เศรษฐกิจพอเพียงกับการเรียนการสอนวิทย์-คณิต

ร่วมส่งเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ คลิกที่นี่ บทความของท่านมีประโยชน์กับผู้ไม่รู้อีกมากมาย

 “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ภายใต้การบริหารของ  รองศาสตราจารย์ ดร. ธัชชัย  สุมิตร ประธานกรรมการคนใหม่  เน้นหนักในด้านความโปร่งใส   เป็นธรรม  ประหยัด และมีประสิทธิภาพ    และที่สำคัญ ประธานกรรมการ สสวท.  ได้เน้นย้ำว่า ภารกิจของสสวท.นั้นมุ่งส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจยั่งยืน  บนพื้นฐานของสังคมที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเหมาะสมและก้าวทันความก้าวหน้าของสังคมโลก  ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี

นางดวงสมร  คล่องสารา   ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท. กล่าวว่า ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถยึดหรือนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับหรือประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ได้ โดยกระตุ้นให้นักเรียนคิดแก้ปัญหาและสร้างสรรค์จากวัสดุท้องถิ่นหรือวัสดุเหลือใช้ต่าง ๆ เช่น ใช้ขวดน้ำอัดลมพลาสติกขนาดใหญ่ตัดขวางแทนซื้ออ่างเลี้ยงปลาราคาแพง ใช้สื่อการสอนที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติ เช่น ใช้สีจากดอกไม้ทำสื่อทดสอบความเป็นกรด-เบส     ออกแบบกิจกรรมการสอนที่บูรณาการเชื่อมโยงกับท้องถิ่นให้เด็ก ๆ ได้คิดแก้ปัญหาและหาทางพัฒนาด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ตัวอย่างเช่น หากมีปลาสลิดเป็นผลิตภัณฑ์พื้นเมือง ทำอย่างไรจะยกระดับคุณภาพ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เช่น ใช้มุ้งกันแมลงวันเวลาตากปลา  ประดิษฐ์วัสดุห่อหุ้มที่ดึงดูดใจ  คิดค้นตู้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น

“ขณะเดียวกันก็ชี้ให้เห็นความสำคัญของธรรมชาติผ่านการเรียนทั้งในชั้นเรียน และแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ปลูกจิตสำนึกในการบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถหมุนเวียนทรัพยากรใช้ประโยชน์ได้ในระยะยาว  เรียนรู้การอนุรักษ์ที่ถูกต้อง โดยเมื่อใช้ทรัพยากรแล้วต้องบำรุงรักษาไม่ใช่หมดไป นั่นคือ ใช้ด้วยความพอเพียงเคียงข้างความยั่งยืน  และนอกจากนี้ต้องรู้จักวางแผนใช้ประโยชน์ของทรัพยากรด้วย เช่น โรงเรียนมีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์จำกัด ก็ต้องวางแผนบริหารการใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้เต็มที่” นางดวงสมรกล่าว

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ให้เกี่ยวกับข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงก็สามารถทำได้หลากหลาย  อาทิ กิจกรรมการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์จากชุมชนของตนเองโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เสริมเข้าไป  กิจกรรมให้นักเรียนออกแบบสวนไร่นาให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยอธิบายให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับนิยามของเศรษฐกิจพอเพียงได้

ล่าสุด  สสวท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ครั้งที่ 17 (วทร. 17)  ในหัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่ไทย   ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”  ระหว่างวันที่ 19-22 มกราคม 2550    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษจากนักวิทยาศาสตร์ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ   การประชุมเชิงปฏิบัติการ  การอภิปรายทางวิชาการ  คลีนิควิชาการ  การเสนอผลงานทางวิชาการของครูนิทรรศการและ การแสดงผลงานจากภาครัฐและเอกชน  โครงงานวิทยาศาสตร์  การจัดแสดงและสาธิต  เครื่องมือ  สิ่งประดิษฐ์  เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์  และกิจกรรมออกร้านผลิตภัณฑ์ชุมชน

สินีนาฎ  ทาบึงกาฬ : ส่วนประชาสัมพันธ์ สสวท /รายงาน

   
คัดสรรมาฝากโดย sutthira (ศูนย์ข่าว Eduzones.com) บทความทั้งหมดของคุณ sutthira
วันที่ 09/01/2550 เวลา 09:48:20
เข้าชมบทความนี้แล้ว 8455 ครั้ง ได้รับการโหวต 30 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 8455 คน ตอบ 5 คน ) 1 >>
ความคิดเห็นที่ 5
วันที่ 25/2/2552 14:32:25
โดย คุณ พัชราภรณ์
IP : 125.25.128.***
 

อยากได้แผนการสอนเศรษฐกิจพอเพียงของอนุบาล ส่งมาให้หน่อยขอบคุณค่ะ
prp111@hotmail.com

โพสต์เมื่อ : 25/2/2552 14:32:25
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 4
วันที่ 18/2/2551 15:16:00
โดย คุณ เด็กเอกคณิต
IP : 202.149.24.***
 

อยากดูตัวอย่างแผนการเรียนคณิตศาสตร์ที่บูรณาการกับเศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์เมื่อ : 18/2/2551 15:16:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 3
วันที่ 17/3/2550 21:05:37
โดย คุณ เด็กนักเรียน ม.ต้น
IP : 58.147.66.***
 

เศรษฐกิจพอเพียงกับการเรียน
---ความพอประมาณ
-พอประมาณในการคุย
-พอประมาณในการพักผ่อน

---มีเหตุผล
-ถ้าเราคุยมากจะไม่รู้เรื่องที่อาจารย์สอน
-ต้องพักผ่อนให้เพียงพอจะใด้ไท่หลับในเวลาเรียน

---ภูมิคุ้มกัน
-ตั้งใจเรียน
-จดบันทึกเวลาอาจารย์สอน


------2เงื่อน
--เงื่อนไขความรู้
--เงื่อนไขคุณธ

โพสต์เมื่อ : 17/3/2550 21:05:37
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 2
วันที่ 31/1/2550 10:56:15
โดย คุณ uu
IP : 202.142.217.***
 โพสต์เมื่อ : 31/1/2550 10:56:15
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 1
วันที่ 19/1/2550 17:27:37
โดย คุณ x
IP : 61.7.162.***
 โพสต์เมื่อ : 19/1/2550 17:27:37
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 8455 คน ตอบ 5 คน ) 1 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด