16/4/2552 18:31:04
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 155
วันที่ 16/4/2552 0:34:24
โดย คุณ ครูชำนาญการพิเศษ
IP : 125.25.20.***
 

สนใจอยากโอนเป็นอาจารย์โรงเรียนนายร้อยตำรวจค่ะ จะมีการรับโอนบุคลากรจากสังกัดอื่นหรือไม่ ปัจจุบันเป็นครู ชำนาญการพิเศษ ค่ะ

โพสต์เมื่อ : 16/4/2552 0:34:24
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 154
วันที่ 10/4/2552 22:34:47
โดย คุณ วิลาวัลย์
IP : 115.67.53.***
 

อยากเป็นนายร้อยจังเลยค่ะ อยากทราบว่าขั้นตอนการสมัครและการเรียนรู้หมายถึงข้อการปฎิบัติและทฤฎีการเรียน รบกวนพี่ๆตอบด้วยที่ may-wichianrat@hotmail.com

โพสต์เมื่อ : 10/4/2552 22:34:47
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 153
วันที่ 9/4/2552 11:29:35
โดย คุณ Fangkyzaa
IP : 118.172.54.***
 

อยากเป็นตำรวจหญิงมากค่ะ
แต่ม่ายช่ายลูกหลานตำรวจ แล้วมีโอกาสจำติดกับเขามั้ยค่ะ

แต่ทำไงได้ก็คนมันมีใจรักนี่ค่ะ รออีกหนึ่งปีหนูจะไปสอบให้ได้ สู้ๆ

โพสต์เมื่อ : 9/4/2552 11:29:35
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 152
วันที่ 6/4/2552 18:31:45
โดย คุณ PaRtY
IP : 125.27.87.***
 

การเปงตำรวจที่ดีก้อต้องช่วยเหลือประชาชน นู๋อยากเปงตำรวจหญิงจังเลย น่าจะง่ายอย่างที่คิดนะค่ะ กับการที่เราจะตั้งใจเรียนอย่างที่เราชอบ เปงกำลังใจให้นู๋ด้วยนะค่ะ

โพสต์เมื่อ : 6/4/2552 18:31:45
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 151
วันที่ 3/4/2552 12:22:43
โดย คุณ สหพัฒน์ จันทร์บัว
IP : 125.27.127.***
 

อยากเป็นนักเรียนเตรียม

มาก เป็นความฝัน

ในชีวิตของ

ลูกผู้ชายทุกคน

โพสต์เมื่อ : 3/4/2552 12:22:43
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 150
วันที่ 2/4/2552 11:29:42
โดย คุณ น้องหลิว
IP : 222.123.213.***
 

หนูอยากเป็นนายร้อยตำรวจหญิงจังเลยค่ะ เพราะหนูอยากให้แม่หนูสบาย และอยากช่วยเหลือประเทศชาติจัง แล้วหนูจะตั้งใจเรียนค่ะ

โพสต์เมื่อ : 2/4/2552 11:29:42
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 149
วันที่ 25/3/2552 16:39:42
โดย คุณ นางสาววนัชพร หนูใจกล้า
IP : 124.122.209.***
 

หนูอยากเปงตำรวจหญิงค่ะ ตอนนี้หนูอยู่ ม.5 แล้วเหลืออีกปีเดียวก้อจะจบ ถ้าจบแล้วหนูจะไปสมัครเปงนายร้อยตำรวจหญิงทันทีเลยค่ะ
ช่วยเปงกำลังใจให้ด้วยนะคะ
อ้อ ลืมไปอย่างนึง ใครรู้รายละเอียดเกี่ยวกับ รร.นายร้อยตำรวจหญิงบอกด้วยนะคะ
หนูจะได้เตรียมตัวให้พร้อม สำหรับการเปงนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิงคะ
ถ้าจะบอกโป

โพสต์เมื่อ : 25/3/2552 16:39:42
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 148
วันที่ 23/3/2552 13:13:25
โดย คุณ ลูกตำรงจ
IP : 114.128.31.***
 

อยากเป็นตำรวจหญิงมากเพราะพ่อก้อเป็นตำรวจที่ดีและเก่งอยากเป็นได้แบบพ่อ

โพสต์เมื่อ : 23/3/2552 13:13:25
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 147
วันที่ 19/3/2552 16:18:46
โดย คุณ คนดี
IP : 117.47.179.***
 

ไอลูกตำรวจมึงอย่าโม้ให้มันมาก

โพสต์เมื่อ : 19/3/2552 16:18:46
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 146
วันที่ 19/3/2552 16:15:58
โดย คุณ หัสชัย น้อยประเทศ
IP : 117.47.179.***
 

กลัวการรับพวกพ้องไว้ก่อนคนอื่นที่หลังจริงๆ
กลัวการรับพวกพ้องไว้ก่อนคนอื่นที่หลังจริงๆ
กลัวการรับพวกพ้องไว้ก่อนคนอื่นที่หลังจริงๆ
กลัวการรับพวกพ้องไว้ก่อนคนอื่นที่หลังจริงๆ
กลัวการรับพวกพ้องไว้ก่อนคนอื่นที่หลังจริงๆ
กลัวการรับพวกพ้องไว้ก่อนคนอื่นที่หลังจริงๆ

โพสต์เมื่อ : 19/3/2552 16:15:58
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 145
วันที่ 18/3/2552 20:09:55
โดย คุณ เรื่องของกุ
IP : 114.128.84.***
 

เป็นอีสุกอีใสอยู่ตอนนี้หน้ากำลังเหมือนผี

โพสต์เมื่อ : 18/3/2552 20:09:55
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 144
วันที่ 16/3/2552 22:36:50
โดย คุณ จากลูกตำรวจ
IP : 202.176.96.***
 

ใครๆก้ออยากเปง

ทั้งนั้นแหละ

ถ้าอยากเปงมัวแต่พูด

แล้วจะติดมะต้องอ่านหนังสือ

พ่อผมเปงตำรวจอยู่

ต้องนี้ จะขึ้น พันตำรวจโท

โพสต์เมื่อ : 16/3/2552 22:36:50
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 143
วันที่ 15/3/2552 21:24:26
โดย คุณ อ
IP : 222.123.11.***
 

อยากเป็นตำรวจหญิงมากแต่ร่างผอม จะทำไงได้ก็ใจมันรักนิ
จงพิสูจน์สะว่าความผอมไม่เป็นอุปสรรคในการเรียน

โพสต์เมื่อ : 15/3/2552 21:24:26
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 142
วันที่ 13/3/2552 8:56:22
โดย คุณ เหมือนฝัน
IP : 117.47.225.***
 

ตอนนี้จบ ม. 3 แล้ว อีก2ปีจะไปสมัค

โพสต์เมื่อ : 13/3/2552 8:56:22
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6 หน้า ( ชม 213554 คน ตอบ 170 คน ) 1 2 3 4 5 6 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด
คำค้นหา : สอบตรง , รับตรง 53 , มหาวิทยาลัย , ศึกษาต่อ , แนะแนว , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ความรู้ มัธยมต้น วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , โครงงาน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , สกินhi5 hi5 โค้ดแต่งhi5 , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, hi5, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมส์ขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ดูหนัง , โรงแรม , ฉีดผิวขาว , Moha
พันธมิตร : Kapook.com / Narak.com / เกมส์.com / การประปานครหลวง / เว็บไซต์แนะนำ อื่นๆ
ติดต่อ : เกี่ยวกับ Eduzones / ติดต่อ Eduzones / โทร 0-2561-5455-7 Email : webmaster@eduzones.com
Copyright @2007 Eduzones All rights reserved.
The Most Popular Education Site in Thailand
The Best Education/Community Service Site : The Nation Thailand Web Award 2000
The Most Visited Educational Site : Truehit.net Web Award 2004 , 2005 , 2009
Top 50 most visited web sites in Thailand : Truehit.net Web Award 2009
Contact Email : webmaster@eduzones.com Tel/Fax : 0-2561-5455-7