ยุบสภา

ร่วมส่งเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ คลิกที่นี่ บทความของท่านมีประโยชน์กับผู้ไม่รู้อีกมากมาย

ประวัติการยุบสภา

       การยุบสภาผู้แทนราษฎร   ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญนั้น ได้มีรัฐบาลบางสมัยใช้
อำนาจดังกล่าวมาแล้วรวม 9 ครั้งคือ
1. สมัยพลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา   เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ยุบสภาผู้แทนราษฏรเมื่อวันที่
11กันยายน พ.ศ. 2480 เนื่องจากสภาผู้แทนราษฏรเสนอให้คณะรัฐบาลร่างพระราชบัญญัติงบ
ประมาณที่มีรายรับ และรายจ่ายโดยละเอียด ซึ่งรัฐบาลค้าน แต่สภามีมติเห็นด้วยคะแนน 45
ต่อ 31รัฐบาลจึงยื่นใบลาออกต่อคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แต่คณะผู้สำเร็จราชการ
แทนพระองค์ไม่ยอมรับใบลาออก เนื่องจากสถานการณ์ขณะนั้นล่อแหลมต่อภาวะสงครามจึงมี
พระราชกฤษฎีกายุบสภา
2. สมัย ม.ร.ว เสนีย์   ปราโมช  เป็นนายกรัฐมนตรี    ได้ยุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 15
ตุลาคม พ.ศ. 2488  เนื่องจากเห็นว่ามีการยืดอายุสภาผู้แทนราษฎรในระหว่างสงครามมา
นานแล้วสมควรให้มีการเลือกตั้งขึ้นใหม่
3. สมัย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช    เป็นนายกรัฐมนตรี   ได้ยุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 12
มกราคม พ. ศ. 2519  เนื่องจากมีเหตุวุ่นวาย     และการแย่งชิงตำแหน่ง และผลประโยชน์ของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกันมาก รวมทั้งพยายามบีบคั้นรัฐบาลอยู่ตลอดเวลา
4. สมัยพล.อ.เปรม  ติณสูลานนท์   เป็นนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดที่     45   ได้ยุบสภาผู้แทน-
ราษฎร เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2526 เนื่องจากได้มีการขอแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปลี่ยนแปลง
วิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   และประชาชนยังมีความคิด
เห็นแตกต่างก้ำกึ่งกันอยู่     หากให้มีการเลือกตั้งตามวิธีใหม่   อาจนำไปสู่ปัญหาความขัดแย้งและ
ความรุนแรงทางการเมืองได้ จึงให้ยุบสภาเพื่อให้มีการเลือกตั้งทั่วไปตามวิธีการเดิมไปก่อน
5. สมัย พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์   เป็นนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดที่   46 ได้ยุบสภาผู้แทนราษฎร
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 เนื่องจากสภาผู้แทนราษฎรมี มติไม่ อนุมัติพระราชกำหนด
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก    พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2529   และจากการ
พิเคราะห์สาเหตุแห่งการไม่ยอมอนุมัติพระราชกำหนดดังกล่าวรัฐบาลเห็นว่า   สภาผู้แทนราษฎร
มิได้คำนึงถึง    เหตุผลในการตราพระราชกำหนด     หากสืบเนื่องมาจากความแตกแยกในทาง
การเมืองของพรรคการเมืองบางพรรคและ   หากให้สภาผู้แทนราษฎรชุดนี้
ยังคงทำหน้าที่ต่อไป   ย่อมเป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดินและกระทบถึง   
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ และจะนำมาซึ่งความเสื่อมโทรมของการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย จึงให้ยุบสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้มีการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใหม่
 
เป็นนายกรัฐมนตรี
ในรัฐบาลชุดที่   46 ได้ยุบสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2529
เนื่องจากสภาผู้แทนราษฎรมี มติไม่ อนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพ.ศ. 2522 พ.ศ. 2529 
และจากการ พิเคราะห์สาเหตุแห่งการไม่ยอมอนุมัติพระราชกำหนดดังกล่าว
รัฐบาลเห็นว่าสภาผู้แทนราษฎรมิได้คำนึงถึง เหตุผลในการตราพระราชกำหนด
หากสืบเนื่องมาจากความแตกแยกในทาง การเมืองของพรรคการเมืองบางพรรค
และ   หากให้สภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ ยังคงทำหน้าที่ต่อไป   ย่อมเป็นอุปสรรค
ต่อการบริหารราชการแผ่นดินและกระทบถึง    ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ
และจะนำมาซึ่งความเสื่อมโทรมของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จึงให้
ยุบสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้มีการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใหม่
   6. สมัย พล.อ.เปรม ติณสูลานนท เป็นนายกรัฐมนตรีในรัฐบาล ชุดที่  47  ได้ยุบสภา
ผู้แทนราษฎร   เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2531 เนื่องจากพรรคการเมืองต่างๆ หลายพรรคไม่
สามารถจะดำเนินการในระบบพรรคการเมืองได้อย่างมีเอกภาพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัด
พรรคการเมืองยังไม่ยอมรับรู้ความคิดเห็นหรือมติของสมาชิกฝ่ายข้างมากในพรรคของตนอันเป็น
การขัดต่อ วิถีทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการบริหาร
ราชการแผ่นดินและการพัฒนา    ประเทศเป็นอย่างมากจึงให้ยุบสภาผู้แทนราษฎร      เพื่อให้มีการ
เลือกตั้งทั่วไปขึ้นใหม่
7. สมัยนายอานันท์  ปันยารชุน   เป็นนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดที่ 52 ได้ยุบสภาผู้แทนราษฎร 
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2535  เนื่องจากประเทศตกอยู่ในภาวะวิกฤตทางการเมือง
ต้องการคืนอำนาจการตัดสินใจทางการเมืองกลับไปให้ประชาชน เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
ผู้สภาผู้แทนราษฎรขึ้นใหม่
8. สมัยนายชวน  หลีกภัย  เป็นนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดที่   53 ได้ยุบสภาผู้แทนราษฎร
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2538เนื่องจากพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลแตกแยกจน
ไม่เป็นเอกภาพเป็นอุปสรรคต่อการบริหารบ้านเมือง และการพัฒนาประเทศ
 9  สมัยนายบรรหาร   ศิลปอาชา เป็นนายกรัฐมนตรี   ในรัฐบาลชุดที่  54 ได้ยุบสภาผู้แทน
ราษฎรเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2539 เนื่องจากปัญหาความขัดแย้งแตกแยกระหว่างพรรค
การเมืองร่วมรัฐบาล ภายหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้าน และนายกรัฐมนตรี
ถูกกดดันให้ลาออก

 

เอามาให้อ่านกันชิว ๆ แล้วเพื่อน ๆ คิดยังไงกับการยุบสภา อยากให้มีการยุบรึป่าวมาบอกกันหน่อยนะ
 
แก้ไขล่าสุดโดย aoff เมื่อ 11/2/2549 11:25:31
   
คัดสรรมาฝากโดย Guest ( ) บทความทั้งหมดของคุณ Guest
วันที่ 08/02/2549 เวลา 17:56:01
เข้าชมบทความนี้แล้ว 4780 ครั้ง ได้รับการโหวต 50 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 4780 คน ตอบ 29 คน ) 1 >>
ความคิดเห็นที่ 3
วันที่ 17/5/2550 16:03:15
โดย คุณ chai ( mpa ) รัฐประศาสนศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต
IP : 125.25.48.***
 

ถ้ามองในภาพการเข้าถึงประชาชน ส่วนภูมิภาค รัฐบาลชุดทักษินดีมาก ไม่เหมือนพวกกบฎอย่างไอ้สนธิ ทำแล้วเป็นยังไงครับ พ่อ-แม่-พี่-น้อง สังคมไทยตอนนี้ดีขึ้นบ้างใหม ....มีแต่จะเลวลง....ไม่ได้ชมทักษินนะครับ ให้มองกันดีๆ ( ไม่มีรัฐบาลชุดใหนหรอกที่มันไม่กินบ้านกินเมือง ) แต่ว่าชุดใหนจะกินมากหรือกินน้อยเท่

โพสต์เมื่อ : 17/5/2550 16:03:15
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 2
วันที่ 15/1/2550 6:59:46
โดย คุณ รร.วัดราชบพิธ
IP : 125.25.129.***
 

นายกทักษิณเป็นคนดีอยู่แล้ว ท่านทำเพื่อประเทศชาติช่วยกู้หนี้ต่างๆได้ต่อไปถ้านายกทักษิณไม่อยู่แล้วพวกเราจะเอาอะไรกินกันครับ แล้วพวกนักศึกษาที่มะประท้วงอะพวกคุณอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะอะไร ครับ ลองหัดคิดดูบ้างนะครับ

โพสต์เมื่อ : 15/1/2550 6:59:46
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 1
วันที่ 9/1/2550 22:05:57
โดย คุณ 007
IP : 203.209.107.***
 

บุคคลใดไม่หวังดีต่อประเทศชาติ ขายชาติ ก็จะไม่มีแผ่นดินจะอยู่ เพราะประเทศไทยคือแผ่นดินเกิดที่บรรพบุรุษเราต่อสู้แลกเลือดเนื้อมาแต่คนบางคนพยายามจะแปรรูปรัฐวิสาหกิจอันเป็นสาธารณะสมบัติของประเทศ ซึ่งจะนำพาประเทศไปสู่ภาวะวิกฤต และโครงการ 30 บาท สร้างความเสียหายให้แกประเทศ หลายหมื่นล้านบาท นี่ยังไม่หมดนะ

โพสต์เมื่อ : 9/1/2550 22:05:57
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 12/3/2549 9:22:34
โดย คุณ คนรักชาติ
IP : 203.156.39.***
 

เรื่องการตั้งม๊อบกลุ่มประชาชนอะไรนั้นมันไม่ได้เรียกร้องส่วนรวมแต่มันเป็นส่วนตัวมีเบื้องหน้าเบื้องหลัง
เศร็าใจจริง ที่เห็นคนในชาติกัดกันเองไม่รู้จะก่อม๊อบไปทำไม

โพสต์เมื่อ : 12/3/2549 9:22:34
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 7/3/2549 10:44:22
โดย คุณ ชาวดรีมเวิลด์
IP : 58.9.180.***
 

อยากให้ท่านนายกทักษิณอยู่รับใช้ประเทศชาติและประชาชนเหมือนเดิมเป็นกำลังใจให้นะคะท่านทำดีแล้วและก็ดีมากด้วยนายกที่ผ่านมานั่นแหละตัวโกงกินชาติบ้านเมืองไม่เห็นมีดีอะไรขึ้นมาเลยท่านทักษิณดีที่สุดและก็จะเลือกท่านต่อไปสู้สู้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆค่ะ

โพสต์เมื่อ : 7/3/2549 10:44:22
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 4/3/2549 15:00:03
โดย คุณ moooooooooooooooook
IP : 203.209.88.***
 

เชียร์ทักษิณ คนอื่นท่าทางไม่น่าไหวใจเลย(หน้าโหดจัง)

โพสต์เมื่อ : 4/3/2549 15:00:03
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 3/3/2549 9:52:27
โดย คุณ นนท์
IP : 58.10.247.***
 

สมัยนายชวนเป็นนายกรัฐมนตรีได้ยุบสภาฯเมื่อ 19 พ.ค.38 เพราะรัฐบาลมีปัญหาทุจริตกรณี สปก.4-01 นายกฯ ถูกกดดันให้ลาออก แต่นายชวนเลือกที่จะยุบสภา ในสมัยนายบรรหารเป็นนายกฯ ได้เลือกที่จะยุบสภาฯ เพราะบริหารงานผิดพลาด ขนาดทุ่มเงินเข้าไปซื้อหุ้นเพื่อกระตุ้นให้หุ้นขึ้น แต่เงินหายไป 20000 ล้านในพริบตา ทั้งสองรัฐบาลยุบสภาทั้งๆ ที่ตัวปัญหาอยู่ที่รัฐบาล ไม่ได้เกี่ยวกับสภาเลย ขณะนี้พวกม๊อบอ้างว่ายุบสภาไม่ได้เพราะสภาไม่มีความผิด ผมให้ข้อมูลเพราะคนรุ่นหลังอาจไม่ทราบ คิดกันเองแล้วกัน

โพสต์เมื่อ : 3/3/2549 9:52:27
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 2/3/2549 12:00:30
โดย คุณ ทอม สุพรรณบุรี
IP : 203.156.131.***
 

สู่ต่อไปนะ ท่านนายกทักษิณ ทำเพื่อประเทศชาติ

โพสต์เมื่อ : 2/3/2549 12:00:30
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 1/3/2549 12:22:51
โดย คุณ ท
IP : 203.156.45.***
 

ชอบนายก ทักษิณ ยังไงก็ไทยรักไทย

โพสต์เมื่อ : 1/3/2549 12:22:51
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 1/3/2549 10:13:19
โดย คุณ me
IP : 203.172.255.***
 

ไม่อยากให้ทักษิณลาออกอยากให้ทักษิณยอมแพ้ สู้

โพสต์เมื่อ : 1/3/2549 10:13:19
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 1/3/2549 9:29:31
โดย คุณ คนใต้ใจดี ชุมพร ด.ผ.ป.ว
IP : 203.172.167.***
 

นายกทักษิณเป็นคนไม่ดีจำเอาไว้ด้วยที่ท่านสนธิตั้งม๊อบชุมนุมเรียกร้องก็ดีอยู่แล้ว พอไม่มีเงินเรียนก็ต้องไปยืมเงินเรียน เป็นหนี้นายกอีก ไอเหี้ยษิณขายชาติบ้านเมือง เดี๋ยวอีกหน่อยก็จะขายเมียและลูกของตัวเองคนบ้า คนไม่ดีถ้าท่านไม่ลาออกเราจะตั้งม๊อบที่ทวีความรุนแรงขึ้นจำไว้ด้วย

โพสต์เมื่อ : 1/3/2549 9:29:31
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 1/3/2549 4:08:26
โดย คุณ ชื่อ
IP : 58.9.24.***
 

มึงไปกู้หนี้ตัวเองก่อนเหอะ ไอ้ควายสนธิ

โพสต์เมื่อ : 1/3/2549 4:08:26
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 28/2/2549 9:48:39
โดย คุณ คนไทย
IP : 203.170.136.***
 โพสต์เมื่อ : 28/2/2549 9:48:39
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 28/2/2549 9:36:04
โดย คุณ คัด
IP : 203.170.136.***
 โพสต์เมื่อ : 28/2/2549 9:36:04
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 27/2/2549 13:38:41
โดย คุณ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเตร้อยเอ็ด
IP : 202.143.139.***
 

ไอ้แก่สนธิ จะตายแล้วยังเสือก ทำให้ประเทศวุ่นวายอีก
กูอยากจะบอกเหลือเกินพวกนักศึกษาที่สะเออะมาเรียกร้องไล่นายกฯมึงเรียนรัฐศาสตร์กันรึเปล่าวะ คิดกว้างๆหน่อยซิประเทศชาติมันไม่ได้ล่มจมอะไรเลยนะ มีแต่ได้ผลประโยชน์ทั้งนั้น ถ้าเค้าจะเอาตำแหน่งนายกฯมาช่วยหนุนเรื่องธุรกิจของเค้าแล้วพวกมึงจะไปอิจฉาอะไรเขานักหนา ในเมื่อทุกวันนี้มึงก็อยู่ดีกินดีอยู่แล้ว เคยนึกถึงบ้างมั้ยจะอะไรมากมายการพัฒนาประเทศไม่ใช่ว่าทำวันสองวันจะเสร็จนะ ท่านนายกฯก็พยายามทำอยู่ทุกวันพวกมึงไม่แหกตาดูบ้างเหรอ ไหนจะแก้ปัญหาภาคใต้ ไหนจะเรื่องความยากจน พวกมึงนะซิอยากจะโกงประเทศ บ้านมึงจนๆไม่มีเงินจะเรียนเค้าก็ให้ยืมเงิน แล้วจะไล่เค้าออกไม่อยากใช้หนี้รึไง
ถ้าพวกมึงมีสมองนะคิดดูซิความเป็นจริงไอ้ควายสนธิต่างหากที่เลว มึงรู้อะไรกันมั้ยกันโกงเงินแบงค์แล้วจะให้นายกฯช่วยแต่เค้าไม่ช่วยแลยออกมาเห่าอย่างงั้นอย่างงี้ แถมยังเสือกทำให้ประเทศวุ่นวายอีก ที่บ้านเมืองมีม๊อบหมาหมาก็เพราะมัน แทนที่จะอยู่กันอย่างสงบมีอะไรก็เคลียร์ซิ ไม่ชอบไม่ดีก็อภิปรายไม่ไว้วางใจซิไอ้พวกไม่มีการศึกษา
ถ้ากูเป็นนายกนะกูจะเปล่าให้พวกมึงอดตาย ล่มจมกันไปเลย ในเมื่อท่านนายกฯรวยซะอย่างเงินทองตั้งเยอะแยะทั้งครอบครัวใช้สิบชาติก็ไม่หมด พวกควายๆอย่างมึง แม่งทำดีด้วยไม่ได้ดียังจะเสือกไล่เค้าหนีอีก แค่เค้าทำเพื่อธุรกิจเค้าพวกมึงจะตายรึไง เค้าเอาเงินพ่อแม่มึงมาใช้เหรอ ทีใช้เงินนายกฯไม่คิดบ้าง
พวกมึงอยากโง่เป็นควายเชื่อไอ้บ้าสนธิ ไอ้แก่สิ้นคิด ก้ช่าง
จะเอายังไงกันอีก ในเมื่อเค้ายุบสภาคืนอำนาจใหกับประชาชนแล้ว เลือกตั้งครั้งใหม่ใครดีใครได้ซิ ถ้ามึงเก่งจริงก็แข่งกับไทยรักไทยซิ

ตุ๊กตา มมร.

โพสต์เมื่อ : 27/2/2549 13:38:41
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 27/2/2549 1:02:20
โดย คุณ แดจังแกลบ
IP : 61.91.118.***
 

เมื่อก่อนนะโคตรโกง แต่ตอนนี้มันดกงทั้งโคตร

โพสต์เมื่อ : 27/2/2549 1:02:20
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 26/2/2549 11:17:00
โดย คุณ ธรรม-มะ
IP : 61.19.52.***
 

เป็นธรรมชาติของสัตว์โลกที่ยังอยู่ในวังวนของกิเลสอยู่

โพสต์เมื่อ : 26/2/2549 11:17:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 25/2/2549 12:20:13
โดย คุณ pleprince_ton@yahoo.com
IP : 203.147.33.***
 

การที่เรามีนายกทักษิณน่ะดีกว่าที่ผ่านๆมาแล้ว เพราะท่านมีความรู้และความพร้อมที่จะมาบริหารและพัฒนาประเทศมากกว่าคนอื่นๆโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ย่าบอกว่าถ้าไม่มีนายกทักษิณย่าคงไม่ได้ผ่าตัดหัวใจเพราะไม่มีเงินเป็นแสน แต่นี้มี 30 บาทก็รักษาได้แล้ว อยากเป็นกำลังใจให้ท่านนายกค่ะ

โพสต์เมื่อ : 25/2/2549 12:20:13
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 24/2/2549 21:10:35
โดย คุณ เอก
IP : 58.10.143.***
 

โอ๊ย ใครไม่เอา ทักษิณ อะโง่หรือดีวะ ใครจะมาเป็น นายก แทน แม้ไอ้พวก ไม่มีใครดีเท่านายกทักษิณแล้วนะครับ บ้านเมือง เจริญ อยู่ทุกวันนี้ก็นายก ทักษิณ นักศึกษา กูขอบอกมึงหน่อยนะ กูก็เป็นนักศึกษา มึงอะไม่เกี่ยมเลย ที่มึงกู้เงินเรียนอยู่ ก็นายก นะเฟ้ย ไอ้ควาย พวกมึงอะพ่อแม่ไม่มีปัญญาส่งให้เรียนต้องยืมเงิน รัฐบาบ เรียน อะนะ เกี่ยมหน่อยดิไอ้ควาย แม้ทำมาเป็น เสือกกูว่ามึง อะเรียนไปเถาะ อย่าไป ทำตัว เด็ดๆให้คนอื่นเขาเห็น หน้ามึงอะอย่างกะตีน นักศึกษาที่เลือกทักษิณ ก็ดีแล้วนะครับ นายกทักษิณทำงานต่อ บ้านเมืองก็ดียิ่งขึ้น

โพสต์เมื่อ : 24/2/2549 21:10:35
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 17/2/2549 12:14:00
โดย คุณ คนไทยชอบโต้เถียงผู้นำ แม้แต่พ่อแม่ มันก็ไม่เว้น.........
IP : 125.24.88.***
 

ใคร ไม่ขายชาติบ้างล่ะ พรรคประชาธิปัติก็ขายชาติมาแล้ว

นายยกรัฐมนตรีของไทย ถูกไล่ลงทุกคน

คนไทยมีปัญหาเรื่องความสามัคคี เรื่องอิจฉาริษยา เรื่องผลประโยชน์

ใครเป็นนายกก็ถูกไล่หมดเลยทั้งอดีตและอนาคต

เมืองไทยโดนคำสาป มานาน

นายกฯคนไหนของไทยดีบ้างดีบ้าง ไม่ดีสักคน ประชาชนที่เสียประโยชน์ บอกว่าไม่ดี

เพราะคนไทยมันไม่เคารพผู้นำ ไม่เคารพหัวหน้าตอนลับหลัง ทำดีเฉพาะต่อหน้า

เมืองไทยเจริญยาก เพราะ นิสัยพื้นฐานคนในประเทศไม่ดี เลย


โพสต์เมื่อ : 17/2/2549 12:14:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 15/2/2549 19:00:41
โดย คุณ นมมจนรน.บล
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

คนไม่เข้าใจการเมืองอย่างแท้จริงมักจะเลือกทักษิณ

 

อาจารย์มหาลัยไม่มีใครชอบทักษิณเลย รวมทั้งนักศึกษาส่วนใหญ่ด้วย

 

 

ใครที่ชอบทักษิณลองคิดดูนะ เขาคือคนขายชาตินะครับ


โพสต์เมื่อ : 15/2/2549 19:00:41
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 14/2/2549 14:29:30
โดย คุณ เด็กเหนือ
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

ขอให้ลุงทักษิณสู้ ๆ ต่อไปค่ะ ท่านทำไปทุกอย่างก็เพราะประเทศชาติ แต่คนไม่มีความคิดบางกลุ่มกลับจ้องแต่ จะจับผิด คุณเคยเห็นรัฐบาลชุดไหนที่บริหารประเทศได้รุ่งเรื่องเหมือนรัฐบาลชุดนี้บ้าง แล้วคนที่ออกมาถอดถอนนายกให้ออกจากตำแหน่ง แล้วคุณคิดว่ายุคนี้ใครเหมาะสมที่จะเป็นนายกที่สุดหละ ถ้าไช่ คุณลุงทักษิณของเรา จริงป่ะโพสต์เมื่อ : 14/2/2549 14:29:30
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 13/2/2549 20:03:37
โดย คุณ เยาวชน 18
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

บ้านเมืองกำลังมีปัญหา เพราะเรามีผู้นำประเทศที่เห็นแก่ตัว บริหารประเทศด้วยระบบเงินทุน ขาดจริยธรรม คุณธรรม ในการบริหารประเทศ จนทำให้เกิดความเดือดร้อนไปทั่ว ถึงเวลาแล้วที่ประชาชนชาวไทยควรจะตาสว่างเสียที และร่วมมือร่วใจกันเอาประเทศของเราคืนมาจากคนที่เห็นแก่ตัว เห็นแก่ประโยชน์ของตระกูลมัน ขอให้เยาวชนทุกคนช่วยกันรวมพลังเพื่อขับไล่ทักษิณ เพราะเราคืออนาคตของชาติที่ต้องปกป้องประเทศชาติจากคนโกงโพสต์เมื่อ : 13/2/2549 20:03:37
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 13/2/2549 17:40:45
โดย คุณ คนไทย
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

เกลียดทักษิณ คนขายชาติ ออกไปซะโพสต์เมื่อ : 13/2/2549 17:40:45
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 12/2/2549 14:01:16
โดย คุณ ลองมองดูซิเอิง
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

ประชาชนที่ยากจนถูกปิดบังความจริงด้วยเงินเพียงไม่กี่พันต่อคน

 

 

หมายความว่ารัฐบาลชุดอื่นให้เรามากกว่านี้งั้นซิ ยกตัวอย่างเช่น ส.ป.ก4-01 ของคุณชวนใช่ไหม


โพสต์เมื่อ : 12/2/2549 14:01:16
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 11/2/2549 18:22:16
โดย คุณ LuciFer•`
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

ประเทศขาดความสงบเรียบร้อย และเสี่ยงต่อการแบ่งแยกดินแดน องค์กรอิสระไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบการทำงานของ รัฐบาลได้อย่างมีเอกภาพ ทำให้ไร้ประสิทธิภาพทางการทำงาน ความไม่โปร่งใสในโครงการต่าง ๆของรัฐบาลที่ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ การขายบางที่เป็น "ของชาติ" ให้กับต่างชาติ ประชาชนที่ยากจนถูกปิดบังความจริงด้วยเงินเพียงไม่กี่พันต่อคน โดยไม่ได้เข้าใจถึงหลักการทางรัฐศาสตร์ และเศษรฐศาสตร์ เข้าใจเพียงแค่ว่า รัฐบาลทำให้มีเงินใช้ก็พอแล้ว...

โพสต์เมื่อ : 11/2/2549 18:22:16
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 11/2/2549 17:06:16
โดย คุณ 9999
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

ประเทศขาดความเป็นเอกภาพเพราะกลุ่มคนบางกลุ่ม

 

ทั้งฝ่ายรัฐ และ ฝ่ายเอกชน


โพสต์เมื่อ : 11/2/2549 17:06:16
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 11/2/2549 16:55:50
โดย คุณ ม่อน
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

ไม่อยาก เกลียดเจ็กกบฏสนธิ เป็นชนวนเหตุทำให้ประชาชนไทยแตกแยกเป็น 2 ฝ่าย

โพสต์เมื่อ : 11/2/2549 16:55:50
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 11/2/2549 13:20:45
โดย คุณ aoff
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  โพสต์เมื่อ : 11/2/2549 13:20:45
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 4780 คน ตอบ 29 คน ) 1 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด