www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

วิศวะฯ ม.ศิลปากร ประกาศรับตรง

ร่วมส่งประเด็นข่าวที่น่าสนใจ คลิกที่นี่ ข่าวของท่านมีประโยชน์กับผู้อื่นอีกมากมาย

ปีการศึกษา 2550 วิศวะฯ .ศิลปากร ประกาศสอบเข้าศึกษา ใน โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร สาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ วิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี เทคโนโลยีอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ใน โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. ประจำปีการศึกษา 2550ซึ่งมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังต่อไปนี้

จำนวนสาขาวิชาที่รับเข้าศึกษา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ จำนวนรับ 25 คน

วิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ จำนวนรับ 5 คน

วิศวกรรมอุตสาหการ จำนวนรับ 10 คน

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม จำนวนรับ 20 คน

วิศวกรรมเครื่องกล จำนวนรับ 40 คน

วิศวกรรมเคมี จำนวนรับ 25 คน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอาหาร จำนวนรับ 20 คน

พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จำนวนรับ 10 คน

เทคโนโลยีชีวภาพ จำนวนรับ 20 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2549 ในประเทศไทย

3. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

5. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

6. ผู้ที่มีอายุเกิน 15 ปีบริบูรณ์ จะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน

7. จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทำหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป (เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 -.5 นับถึง ภาคการศึกษาปลายของชั้น ม.5 )

2. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือไม่เคยต้องคำพิพากษาของศาลด้วยการกระทำความผิดในคดีอาญา

3. ต้องไม่เป็นผู้พิการหรือมีโรคต่าง ๆ ดังนี้

1 ตาบอดทั้งสองข้าง

2 ตาบอดสี สำหรับผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ ในสาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิทยาการ-และวิศวกรรมวัสดุ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สาขาวิชาวิศวกรรม-อุตสาหการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

3 หูหนวกทั้งสองข้าง

4 มีความพิการของมือ แขน หรือขา จนเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

5 ติดยาเสพติดให้โทษ

6 โรคพิษสุราเรื้อรัง

7 โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ในระเบียบการนี้ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและปฏิบัติงานในวิชาชีพ

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ คนละ 300 บาท

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมนี้ เมื่อสมัครสอบแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

การสมัครสอบ

1 ติดต่อใบสมัครฟรี ได้ที่โรงเรียนมัธยมทั่วประเทศ หรือที่ Homepage http://www.eng.su.ac.th (สามารถถ่ายสำเนาใบสมัครได้)

2 สมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม หรือ ทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2549 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2550 สำหรับผู้ที่สมัครทางไปรษณีย์ ชำระเงินค่าสมัคร 300 บาท(สามร้อยบาทถ้วน) โดยส่งธนาณัติหรือ ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ สั่งจ่าย “ประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกฯ” ปทฝ.สนามจันทร์ ส่งไปยัง โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมญจร ประเภท ข. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ต.พระปฐมเจดีย์ .เมือง .นครปฐม 73000 ทั้งนี้ ตราประทับของที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขต้นทางจะต้องไม่เกินวันที่ 31 มกราคม 2550 หากพ้นกำหนดนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะไม่รับสมัคร

3 ห้าม ผู้สมัครส่งใบสมัครจ่าหน้าซองโดยตรงไปยังมหาวิทยาลัยศิลปากร (ให้จ่าหน้าซองถึงคณะฯ โดยตรงตามรายละเอียดข้อ 2)

หลักฐานประกอบการสมัคร

ผู้สมัครจะต้องนำหลักฐานต่อไปนี้ จัดส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ถึงคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

1 ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว

2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจน) และผู้สมัครต้องเซ็นรับรอง “สำเนาถูกต้อง”

3 ใบแสดงผลการศึกษา (ปพ.1:4) จำนวน 1 ฉบับ

4 สำหรับผู้สมัครทางไปรษณีย์ต้องแนบซองจดหมาย ขนาด 10 x 23 เซ็นติเมตร ที่จ่าหน้าซองชื่อ-สกุล และที่อยู่ของตนเองให้ชัดเจน พร้อมผนึกตราไปรษณียากร จำนวน 1 ซอง

ผู้สมัครที่ส่งหลักฐานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามรายการข้างต้นถือว่าขาดคุณสมบัติ จะไม่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และมหาวิทยาลัยจะตรวจสอบหลักฐานตามข้อ 3.1 อีกครั้งกับต้นฉบับในวันที่มารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในกรณีสอบคัดเลือกได้ หากพบว่าไม่ถูกต้องตามคุณสมบัติทั่วไปจะถูกตัดสิทธิเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข.

หมายเหตุ รูปถ่ายที่ใช้ติดใบสมัครใช้ขนาด 1 นิ้ว ที่เหมือนตัวจริงในวันสมัคร หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และสำหรับผู้สมัครทางไปรษณีย์ กรุณาแนบหลักฐานการสมัครมาพร้อมกับธนาณัติค่าสมัครในซองจดหมายซองเดียวกัน

ปฏิทินกำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

28 กันยายน 2549-31 มกราคม 2550

สมัครด้วยตนเอง และทางไปรษณีย์

5 เมษายน 2550

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ทาง Internet

9 เมษายน 2550

สอบสัมภาษณ์ และส่งใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซ์เรย์ร่างกาย

10 เมษายน 2550

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาทาง Internet

18-20 เมษายน 2550

ยืนยันสิทธิการเข้าศึกษาด้วยตนเองและทางไปรษณีย์

วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

หมายเหตุ ปฏิทินกำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบภายในวันที่ 5 เมษายน 2550

สอบถามเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ (ในวันเวลาราชการ) 0-3421-9364-6 ต่อ 1125, 1127-1129 และ 1131

http://www.eng.su.ac.th         ดูรายละเอียด    http://www.eng.su.ac.th/sp1/khor/k50info.doc

แก้ไขล่าสุดโดย manang เมื่อ 7/12/2549 19:07:51
   
ข่าวดีๆ คัดสรรมาฝากโดย manang (Muthita Rattanamusit) บทความทั้งหมดของคุณ manang
วันที่ 21/11/2549 เวลา 11:32:13
เข้าชมข่าวนี้แล้ว 71463 ครั้ง ได้รับการโหวต 72 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3 หน้า ( ชม 71463 คน ตอบ 79 คน ) 1 2 3 >>
ความคิดเห็นที่ 86
วันที่ 1/5/2552 20:20:18
โดย คุณ เด็กตรังงรักจิงคับๆ{{019}}
IP : 115.67.251.***
 

ดีดีคับๆๆ ผมขึ้นม.6ปีนี้นะคับ มะทราบว่า วิศวะปิโตรเค้าเปิดรับตรงวันไหนคับ

โพสต์เมื่อ : 1/5/2552 20:20:18
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 85
วันที่ 4/3/2552 12:25:54
โดย คุณ เจ้าปุ๊กปุ๋ย
IP : 118.173.119.***
 

อ่าจบ กศน. ม. 6 สมัครสอบได้ไหมอ่า อยากเรียนง่ะชอบ ม.นี้ มาตะแต่เด็กๆเลย จากเด็ก ทำงานไปเรียนไป หือๆๆๆเหนื่อยชะมัดขอบอก- -....................................................................................................

โพสต์เมื่อ : 4/3/2552 12:25:54
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 84
วันที่ 3/2/2552 12:00:02
โดย คุณ เฟิร์น...รักม.ศิลปากร
IP : 117.47.6.***
 

อยากเรียนที่ม.ศิลปากร ใจจะขาด แต่ก็กลัวไม่ได้จัง ถ้าได้คงดี วาดไม่ถึงขั้นสวยอย่างเค้าแต่ใจรักเข้าได้ป่ะ...............ยังก็รักม.ศิลปากรเสมอ

โพสต์เมื่อ : 3/2/2552 12:00:02
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 83
วันที่ 22/12/2551 15:19:12
โดย คุณ เมว์อาย
IP : 202.29.95.***
 

คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากรเปิดรับตรงหรือยังคะ

ถ้าเปิดแล้วเปิดวันไหนคะ ถ้ายังไม่เปิดแล้วจะเปิดวันไหนคะ

อยากรู้มั๊กมั้กๆๆๆๆๆๆๆ


โพสต์เมื่อ : 22/12/2551 15:19:12
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 82
วันที่ 18/9/2551 15:00:13
โดย คุณ แป้ง
IP : 61.19.154.***
 

อยาเรียนบริหารทัรพยากรมนุษย์อ่ะเมื่อไรจะมีโควต้าสักทีค่ะ

โพสต์เมื่อ : 18/9/2551 15:00:13
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 81
วันที่ 27/8/2551 9:34:46
โดย คุณ ดาว
IP : 61.19.158.***
 

วิศวะปิโตรเคมีมีการสอบคัดเลือกไหมค่ะใครรู้ช่วยบอกที

โพสต์เมื่อ : 27/8/2551 9:34:46
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 80
วันที่ 8/8/2551 20:42:34
โดย คุณ มิสทีน
IP : 58.9.37.***
 

อยากรู้อ่ะค่ะว่าคณะอักษรศาสตร์เปิดรับตรงวันไหนค่ะ

โพสต์เมื่อ : 8/8/2551 20:42:34
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 79
วันที่ 8/8/2551 9:44:32
โดย คุณ toey
IP : 119.42.69.***
 

วิศวนาโนละค่ะ อยากรูว่าสอบวิชาอะไรบ้าง

และตอนไหนที่เปิดสอบเพราะตอนนี้อยู่ ม.5 ค่ะ

โพสต์เมื่อ : 8/8/2551 9:44:32
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 78
วันที่ 14/7/2551 9:20:57
โดย คุณ 14
IP : 125.27.121.***
 

ช่วยแนะนำแนวข้อสอบของวิศวะปิโตเลียมหน่อยชิค่ะ พี่เรียนกันหนักมากใหมค่ะ

โพสต์เมื่อ : 14/7/2551 9:20:57
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 77
วันที่ 17/6/2551 20:32:44
โดย คุณ kikooya
IP : 117.47.19.***
 

พี่ๆคณะ วิศวะ โลจิสติกส์ ช่วยแนะนำการเตรียมตัวสอบด้วยค่ะ อยากเข้ามากๆๆ

โพสต์เมื่อ : 17/6/2551 20:32:44
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 76
วันที่ 3/11/2550 21:09:32
โดย คุณ มะฮ์ดี
IP : 222.123.69.***
 

พี่ๆที่เรียนปิโตรช่วยแนะนำการเตรียมตัวก่อนสอบให้หน่อยได้ไหมครับ
เผื่อว่าจะได้น้องที่มีความตั้งใจอยากจะร่วมเป็นหนึ่งในการฝ่าฟันอุปสรรกเพื่อความสำเร็จที่ใฝ่ฝัน
MMD_chiangmai@hot

โพสต์เมื่อ : 3/11/2550 21:09:32
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 75
วันที่ 30/9/2550 14:58:40
โดย คุณ pang-jung
IP : 203.113.17.***
 

อยากได้มนุษย์อะ

โพสต์เมื่อ : 30/9/2550 14:58:40
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 74
วันที่ 17/9/2550 16:25:36
โดย คุณ คนโบราณ
IP : 124.157.228.***
 

แล้ววันไหนจะเป็นคณะโบราณคดีค่ะ

โพสต์เมื่อ : 17/9/2550 16:25:36
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 73
วันที่ 13/9/2550 8:57:12
โดย คุณ ว่าที่เด็ก Food Science อิอิพิมพ์ถูกปะเนี่ยๆๆๆๆ
IP : 125.27.7.***
 

ดูผลสอบที่นี่ค่ะเพื่อนๆๆๆๆ
http://www.eng.su.ac.th/

โพสต์เมื่อ : 13/9/2550 8:57:12
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 72
วันที่ 12/9/2550 20:49:14
โดย คุณ กังวน
IP : 203.146.63.***
 

ประกาศผลสอบประเภทก.ดูได้จากเว็ปไรคะ หาไม่เจอ

โพสต์เมื่อ : 12/9/2550 20:49:14
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 71
วันที่ 12/9/2550 17:44:24
โดย คุณ phatsaralax1224
IP : 203.113.67.***
 

ติดผลสอบสอบตรงที่ไหน

โพสต์เมื่อ : 12/9/2550 17:44:24
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 70
วันที่ 7/9/2550 13:18:39
โดย คุณ dada
IP : 202.143.160.***
 

ส่งหลักฐานไม่ครบทำไงดีอดเรียนที่นี่เลย

โพสต์เมื่อ : 7/9/2550 13:18:39
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 69
วันที่ 7/9/2550 13:18:26
โดย คุณ dada
IP : 202.143.160.***
 

ส่งหลักฐานไม่ครบทำไงดีอดเรียนที่นี่เลย

โพสต์เมื่อ : 7/9/2550 13:18:26
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 68
วันที่ 7/9/2550 13:18:16
โดย คุณ dada
IP : 202.143.160.***
 

ส่งหลักฐานไม่ครบทำไงดีอดเรียนที่นี่เลย

โพสต์เมื่อ : 7/9/2550 13:18:16
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 67
วันที่ 7/9/2550 10:24:39
โดย คุณ 555
IP : 125.24.209.***
 

มีครายไปสอบมาแล้วบ้าง ทีนี่อ่ะ

โพสต์เมื่อ : 7/9/2550 10:24:39
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 66
วันที่ 4/9/2550 14:41:16
โดย คุณ กะทิ
IP : 125.26.42.***
 

ก็ดีนะคับดูกิ๊บดี

โพสต์เมื่อ : 4/9/2550 14:41:16
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 65
วันที่ 4/9/2550 12:19:19
โดย คุณ ตาล หนูสงสัย
IP : 202.143.160.***
 

อยากรู้ว่าเรียนวิศวปิโตรเนี่ยยากมากขนาดไหน

โพสต์เมื่อ : 4/9/2550 12:19:19
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 64
วันที่ 4/9/2550 12:19:12
โดย คุณ ตาล หนูสงสัย
IP : 202.143.160.***
 

อยากรู้ว่าเรียนวิศวปิโตรเนี่ยยากมากขนาดไหน

โพสต์เมื่อ : 4/9/2550 12:19:12
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 63
วันที่ 4/9/2550 12:19:06
โดย คุณ ตาล หนูสงสัย
IP : 202.143.160.***
 

อยากรู้ว่าเรียนวิศวปิโตรเนี่ยยากมากขนาดไหน

โพสต์เมื่อ : 4/9/2550 12:19:06
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 62
วันที่ 1/9/2550 19:18:33
โดย คุณ 111
IP : 203.209.96.***
 

ไปสอบมาแล้ว เราสอบของประเภท ก. นะ วิศวะอิเล็กทรอนิส์และระบบคอมพิวเตอร์ ให้เวลาน้อยไปหน่อยนะค่ะเวลาทำข้อสอบ

โพสต์เมื่อ : 1/9/2550 19:18:33
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 61
วันที่ 30/8/2550 14:44:28
โดย คุณ 34248
IP : 61.7.161.***
 


ทำไมถาปัตย์ไม่ใช้เกรด2.50หรอ

โพสต์เมื่อ : 30/8/2550 14:44:28
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 60
วันที่ 27/8/2550 10:52:41
โดย คุณ สุ
IP : 124.157.189.***
 

วามันยาก

โพสต์เมื่อ : 27/8/2550 10:52:41
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 59
วันที่ 27/8/2550 10:52:34
โดย คุณ สุ
IP : 124.157.189.***
 

วามันยาก

โพสต์เมื่อ : 27/8/2550 10:52:34
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 58
วันที่ 24/8/2550 12:43:28
โดย คุณ กระสัง
IP : 125.26.107.***
 

คณะนี้เป็นงานเกี่ยวกับอะไรหรื แล้วถ้าเก่งคณิตศาสตร์เข้าได้ไหมคั้บ

โพสต์เมื่อ : 24/8/2550 12:43:28
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 57
วันที่ 22/8/2550 14:35:44
โดย คุณ เด็กม.ปลายแฟนเด็กมหาลัยม.ศิลปากร
IP : 203.172.154.***
 

อยากเข้ามั่กมากกกกกกเลยแต่ตอนนี้เพิ่งอยู่แค่ม.5ไว้ปีหน้าเจอกัน

โพสต์เมื่อ : 22/8/2550 14:35:44
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3 หน้า ( ชม 71463 คน ตอบ 79 คน ) 1 2 3 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด
คำค้นหา : สอบตรง , รับตรง 53 , มหาวิทยาลัย , ศึกษาต่อ , แนะแนว , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ความรู้ มัธยมต้น วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , โครงงาน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , สกินhi5 hi5 โค้ดแต่งhi5 , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, hi5, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมส์ขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ดูหนัง , โรงแรม , ฉีดผิวขาว , Moha
พันธมิตร : Kapook.com / Narak.com / เกมส์.com / การประปานครหลวง / เว็บไซต์แนะนำ อื่นๆ
ติดต่อ : เกี่ยวกับ Eduzones / ติดต่อ Eduzones / โทร 0-2561-5455-7 Email : webmaster@eduzones.com
Copyright @2007 Eduzones All rights reserved.
The Most Popular Education Site in Thailand
The Best Education/Community Service Site : The Nation Thailand Web Award 2000
The Most Visited Educational Site : Truehit.net Web Award 2004 , 2005 , 2009
Top 50 most visited web sites in Thailand : Truehit.net Web Award 2009
Contact Email : webmaster@eduzones.com Tel/Fax : 0-2561-5455-7