www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

ม.สุรนารี รับตรงแพทย์ศาสตร์

ร่วมส่งประเด็นข่าวที่น่าสนใจ คลิกที่นี่ ข่าวของท่านมีประโยชน์กับผู้อื่นอีกมากมาย

ม.สุรนารี รับสมัครนักเรียนแพทย์โครงการลงทุนขนาดใหญ่ภาครัฐ และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ประจำปีการศึกษา 2550 สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน สมัครทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และกระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมมือกันเพื่อทำการผลิตแพทย์เพิ่มภายใต้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ภาครัฐ (Mega Project) และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ประจำปีการศึกษา 2550 รายละเอียด ดังนี้

1. สถานศึกษา

เรียนชั้นเตรียมแพทย์และชั้นปรีคลินิก ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรียนชั้นคลินิก ณ โรงพยาบาลร่วมผลิตในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามข้อตกลงความร่วมมือด้านการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ

2. จำนวนรับเข้าศึกษา

จำนวนรับ 48 คน รับนักเรียนจาก

จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 15 คน

จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 15 คน

จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 11 คน

จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 7 คน

โดยกำหนดรับนักเรียนจากโรงเรียนในเขตการศึกษาของแต่ละจังหวัด อย่างน้อยเขตการศึกษาละ 1 คน นักเรียนโอลิมปิกวิชาการที่ผ่านการอบรมค่ายที่ 2 จังหวัดละ 1 คน และนักเรียนทุนโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนที่ไม่ใช่อำเภอเมือง จังหวัดละไม่น้อยกว่า 2 คน

3. คุณสมบัติของนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัคร

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทางการศึกษา และคุณสมบัติเฉพาะ ดังต่อไปนี้

3.1 คุณสมบัติทางการศึกษา

3.1.1 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2549 โดยมีคะแนนเฉลี่ย สะสมรวมทุกวิชา (นับจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคเรียนที่ 1 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ไม่ต่ำกว่า 3.00

3.1.2 มีคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และสังคมศึกษา แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่ต่ำกว่า 3.00


3.2 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

3.2.1 ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (.4 - .6) ในจังหวัดที่สมัคร

เช่น โรงเรียนในจังหวัดชัยภูมิ สมัครได้ในโควตาจังหวัดชัยภูมิ เป็นต้น หรือ

3.2.2 ได้ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (.1 - .3) ในจังหวัดที่สมัคร

3.3 คุณสมบัติทั่วไป

3.3.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่สามารถจะรับราชการได้

3.3.2 อายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ ในวันปิดการรับสมัคร

3.3.3 มีประวัติความประพฤติดี

3.3.4 ไม่อยู่ในเพศบรรพชิต นักบวช หรือนักพรต

3.3.5 ไม่มีปัญหาสุขภาพกาย สุขภาพจิต ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาแพทยศาสตร์ และการประกอบวิชาชีพแพทย์

3.3.6 หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติทางการศึกษา หรือคุณสมบัติเฉพาะ ข้อใดข้อหนึ่ง และหากตรวจสอบพบว่าเอกสารที่ใช้ในการสมัครไม่ครบถ้วน หรือเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้แต่ปรากฏเป็นความเท็จขึ้นภายหลัง จะต้องถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษา

4. การสมัคร

นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และประสงค์จะทำการสมัคร ให้ดำเนินการดังนี้

4.1 ให้บันทึกข้อมูลการสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2549 ที่ www.sut.ac.th/ces และพิมพ์ใบยืนยันการสมัครจากระบบ แล้วยื่นสมัครผ่านโรงเรียน

4.2 เอกสารประกอบการสมัคร

4.2.1 ใบยืนยันการสมัคร และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ

4.2.2 ใบ ปพ.1 (ที่มีผลการเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคเรียนที่ 1 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และได้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสม ทั้ง 5 ภาคการศึกษา โดยทางโรงเรียนรับรอง)

4.2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร

4.2.4 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร

4.2.5 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 150 บาท

4.3 โรงเรียนรวบรวมใบยืนยันการสมัครของนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้สมัคร เสนอผู้อำนวยการ/ผู้บริหารสถานศึกษาลงนาม และประทับตราโรงเรียนเป็นสำคัญ และจัดส่งใบยืนยันการสมัครให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมใบสรุปรายชื่อผู้สมัคร และค่าธรรมเนียมการสมัคร โดยส่งเป็น

· ตั๋วแลกเงินธนาคาร ในนาม “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” หรือ

· ธนาณัติ สั่งจ่าย “ปทจ. นครราชสีมา” ในนาม “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” จ่าหน้าซองส่งถึง ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 โดยมหาวิทยาลัยจะถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ


5. วิธีการคัดเลือก

การคัดเลือกผู้สมัคร มีขั้นตอนการคัดเลือก ดังนี้

5.1 ขั้นตอนที่ 1 การสอบข้อเขียน

5.1.1 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน พร้อมสนามสอบ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2549 ทางเว็บไซต์ www.sut.ac.th/ces

5.1.2 ดำเนินการสอบข้อเขียน ในวันที่ 24 ธันวาคม 2549

- รายวิชาที่สอบ ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา

- สถานที่สอบ จะใช้สนามสอบในจังหวัดนครราชสีมา

5.1.3 การประกาศผลการสอบข้อเขียน

- ภายในวันที่ 3 มกราคม 2550 ทางเว็บไซต์ www.sut.ac.th/ces

- จำนวนผู้ผ่านข้อเขียนจะประกาศมากกว่าจำนวนรับจริง โดยไม่ระบุว่าเป็นตัวจริงหรือสำรอง ดังนี้

- ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนจะมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่าย เข้ารับการสัมภาษณ์ ทดสอบสุขภาพจิต

และตรวจสุขภาพร่างกาย

5.2 ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสุขภาพร่างกาย กิจกรรมค่าย สัมภาษณ์ และทดสอบสุขภาพจิต

โดยเก็บค่าธรรมเนียมขั้นตอนที่ 2 นี้ จำนวน 500 บาท

6. การประกาศผลการคัดเลือก

กำหนดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษา ภายในวันที่ 22 มกราคม 2550 โดยจะประกาศรายชื่อตัวจริง และตัวสำรอง ทางเว็บไซต์ www.sut.ac.th/ces

กำหนดการ

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

กันยายน 2549

ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร

9 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2549

ดำเนินการรับสมัคร

8 ธันวาคม 2549

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

24 ธันวาคม 2549

สอบข้อเขียน

3 มกราคม 2550

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ

13 - 14 มกราคม 2550

ตรวจสุขภาพร่างกาย กิจกรรมค่าย สัมภาษณ์ และทดสอบสุขภาพจิต

22 มกราคม 2550

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

26 มกราคม 2550

รายงานตัวเข้าศึกษา/ทำสัญญา (ตัวจริง)

31 มกราคม 2550

รายงานตัวเข้าศึกษา/ทำสัญญา (ตัวสำรอง)

5 เมษายน 2550

มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อนักศึกษาให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

พฤษภาคม 2550

ลงทะเบียนเรียน

เปิดภาคการศึกษา

สอบถามรายละเอียด

ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

www.sut.ac.th/ces

แก้ไขล่าสุดโดย pwat เมื่อ 15/11/2549 9:20:35
   
ข่าวดีๆ คัดสรรมาฝากโดย manang (Muthita Rattanamusit) บทความทั้งหมดของคุณ manang
วันที่ 09/11/2549 เวลา 10:53:23
เข้าชมข่าวนี้แล้ว 19001 ครั้ง ได้รับการโหวต 9 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า ( ชม 19001 คน ตอบ 31 คน ) 1 2 >>
ความคิดเห็นที่ 31
วันที่ 23/6/2552 9:05:39
โดย คุณ กระทิงดุ
IP : 125.26.124.***
 

ไม่เห็นจะเป็นไรเลย แค่เด็กอำนาจไม่ได้..ไม่ได้ง้อ5555+

โพสต์เมื่อ : 23/6/2552 9:05:39
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 30
วันที่ 17/6/2552 22:31:25
โดย คุณ manyoooo
IP : 117.47.8.***
 

ไม่รับรอบแอดมิดชันเหรอคะ

โพสต์เมื่อ : 17/6/2552 22:31:25
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 29
วันที่ 22/4/2550 23:21:31
โดย คุณ ...
IP : 203.113.57.***
 

ผมเชื่อว่าที่นี่จะผลิตแพทย์ที่มีพร้อมทั้งความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญร่วมไปถึงที่สำคัญมีคุณธรรมจริยธรรมสูง แล้วคอยดู

โพสต์เมื่อ : 22/4/2550 23:21:31
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 28
วันที่ 12/2/2550 9:41:47
โดย คุณ หมอน้อย
IP : 203.158.4.***
 

แพทย์ มทส. ปี 1-3 เรียนที่ มทส. ส่วนปี 4-6 เรียนที่รพ.บุรีรัมย์และรพ.สุรินทร์ และอีกไม่นานเมืองโคราชจะขยายตัวเมืองมาทางปักธงชัย จะมีการสร้างโรงพยาบาลในมหาวิทยาลัย...
เรียนแพทย์ที่ไหนก็เหมือนกันนั่นแหละ ถ้าคนมันไม่ยึดติดสถาบัน
การที่จะดูว่าแพทย์ที่ไหนดีต้องดูที่%การสอบผ่านของการรอบใบประกอบวิชาชีพ

โพสต์เมื่อ : 12/2/2550 9:41:47
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 27
วันที่ 12/2/2550 9:36:06
โดย คุณ มทส.
IP : 203.158.4.***
 

สถาบันไหน จะเปิดแพทย์ได้ ต้องได้รับการรับรองจากแพทยสภาก่อน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับการรับรองจากแพทยสภาแล้ว อีกทั้งคณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ ยังมาเป็นพี่เลี้ยงอีกด้วย มหาวิทยาลัยนี้ยังได้รับการจัดอันดับจากสกอ.ว่ามีการวิจัยเป็นกลุ่มอันดับ 1 และการเรียนการสอนเป็นกลุ่มอันดับ 2 ...

โพสต์เมื่อ : 12/2/2550 9:36:06
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 26
วันที่ 26/1/2550 19:33:22
โดย คุณ รักในอาชีพแพทย์มากกกกกกกกกก
IP : 203.188.62.***
 

อยากเรียนแพทย์อ่า ยังเป็นหมอ คงเป็นไม่ได้แร้ววววววววว
โฮๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เกรดไม่ถึงโฮๆๆๆๆๆๆๆๆๆ อายุก้อมากแร้วด้วย
อยากเป็นแพทย์ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ {{

โพสต์เมื่อ : 26/1/2550 19:33:22
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 25
วันที่ 22/1/2550 21:18:03
โดย คุณ jasmin
IP : 203.113.45.***
 

ใครมีข้อมูลแพทย์ mega project ของ มช. บ้างง่ะ บอกทีดิ ว่าใช้ทุนเท่าไหร่ ยังไง จบมาแล้วทำงานที่ไหนได้บ้าง เงื่อนไขเป็นงัยบ้าง...อบากรุอ่า

โพสต์เมื่อ : 22/1/2550 21:18:03
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 24
วันที่ 3/1/2550 15:59:02
โดย คุณ เด็กอนาคตแพทย์จุฬาฯ
IP : 202.28.35.***
 

กว่าจะรุข่าว ก็ประกาศผลสอบไปซะแล้ว

โพสต์เมื่อ : 3/1/2550 15:59:02
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 23
วันที่ 1/1/2550 11:03:38
โดย คุณ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
IP : 203.158.4.***
 

ต่อนะคับ
มหาลัยเราจะทำการตกลงกับจุฬาลงกรโดยให้แพทย์ที่จุฬามาเป็นแพทย์พี่เลี้ยงให้กับแพทย์มอเราครับและนี่คือความจริงทั้งหมดหากยังข้องใจประการใดก็ถามได้ครับถ้าผมตอบได้ก็จะตอบให้ครับ

โพสต์เมื่อ : 1/1/2550 11:03:38
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 22
วันที่ 1/1/2550 11:02:56
โดย คุณ สำนักวิชาแพทยศาสตร
IP : 203.158.4.***
 

ต่อนะคับ
ก่อนหน้านี้ก็จบเฉพาะด้านมาก่อนอยู่แล้ว(สอนคนที่เรียนสาธารณสุขมาก่อน)ดังนั้นระดับปรีคลิกนิคจึงไม่มีปัญหาครับสังเกตุได้ว่าของเราไม่ได้รับอาจารย์เพิ่มเหมือนที่อื่นนะครับส่วนระดับคลีนิคจะทำการเรียนการสอนที่โรงพยาบาลสุรินทร์ครับไม่ได้เรียนที่มหาราชครับแล้วอีกอย่างอันนี้ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกับว่าม

โพสต์เมื่อ : 1/1/2550 11:02:56
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 21
วันที่ 1/1/2550 11:02:09
โดย คุณ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
IP : 203.158.4.***
 

ต่อนะคับ
งานที่บ้านเกิดของตัวเองทั้งนั้นดังนั้นจึงรับแต่จังหวัดใกล้เคียงก่อนเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในพื้นที่คับแต่อนาคตจะมีการรับจากทั่วประเทศแน่นอนส่วนเรื่องการเรียนนั้นระปรีคลินิกจะทำการเรียนในมหาวิทยาของเรานี่แหล่ะครับซึ่งมีอาจารย์อยู่แล้วเพียงรับเพิ่มอีกไม่กี่คนครับเนื่องจากอาจารย์ที่มีอยู

โพสต์เมื่อ : 1/1/2550 11:02:09
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 20
วันที่ 1/1/2550 11:01:16
โดย คุณ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
IP : 203.158.4.***
 

ต่อ คห 19 นะคับ
ทุกภาคการศึกษา(จะเรียนกันช่วงปิดเทอมเป็นการลงพื้นทีครับ)สาเหตุที่รับเฉพาะจังหวัดใกล้เคียงในพื้นที่เนื่องจากต้องการผลตแพทย์ที่จบมาแล้วปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่อยู่ในบ้านเกิดของตัวเองเนื่องจากขาดบุคคลากรด้านนี้เพราะถ้ารับจากต่างจังหวัดเป็นธรรมชาติของเราเมื่อเรียนจบก็มีแต่คนอยากกลับไปทำ

โพสต์เมื่อ : 1/1/2550 11:01:16
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 19
วันที่ 1/1/2550 11:00:00
โดย คุณ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
IP : 203.158.4.***
 

ขอทำความเข้าใจเรื่องแพทย์ของมทสนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่สังกัดอยู่กับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ของ มทส นะครับแล้วได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับแพทย์ตั้งไหนแต่ไรมาแล้วคับขอชี้แจงว่าแทพย์ของมทสที่เปิดขึ้นได้ร่างหลักสูตรเพื่อผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท(ได้รับการอนุมัติจากแพทยสภาแล้ว)ดังนั้นในหลักสูตรจะมีการเรียนชนบทศึก

โพสต์เมื่อ : 1/1/2550 11:00:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 18
วันที่ 18/12/2549 11:58:40
โดย คุณ real
IP : 202.28.179.***
 

เรียนจบมายังไงก็เป็นหมอเหมือนเดิม

โพสต์เมื่อ : 18/12/2549 11:58:40
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 17
วันที่ 26/11/2549 3:13:21
โดย คุณ ดร.ตู่
IP : 125.24.163.***
 

ดร.ตู่ สิค่ะแล้วคุณจะรัก ดร.ตู่เป็นที่เก่ง เลิศ ไฮโซ สวย ไม่มีใครไฮโซเท่า
ดร.คิดผิดที่มาอยู่ที่มน.คนอื่นชอบมาให้ ดร.ติวก่อนสอบให้ พอเห็นว่าดร.หมดประโยชน์แล้วก้อไม่สนใจดร. ทุกคนหวังเข้ามาหาผลประโยชน์ทั้งนั้น ดร.เบื่อ ยังงัยดร.ตู่ก้อเก่งที่สุด ไม่มีใครสู้ได้หรอก และอยากบอกทุกคนว่า {{0

โพสต์เมื่อ : 26/11/2549 3:13:21
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 16
วันที่ 24/11/2549 21:19:34
โดย คุณ ...
IP : 61.47.121.***
 

แปลกจังให้โอกาดแต่เด้ก ตจว.แล้วเด็ก กทม.ละจะเรียนไหนกัน
เค้ายังมีสิดมาสอบแถวเราเลย ความยุติธรรมอยู่หนายยยยย

โพสต์เมื่อ : 24/11/2549 21:19:34
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 15
วันที่ 21/11/2549 21:15:19
โดย คุณ นาวิน
IP : 125.25.242.***
 

มหาลัยที่เพิ่งตั้งมาแค่16ปี
แต่เปิดคณะแพทย์ได้้
ไอ้คุณrep11คับ
คุณอยู่จังหวัดอะไรหรอรู้ดีจางเลยเนอะ
ผมคนในพื้นที่คับ แล้วไกลแล้วไงอ่ะการเรียนการสอนมันก้อดี การบริหารดี
มันดีในหลายด้านมากๆจนมีความสามารถพอที่จะเปิดได้
ถามจิงๆเถอะมีมหาลัยไหนมั่งที่เปิดปีแรกแล้วperfectทุกอย่าง
รู้แล้วมาบอกผมทีนะ
อย่าไปค

โพสต์เมื่อ : 21/11/2549 21:15:19
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 14
วันที่ 18/11/2549 16:20:11
โดย คุณ ...
IP : 222.123.14.***
 

อยู่ในพื้นที่อ่ะ แต่เกรด math กะ วิทย์ ไม่ถึงง่ะ แต่ eng กะสังคม เยอะมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ง่ะ เซ็งงงง

โพสต์เมื่อ : 18/11/2549 16:20:11
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 13
วันที่ 16/11/2549 18:17:36
โดย คุณ มทส
IP : 203.158.4.***
 

เดกเซนต์ วงใน *********อีกไม่เกิน10ปีข้างหน้าก็จะรู้เองค่ะว่าแพทย์ที่นี่เป็นอย่างไร ถ้ามหาวิทยาลัยไม่มีระบบการบริหารงานที่ดีแค่ 16 ปีทำไม่ได้ขนาดนี้หรอก

โพสต์เมื่อ : 16/11/2549 18:17:36
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 12
วันที่ 16/11/2549 14:07:59
โดย คุณ มธุรส
IP : 58.137.22.***
 

รับแต่เด็กในพื้นที่แล้วเด็ก กทม. จะได้เรียนกันไหมล้ ท่านรัฐบาลช่วยแก้ปัญหาให้เด็ก กทม.บ้างก็จะดีนะค่ะท่านๆๆๆๆๆ แล้วเด็กต่างจังหวัดยังมีโอกาสมาแย่งที่ กทม.อีก ควรมีการแบ่งแยกให้ชัดเจนจะดีมากค่ะ ขอบคุณล่วงหน้า

โพสต์เมื่อ : 16/11/2549 14:07:59
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 11
วันที่ 16/11/2549 13:54:05
โดย คุณ เดกเซนต์ วงใน
IP : 124.157.146.***
 

แพทย์ อะไรก้ไม่รู้ มี โรงบาล support ยังง่ะ ..
เหนได้ข่าวว่าไปวิ่งเต้น จนกระทรวงสั่งให้
โรงบาลมหาราช ช่วยส่ง อาจารย์แพทย์มาทำการเรียนการสอนให้ ..
หมอส่วนใหย่ก้ไม่ค่อบเหนด้วยหรอก..
เพราะว่าโครงการแพทย์ของโรงบาลเองก้ยังมีปันหากะมหิดลเหมือนกัล
มหาลัยก้อยู่ ไกลมั่กๆจากตัวเมือง

อีกอย่างน่ะ..
จบ

โพสต์เมื่อ : 16/11/2549 13:54:05
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 10
วันที่ 15/11/2549 17:51:04
โดย คุณ 21734
IP : 203.113.41.***
 

คุณภาพอยู่ไหนเหรอจ๊ะ
โพสต์เมื่อ : 15/11/2549 17:51:04
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 9
วันที่ 15/11/2549 8:48:53
โดย คุณ เด็กนอกพื้นที่
IP : 202.28.179.***
 

เด็กในพื้นที่ เด็กในพื้นที่ และก็เด็กในพื้นที่

โชคร้ายจริงๆ เลบเรา เฮ้อ .........

โพสต์เมื่อ : 15/11/2549 8:48:53
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 8
วันที่ 14/11/2549 10:57:11
โดย คุณ NingAtlove
IP : 61.19.231.***
 
จากกระทู้ที่ 4 โดย 123
เราจะบอกเพื่อนๆว่า ใครที่ต้องการจะสอบโอเน็ตใหม่ แล้วให้ใช้คะแนนใหม่ได้ วันจันทร์13เจอกันที่มศว. อโศก สิบโมงเช้า เพื่อนๆอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็ก เพราะแค่คะแนนเดียวมันก็มีค่า รุ่นของน้องข้อสอบอาจง่ายกว่า นั่นก็หมายความว่า รุ่นของเราเสียเปรียบกว่ารุ่นน้องมาก เพื่อนๆต้องเรียกร้องสิทธิของตัวเพื่

เราก็เห็นด้วยนะ แต่น่าเสียดายที่เราเปิดอ่านช้าไป ที่จริงเค้าน่าจะให้สอบใหม่ทุกปีนะอย่านี้เราก็เสียเปรียบซิว่าไหม ทีร่นก่อนๆ ยังได้สอบเข้าตั้ง 2 ครั้ง ระบบการศึกษาไทยแย่มากโพสต์เมื่อ : 14/11/2549 10:57:11
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 7
วันที่ 13/11/2549 22:21:48
โดย คุณ หมอ มทส.ปี1
IP : 203.113.57.***
 

ไม่ได้ค่ะ รับเฉพาะเท่าที่เห็นค่ะ

โพสต์เมื่อ : 13/11/2549 22:21:48
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 6
วันที่ 13/11/2549 13:37:27
โดย คุณ ..
IP : 203.146.63.***
 โพสต์เมื่อ : 13/11/2549 13:37:27
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 5
วันที่ 12/11/2549 0:32:43
โดย คุณ new_IT@SUT
IP : 203.158.4.***
 

ตอนนี้แพทย์ของเรารับเฉพาะเด็กในจังหวัดที่ใกล้เคียงเท่านั้นค่ะเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการตั้งสาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ ที่ต้องการผลิตแพทย์ในภูมิภาคนี้ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือถ้าจำไม่ผิดน่าจะรับแบบจำกัดพื้นที่ไปอีก 5 ปีค่ะ

โพสต์เมื่อ : 12/11/2549 0:32:43
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 4
วันที่ 11/11/2549 21:02:21
โดย คุณ 123
IP : 124.121.159.***
 

เราจะบอกเพื่อนๆว่า
ใครที่ต้องการจะสอบโอเน็ตใหม่
แล้วให้ใช้คะแนนใหม่ได้
วันจันทร์13เจอกันที่มศว. อโศก
สิบโมงเช้า
เพื่อนๆอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็ก
เพราะแค่คะแนนเดียวมันก็มีค่า
รุ่นของน้องข้อสอบอาจง่ายกว่า
นั่นก็หมายความว่า รุ่นของเราเสียเปรียบกว่ารุ่นน้องมาก
เพื่อนๆต้องเรียกร้องสิทธิของตัวเพื่

โพสต์เมื่อ : 11/11/2549 21:02:21
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 3
วันที่ 10/11/2549 19:55:47
โดย คุณ time
IP : 125.24.168.***
 โพสต์เมื่อ : 10/11/2549 19:55:47
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 2
วันที่ 10/11/2549 10:07:07
โดย คุณ mint
IP : 125.24.149.***
 

อยู่ชลบุรีค่ะจะเข้าที่นี่ได้มะคะ มีเกรดตามมาตรฐานที่มหาลัยกำหนดและชอบ

โพสต์เมื่อ : 10/11/2549 10:07:07
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า ( ชม 19001 คน ตอบ 31 คน ) 1 2 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด
คำค้นหา : สอบตรง , รับตรง 53 , มหาวิทยาลัย , ศึกษาต่อ , แนะแนว , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ความรู้ มัธยมต้น วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , โครงงาน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , สกินhi5 hi5 โค้ดแต่งhi5 , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, hi5, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมส์ขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ดูหนัง , โรงแรม , ฉีดผิวขาว , Moha
พันธมิตร : Kapook.com / Narak.com / เกมส์.com / การประปานครหลวง / เว็บไซต์แนะนำ อื่นๆ
ติดต่อ : เกี่ยวกับ Eduzones / ติดต่อ Eduzones / โทร 0-2561-5455-7 Email : webmaster@eduzones.com
Copyright @2007 Eduzones All rights reserved.
The Most Popular Education Site in Thailand
The Best Education/Community Service Site : The Nation Thailand Web Award 2000
The Most Visited Educational Site : Truehit.net Web Award 2004 , 2005 , 2009
Top 50 most visited web sites in Thailand : Truehit.net Web Award 2009
Contact Email : webmaster@eduzones.com Tel/Fax : 0-2561-5455-7