ข้อมูลคุณภาพนำ้

ร่วมส่งเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ คลิกที่นี่ บทความของท่านมีประโยชน์กับผู้ไม่รู้อีกมากมาย
ระบบข้อมูลคุณภาพน้ำ


ใน
การตรวจวัดค่าคุณภาพน้ำนิยมใช้ค่าดัชนีคุณภาพน้ำเพื่อบอกคุณภาพของแหล่งน้ำนั้นๆ ว่าเป็นอย่างไร โดยค่าดัชนีคุณภาพน้ำนี้คำนวนจากค่าตัวแปรต่างๆ ที่ตรวจวัดได้ แล้วคำนวนโดยอยู่ในช่วง 0 ถึง 100 คือ 0 เท่ากับคุณภาพต่ำที่สุด และ 100 เท่ากับคุณภาพดีที่สุด ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำตามแม่น้ำนั้น จะกระทำได้เป็นจุดๆ ไปตามจุดที่สนใจ จึงยังไม่สามารถแสดงภาพรวมในเห็นได้อย่างชัดเจนถึงคุณภาพน้ำของแม่น้ำตลอดความยาวได้ การทำงานนี้เพื่อหาวิธีแสดงค่าดัชนีคุณภาพน้ำตลอดความยาวของลำน้ำ โดยอาศัยวิธีการประมาณค่าตามระยะทางและนำข้อมูลที่ได้ไปแสดงบนระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบอกตำแหน่งและใช้สีเพื่อสื่อความหมายของค่าดัชนีคุณภาพน้ำ โดยอาศัยค่าดัชนีคุณภาพน้ำที่คำนวนได้จากข้อมูลคุณภาพน้ำ ของกองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ เพื่อแสดงค่าดัชนีคุณภาพน้ำของแม่น้ำในประเทศไทย พบว่าวิธีการนี้ทำได้โดยง่ายและสื่อความหมายต่อผู้ใช้ได้อย่างชัดเจน

ลักษณะการทำงาน
ระบบสามารถรวบรวมข้อมูลที่มีเข้าระบบจัดการฐานข้อมูล และเลือกข้อมูลต่างๆ ได้ตามเงื่อนไขที่ต้องการ จากนั้นนำไปเข้าสูตรการคำนวนเพื่อการประมาณค่า ซึ่งค่าที่ประมาณได้จะถูกเก็บลงฐานข้อมูลเพื่อใช้วิเคราะห์ เปรียบเทียบได้ ข้อมูลต่างๆ จะนำไปแสดงผลเชิงพื้นที่ในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อผู้ใช้สามารถจำแนกลักษณะข้อมูลบนแผนที่ได้โดยง่าย รูปแบบการประมาณค่านี้จะเน้นการใช้สีเป็นหลักเนื่องจากสื่อสารต่อผู้ใช้ได้ชัดเจน


รูปแบบการเตรียมข้อมูลเข้าและการจัดการข้อมูล

แสดงผลการประมาณค่าคุณภาพน้ำของลุ่มน้ำบางปะกง
บนระบบภูมิสารสนเทศ

การประยุกต์ใช้งาน
นอกจากการใช้ในการประมาณค่าคุณภาพน้ำ ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อแสดงข้อมูลในรูปแบบอื่นๆ ได้ทั้งเชิงเส้นใน 1 มิติ หรือเชิงพื้นที่ ใน 2 มิติ ได้ โดยสามารถเลือกวิธีการประมาณค่าในรูปแบบหรือสูตรต่างๆ ได้ตามต้องการ ซึ่งข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ถูกจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลเพื่อเลือกนำข้อมูลที่ต้องการไปใช้ได้โดยง่าย


แสดงผลการประมาณค่าคุณภาพน้ำของลุ่ม
น้ำต่างๆ ของประเทศไทย บนระบบภูมิสารสนเทศ


เกร็ดความรู้

ดัชนีคุณภาพน้ำทั่วไป (Water Quality Index , WQI) เป็นการนำค่าตัวแปรต่างๆ ที่ได้จากการตรวจวัดในพื้นที่มาคำนวนด้วยวิธี Unweighted Multiplicative River Water Quality Index เพื่อนำมาแสดงถึงระดับคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำนั้นว่ามีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ใดและใช้เปรียบเทียบระหว่างพื้นที่ ค่าดัชนีคุณภาพน้ำทั่วไปนี้ไม่มีหน่วย โดยมีค่าตั้งแต่ 0 (คือคุณภาพต่ำสุด) ไปจนถึง 100 (คุณภาพดีที่สุด) ซึ่งการคำนวนหาค่าดัชนีคุณภาพน้ำทั่วไปนี้คิดจากการรวมคะแนนดัชนีคุณภาพน้ำ 9 ดัชนี ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) , ออกซิเจนละลายน้ำ (DO) , ของแข็งทั้งหมด (TS) , แบคทีเรียกลุ่มฟีคัล (Fecal Coliforms) , ไนเตรท (NO3) , ฟอสเฟต (PO43-) , ความขุ่น (Turbidity) , อุณหภูมิ และความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD)


แสดงผลการประมาณค่าปริมาณฝนรายปี
ของประเทศไทย บนระบบภูมิสารสนเทศ

NSTDA  ||  NECTEC ||  BIOTEC  ||  MTEC ||  NITC ||  SOFTWARE PARK ||  GITS ||  e-Learning ||  BID ||  Courseware ||  ThaiCert  ||  CCP

สงวนลิขสิทธิ์โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร 02-564-6900 ต่อ 2346-55
E-mail : หรือ
แผนที่ Thailand Directory Web Statistics at truehits.net
   
คัดสรรมาฝากโดย bank003 (ภาสกร สกุลศิลปกร) บทความทั้งหมดของคุณ bank003
วันที่ 30/06/2549 เวลา 10:26:06
เข้าชมบทความนี้แล้ว 1848 ครั้ง ได้รับการโหวต 0 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด