www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มธ. รับตรง 25 คน

ร่วมส่งประเด็นข่าวที่น่าสนใจ คลิกที่นี่ ข่าวของท่านมีประโยชน์กับผู้อื่นอีกมากมาย

เฉพาะพื้นที่ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์ และนครราชสีมา

สำหรับปีการศึกษา 2550 นี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้สนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการตามโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศ ด้วยการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติจากพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์ และนครราชสีมา เพิ่มขึ้นจากการคัดเลือกโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในระบบปกติ อีกรวม 25 คน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะทันตแพทยศาสตร์

(โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มเพื่อการแก้ไขปัญหาของประเทศ)

รหัสสาขา

1

3

0

1

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีภารกิจหลักประการหนึ่งคือ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการในสาขาต่างๆ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม สำหรับปีการศึกษา 2550 นี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้สนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการตามโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศ ด้วยการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติจากพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์ และนครราชสีมา เพิ่มขึ้นจากการคัดเลือกโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในระบบปกติ อีกรวม 25 คน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. 1. พื้นที่เป้าหมาย จำนวนนักศึกษาที่จะรับ เงื่อนไขของผู้ได้รับการคัดเลือกและคุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 1.1 พื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา โดยรับนักศึกษารวมจำนวน 25 คน

1.2 1.2 เงื่อนไขของผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามโครงการนี้

1) 1) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มเพื่อการแก้ไขปัญหาของประเทศ ต้องมารายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงเข้าศึกษาหลังจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

2) 2) ผู้มารายงานตัวในโครงการนี้แล้ว จะไม่สามารถสมัครคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดำเนินการได้อีก โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะแจ้งรายชื่อผู้มารายงานตัว

ทุกรายให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบและดำเนินการตัดชื่อ (ถ้ามี) ออกจากระบบการ

คัดเลือกอื่น ๆ

3) 3) ผู้มารายงานตัวฯ ถือเป็นคู่สัญญากับกระทรวงสาธารณสุข โดยก่อนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจะต้องทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิด เพื่อให้สัญญาว่า จะปฏิบัติงานตามคำสั่งของคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ เมื่อสำเร็จการศึกษา ในสถานที่ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกันตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับกระทรวงสาธารณสุข แต่มิได้ผูกพันให้ส่วนราชการต้องบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือเป็นพนักงานในหน่วยงานของรัฐ โดยผู้มารายงานตัวจะต้องทำสัญญากับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามวันเวลาที่กำหนด กรณีไม่อาจปฏิบัติงานหลังสำเร็จการศึกษาได้ตามสัญญาฯ ผู้ทำสัญญาฯ ต้องชดใช้ทุนให้กับรัฐบาลในวงเงินไม่น้อยกว่า 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ตามระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงานตามสัญญาฯ ทั้งนี้ มีผลบังคับตั้งแต่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตัวอย่างเช่น ขอลาออกระหว่างหรือเมื่อจบชั้นปีที่ 1 ต้องชำระเงินค่าปรับไม่น้อยกว่า 66,667 บาท ให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4) นักศึกษาทันตแพทย์ในโครงการนี้ เมื่อสำเร็จการศึกษา จะได้รับปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยต้องผ่านการสอบทุกรายวิชาเช่นเดียวกับนักศึกษาทันตแพทย์ที่

คัดเลือกจากโครงการอื่น ๆ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ และต้องสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามหลักเกณฑ์ของทันตแพทยสภาด้วย

1.3 1.3 คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป

1) 1) มีสัญชาติไทย

2) 2) มีบัตรประจำตัวประชาชน (อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) แต่อายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร

3) 3) กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2549 ในจังหวัดชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา

4) 4) ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามระบบโควต้า หรือโครงการที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นของสถาบัน

การศึกษาของรัฐที่ทำการคัดเลือกสำหรับปีการศึกษา 2550 เว้นแต่จะได้สละสิทธิ์ที่ได้รับการคัดเลือก

ดังกล่าวก่อนการสมัคร

5) 5) ไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาหรือในการสอบใด ๆ ที่ผ่านมา

6) 6) มีใบระเบียนแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 รวม 4 ภาคการศึกษา หรือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

(เทอม 1) รวม 5 ภาคการศึกษา ที่มีผลการเรียนสะสม (GPA.) ไม่ต่ำกว่า 3.00

7) 7) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่จะเป็นข้าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535

1.4 1.4 คุณสมบัติผู้สมัครเฉพาะหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

1) 1) มีบุคลิกภาพเหมาะสม มีประวัติความประพฤติดี และมีสุขภาพกายและจิตตามเกณฑ์ที่กำหนด

2) 2) ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

3) 3) ไม่มีปัญหาทางจิตเวช ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

4) 4) ไม่เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย หรืออาจส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทันตกรรม เช่น โรคเรื้อน โรคเท้าช้าง

5) 5) ไม่เป็นโรคไม่ติดต่อหรือไม่มีภาวะอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทันตกรรม เช่น

5.1) 5.1) โรคลมชักที่ไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)

5.2) 5.2) โรคหัวใจระดับรุนแรง

5.3) 5.3) ความดันโลหิตสูงรุนแรงและมีภาวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร

5.4) 5.4) ภาวะไตวายเรื้อรัง

5.5) 5.5) การติดสารเสพติดให้โทษ

5.6) 5.6) โรคเบาหวานทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้

6) 6) ไม่มีตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง

7) 7) ไม่มีความผิดปกติของการเห็นภาพ ดังต่อไปนี้

7.1) สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้าง

7.2) สายตาข้างดีต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว

7.3) ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ

8) 8) ไม่หูหนวก หรือหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากความผิดปกติทางประสาทและการได้ยิน

9) 9) ไม่มีโรคหรือไม่มีความพิการอื่น ๆ ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเพื่อศึกษาหลักสูตร

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2550 เห็นว่าอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป หรือคุณสมบัติผู้สมัครเฉพาะหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

หรือหากตรวจพบว่าเอกสารที่ใช้ในการสมัครเป็นเท็จ จงใจปกปิดข้อมูล หรือไม่ครบถ้วน หรือแม้แต่ปรากฏว่าเป็นความเท็จ

ขึ้นภายหลัง ผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์การสอบและการเข้าเป็นนักศึกษาในการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครั้งนี้ นอกจาก

นี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะได้แจ้งชื่อบุคคลดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ รวมทั้งผู้สมัครอาจ

ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย

กำหนดการสอบข้อเขียน

วันสอบข้อเขียน

เวลา

วิชาสอบ

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2549

09.00 – 12.00 น.

วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์)

และวิชาคณิตศาสตร์

13.00 – 15.00 น.

วิชาภาษาอังกฤษ

สถานที่สอบข้อเขียน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เกณฑ์การคัดเลือก

1. การสอบ วิชาที่สอบมีสองส่วนได้แก่

1) วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (วิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)และคณิตศาสตร์ รวม 400 คะแนน

2) ภาษาอังกฤษ 100 คะแนน

ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนทุกคนต้องเข้ารับ การทดสอบสุขภาพจิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณะกรรมการอำนวยกาคัดเลือกบุคคลเพื่อศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2550 จะพิจารณาคะแนนของผู้สมัครที่มีหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง ตามลำดับคะแนนสูงสุดและผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของทุกรายวิชา

ตามวิธีการคัดเลือก เพื่อประกาศให้เป็นผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะแจ้งยืนยันชื่อ เวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์ไปยังโรงเรียนของผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกขั้นแรกทางไปรษณีย์

นอกจากนี้ผู้สมัครยังสามารถดูรายละเอียดดังกล่าวได้จากบอร์ดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์รังสิต และที่ http://www.tu.ac.th/org/dentist ในวันที่ 12 มกราคม 2550 เป็นต้นไป

2. ผู้มีสิทธิ์รับการสัมภาษณ์จะต้องเข้ารับการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐให้เรียบร้อยก่อนวันสัมภาษณ์ โดย

ให้แพทย์รับรองผลการตรวจตามแบบรายงานผลการตรวจร่างกายของคณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งสามารถพิมพ์แบบรายงานผลนี้ได้ที่ http://www.tu.ac.th/org/dentist ตั้งแต่เดือน

พฤศจิกายน 2549 โดยผู้มีสิทธิ์รับการสัมภาษณ์ต้องนำแบบรายงานผลฯ นี้ มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์

วันที่ 21 มกราคม 2550 เวลา 08.00 น ณ ห้อง 218 อาคารปิยชาติ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณะกรรมการอำนวยการฯ จะจัดสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 21 มกราคม 2550

ณ ห้อง 226-228 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณะกรรมการอำนวยการฯ จะประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550 ตามลำดับเลขที่ใบสมัคร

5. ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องมารายงานตัวและทำสัญญากับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามวันเวลาที่กำหนด ผู้ไม่

มารายงานตัว และ/ หรือไม่มาทำสัญญาฯ จะถือว่าสละสิทธิ์

6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์เพิ่มเพื่อการแก้ไขปัญหาของประเทศ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถือว่าเป็นอันสิ้นสุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ อาคารปิยชาติ ชั้น 9 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์ 0-2986-9213 ต่อ 7125 โทรสาร 0-2986-9206 E-mail sumavade@hotmail.com

แก้ไขล่าสุดโดย pwat เมื่อ 23/9/2549 9:50:21
   
ข่าวดีๆ คัดสรรมาฝากโดย sutthira (ศูนย์ข่าว Eduzones.com) บทความทั้งหมดของคุณ sutthira
วันที่ 16/09/2549 เวลา 15:10:05
เข้าชมข่าวนี้แล้ว 28410 ครั้ง ได้รับการโหวต 12 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 28410 คน ตอบ 22 คน ) 1 >>
ความคิดเห็นที่ 28
วันที่ 20/5/2552 16:26:17
โดย คุณ อัจฉราพร
IP : 125.26.137.***
 

อยากให้ลูกสาวเรียนคณะทันตแพทย์ธรรมศาสตร์ แต่อยู่อุบล จะทำไงดี ทางมหาวิทยาลัยจะมี เปิดรับตรง ทั่วไปไหมค่ะ ลูกสาวอยู่ ม.6 ปีนี้

โพสต์เมื่อ : 20/5/2552 16:26:17
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 27
วันที่ 30/3/2550 17:45:55
โดย คุณ คนแถวนี้
IP : 124.157.228.***
 

อยากเรียนโวย

โพสต์เมื่อ : 30/3/2550 17:45:55
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 26
วันที่ 30/3/2550 17:45:51
โดย คุณ คนแถวนี้
IP : 124.157.228.***
 

อยากเรียนโวย

โพสต์เมื่อ : 30/3/2550 17:45:51
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 25
วันที่ 25/11/2549 23:45:17
โดย คุณ miwice@hotmail.com
IP : 124.121.183.***
 

อยากเรียน คณะทันตแพทยศาสตร์ มธ เมื่อไหร่จะรับเด็กนอกพื้นที่ซะที ค่ะ

โพสต์เมื่อ : 25/11/2549 23:45:17
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 21
วันที่ 14/10/2549 19:42:43
โดย คุณ เด็กซิ่ว
IP : 58.9.129.***
 

ทำไมต้องรับเด็ก แถวนั้นล่ะ เกิดเป็น คน กทม. ผิดใช่ไหม

โพสต์เมื่อ : 14/10/2549 19:42:43
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 20
วันที่ 14/10/2549 13:57:52
โดย คุณ **เด็กว่นวาย **
IP : 61.7.141.***
 

พี่ค่ะ.......แบบว่าเราจะมามัวเถียงกันอยู่ทำไมค่ะ (ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยที่ไหน ถ้าได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยก็ดีเท่ากันหมดนั้นแหละค่ะ) อย่าเปรียบเทียบกันเลยน่ะค่ะอุตส่าห์ได้เข้าไปเรียนในระดับมหาวิทยาลัยแล้วพี่ยังสบายใจกว่าพวกหนู ที่เป็นเด็ก ม.6 (อย่าเอาชื่อสถาบันมาประณามกันเลย

โพสต์เมื่อ : 14/10/2549 13:57:52
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 18
วันที่ 30/9/2549 20:54:40
โดย คุณ แม่(คห.2)ค่ะ
IP : 203.113.41.***
 

เซ็งพวกยกหาง (คห.2)

โพสต์เมื่อ : 30/9/2549 20:54:40
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 17
วันที่ 30/9/2549 20:48:34
โดย คุณ น่ารัก
IP : 203.113.41.***
 

เห็นด้วยกับ คห.2/14 แม่อยากบอกว่า
"แม่ไม่ปลื้มเลยนะ ตาxox "
*จบ*


โพสต์เมื่อ : 30/9/2549 20:48:34
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 16
วันที่ 28/9/2549 11:58:50
โดย คุณ รำคาญมาก
IP : 124.121.152.***
 

เฮ้อ แย่จัง คุณเวปมาสเตอร์น่าจะตัดข้อความที่สร้างความแตกแยกออกไปนะค่ะ บ้านเมืองกำลังต้องการความสงบสุข ข้อมูลยกหางตัวเอง ต่อว่าคนอื่นน่าจะไปอยู่ที่เวปอื่นๆมากว่าสาระดีๆของเวปนี้

โพสต์เมื่อ : 28/9/2549 11:58:50
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 15
วันที่ 25/9/2549 20:24:34
โดย คุณ xox
IP : 203.131.208.***
 

เรานี่แหละ ความเห็นที่1

แบบว่าเราก็อยู่ธรรมศาสตร์อ่ะนะ

เรียนทางสังคมศาสตร์

แค่เอามาให้ดูว่ามหิดลก็ดีและมีคุณภาพ

ทำไมคุณความเห็นที่14ไปว่าซะแรงเชียว

หวังว่าจุฬาฯคงไม่เป็นอย่างนี้ทุกคนนะ ความคิดต่ำมากๆ

มัวแต่คิดว่าประเทศนี้มีแต่จุฬาฯ กับ ธรรมศาสตร์ ก็คงเป็นการหลงตัวเองมากกว่า

ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ ทั้งอาจารย์และนักศึกษา แต่ก่อนป่วยไข้ ไม่สบาย ก็ข้ามฝั่งไปรักษาที่ศิริราชของมหิดล แม้ปัจจุบันเรียนรังสิตก็ยังมีหลายคนไปรักษาที่ศิริราชอยู่ดี ผมยังไม่ค่อยไว้ใจโรงพยาบาลซาร่าของธรรมศาสตร์เลย

จุฬาฯเมื่อตั้งใหม่ๆก็เอาศิริราชมาเป็นคณะแพทย์จุฬาฯ

ที่หลงตัวเองที่สุดก็คงเป็นจุฬาฯกับธรรมศาสตร์บางคนนี่แหละ

เลิกซะทีเถอะ การดูถูกมหาวิทยาลัยอื่นๆเนี่ย เปิดหูเปิดตาซะบ้าง

พอเอาข้อมูลของมหาวิทยาลัยอื่นมาให้ดูก็ว่าเขายกหางตัวเอง

ผมเรียนธรรมศาสตร์ แต่ผมก็มองทุกมหาวิทยาลัยอย่างเป็นกลาง

ไม่หลงตัวเองแน่นอน

ธรรมศาสตร์มีศักยภาพด้านสังคมศาสตร์

มหิดลมีศักยภาพด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์

ไม่ใช่มหาวิทยาลัยดังแล้วจะมาอ้างว่าทุกคณะดีกว่ามหาวิทยาลัยอื่น

จุฬาฯธรรมศาสตร์ที่ได้ยินชื่อบ่อยๆมันก็แค่ฟุตบอลประเพณี
โพสต์เมื่อ : 25/9/2549 20:24:34
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 14
วันที่ 25/9/2549 17:57:41
โดย คุณ เลือดสีชมพู
IP : 203.113.41.***
 

คห 1ดูเหมือนว่าจะ"หลงตัวเอง"พอสมควร

การแสดงออกของคุณเหมือนพวกสุนัขที่

ยกหางตัวเอง(เพราะไม่มีใครยกหางมัน)

สังเกตได้ว่าถ้าเป็น นิสิต"จุฬา-ธรรมศาสตร์"

จะไม่มาโพสอะไรมากมายหรอก เพราะ

เขารู้กันทั้งประเทศว่าที่ไหน ที่ดีที่สุด

โพสต์เมื่อ : 25/9/2549 17:57:41
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 13
วันที่ 24/9/2549 13:28:08
โดย คุณ siriwan31
IP : 203.172.200.***
 

อยากสมัครค่ะโพสต์เมื่อ : 24/9/2549 13:28:08
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 11
วันที่ 21/9/2549 19:55:02
โดย คุณ p[
IP : 124.157.150.***
 โพสต์เมื่อ : 21/9/2549 19:55:02
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 10
วันที่ 21/9/2549 12:13:53
โดย คุณ มะเอาดีด่า
IP : 124.157.185.***
 

ทามายต้องเป็นเเค่ 4-5จังหวัดนั้นด้วยอะ
ก้อเค้าอยู่สงขลาอะ ฮือ ๆ

โพสต์เมื่อ : 21/9/2549 12:13:53
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 9
วันที่ 20/9/2549 8:23:47
โดย คุณ ด.ต.จ.ว
IP : 124.157.158.***
 

อยากสอบมั้งอ่ะ แต่ไม่ใช่เด็กในที่เขาระบุ หมดโอกาสเลย

โพสต์เมื่อ : 20/9/2549 8:23:47
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 8
วันที่ 19/9/2549 22:40:29
โดย คุณ ชมพูเด็กนาสงสาร
IP : 58.10.155.***
 

ทำไมปีที่แล้วไม่เห็นมีเล่าไม่สงสารรุ่นที่แล้วมั้งหรอ แล้วต้องตกนรกไปอีกตลอดชีวิต

โพสต์เมื่อ : 19/9/2549 22:40:29
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 6
วันที่ 18/9/2549 11:44:02
โดย คุณ AuM PhArMaCiSt
IP : 61.47.87.***
 

....ฉันรักธรรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน....

โพสต์เมื่อ : 18/9/2549 11:44:02
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 5
วันที่ 18/9/2549 0:25:34
โดย คุณ รัก...
IP : 58.137.11.***
 

เห็นด้วยกับรุ่นพี่ คห 2 อย่าแรง ผมเป็น นศ รหัส49 เป็นลูกแม่โดมรุ่นที่ 72 ผมรู้สึกว่ามหาลัยนี้ น่าจะเป็นที่ที่ผมลือกเรียนเป็นที่สุท้าย จริงๆนะครับ

โพสต์เมื่อ : 18/9/2549 0:25:34
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 4
วันที่ 16/9/2549 23:45:59
โดย คุณ ตุ๊แหน่ว
IP : 203.113.56.***
 

น่าสนใจ..........เราอยากเป็นทันตแพทย์เหมือนกานนะ สอบด้วยคน

โพสต์เมื่อ : 16/9/2549 23:45:59
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 3
วันที่ 16/9/2549 23:30:02
โดย คุณ อยากเขาทันตะมาก
IP : 58.10.96.***
 

อยากสอบมาก แต่เป็นเด็กกรุงเทพฯ เศร้าเลย
ทันตะ มธ. น่าจะรับตรงเด็กกรุงเทพฯด้วย
(T^T)

โพสต์เมื่อ : 16/9/2549 23:30:02
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 2
วันที่ 16/9/2549 23:11:47
โดย คุณ hotman
IP : 124.157.157.***
 

เอ่อ....ขอโทษนะค้าบ คห. 1

เท่าที่ผมอ่านคห.ของคุณจนจบ....ขอปรบมือให้ดังๆคับ

อีกทั้งยังรุสึกภาคภูมิใจ...แทนคุณด้วย...^_^

(ถึงแม้ผมจะไม่เรียนที่มหิดลก้อตาม) ...เปนธรรมดาคับ

ที่เราเรียนในมหาลัยใดก้อควรยกย่องในสถาบันนั้น...

ผมเคยเรียนที่ธรรมสาด ก้อรุสึกเทิดทูลในสถาบันเช่นกัน

คงไม่ต่างจากคุณ.....แต่ที่แตกต่างคือ.................

การแสดงออกมากกว่า.....

"ผมคงไม่ต้องบรรยายอะไร...เพราะธรรมสาดอยู่คู่กับ

ประเทศไทยมานานแร้ว...ถ้าให้บรรยายคงจะไม่พอ

หรอกคับ" .......

"สำนักใดหมายชูประเทศชาติ สำนักนั้นธรรมศาสตร์และการเมือง"โพสต์เมื่อ : 16/9/2549 23:11:47
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 1
วันที่ 16/9/2549 17:51:39
โดย คุณ xox
IP : 203.131.208.***
 

ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวของไทยที่มีผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่โดดเด่นและได้รับการยอมรับจากนานาชาติมากที่สุดในประเทศไทย และมากไปกว่านั้นยังได้รับการอ้างอิงจากวารสารระดับโลกมากมาย และมากที่สุดของไทย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมหิดลยังได้รับงบประมาณรายได้จากภาครัฐและเอกชนมากที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย

ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล จนถึงปัจจุบันนี้ มีมากที่สุด และมากกว่าสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จากทั่วทั้งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมทั้งสาขาวิทยาศาตร์ แพทยศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ฯลฯ ในด้านผลงานวิจัยทางวิชาการ ก็ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่แสดงถึงความเป็นเลิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน ผลงานทางวิชาการและการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติเสมอมา “มหาวิทยาลัยมหิดลไม่เพียงแต่มีหลักสูตรที่หลากหลายเท่านั้น แต่งานหลักจริงๆ คือการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดลจึงมีปริญาโทและปริญญาเอกได้หลากหลาย คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยทราบว่าแม้กระทั่งในสายสังคมศาสตร์ ผลงานวิจัยของมหิดลมีมากกว่ามหาวิทยาลัยแห่งใดในประเทศ ที่ผ่านมา ผลงานทางวิชาการของนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยมหิดลประสบความสำเร็จในการริเริ่มและพัฒนาทางวิชาการมากมาย อาทิ การปลูกถ่ายอวัยวะ การพัฒนาพระไตรปิฎกคอมพิวเตอร์บนซีดีรอมเป็นแห่งแรกของโลก การวิจัยโดยใช้พันธุวิศวกรรมศาสตร์เพื่อวินิจฉัยโรคมาลาเรีย การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์เศรษฐกิจ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตยาปฏิชีวนะ การวิจัยเกี่ยวกับคนข้ามชาติซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายการนำเข้าแรงงานต่างชาติในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีโครงการอื่นๆ กว่า ๒๐๐ โครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลงานวิจัยที่จะทำคุณประโยชน์ในด้านองค์ความรู้แก่ประเทศชาติอย่างสูงยิ่ง


โพสต์เมื่อ : 16/9/2549 17:51:39
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 28410 คน ตอบ 22 คน ) 1 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด
คำค้นหา : สอบตรง , รับตรง 53 , มหาวิทยาลัย , ศึกษาต่อ , แนะแนว , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ความรู้ มัธยมต้น วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , โครงงาน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , สกินhi5 hi5 โค้ดแต่งhi5 , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, hi5, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมส์ขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ดูหนัง , โรงแรม , ฉีดผิวขาว , Moha
พันธมิตร : Kapook.com / Narak.com / เกมส์.com / การประปานครหลวง / เว็บไซต์แนะนำ อื่นๆ
ติดต่อ : เกี่ยวกับ Eduzones / ติดต่อ Eduzones / โทร 0-2561-5455-7 Email : webmaster@eduzones.com
Copyright @2007 Eduzones All rights reserved.
The Most Popular Education Site in Thailand
The Best Education/Community Service Site : The Nation Thailand Web Award 2000
The Most Visited Educational Site : Truehit.net Web Award 2004 , 2005 , 2009
Top 50 most visited web sites in Thailand : Truehit.net Web Award 2009
Contact Email : webmaster@eduzones.com Tel/Fax : 0-2561-5455-7