Mechatronics

ร่วมส่งเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ คลิกที่นี่ บทความของท่านมีประโยชน์กับผู้ไม่รู้อีกมากมาย

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คือ อะไร ?.....


ปัจจุบันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต หรือเครื่องจักรกล สมัยใหม่ จะต้อง มีความรู้ทั้งทางวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมการผลิต จึงจะสามารถออกแบบ สร้าง และบำรุง รักษาผลิตภัณเครื่องจักรกลสมัยใหม่ต่าง ๆ ได้ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์จึงเป็น หลักสูตวิศวกรรมสมัยใหม่ ที่มุ่งผลิตวิศวกรให้มีความรู้ความสามารถในการออกแบบ วิเคราะห์ สร้าง บำรุงรักษา เครื่องจักรกลสมัยใหม่ เช่น หุ่นยนต์ เครื่องจักรที่ ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ และการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบ วิเคราะห์และ ผลิต กระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรั (มจธ.) ที่มุ่งผลิต บัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในนวัตกรรมของเทคโนโลยีสมัยใหม่ จึงได้เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณทิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (Bacherlor of Engineering Program in Mechatronics Engineering)

ปริญญาที่ได้รับ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์)
Bachelor of Engineering ( Mechatronics Engineering )
วศ.บ. (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์)
B.Eng. ( Mechatronics Engineering )

คำอธิบายรายวิชา

SSC 101 พลศึกษา 1(0 - 2 - 2)
(Physical Education)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงความจำเป็นในการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ หลักการออกกำลังกาย การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา โภชนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา ตลอดจนฝึกทักษะกีฬาสากล ซึ่งเป็นที่นิยมโดยทั่วไปตามความสนใจหนึ่งชนิดกีฬา จากหลายชนิดกีฬาที่เปิด โอกาสให้เลือก เพื่อพัฒนาความเป็นผู้มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดีมีน้ำใจนักกีฬา รู้จักกติกา มารยาทที่ดีในการเล่นและชมกีฬา

SSC 210 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(2 - 2 - 6)
(Man and Ethics for Quality of Life)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษาแนวคิด แนวทางในการดำเนินชีวิตและแนวทางในการทำงานในแนวศาสนา ปรัชญาและจิตวิทยาโดยเน้นสาระที่จำเป็นและเพียงพอในการนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต โดยจัดการเรียนการสอนตามแนวการสอนแบบบูรณาการ ( integration ) เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการบูรณาการความรู้ทางมนุษยศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์หลังจากเรียนวิชานี้แล้ว

SSC 260 ความรู้เบื้องต้นทางสังคมศาสตร์ 3(3 - 0 - 6)
(Introduction to Social Sciences)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

วิชานี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นการศึกษามนุษย์กับสังคม โดยศึกษาพฤติกรรม และความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคม ลักษณะทั่วไปของสังคมมนุษย์ ความหมายและความสำคัญของวัฒนธรรม การถ่ายทอดวัฒนธรรม และการจัดระเบียบสังคม รวมทั้งปัญหาที่เกิดจากมนุษย์และสังคมที่อยู่ในความสนใจ และแนวทางแก้ไข ส่วนที่สองเป็นการศึกษาสังคมกับเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจและองค์กรธุรกิจ เศรษฐกิจไทยในเวทีการค้าโลก นโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ และทฤษฎีการพัฒนาแนวใหม่ รวมทั้งปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และแนวทางแก้ไข และส่วนที่สาม เป็นการศึกษาการเมืองการปกครองและกฎหมาย โดยศึกษาระบบการเมืองการปกครองทั่วไป โครงสร้างทางการเมืองในสังคมไทย ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับกฎหมาย และบทบาทของกฎหมายในสังคม รวมทั้งปัญหาทางการเมืองการปกครองหรือกฎหมายในปัจจุบันและแนวทางแก้ไข

SSC 290 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 3 (3 - 0 - 6)
( Environment and Development )

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ความหมายและความสำคัญของสิ่งแวดล้อม คุณค่าสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนา สาเหตุและปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับโลก ศึกษาถึงแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้จริยธรรม และโดยการใช้กฎหมาย แนวทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ศึกษาถึงเครื่องมือ มาตรการในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนอกจากนี้ยังศึกษาถึงนโนบายรัฐบาลด้านสิ่งแวดล้อม และกรณีศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญๆ ในปัจจุบัน


LNG 101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(2 - 2 - 6)
(Fundamental English I)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้สามารถเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง เนื้อหารายวิชาครอบคลุมทักษะทางภาษาทั้งสี่ โดยผ่านการฝึกฝนด้านกลวิธีในการเรียน ซึ่งเน้นด้านทักษะการใช้ภาษา ดังนั้นรายวิชานี้จึงเพิ่มพูนความรู้ทั้งในด้านภาษาและการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สามารถใช้ภาษาได้อย่างเป็นธรรมชาติและมีประสิทธิภาพ รายวิชานี้ใช้รูปแบบชุดกิจกรรมในระดับกว้าง โดยให้ผู้เรียนค้นหาแหล่งข้อมูลด้วยตนเองเพื่อทำโครงงานต่าง ๆ จากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง สำนักห้องสมุดและอินเตอร์เน็ต รายวิชานี้ผสมผสานการเรียนในชั้นเรียนเข้ากับการเรียนแบบพึ่งตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ตามความสนใจและเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง

LNG 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(2 - 2 - 6)
(Fundamental English 2)

วิชาบังคับก่อน : LNG 101 หรือผ่านการจัดสอบระดับ

รายวิชานี้สืบเนื่องจากรายวิชา LNG 101 กล่าวคือเป็นการสอนกลวิธีในการเรียนเพิ่มเติม แต่จะเน้นในเรื่องทักษะทางการคิดของผู้เรียน เนื้อหารายวิชาครอบคลุมทักษะทางการคิดอย่างกว้างขวาง ได้แก่ การคิดแบบตรรกวิทยา การคิดแบบสร้างสรรค์และการคิดแบบวิเคราะห์วิจารณ์ ซึ่งผู้เรียนจะฝึกฝนทักษะทางการคิดเหล่านี้ด้วย การทำงานที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อซึ่งได้แก่ สถานการณ์จำลอง การโต้ตอบจดหมายอิเลคทรอนิกส์และโครงงานอินเตอร์เน็ต ปัญหาในการใช้ภาษาของผู้เรียนที่เกิดขึ้นจะบ่งบอกความต้องการอันแท้จริงของผู้เรียน เนื้อหารายวิชานี้ครอบคลุมทักษะทางภาษาทั้งสี่ โดยมีเนื้อหาประกอบด้วยภาษาอังกฤษสำหรับงานอาชีพ และภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนจะได้รับการสนับสนุนให้เรียนด้วยตนเองโดยใช้ข้อมูลจากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง จดหมายอิเลคทรอนิกส์ อินเตอร์เน็ตและสำนักห้องสมุด

LNG 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 3(2 - 2 - 6)
(Fundamental English 3)

วิชาบังคับก่อน : LNG 102

เป้าหมายหลักของรายวิชานี้คือการเตรียมผู้เรียนให้สามารถเข้าร่วมและเรียนรู้ในห้องเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสอนซึ่งครอบคลุมถึงทักษะการคิดและทักษะด้านภาษา นอกจากนี้รายวิชานี้ยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาภาษาในอนาคตของตนเองได้ โดยผ่านการฝึกกลวิธีในการเรียนด้วยทักษะที่เกี่ยวกับขบวนการเรียนรู้ (metacognitive) รวมทั้งยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถตั้งจุดมุ่งหมายในการเรียน วางแผนการเรียนที่ปฏิบัติจริงได้เพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ และปฏิบัติตามแผนการเรียนนั้นโดยผ่านการเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อภาษาและการเรียนของผู้เรียน โดยเสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง ส่งเสริมให้เกิดความกล้าในการลองผิดลองถูก และจูงใจให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถด้วยตนเอง รายวิชานี้ใช้รูปแบบของชุดกิจกรรมที่ครอบคลุมทักษะหลายด้าน รวมถึงการจำลองสถานการณ์ กิจกรรมที่เน้นการเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง การใช้จดหมายอิเลคทรอนิกส์ (e-mail) ติดต่อระหว่างประเทศและการทำโครงงานปากเปล่าแบบปฏิสัมพันธ์โดยใช้อินเตอร์เน็ต

LNG 104 การเรียนภาษาโดยอิงเนื้อหา 1 3 ( 2 - 2 - 6 )
(Content-Based Language Learning I)

วิชาบังคับก่อน : LNG 103

รายวิชานี้เน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทำโครงงานในลักษณะที่ครอบคลุมทักษะหลายด้าน เพื่อจำลองขั้นตอนการเตรียมงานและการนำเสนอรายงานโดยการค้นคว้าจากหนังสืออ้างอิงเพื่อเขียนโครงร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ และนำเสนอรายงานปากเปล่า รายวิชานี้มุ่งใช้เนื้อหาที่เป็นจริง โดยร่วมกับอาจารย์ผู้สอนจากต่างคณะซึ่งจะให้ความช่วยเหลือในด้านเนื้อหาที่ลงลึก นอกเหนือจากการสอนภาษาและการฝึกอบรมผู้เรียน ดังนั้น รายวิชานี้จึงเป็นการจำลองสถานการณ์ที่มุ่งเน้นด้านเนื้อหาที่เป็นจริงโดยใช้ภาษาอังกฤษ การที่ผู้สอนให้คำแนะนำและช่วยเหลือด้านภาษา ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนในสภาพแวดล้อมทางวิชาการที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ

MTH 101 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3 ( 3 - 0 - 6 )
(Calculus and Analytic Geometry I)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชั่น : ลิมิตของฟังก์ชั่น การหาค่าลิมิต ฟังก์ชั่นต่อเนื่องทฤษฎีค่าสูงสุดและค่าระหว่างกลางอนุพันธ์ : แนวคิดมูลฐานของอนุพันธ์ ปฏิยานุพันธ์ อนุพันธ์ของฟังก์ชั่นเชิงพีชคณิตอนุพันธ์ของฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ กฎลูกโซ่ การประยุกต์อนุพันธ์: ทฤษฎีของโรลล์ และทฤษฎีบทค่าเฉลี่ย ความเว้า และอนุพันธ์อันดับสอง การใช้อนุพันธ์และลิมิตในการเขียนกราฟ การประยุกต์ปัญหาค่าสงูสุด และค่าต่ำสุด การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชั่นโดยปริยาย ผลต่างอนุพันธ์อินทิกรัลจำกัดเขต : แนวคิดมูลฐานของอินทิกรัลจำกัดเขต ทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัส คุณสมบัติของปฏิยานุพันธ์ และอินทิกรัลจำกัดเขต จำนวน e ฟังก์ชั่นลอการิทึม อนุพันธ์ของฟังก์ชั่นลอการิทึม ลอการิทึมธรรมชาติ ซึ่งนิยามในรูปอินทิเกรตจำกัดเขต ฟังก์ชั่นผกผันและอนุพันธ์ของ bX อนุพันธ์ของฟังก์ชั่นตรีโกณมิติผกผัน ฟังก์ชั่นชี้กำลังที่นิยามในพจน์ของลอการิทึม ฟังก์ชั่นไฮเปอร์โบลิกและตัวผกผัน อัตราสัมพันธ์ กฎของโลปิตาล ระเบียบวิธีการอินทิเกรต : การอินทิเกรต โดยการแทนค่า การอินทิเกรตทีละส่วน การประยุกต์อินทิเกรตจำกัดเขต : พื้นที่ ปริมาตร จุดรวมผลงาน ความยาวของเส้นโค้ง พื้นผิวของการหมุนอินทิเกรตไม่ตรงแบบ

MTH 102 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 3 ( 3 - 0 - 6 )
(Calculus and Analytic Geometry II)

วิชาบังคับก่อน : MTH 101

เส้นโค้งระนาบและพิกัดเชิงขั้ว : พื้นที่ในพิกัดเชิงขั้ว สมการอิงตัวแปรเสริม ความยาวของส่วนโค้งและอัตราเร็วบนเส้นโค้ง มุมระหว่างเส้นตรง เส้นสัมผัส อนุพันธ์อันดับสอง และความโค้งของเส้นโค้ง จำนวนเชิงซ้อน กราฟของสมการ ฟังก์ชั่นและเส้นโค้งระดับอนุพันธ์ย่อย ผลต่างอนุพันธ์ กฎลูกโซ่ จุดวิกฤต อนุพันธ์ย่อยอันดับสอง และค่าสุดขีดสัมพัทธ์ อินทิเกรต จำกัดเขตบนบริเวณระนาบและบริเวณสามมิติ ในระบบพิกัดฉาก ระบบพิกัดทรงกลม และระบบพิกัดทรงกระบอก
อนุกรม : ลำดับ อนุกรม การทดสอบด้วยอินทิเกรต การทดสอบด้วยการเปรียบเทียบ และการ ทดสอบด้วยอัตราส่วน อนุกรมสลับ และการทดสอบการลู่เข้าแบบสัมบูรณ์การกระจายทวินาม อนุกรมกำลังสูงของเทย์เลอร์ อนุกรมฟูริเยร์ ฟังก์ชั่นคาบ สูตรของออยเลอร์ การลู่เข้าของอนุกรมฟูริเยร์ ฟูริเยร์อินทิเกรต

MTH 201 พีชคณิตเชิงเส้นและเวกเตอร์แคลคูลัส 3 ( 3 - 0 - 6 )
(Linear Algebra and Vector Calculus)

วิชาบังคับก่อน : MTH 102

เวกเตอร์ : สเกลาร์และเวกเตอร์ การบวกเวกเตอร์ การคูณด้วยสเกลาร์ ผลคูณภายในผลคูณเชิงเวกเตอร์ ผลคูณเชิงสเกลาร์สามชั้น
เมทริกซ์และตัวกำหนด : แนวคิดมูลฐาน การบวกเมทริกซ์ การคูณด้วยสเกลาร์ การคูณเมทริกซ์ การสลับเปลี่ยนของเมทริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้น คุณสมบัติทั่วไปของผลเฉลย ตัวผกผันของเมทริกซ์ตัวกำหนด ค่าลำดับขั้นในพจน์ของตัวกำหนด กฏของคราเมอร์ ค่าเจาะจง และเวกเตอร์เจาะจง แคลลูลัสเชิงอนุพันธ์ของเวกเตอร์ : สนามสเกลาร์ และสนามเวกเตอร์ แคลคูลัสของเวกเตอร์เส้นโค้ง เส้นสัมผัส ความยาวส่วนโค้งของเส้นโค้ง และความบิดของเส้นโค้ง อนุพันธ์ระบุทิศทางเกรเดียนต์ของสนามสเกลาร์ เวกเตอร์แนวฉากระนาบสัมผัส ไดเวอร์เจนซ์ของสนามเวกเตอร์ เคีร์ลของสนามเวกเตอร์ระบบพิกัดเชิงเส้นโค้ง
การอินทิเกรตเวกเตอร์ : อินทิเกรตตามเส้น ทฤษฎีบทของกรีน อินทิเกรตตามพื้นผิว ทฤษฎีบทไดเวอร์ เจนซ์ ทฤษฎีบทของสโตกส์


MTH 202 สมการเชิงอนุพันธ์ 3 ( 3 - 0 - 6 )
(Differential Equations)

วิชาบังคับก่อน : MTH 201

แนวคิดมูลฐาน (ชนิด อันดับ และระดับชั้น) สมการอันดับหนึ่ง สมการแม่นตรง และสมการไม่แม่นตรง ตัวประกอบเพื่ออินทิเกรต สมการอันดับสูง สมการเชิงเส้น ผลเฉลยของสมการเชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงที่และตัวแปร เทคนิคการแปลงลาปลาซ ระบบสมการเชิงเส้น ผลเฉลยในรูปอนุกรมกำลัง ผลเฉลยของสมการไม่เอกพันธ์ ฟังก์ชั่นเบสเซล สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น การหาผลเฉลยโดยการแยกตัวแปร

MTH 302 สถิติศาสตร์ 3 (3 - 0 - 6)
(Statistics)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : MTH 102

ความน่าจะเป็น สัจพจน์ของความน่าจะเป็นในแซมเปิลสเปซที่ไม่ต่อเนื่อง การนับจุดตัวอย่าง เหตุการณ์อิสระและไม่อิสระ (ทฤษฎีบทของเบส์ ทวินาม ปัวส์ซอง) การแจกแจงปกติ การแจกแจงร่วม การแจกแจงของผลบวกและค่าเฉลี่ย ทฤษฎีบทลิมิตส่วนกลางความแปรปรวนร่วมและสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ การแจกแจงการสุ่มตัวอย่าง การแจกแจงเอฟ การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน ระเบียบวิธีกำลังสองน้อยสุด

PHY 103 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3 ( 3 - 0 - 6 )
(General Physics I)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

เนื้อหาของวิชามุ่งเน้นให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าใจถึงพื้นฐานทางฟิสิกส์ โดยจะเน้นในส่วนของเวกเตอร์ ระบบอนุภาค โมเมนตัม การหมุน การสั่น คลื่น กฎทางเทอร์โมไดนามิกส์ และกลศาสตร์ของไหล ประยุกต์ใช้กฎต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาทางฟิสิกส์


PHY 104 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3 ( 3 - 0 - 6 )
(General Physics II)

วิชาบังคับก่อน : PHY 103

เนื้อหาของวิชามุ่งเน้นให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าใจถึงพื้นฐานทางฟิสิกส์ โดยจะเน้นในส่วนของสนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก ความเหนี่ยวนำ สมการของแมกซ์เวลล์ การสั่นเชิงแม่เหล็กไฟฟ้าและกระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต การแทรกสอด การเลี้ยวเบน โฟตอนและคลื่นสสาร และอะตอม

PHY 193 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ( 0 - 2 - 2 )
(General Physics Laboratory for Engineering Students I)

วิชาบังคับก่อน : PHY 103 หรือเรียนพร้อมกับวิชา PHY 103

เนื้อหาของวิชามุ่งเน้นให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ศึกษาทำการทดลอง ให้เกิดความเข้าใจถึงพื้นฐานการปฏิบัติการทดลองทางฟิสิกส์ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับบทเรียนในภาคทฤษฎีของวิชา PHY 103 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 และสามารถประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรม


CHM 103 เคมีพื้นฐาน 3 ( 3 - 0 - 6 )
(Introduction to Chemistry )

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

มวลสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี ของแข็ง สารละลาย สมดุลเคมี สมดุลอิออน จลนศาสตร์เคมี เทอร์โมไดนามิกส์เคมี เคมีไฟฟ้า และเคมีอินทรีย์

CHM 160 ปฏิบัติการเคมี 1 ( 0 - 3 - 2 )
( Chemistry Laboratory )

วิชาบังคับก่อน : CHM 103 หรือเรียนพร้อมกับวิชา CHM 103

เทคนิคพื้นฐานที่ใช้สำหรับปฏิบัติการเคมีที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีต่าง ๆ ที่ต้องเรียนในวิชา CHM 103

EEE 105 วงจรไฟฟ้า 3 ( 3 - 0 - 6 )
( Electric Circuit )

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : -

หน่วยทางไฟฟ้าและนิยาม : แรงดัน กระแส กำลัง พลังงาน ตัวประกอบวงจรเบื้องต้น : ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ แหล่งจ่ายที่เป็นอิสระและไม่เป็นอิสระ วงจรลัมพ์ การแปลงวาย-เดลต้า ทฤษฎีวงจรและการวิเคราะห์ : กฎของเคอร์ชอฟ การแบ่งแรงดันและกระแส การวิเคราะห์ด้วยโนดและแมช ทฤษฎีเทวินินและนอร์ตัน การส่งจ่ายกำลังสูงสุดทฤษฎีซุปเปอร์โพซิชั่น การวิเคราะห์วงจร 2 พอร์ท การวิเคราะห์วงจรที่ใช้สัญญาณซายน์ที่สภาวะคงที่ : คุณสมบัติสัญญาณซายน์ เลขจำนวนเชิงซ้อน เฟเซอร์ ทฤษฎีวงจรและการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ การหาค่ากำลัง การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส

EEE 119 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 3 ( 3 - 0 -6 )
(Electric Machinery)

สนามแม่เหล็กในเครื่องจักรกลไฟฟ้า พื้นฐานของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง การกำเนิดแรงดันไฟฟ้า 3 เฟส เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัส หม้อแปลงไฟฟ้ามอเตอรแบบอินดัคชั่น 3 เฟส 1 เฟส

ENE 212 วงจรและอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ 3 ( 2 - 3 - 6 )
( Electronic Circuits and Devices )

ออปแอมป์ : ไอซีออปแอมป์ แบบจำลองอย่างง่ายของออปแอมป์ ออปแอมป์ในอุดมคติ วงจรออปแอมป์ เชิงเส้น วงจรออปแอมป์ ที่ไม่เป็นเชิงเส้น: คุณสมบัติของออปแอมป์ ที่เป็นจริง
ส่วนประกอบของวงจรที่ไม่เป็นเชิงเส้น: วัสดุสารกึ่งตัวนำ ไดโอดรอยต่อพีเอ็น ไดโอดซีเนอร์ ไดโอด-ช็อตคี ไดโอดวาแลคเตอร์ ไดโอดทันเนล วาริสเตอร์แบบโลหะ-ออกไซด์
การจัดการการปรับสัญญาณด้วยอุปกรณ์แบบ 2 ขั้ว: คุณลักษณะถ่ายโอน วงจรตัดและจำกัดขนาดรูปคลื่น วงจรเรียงกระแส วงจรจ่ายกำลังไฟฟ้า วงจรเรียงกระแสชนิดเที่ยงตรงสูง
อุปกรณ์แบบ 3 ขั้ว : ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า ทรานซิสเตอร์พาหะคู่ อุปกรณ์ที่ทำงานด้วยแสง อุปกรณ์ที่ทำงานด้วยผลของอุณหภูมิ ขีดจำกัดการทำงานทางด้านกำลังของอุปกรณ์
วงจรขั้นต้นที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ 3 ขั้ว : รูปแบบกลับแรงดัน รูปแบบตามแรงดัน รูปแบบตามกระแส การทำงานในรูปแบบเชิงเลข
การขยายสัญญาณอานาลอก: วงจรแอคทีปและพาสซีบ การไบอัส แบบจำลองสัญญาณขนาดเล็กของวงจรอานาลอก แบบจำลองของส่วนขยายสัญญาณชนิด 2 พอร์ท
ปฏิการทดลองเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาข้างต้นเพื่ทักษะและความเข้าใจ

MEE 121 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 2 ( 2 - 0 - 4 )
(Engineering Mechanics I)

วิชาบังคับก่อน : PHY 103

กฎเกณฑ์ของกลศาสตร์ แรง โมเมนต์ สมดุล โครงสร้าง โครงถัก โครงร่างของเครื่องจักรกล ความฝืดในลิ่ม สกรู รองลื่นแบบกาบ สายพาน คลัช โมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่ งานสมมติ

MEE 221 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 3 ( 3 - 0 - 6 )
(Engineering Mechanics II)

วิชาบังคับก่อน : MEE 121

กฎเกณฑ์ของจลน์ การเคลื่อนที่ ระยะขจัด ความเร็ว ความเร่ง ความสัมพันธ์ทางจลน์ระหว่างแรงมวลและความเร่ง งานและพลังงาน อิมพัลล์และโมเมนตัม การกระแทก การเคลื่อนสัมพันธ์ การเคลื่อนที่ของไจโร การสั่นสะเทือนเบื้องต้น

MEE 222 กลศาสตร์ของแข็ง 1 3(3 - 0 - 6)
(Mechanics of Solid I)

วิชาบังคับก่อน : MEE 121

บทนำ แรงภายใน ความเค้น แผนภาพความเค้น-ความเครียด การแปรผันของความเค้นที่พื้นที่ภาพตัดขวางต่าง ๆ ความเค้นในถังความดันผนังบาง รอยต่อโดยใช้หมุดและการเชื่อมของตัวความร้อน การบิดของเพลาที่มีพื้นที่หน้าตัดกลมและสี่เหลี่ยมผืนผ้า ความเค้นในคาน แรงเฉือน และโมเมนต์บิด ความเค้นเฉือนเนื่องจากการดัด การโก่งของคาน สมการดิฟเฟอเรนเซียลของเส้นตรงอีลาสติค การหาความโก่งด้วยวิธีซุปเปอร์โพซิชั่น พื้นที่ของโมเมนต์ คานประเภทอินดีเทอร์มิเนต ความเค้นและความเครียดบนระนาบ วงกลมของโมท์ ความเค้นผสม พลังงานจากความเครียด การประยุกต์ทฤษฎีของคอติกิอาโน่กับปัญหาทางอินดีเทอร์มิเนต ทฤษฎีของแท่งยาว การรวมจุดความเค้น

MEE 314 การออกแบบเครื่องจักรกล 3(3 - 0 - 6)
(Machine Design)

วิชาบังคับก่อน : MEE 222

สภาวะของการออกแบบทฤษฎีการแตกหักที่ใช้ในการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เนื่องจากแรงสถิตย์และแรงที่แปรเปลี่ยน การออกแบบเพลา เฟือง โรลลิ่งแบริ่งและสกรูส่งกำลัง

PRE 261 กรรมวิธีการผลิต 1 3( - 0 - 6)
(Manufacturing Process I)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

เครื่องมือกล :
เครื่องกลึง และงานกลึง : โครงสร้างและพื้นฐานของเครื่องกลึง อัตราป้อนตัด ความเร็วตัด ความลึกในการตัด การคำนวณค่าความเร็วรอบ วัสดุที่ใช้ทำมีดตัด และรูปทรงของมีดตัด เกลียวและการกลึงเกลียว เรียวและการกลึงเรียว การคว้านเรียบ การใช้งานเครื่องกลึง
เครื่องเจาะ : โครงสร้างและพื้นฐานของเครื่องเจาะ ชนิดของเครื่องเจาะ รูปร่างดอกสว่าน อัตราป้อนในการเจาะ การคำนวณค่าความเร็วรอบในการเจาะ การใช้งานเครื่องเจาะ
เครื่องไส และงานไส : โครงสร้างและพื้นฐานของเครื่องไส มีดไส อัตราป้อนตัด ความเร็วตัด ความลึกในการไส และวิธีการใช้งานเครื่องไส
เครื่องกัด และงานกัด : โครงสร้างและพื้นฐานของเครื่องกัด มีดกัด อัตราป้อนตัด ความเร็วตัด ความลึกในการตัดของมีดกัดและวิธีการใช้งานเครื่องกัด
การเจียรนัย และเครื่องเจียรนัย : โครงสร้างและพื้นฐานของเครื่องเจียรนัย หินเจียรนัย แบบวงล้อ ความเร็วตัด อัตราป้อนตัด และความลึกตัด วิธีการเจียรนัยแท่งกลม การเจียรนัยพื้นผิว การเจียรนัยแบบไร้ศูนย์ การแทงขึ้นรูป : การแทงขึ้นรูปด้วยมือและด้วยเครื่องจักร
เฟือง และงานตัดเฟือง : หัวแบ่งและการใช้หัวแบ่งฮอบ และเครื่องฮอบ การผลิตเฟืองโดยวิธีฮอบ ไส การเจียรนัยเฟืองและวิธีอื่น ๆ การวัดเฟือง
การเชื่อมประสานโลหะ : กรรมวิธีการเชื่อมชนิดต่าง ๆ การเชื่อมอาร์คโลหะแบบปกคลุมการอาร์ค การเชื่อมอาร์ดโลหะใช้แก๊สคลุม การเชื่อมอาร์ดโลหะด้วยลวดเชื่อมไส้ฟลักซ์ การเชื่อมทิก(TIG)การเชื่อมอาร์ดฟลักซ์คลุม การเชื่อมใช้ความต้านทาน การเชื่อมในสภาวะของแข็ง การบัดกรี การบัดกรีแข็ง กรรมวิธีการตัดด้วยความร้อน
งานโลหะแผ่น : หลักการขึ้นรูปโลหะขั้นพื้นฐาน การตัด การดัดโค้ง การลากขึ้นรูป การขึ้นรูปโลหะแผ่นวิธีอื่น ๆ เช่น คอยน์นิ่ง เอมบอสซิ่ง แลนซิ่ง แม่พิมพ์และเครื่องอัดขึ้นรูปโลหะแผ่น การขึ้นรูปโลหะแผ่นที่ไม่ใช้เครื่องอัดขึ้นรูป การงอท่อ
หล่อโลหะ : บทนำกรรมวิธีการหล่อโลหะ วัสดุสำหรับทำแบบหล่อและไส้แบบหล่อ ระบบขนถ่ายวัสดุในงานหล่อ โลหะเหลว การแข็งตัวของงานหล่อ ระบบรูเท และรูล้น อลูมิเนียมเจือหล่อและ อิทธิพลของธาตุที่เจือในอลูมิเนียมผสม หล่อทองแดงเจือหล่อและอิทธิพลของธาตุที่เจือในทองแดงผสมหล่อ การหล่อแบบฉีดเข้าแม่พิมพ์

Machine tools: Introduction to conventional machining processes : turning, shaping, drilling, boring, jig boring, reaming, sawing, broaching, milling, grinding and hobbing.
Turning: Basic lathe construction, cutting speed, RPM calculation, feed and depth of cut, cutting tool materials and tools geometry. Turning operations: cylindrical turning, facing, parting off, forming, taper turning and thread cutting. Drilling: Drilling machine, basic machine construction, types of drill, tool geometry, cutting speed and feed. Drilling operations. Reaming operations.
Foundry: Introduction to casting processes. Mold and core materials, molding process equipment. Machinization and materials handling system. Liquid metal, solidification of casting, gating and risering system.
Welding: Introduction to welding, basic joint and welds. Gas welding. Shielded metal-arc welding principles and electrodes. Cutting process. Forge and resistance welding. Fusion welding and unusual welding processes. Testing and inspection of welds. Brazing. Welding symbols


PRE 265 การประลองทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 3(0 - 8 - 3)
( Production Engineering Workshop I )

วิชาบังคับก่อน : PRE 261

เครื่องมือกล
หลักสูตรประกอบด้วย การบรรยาย 5 คาบ ก่อนลงปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นของการวัด และมาตรวิทยา การใช้เครื่องมือถ่ายแบบ และเครื่องมือช่างพื้นฐาน การทำเกลียวด้วยแท็ปและดาย ความปลอดภัยของการปฏิบัติการในโรงประลอง การปฏิบัติงานในโรงประลองเกี่ยวกับการวัดความตรง วัดมุม วัดความเรียบ วัดความฉาก วัดพื้นผิว วัดเกลียว และการวัดเฟือง การปรับแต่งอย่างง่าย งานกลึงเบื้องต้น : การกลึงปาดหน้า เจาะและตัดเกลียว การไสและการกัดเบื้องต้น
การเชื่อมประสานและโลหะแผ่น
หลักสูตรประกอบด้วยการบรรยาย 5 คาบ ก่อนลงปฏิบัติ การปฏิบัติงานในโรงประลองเกี่ยวกับเทคนิคการนำเอาไปใช้งานของการเชื่อมอาร์คโลหะแบบปกคลุม การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยลวดเชื่อมไส้ฟลักซ์ การเชื่อมทิก การเชื่อมอาร์คฟลักซ์คลุม การเชื่อมใช้ความต้านทาน การเชื่อมในสภาวะของแข็ง การบัดกรี การบัดกรีแข็ง กรรมวิธีการตัดด้วยความร้อน การขึ้นรูปโลหะแผ่นขั้นพื้นฐาน
หล่อโลหะ
หลักสูตรประกอบด้วยการบรรยาย 5 คาบ ในเรื่องเครื่องมือที่ใช้ทำแบบหล่อด้วยมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ทำแบบหล่อ กรรมวิธีการทำแบบหล่อและไส้แบบหล่อ เตาหลอมสำหรับโลหะนอกกลุ่มเหล็ก (ชนิด เชื้อเพลิงและสารทนไฟ) การทำกระสวน และกล่องทำไส้แบบ สำหรับงานหล่อด้วยทราย การปฏิบัติงานในโรงประลองเกี่ยวกับการทำกระสวน การทำแบบหล่อ การทำไส้แบบหล่อ การประกอบไส้แบบหล่อและแบบหล่อ การหลอม การเทและตกแต่งทำความสะอาดชิ้นงานหล่อที่เป็นอลูมิเนียมผสมและทองแดงผสม


PRE 290 การจัดองค์กรและการบริหารอุตสาหกรรม 3(3 - 0 - 6 )
(Industrial Organization and Management)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โครงสร้างขององค์กรและระบบงานอุตสาหกรรม การพัฒนาการของการผลิต การพยากรณ์ถึงปริมาณความต้องการ การวางแผนทางด้านการตลาด วิศวกรรมโรงงานและการจัดหาอุปกรณ์สนับสนุน ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรมและมาตรฐานการผลิต การวางแผนและควบคุมการผลิต การจัดการวัสดุและการจัดทำงบประมาณ ตลอดจนการควบคุมค่าใช้จ่าย การวางแผนและควบคุมคุณภาพ

MEN 112 วัสดุวิศวกรรม 3 (2 - 3 -6)
(Engineering Materials)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โครงสร้างอะตอมและโครงสร้างผลึกในของแข็ง ความพกพร่องและความไม่สมบูรณ์ในของแข็ง การแพร่ พฤติกรรมทางกลและคุณสมบัติ การเคลื่อนที่และกลไกที่ทำให้แข็งขึ้น แผนภาพของปรากฏภาค การเปลี่ยนปรากฏภาคและกรรมวิธีทางความร้อนของโลหะ โครงสร้างและการนำไปใช้งานของวัสดุโลหะและอโลหะ ซึ่งประกอบด้วย โลหะผสมกลุ่มเหล็ก โลหะนอกกลุ่มเหล็ก เซรามิกส์ โพลิเมอร์ วัสดุผสม เป็นต้น การกัดกร่อนและการเพิ่มความแข็งของวัสดุ
ปฏิบัติ: การเตรียมตัวอย่างชิ้นงานทดสอบ การศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคของโลหะจากภาพ การตรวจสอบคุณสมบัติทางกลของวัสดุ

(2) กลุ่มวิชาบังคับในภาควิชา 72 หน่วยกิต

EEE 373 การขับเคลื่อนเครื่องกลไฟฟ้า 3(3 - 0 - 6)
( Electric motor drive )

อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำกำลังสูง ทำหน้าที่เป็นสวิทซ์ที่ใช้ในวงจรอิเลคทรอนิกส์กำลัง เช่น ไดโอดกำลังสูง ทรานซิสเตอร์กำลังสูง มอสเฟทกำลังสูง ไทริสเตอร์ ไอจีบีที ฯลฯ การเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าสลับเป็นกระแสตรง กระแสไฟฟ้าตรงเป็นกระแสตรง กระแสไฟฟ้าตรงเป็นกระแสสลับ เซอโวแอมปลิไฟร์สำหรับขับมอเตอร์กระแสตรง มอเตอร์กระแสสลับ สเตปมอเตอร์ใน 1, 2, 4 ควอท์แรนท์และควบคุมตำแหน่ง

EEE 374 ปฏิบัติการทดลองการขับเคลื่อนเครื่องกลไฟฟ้า 1(0 - 3 - 4)
( Electric motor drive Laboratory)

ทำการทดลองครอบคลุมเนื้อหาวิชา EEE 373 การขับเคลื่อนเครื่องกลไฟฟ้า

ENE 232 วงจรดิจิตอลและการออกแบบวงจรลอจิก 2(2- 0 - 4)
( Digital circuit and Logic Design)

ระบบตัวเลขและการคำนวณในคอมพิวเตอร์ รหัสคอมพิวเตอร์ : รหัสไบนารี รหัสบีซีดี รหัสเกรย์ รหัสแอสกี้ ฯลฯ พีชคณิตบูลลีนและตารางความจริง การวิเคราะห์และสังเคราะห์วงจรบิเนชั่นลอจิก : วงจรสวิทซ์ชิ่ง รูปแบบคาร์โนนิคอล แผนผังคาร์นอร์ วิธีควินแม็กคลอสกี้ ฮาร์ซาร์ด วงจรแนนนอร์หลายระดับ ชนิดของวงจรคอมบิเนชั่นลอจิกและการใช้ลอจิกเกท การวิเคราะห์และสังเคราะห์วงจรซีเควนเชียลลอจิก วงจรซิงโครนัสและวงจรอะซิงโครนัส ไดอะแกรมการเปลี่ยนสภาวะ การลดรูปสภาวะการใช้ฟลิปฟลอป วงจรซีเควนเชียลทั่วไปที่ใช้ฟลิปฟลอป วงจรคงสภาวะการเก็บข้อมูล วงจรนับ วงจรเลื่อนข้อมูล การออกแบบวงจรลอจิกเพื่อประยุกต์ใช้ในงานควบคุม ตัวควบคุมที่สามารถโปรแกรมได้และการเขียนโปรแกรมสำหรับควบคุม

ENE 233 ปฏิบัตการวงจรดิจิตอลและการออกแบบวงจรลอจิก 1(0- 3 - 4)
( Digital circuit and Logic Design Laboratory)

ปฏิบัติการออกแบบและทดลองวงจรดิจิตอลและการออกแบบวงจรลอจิก ให้ครอบคลุมเนื้อหาวิชา ENE 232

INC 212 สัญญาณและระบบ 3(3 - 0 - 6)
( Signal and System)

ความรู้เบื้องต้นของสัญญาณและระบบสัญญาณแบบเวลาต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ การแทนสัญญาณด้วยคณิตศาสตร์ การแทนสัญญาณด้วยขอบเขตของความถี่ การแทนสัญญาณด้วยขอบเขตของเวลา การแทนสัญญาณด้วยขอบเขตของการแปลงและสถาปัตยกรรมของระบบแบบเวลาต่อเนื่อง สัญญาณและระบบแบบเวลาเต็มหน่วย ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ การแทนสัญญาณด้วยคณิตศาสตร์ การแทนสัญญาณด้วยขอบเขตของความถี่ การแทนสัญญาณด้วยขอบเขตของเวลา การแทนสัญญาณด้วยขอบเขตของการแปลงและสถาปัตยกรรมของระบบแบบเวลาเต็มหน่วย

ENE 334 ไมโครโปรเซสเซอร์ 3( 2 - 3 - 6)
( Microprocessor Based System Design )

สถาปัตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์ โครงสร้างการทำงานภายใน ระบบสายสัญญาณ การติดต่อระหว่างไมโครโปรเซสเซอร์ กับหน่วยความจำและการเชื่อมต่อของอินพุท เอาร์พุท การเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบี้ การประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์กับอุปกรณ์ทางกายภาพ เพื่อการควบคุมและสื่อสารข้อมูล

INC 315 ควบคุมการย้อนกลับ 3 (3 - 0 - 6)
( Feedback Control System)

โครงสร้างของการควบคุม: การควบคุมแบบเปิด การควบคุมแบบวงจรปิดและการควบคุมแบบป้อนล่วงหน้า แบบจำลองคณิตศาสตร์ของระบบ การวิเคราะห์ทรานฟอร์ฟังฃั่น การวิเคราะห์แบบจำลองสเตทสเปฃ บลอ็กไดอะแกรม แผนนผังการไหลของสัญญาณ การแปลงระบบเป็นเชิงเส้น การวิเคราะห์ฃ่วงสมดุล การวิเคราะห์ระบบแบบโดเมนความถี่ การวิเคราะห์การตอบสนองวิธีตรง เสถียรภาพควิส โพลาพล็อต โบดีพล็อต แผนผังนิโคล วงจรเอ็มและเอ็น การออกแบบตัวชดเชยด้วยวิธีทางโดเมนความถี่ ทางเดินราก การออกแบบตัวชดเชยด้วยวิธีทางโดเมนเวลา การใช้โปรแกรมช่วยในการออกแบบทางระบบควบคุม


INC 336 การวัดกรรมวิธีทางอุตสาหกรรม 3(3 - 0 - 6)
(Industrial Process Measurement )

นิยามและความหมายของการวัดและการควบคุม ทฤฎีและวงจรตรวจจับสำหรับการวัดอุณหภูมิ ความดัน ความเครียด อัตราไหล ระดับ การวิเคราะห์ทางเคมี แสง การวัดแบบไม่สัมผัส การใฃ้คลื่นแม่เหล็ก สัญญาณในระบบการวัดและการควบคุม กรรมวิธีเครื่องควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องมือวัดและควบคุม

MEE 322 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 3 ( 3 - 0 - 6)
(Mechanics of Machinery )

บทนำและนิยาม การถ่ายถอดการเคลื่อนที่ สมการของGrubber's การวิเคราะห์ตำแหน่งของกลไก กฎของ Grasshoff's การออกแบบลูกเบี้ยว การวิเคราะห์ขบวนเฟือง Hamonic Gear การวิเคราะห์ความเร็วและความเร่ง จุดหมุนเฉพาะกาล การวิเคราะห์แรงในทางกล สมดุลของเครื่องจักรกล

MCE 111 เขียนแบบวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 1 1 ( 0 - 3 - 6 )
(Mechatronics Engineering Drawing I)

วิชาที่ว่าด้วยทฤษฎีและปฏิบัติการเกี่ยวกับการเขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆ ตลอดทั้งไดอะแกรมทางวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การฝึกหัดเขียนแบบพื้นฐานโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ

MCE 112 เขียนแบบวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2 3( 2 - 3 - 6 )
(Mechatronics Engineering Drawing II)

ขนาด เส้นและอักษร การเขียนภาพฉายและภาพช่วยต่าง ๆ การหาขนาดและการหาพื้นที่ผิว ภาพตัด การเขียนภาพเหมือนจริง การเขียนแบบประกอบ การเขียนแบบชิ้นงาน ความเรียบผิว ค่าความคลาดเคลื่อนของการสวมประกอบและรูปทรง ชิ้นส่วนทางกลและการใช้งาน เช่น เกลียวและการยึดติด ลิ่ม หมุดย้ำ สปริง เฟือง แบริ่ง ลูกเบี้ยว การเขียนแบบ 2 มิติและ 3 มิติ ของภาพประกอบและชิ้นส่วนด้วยคอมพิวเตอร์


MCE 121 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร 3( 2 - 3 - 6)
(Computer Programming for Engineers)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ทฤษฎี: หลักการเบื้องต้นขององค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์ และการพัฒนาโปรแกรมผังงาน โครงสร้างของข้อมูลและตัวแปร การดำเนินงานทางคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ การรับข้อมูล และการส่งออก การติดต่อกับผู้ใช้ การเขียนโปรแกรมโครงสร้างคำสั่งตัดสินใจ และคำสั่งทำงานแบบวนรอบ โปรแกรมย่อยฟังก์ชั่นโปรซิเดอร์ ข้อมูลชนิดโครงสร้าง อาร์เรย์ เรคอร์ด และดำเนินการงานเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูล โดยใช้ภาษาซี
ปฏิบัติ: ออกแบบ และการทดสอบโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาโจทย์เฉพาะที่สอดคล้องกับการเรียนภาคทฤษฎี โดยเน้นเทคนิคด้านการสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเอง

MCE 322 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ 3(2 - 3 - 6)
( Mechatronics and Automation Engineering )

แนะนำวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ พื้นฐานและการประยุกต์ใช้งานของระบบนิวเมติค ไฮดรอลิกและไฟฟ้า การออกแบบระบบควบคุมด้วยระบบลม ไฟฟ้าและพี.แอล.ซี. การออกแบบพื้นฐานของอัตโนมัติที่มีต้นทุนต่ำของเครื่องมือลม ไฮดรอลิก อุปกรณ์ไฟฟ้า การจัดการระบบอัตโนมัติที่มีต้นทุนต่ำ การป้อนและการควบคุมเพื่อทำให้อุปกรณ์ในงานอุตสาหกรรมเป็นระบบอัตโนมัติ ระบบโรงงานอัตโนมัติ กระบวนการผลิตแบบยืดหยุ่น การจัดการการผลิตรวมด้วยคอมพิวเตอร์

MCE 300 การปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม 2(6 สัปดาห์) s/u
( Mechatronic Engineering Practice in Industry)

ปฏิบัติงานร่วมกับอุตสาหกรรมเพื่อฝึกบัณฑิต ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

MCE 313 การออกแบบผลิตภัณฑ์และกรรมวิธีการผลิต 3(3- 0 - 6)
(Product Design and Manufacturing)

การบริหารและการจัดการการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ วิธีการออกแบบและการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ การศีกษาและกำหนดความค้องการของผลิตภัณฑ์ การกำหนดฟังชั่นก์สำคัญของการทำงานของเครื่องจักร การวิเคราะห์ผลของการออกแบบและกรรมวิธีการผลิต การออกแบบเพื่อการประกอบ การกำหนดความสัมพันธ์ของขนาดและรูปร่าง

MCE 314 การออกแบบวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 3(2 - 3 - 6)
( Mechatronics Engineering Design )

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : MCE 322

การศึกษาความต้องการและฟังชั่นก์การทำงานของกลไก การออกแบบและสร้างกลไก การเลือกระบบต้นกำลังและส่งกำลังสำหรับการเคลื่อนที่ของกลไก การออกแบบและสร้างวงจรควบคุมการทำงานของกลไก การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงาน การเชื่อมโยงและติดตั้งระบบควบคุมกับกลไก

MCE 315 ปฏิบัติการทดลองวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 3(0 - 9 - 6)
( Mechatronics Engineering Laboratory )

วิชาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 4

การปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมการเคลื่อนที่ของกลไกแบบจุดไปจุด การควบคุมเส้นทางการเคลื่อนที่ การควบคุมกระบวนการ ของระบบต้นกำลังไฟฟ้า-นิวเมติก ระบบมอเตอร์กระแสตรง ระบบมอเตอร์กระแสสลับด้วยระบบควบคุมไฟฟ้า พี.แอล.ซี .และคอมพิวเตอร์

MCE 331 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ ผลิตและวิเคราะห์ 3(2 - 3 - 6)
( CAD/CAM/CAE )

หลักการพื้นฐานของการแสดงภาพด้วยคอมพิวเตอร์ การนำคอมพิวเตอร์ช่วยในการสร้างชิ้นงานแบบ 2 มิติ 3 มิติพื้นผิวและทรงตัน หลักการพื้นฐานการควบคุมเชิงเลข โครงสร้างเครื่องจักร การเขียนโปรแกรมควบคุมเชิงเลข อุปกรณ์ขับเคลื่อนระบบ การอินเทอโปเลทในระบบผลิต วงจรควบคุมเครื่องจักร เครื่องจักรกลที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกลของชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์

MCE 351 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 3(2 - 3 - 6)
( Industrial Robotics)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : MTH 302

การศึกษาหาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ และการนำไปใช้งานในด้านการผลิต เทคโนโลยีหุ่นยนต์ประกอบด้วย ส่วนประกอบต่าง ๆ ของหุ่นยนต์ การวิเคราะห์การเคลื่อนที่และการควบคุมและเซนเซอร์ที่ใช้กับหุ่นยนต์ การใช้โปรแกรมหุ่นยนต์ ภาษาที่ใช้กับหุ่นยนต์ โครงสร้างของหุ่นยนต์ คำสั่งที่ใช้กับหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ การออกแบบกับกลุ่มของเครื่องจักร หุ่นยนต์และการควบคุม การนำไปประยุกต์ใช้งานกับอุตสาหกรรมการผลิต เช่น การขนย้ายชิ้นงาน การขนย้ายวัสดุ การจับชิ้นงานขึ้นและลงจากเครื่องจักร การทำงานของกระบวนการผลิต การประกอบ การตรวจสอบ การเชื่อม การหล่อ การเลือกหุ่นยนต์

MCE 461 วิศวกรรมความปลอดภัย 3( 2 - 3 - 6)
(Safety Engineering)

วิชาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 4

ธรรมชาติของอุบัติภัยและความจำเป็นของการป้องกันอุบัติภัย โรคเนื่องจากการทำงาน การวางแผนเพื่อความปลอดภัย เช่น การวางผังโรงงาน การติดตั้ง การบำรุงรักษา อุปกรณ์ความปลอดภัยและอื่น ๆ กฎหมายความปลอดภัย วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์กับความปลอดภัยเฉพาะด้าน เช่น การตรวจจับภัยต่างๆและประมวลผลสั่งการ ในงานขนถ่ายพัสดุ การเชื่อมโลหะ การปฏิบัติงานหม้อไอน้ำ ไซโล ไฟฟ้า สารพิษ สารไวไฟ และวัตถุระเบิด องค์กรและการบริหารความปลอดภัย การศึกษาและการวิเคราะห์อุบัติเหตุ การจัดอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย

MCE 447 สัมมนา 1(0 - 3 - 6)
( Seminar )

วิชาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 4

ศึกษาและการนำเสนอเรื่องทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ โดยจะมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และการนำเสนอด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

MCE 448 การศึกษาโครงงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2(0 - 6 - 6)
( Mechatronics Engineering Project Study )

วิชาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 4

ศึกษาในเรื่องของการเลือกหัวข้อสำหรับโครงงานทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ซึ่งจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณาจารย์ภายในภาคฯ โดยจะมุ่งเน้นในเรื่องของวิธีการออกแบบ และเทคนิคต่าง ๆ เช่น การออกแบบการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือการออกแบบ การทดลอง สำหรับกระบวนการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ รายงานของหัวข้อที่เสนอมาจะแสดงถึงวัตถุประสงค์ แนวคิด วิธีการ ตารางการทำงานและงบประมาณที่จะต้องใช้


MCE 449 โครงงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 3(0 - 9 - 6)
( Mechatronics Engineering Project)

วิชาบังคับก่อน : MCE 448
การศึกษาและจัดสร้างเกี่ยวกับการทำผลงานทางด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ที่ผ่านมาจากวิชา MCE 448


หมวดวิชาเลือกทางวิศวกรรมศาสตร์

CPE 485 การประมวลผลข้อมูลภาพ 3(3 - 0 - 6)
( Digital image Processing)

วิชาบังคับก่อน : MTH 201

พื้นฐานของฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ การประมวลข้อมูลภาพดิจิตอล การแปลงและเก็บภาพดิจิตอล การแสดงข้อมูลภาพ การปรับปรุงภาพให้ดีขึ้น การแปลงภาพและการแบ่งส่วนเพื่อการวิเคราะห์

CPE 486 การมองเห็นโดยคอมพิวเตอร์ 3(3 - 0 - 6)
( Computer Vision)

วิชาบังคับก่อน : MTH 201

เทคนิคพื้นฐานของการรับรู้และการมองเห็น กระบวนการในการสร้างภาพและการนำเสนอภาพต่างๆ เช่น การกรองภาพ การหาบริเวณ การหาขอบของภาพ การวัดคุณสมบัติต่างๆ เช่น รูปทรง สีและลาย การประมวณภาพโดยใช้อาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การหาข้อมูลการเคลื่อนไหวและความลึกของวัตถุจากภาพจำนวนมาก

MEE 233 อุณหพลศาสตร์ 3(3 - 0 - 6)
(Thermodynamics)

วิชาบังคับก่อน : PHY 103

แนวคิดและคำจำกัดความพื้นฐาน อุณหภูมิ งานและความร้อน สมบัติของสารบริสุทธิ์ และตารางไอน้ำ กฎข้อหนึ่งของสมบัติพลศาสตร์และการประยุกต์กับระบบควบคุมมวลและควบคุมปริมาตร กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ เอนโทรปีและอะเวละบิลอิที วัฏจักรกำลังไอและอากาศ วัฏจักรการทำความเย็น ไซโคเมตริก
บทนำ เกี่ยวกับการถ่ายเทความร้อน : การนำความร้อนแบบคงตัว 1 มิติ การพาความร้อนแบบอิสระและแบบบังคับ การแผ่รังสีความร้อน ปัญหาการถ่ายเทความร้อนแบบการนำ การพาและการแผ่รังสี


MEE 461 ระบบพลวัตต์และการควบคุม 3(3 - 0 -6)
(Dynamics System and Control)

วิชาบังคับก่อน : MEE 221, MTH 202
(สำหรับนักศึกษานอกหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล)

การทำหุ่นจำลองและวิเคราะห์ระบบพลวัตเนันลักษณะร่วมกันทางกายภาพของระบบที่มีเอเลเมนท์ ทางกล ไฮดรอลิค นิวมาติค ความร้อน ไฟฟ้า และไฟฟ้าทางกล สมการสภาวะและกล่าวถึงแนวคิดการสมดุลย์ การทำเชิงเส้น และการเป็นเสถียร การหาผลเฉลยในภาคความถี่และเวลา

PRE 380 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3 (3 - 0 - 6)
( Engineering Economics)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : SSC 281

หลักการและวิธีการสำหรับวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนทางเลือกต่างๆ ทางเทคนิคเพื่อไปสู่การตัดสินใจ และเสนอเป็นข้อเสนอแนะ การประยุกต์เกี่ยวกับเรื่องของมูลค่าเทียบเท่าของเงินตราในปัจจุบัน มูลค่าเทียบเท่าอัตราผลตอบแทนและเทคนิคของอัตราส่วนผลกำไรต่อต้นทุน ทฤษฎีของการทดแทนทรัพย์สิน : การตัดสินใจว่าจะซื้อหรือเช่าภาษีและค่าเสื่อมราคา การตัดสินใจต่างๆ ภายใต้ความเสี่ยง และความไม่แน่นอน


PRE 415 การวิเคราะห์ระบบการวัด 3(2 - 3 - 6)
(Measurement System Anslysis)

วิชาบังคับก่อน : ต้องเป็นนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการชั้นปีที่ 4

ทฤษฎี :
บทบาทของระบบการวัดในการประกันคุณภาพ การยืนยันทางมาตรวิทยาแนวคิดของระบบการวัด การประเมินความไม่แน่นอนในระบบการวัด การปฏิบัติการสอบเทียบ การประเมินความถูกต้อง ความเสถียร และความเป็นเชิงเส้น การประเมินรีพีททะบิลิตี้และรีโปรคิวซิบิลิตี้ของระบบการวัดการวิเคราะห์แหล่งความผันแปรของระบบการวัด การศึกษาสหสัมพันธ์ของเครื่องทดสอบ
ปฏิบัติ :
ทำการทดลองซึ่งเน้นเกี่ยวกับการสอบเทียบ ความไม่แนีนอนของระบบพลวัต แลการประเมินการสร้างมาตรฐาน

MCE 432 ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น 3(2 - 2 - 4)
(Flexible Manufacturing System)

วิชาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการชั้นปีที่ 4

เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น ระบบการบริหารฐานข้อมูลในระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น กลุ่มของเทคโนโลยี การโปรแกรมในระบบ CAD/CAM/CAE การกระจายฐานข้อมูลของเครื่องมือในระบบการผลิตแบบยืดหยุ่นส่วนประกอบบางอย่างในระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น การวางแผนและควบคุมการผลิตในระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น

MCE 484 ปัญญาประดิษฐ์ 3(3 - 0 - 6)
( Artificial Intelligence)

วิชาบังคับก่อน : MCE 113
แนะนำเนื้อหาและคำจำกัดความของปัญญาประดิษฐ์ ระบบฐานข้อมูล การประมวลผลแบบสัญลักษณ์และวิธีการค้นหาข้อสรุป แนวทางการประยุกต์ใช้งานปัญญาประดิษฐ์ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ระบบผู้เชี่ยวชาญ

INC 419 ทฤษฎีการควบคุมแบบฟัซซี่ 3(3 - 0 -6)
( Fuzzy Logic Control Theory )

เทอมและคำจำกัดความในฟัซซี่ ทฤษฎีฟัซซี่เซ็ต ฟัซซี่ฟิเคชั่น ดิฟัซซี่ฟิเคชั่น กฎของฟัซซี่ อัลฟ่าคัท ความสัมพันธ์ของฟัซซี่ ที-นอร์ม ฟัซซี่แบบสุเกโนะและฟัซซี่แบบอื่นๆ การวิเคราะห์ฟัซซี่ การควบคุมแบบฟัซซี่ การประยุกต์ใช้งานของฟัซซี่ นิวรอล-ฟัซซี่ขั้นพื้นฐานฟัซซี่ฟิเคชั่น วิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

PRE 291 การศึกษางาน 3(2 - 2 - 4)
(Work Study)

วิชาบังคับก่อน : PRE 372 หรือ MTH 302

ความหมายของผลิตภาพ และแนวความคิดของการเพิ่มผลิตภาพ หลักการพื้นฐานของการศึกษาการเคลื่อนไหว การปรับปรุงการทำงานด้วยวิธีการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว และการจัดตั้งวิธีการทำงานมาตรฐาน เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเชิงปฏิบัติ การจัดทำแผนภูมิกระบวนการทำงาน หลักการพื้นฐานของการศึกษาเวลา การชักสิ่งตัวอย่างงานและระบบการหาเวลาจากเวลาที่กำหนดไว้ก่อน การคำนวณค่าแรงและแผนการใช้ค่าแรงจูงใจ

   
คัดสรรมาฝากโดย sittisak2003@hotmail.com
วันที่ 16/06/2548 เวลา 09:29:00
เข้าชมบทความนี้แล้ว 37256 ครั้ง ได้รับการโหวต 69 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 37256 คน ตอบ 15 คน ) 1 >>
ความคิดเห็นที่ 8
วันที่ 25/10/2550 3:46:00
โดย คุณ pipit
IP : 203.159.36.***
 

รับงานเขียนแบบ ออกแบบ โดย Solidwork,autocad วิเคราะห์ชิ้นงานโดยไฟไนอิลิเมนท์ และ รับทำ animation and presentation
083-9878711
pipit

โพสต์เมื่อ : 25/10/2550 3:46:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 7
วันที่ 3/7/2550 9:57:31
โดย คุณ เด็กพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ( ครุศาสตร์วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ )
IP : 202.44.32.***
 

การควบคุมงานกลด้วยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต่างหากละ เราเรียนอยู่เป็นสาขาที่ดีมาก มีอะไรให้เล่นเยอะทั้งประดิษและคิดค้นการสร้างหุ่นยนต์ ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเค้าเปิดสอน แน่นอีกต่างหากจบไปมีงานทำแน่นอน เพราะเป็นสาขาใหม่ที่ตลาดต้องการตัวมาก ทำงานสบาย แค่เขียนโปรแกรมที่หน้าคอมควบคุ

โพสต์เมื่อ : 3/7/2550 9:57:31
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 6
วันที่ 30/1/2550 0:13:22
โดย คุณ สมองกล
IP : 202.133.156.***
 

เรียนเมคคา นะต้องที่ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นะ ที่1 ของประเทศไทยแล้วละ

โพสต์เมื่อ : 30/1/2550 0:13:22
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 5
วันที่ 3/12/2549 13:56:03
โดย คุณ สายใจ
IP : 203.147.33.***
 



โพสต์เมื่อ : 3/12/2549 13:56:03
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 4
วันที่ 3/12/2549 13:56:01
โดย คุณ สายใจ
IP : 203.147.33.***
 



โพสต์เมื่อ : 3/12/2549 13:56:01
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 3
วันที่ 3/12/2549 13:55:59
โดย คุณ สายใจ
IP : 203.147.33.***
 



โพสต์เมื่อ : 3/12/2549 13:55:59
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 2
วันที่ 9/11/2549 22:03:57
โดย คุณ เดินมา
IP : 202.44.14.***
 

อิเล็กทรอนิกส์เชิงกล <<< จะอธิบายให้ยากมัยเนะ
แต่ก้อ
ขอบคุงฮะ

โพสต์เมื่อ : 9/11/2549 22:03:57
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 1
วันที่ 23/9/2549 12:57:46
โดย คุณ 191
IP : 58.9.32.***
 

ว้า

โพสต์เมื่อ : 23/9/2549 12:57:46
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 18/12/2548 20:45:00
โดย คุณ โนบีตะคุง
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

ง่ายเลยนะครับเพื่อน วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ก็คือวิศวกรรมหุ่นยนต์น่ะครับ เราก็จะEntสาขานี้เหมือนกัน



โพสต์เมื่อ : 18/12/2548 20:45:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 16/12/2548 14:25:00
โดย คุณ ThE HaNd
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

ง่ายๆครับน้อง ข้างบนมันยาวไปเอาสั้นๆดีกว่านะ น้องรู้จักแขนหหุ่นไหมครับ พวกแขนที่ประกอบรถยนต์อ่ะครับ นั่นแหละ คือสิ่งที่ต้องการเมื่อเรียนแมคคาทรอนิกส์ น้องๆรู้จักหุ่นยนต์ของHonda ที่เคยเอามาโชว์ในเมืองไทยไหม นั่นแหละคือสิ่งที่ต้องการเมื่องเรียนแคคาทรอนิกส์ มันก็คือ วิศวะสาขา เครื่องกล คอมพิวเตอร์ ระบบควบคุม มารวมๆกันอ่ะครับ แต่แมคคาทรอนิกส์อ่ะ มันจะอยู่ในภาควิชา ระบบควบคุม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์เชิงกล หรือที่น้องๆเรียกกันว่าแมคคาทรอนิกส์นั่นแหละ



โพสต์เมื่อ : 16/12/2548 14:25:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 28/7/2548 0:10:00
โดย คุณ diaw_pornchoo@hotmail.com
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

ไม่เห็นเข้าใจเลยครับ

โพสต์เมื่อ : 28/7/2548 0:10:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 27/6/2548 10:44:00
โดย คุณ hhhh
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

ljhkykb

โพสต์เมื่อ : 27/6/2548 10:44:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 16/6/2548 9:47:00
โดย คุณ .@.
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

.

โพสต์เมื่อ : 16/6/2548 9:47:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 16/6/2548 9:46:00
โดย คุณ mk@thaimial.com
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

Yes

โพสต์เมื่อ : 16/6/2548 9:46:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 16/6/2548 9:43:00
โดย คุณ k
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  



โพสต์เมื่อ : 16/6/2548 9:43:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 37256 คน ตอบ 15 คน ) 1 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด