www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

นิติศาสตร์ มช รับสมัครนักศึกษาวิธีการสอบตรงเข้าศึกษาโครงการพิเศษ

ร่วมส่งประเด็นข่าวที่น่าสนใจ คลิกที่นี่ ข่าวของท่านมีประโยชน์กับผู้อื่นอีกมากมาย

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์  

ประจำภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2549

_________________________________________

 

                                มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2549 โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

 

1.  คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก

     1.1  ต้องเป็นผู้ที่อยู่อาศัยในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

     1.2  เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (. 6) หรือเทียบเท่า หรือเป็น

            ผู้ที่กำลังศึกษาและกำลังรอผลการสอบประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย

     1.3  ต้องมีผลการสอบวัดความรู้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

                .  มีผลการสอบวัดความรู้ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย) ดังนี้

คณะ/สาขาวิชา

รหัสวิชาสอบ

สาขาวิชานิติศาสตร์ (วิทย์)

01

02

03

04

05

06

สาขาวิชานิติศาสตร์ (สอบคณิตศาสตร์ 2)

01

02

03

 08 หรือ 47 หรือ 48

09

 

สาขาวิชานิติศาสตร์ (สอบภาษาฝรั่งเศส)

01

02

03

 08 หรือ 47 หรือ 48

10

 

สาขาวิชานิติศาสตร์ (สอบภาษาเยอรมัน)

01

02

03

 08 หรือ 47 หรือ 48

11

 

สาขาวิชานิติศาสตร์ (สอบภาษาจีน)

01

02

03

 08 หรือ 47 หรือ 48

14

 

สาขาวิชานิติศาสตร์ (สอบภาษาญี่ปุ่น)

01

02

03

 08 หรือ 47 หรือ 48

15

 

 

หมายเหตุ   ผลการสอบวัดความรู้มีอายุไม่เกิน  2  ปี เท่านั้น

ข.       มีผลการสอบวัดความรู้ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ O – NET และ A – NET

·       ผลสอบ O – NET จำนวน 3  กลุ่มสาระ คือ

1)      ภาษาไทย

2)      สังคมศึกษา

3)      ภาษาอังกฤษ

·       ผลสอบ  A – NET จำนวน  3  กลุ่มสาระ คือ

1)      คณิตศาสตร์ 2

2)      วิทยาศาสตร์ 2

3)      ฝรั่งเศส / เยอรมัน / บาลี / อาหรับ / จีน / ญี่ปุ่น (เลือก 1 วิชา)

1.4    เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็ม

 ความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

1.5  ไม่เคยถูกตัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษาอันเนื่องมาจากความประพฤติ

 

2.   จำนวนรับ  120   คน

 

3.  กำหนดการขอรับใบสมัคร

     3.1  ทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันเสาร์ที่  1  มีนาคม - วันพฤหัสบดีที่  20  เมษายน 2549 

ผู้มีสิทธิสมัครขอรับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัคร โดยส่งธนาณัติเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์ จำนวน 40 บาท สั่งจ่าย ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปรษณีย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์   50202       ได้ตั้งแต่วันพุธที่  1  มีนาคม - วันพฤหัสบดีที่  20  เมษายน 2549

                                ส่งถึง      ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)

                                                คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239    ถนนห้วยแก้ว  อำเภอเมือง

จังหวัดเชียงใหม่  50200

                    กรุณาระบุชื่อ ที่อยู่ผู้ขอรับให้ชัดเจนพร้อมทั้งวงเล็บมุมซองด้านล่างขวามือว่า “ขอรับใบสมัครสอบคัดเลือกนิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ

   3.2    ผู้มีสิทธิสมัครขอรับการคัดเลือกขอรับใบสมัครได้โดยตรงที่สาขาวิชานิติศาสตร์อาคาร  2  ชั้น  2                      คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5394-3535 ,943591,  943576 และ 943577ตั้งแต่วันพุธที่  1  มีนาคม  -  วันพฤหัสบดีที่  8  พฤษภาคม  2549 (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

     3.3    ดาวน์โหลด จากระบบอินเตอร์เน็ตที่ http://www.soc.cmu.ac.th

 

4.       กำหนดการรับสมัคร

     4.1   การยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์

                                                ระหว่างวันเสาร์ที่  1  เมษายน  – วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2549 ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนพร้อมติดรูปถ่าย และหลักฐานประกอบการสมัครตามที่กำหนดในข้อ 5 รวมทั้ง ค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 250 บาท โดยใช้ธนาณัติสั่งจ่าย “หัวหน้างานคลังและพัสดุ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    รหัสไปรษณีย์   50202 ”

                                ส่งถึง      ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)

                                                คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                                                239 ถนนห้วยแก้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50200

(วงเล็บมุมซองด้านล่างขวามือว่า “สมัครนิติศาสตร์ (ภาคพิเศษและส่งภายในวันพุธที่ 20 เมษายน 2548 โดยจะถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรา ณ ที่ส่งเป็นเกณฑ์ กรณีที่ใบสมัครและกรอกข้อความไม่สมบูรณ์หรือส่ง ค่าธรรมเนียมการสมัครหรือหลักฐานประกอบการสมัครไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะไม่พิจารณาใบสมัคร และจะไม่คืนเงินให้ผู้สมัคร)

 

     4.2  การยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

            ระหว่างวันเสาร์ที่ 1 เมษายน - วันจันทร์ที่ 8  พฤษภาคม 2549 เวลา 08.30-16.30 . (เว้นวันหยุด          นักขัตฤกษ์) ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครอื่นๆ และค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 250 บาท ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นแทนได้ที่ฝ่ายรับสมัคร สาขาวิชานิติศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์ ตามกำหนด วัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น กรณีที่ผู้สมัครมอบหมายให้ผู้อื่นยื่น ใบสมัครแทน ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อในช่องผู้สมัครให้เรียบร้อย

 

5.  หลักฐานประกอบการสมัคร

       5.1   ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว 1 ฉบับ  

      5.2    รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป โดยเป็น 

               รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ผู้สมัครจะต้องติดรูปถ่ายในใบสมัครให้เรียบร้อย  

               ก่อนยื่นใบสมัคร

     5.3    สำเนาบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ (สกอ. 3) หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

5.4    สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

5.5    สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

5.6    หลักฐานการศึกษา ได้แก่

 สำเนาใบ รบ.1 หรือ รย. 2  หรือสำเนาประกาศนียบัตรที่แสดงว่าจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสูงกว่าหรือเทียบเท่า จำนวน 1 ชุด

     5.7   มีผลการสอบวัดความรู้ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัย) ดังนี้

 

คณะ/สาขาวิชา

รหัสวิชาสอบ

สาขาวิชานิติศาสตร์ (วิทย์)

01

02

03

04

05

06

สาขาวิชานิติศาสตร์ (สอบคณิตศาสตร์ 2)

01

02

03

 08 หรือ 47 หรือ 48

09

 

สาขาวิชานิติศาสตร์ (สอบภาษาฝรั่งเศส)

01

02

03

 08 หรือ 47 หรือ 48

10

 

สาขาวิชานิติศาสตร์ (สอบภาษาเยอรมัน)

01

02

03

 08 หรือ 47 หรือ 48

11

 

สาขาวิชานิติศาสตร์ (สอบภาษาจีน)

01

02

03

 08 หรือ 47 หรือ 48

14

 

สาขาวิชานิติศาสตร์ (สอบภาษาญี่ปุ่น)

01

02

03

 08 หรือ 47 หรือ 48

15

 

 

 

      5.8  มีผลการสอบวัดความรู้ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ O – NET และ A – NET

·       ผลสอบ O – NET จำนวน 3  กลุ่มสาระ คือ

1)      ภาษาไทย

2)      สังคมศึกษา

3)      ภาษาอังกฤษ

·       ผลสอบ  A – NET จำนวน  3  กลุ่มสาระ คือ

1)      คณิตศาสตร์ 2

2)      วิทยาศาสตร์ 2

3)      ฝรั่งเศส / เยอรมัน / บาลี / อาหรับ / จีน / ญี่ปุ่น (เลือก 1 วิชา)

 

หลักฐานตามข้อ 5.4 - 5.8 ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อพร้อมเขียนรับรองสำเนาว่า “รับรองสำเนาถูกต้อง”

 

6.  การพิจารณาใบสมัคร

6.1    ผู้สมัครมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียด รวมทั้งหลักฐานต่างๆ ในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ก่อนส่งหรือยื่นใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่ของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6.2      กรณีที่ผู้สมัครส่งหรือยื่นใบสมัคร หลักฐานประกอบการสมัคร หรือค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะไม่รับพิจารณา

     6.3  ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะไม่คืนเงินค่าสมัครให้

 

7.       เกณฑ์การตัดสิน

7.1   สาขาวิชานิติศาสตร์จะพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ตามลำดับผลรวมคะแนนสอบ

         จากสัดส่วนของผู้สมัครในแต่ละกลุ่ม

                        เช่น สาขาวิชานิติศาสตร์ รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อจำนวน 120 คน ถ้ามีผู้สมัครโดยใช้คะแนนสอบวัดความรู้ของคณะกรรมการอุดมศึกษาจำนวน 150 คน และมีผู้สมัครสอบโดยใช้คะแนนการสอบวัดความรู้ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ     O – NET และ A – NET  จำนวน 350 คนคิดเป็นสัดส่วนของผู้สมัครทั้งสองกลุ่ม เป็น 3  : 7  ดังนี้  สาขาวิชานิติศาสตร์ จะคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์  โดยใช้คะแนนสอบวัดความรู้ของคณะกรรมการอุดมศึกษาจำนวน 36 คน และผู้สมัครสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ O – NET และ A – NET จำนวน  84  คน 

7.2  ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการสอบสัมภาษณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  กำหนดการสอบสัมภาษณ์

8.1    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์

ในวันพุธที่  10  พฤษภาคม  2549  ณ ป้ายประกาศ ห้อง SB 4105 อาคารเรียนรวม

 คณะสังคมศาสตร์ และ ดูรายละเอียดที่ http://www.soc.cmu.ac.th

8.2    กำหนดการสอบสัมภาษณ์

ในวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2549 ตั้งแต่เวลา 09.00  . เป็นต้นไป   ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น 1 คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

9. วันประกาศผลการคัดเลือกขั้นสุดท้าย

                มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2548 ในวันอังคารที่  16  พฤษภาคม  2549   ณ ป้ายประกาศ ห้อง SB 4105 อาคารเรียนรวม คณะสังคมศาสตร์ และดูรายละเอียดที่ http://www.soc.cmu.ac.th

 

10.  การรายงานตัว

               ผู้มีรายชื่อตามการประกาศผลในข้อ 9 ทุกคน  จะต้องมารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามวันและเวลาที่กำหนด

 

หมายเหตุ   ผู้ไม่มารายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

               

                                                ประกาศ ณ วันที่      22     กุมภาพันธ์      ..   2549 

 

                                                                         

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์  รักอริยะธรรม)

    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน

                อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่                     
   
ข่าวดีๆ คัดสรรมาฝากโดย Guest ( ) บทความทั้งหมดของคุณ Guest
วันที่ 02/03/2549 เวลา 19:50:44
เข้าชมข่าวนี้แล้ว 11155 ครั้ง ได้รับการโหวต 55 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 11155 คน ตอบ 10 คน ) 1 >>
ความคิดเห็นที่ 7
วันที่ 4/9/2550 13:15:26
โดย คุณ เด็กกำแพง
IP : 203.113.17.***
 

อยากมีที่เรียนทำไงดีคะ

โพสต์เมื่อ : 4/9/2550 13:15:26
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 6
วันที่ 16/8/2550 16:46:39
โดย คุณ เมย์
IP : 58.10.84.***
 

ยังไม่มีที่เรียนเลยทำไงดีหว่า

โพสต์เมื่อ : 16/8/2550 16:46:39
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 5
วันที่ 16/8/2550 16:46:36
โดย คุณ เมย์
IP : 58.10.84.***
 

ยังไม่มีที่เรียนเลยทำไงดีหว่า

โพสต์เมื่อ : 16/8/2550 16:46:36
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 4
วันที่ 16/8/2550 16:46:34
โดย คุณ เมย์
IP : 58.10.84.***
 

ยังไม่มีที่เรียนเลยทำไงดีหว่า

โพสต์เมื่อ : 16/8/2550 16:46:34
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 3
วันที่ 16/8/2550 16:46:32
โดย คุณ เมย์
IP : 58.10.84.***
 

ยังไม่มีที่เรียนเลยทำไงดีหว่า

โพสต์เมื่อ : 16/8/2550 16:46:32
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 2
วันที่ 23/4/2550 13:29:37
โดย คุณ 1234
IP : 124.157.165.***
 

ยังไม่มีที่เรียนเลย

โพสต์เมื่อ : 23/4/2550 13:29:37
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 1
วันที่ 20/11/2549 16:44:41
โดย คุณ นิติบูรพา
IP : 124.157.169.***
 

มาลองที่มหาวิทยาลัยบูรพาไหมครับ นิติศาสตร์ของเราเพิ่งเปิดได้ปีที่ 2 รุ่นพี่เทคแคร์เป็นอย่างดีครับ ไม่ต้องห่วง วิชาการเราก็เต็มที่เช่นเดียวกัน

โพสต์เมื่อ : 20/11/2549 16:44:41
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 7/3/2549 20:44:47
โดย คุณ อยากร
IP : 203.118.124.***
 

ค่า เรียน จะ แพงไหม อะ

โพสต์เมื่อ : 7/3/2549 20:44:47
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 5/3/2549 20:58:51
โดย คุณ เดกมัธยม
IP : 203.209.121.***
 

ข้อ 5.8 อ่ะคับ ถ้าผมอยู่สายวิทย์ แล้วเลือกสอบ A-NET อ่ะแต่ไม่ได้เลือกสอบ พวกภาษาต่างประเทศอ่ะ ทามไงดีอ่ะคับ.....เพราะร.ร.ผมไม่มีสอนฝรั่งเศลและภาษาอื่นๆๆอีก ถามว่าผมจะใช้คะแนนอังกฤษแทนได้รึป่าวคับ

โพสต์เมื่อ : 5/3/2549 20:58:51
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 5/3/2549 20:58:49
โดย คุณ เดกมัธยม
IP : 203.209.121.***
 

ข้อ 5.8 อ่ะคับ ถ้าผมอยู่สายวิทย์ แล้วเลือกสอบ A-NET อ่ะแต่ไม่ได้เลือกสอบ พวกภาษาต่างประเทศอ่ะ ทามไงดีอ่ะคับ.....เพราะร.ร.ผมไม่มีสอนฝรั่งเศลและภาษาอื่นๆๆอีก ถามว่าผมจะใช้คะแนนอังกฤษแทนได้รึป่าวคับ

โพสต์เมื่อ : 5/3/2549 20:58:49
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 11155 คน ตอบ 10 คน ) 1 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด
คำค้นหา : สอบตรง , รับตรง 53 , มหาวิทยาลัย , ศึกษาต่อ , แนะแนว , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ความรู้ มัธยมต้น วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , โครงงาน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , สกินhi5 hi5 โค้ดแต่งhi5 , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, hi5, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมส์ขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ดูหนัง , โรงแรม , ฉีดผิวขาว , Moha
พันธมิตร : Kapook.com / Narak.com / เกมส์.com / การประปานครหลวง / เว็บไซต์แนะนำ อื่นๆ
ติดต่อ : เกี่ยวกับ Eduzones / ติดต่อ Eduzones / โทร 0-2561-5455-7 Email : webmaster@eduzones.com
Copyright @2007 Eduzones All rights reserved.
The Most Popular Education Site in Thailand
The Best Education/Community Service Site : The Nation Thailand Web Award 2000
The Most Visited Educational Site : Truehit.net Web Award 2004 , 2005 , 2009
Top 50 most visited web sites in Thailand : Truehit.net Web Award 2009
Contact Email : webmaster@eduzones.com Tel/Fax : 0-2561-5455-7